پایان نامه ، فوتبال، باشگاه، حسابداری، استانداردهای، گزارشگری، ایران،، مدیران، قراردادهای، انسانی»،، بودجه، استانداردها

نشان می دهد. رتبه بندی معیارهای موثر بر عوامل بیرونی کلان به ترتیب مالکيت دولتي و اتکا به بودجه دولت و نقایص قانونی یا فقدان ضمانت اجرایی قوانین موجود در اقتصاد کشور، می باشد.
همچنین مطابق نتایج حاصل از رتبه بندی عوامل مذکور به ترتیب بیرونی کلان، بیرونی خرد و داخلی بر عدم اجرا و پیاده سازی روش های متداول گزارشگری حسابداری منابع انسانی در باشگاه های فوتبال ایران، می باشد. الهی و دیگران (1386) نیز در تحقیق خود مهمترین عامل در موانع پیش روی توسعه درآمد در کشور را عوامل اقتصادی کشور دانسته و که آن را خارج از محیط صنعت فوتبال قلمداد می نماید. که این عامل یعنی عوامل خارجی در تحقیق، در آزمون فریدمن از مهمترین و رتبه اول را در بین عوامل تأثیر گذار را به خود اختصاص داد. از اینرو این نتیجه با نتایج تحقیقات الهی و دیگران (1386) همسو می باشد.
اما پاسخ های جامعه آماری در مورد مطالعه در این تحقیق پیرامون این پرسش که ” تا چه حدی با تغییر در رویه تهیه گزارش های مالی مطابق با استانداردهای حسابداری منابع انسانی و همانند صورت های مالی باشگاه های بین المللی، در باشگاه های فوتبال ایرانی موافقید؟”، مورد موافقت حداکثری جامعه آماری قرار گرفت. بنابراین جامعه آماری مورد مطالعه بر خلاف تحقیق صورت گرفته توسط گوسانزو و تور1-2006 در استرالیا و نیوزیلند که 58 نفر از 79 نفر با اعمال استانداردهای حسابداری منابع انسانی در تهیه صورت های مالی مخالفت نمودند، مغایرت دارد. این خود آمادگی جامعه مورد مطالعه برای اجرایی نمودن این استانداردها جهت تهیه صورت های مالی باشگاه های فوتبال ایران را نشان می دهد.
5-4) پیشنهادات براساس فرضیه های تحقیق
با توجه به تأیید فرضیه های تحقیق و معیارهای تأثیر گذاری بر عوامل اشاره شده در فرضیه ها پیشنهاد می گردد:
در ارتباط با فرضیه اول که تأثیر پذیری عدم اجرا و پیاده سازی روش های متداول گزارشگری حسابداری منابع انسانی در باشگاه های فوتبال ایران، از عوامل داخلی را تأیید نموده و نیز تأثیر معیارهای شناخته شده بر عوامل داخلی می توان گفت بی توجهی به تیم های پایه یکی از معیارها و متغیرهای تأثیرگذار بر عدم اجرای مدل های ارزش گذاری بازیکنان تیم های جوانان در صورت های مالی باشگاه ها می باشد.

Gusenzow and Towe

در این راستا باشگاه های فوتبال ایران باتوجه به اهمیت آموزش در تیم های رده های سنی به تأمین بازیکنان دارای سطح فنی بالاتر و نیز کسب درآمد از محل فروش این بازیکنان بابت حق آموزش آنها، باید میزان مبالغ صرف شده جهت آموزش این دسته از بازیکنان به طور جداگانه ثبت و نگهداری کنند. تا از این طریق بتوان به وسیله مدل ارائه شده توسط فلیم هولتز1 ارزش هر بازیکن جوان راه یافته به تیم بزرگسالان یا اصلی بدست آورد و هم این اطلاعات به مدیر باشگاه کمک می نماید تا با توجه به میزان مبلغ صرف شده برای آموزش هر بازیکن جوان، مبلغ دریافتی بابت حق آموزش آن را تعیین نماید.
دیگر متغیر تأثیرگذار بر عدم اجرا و پیاده سازی روش های متداول گزارشگری حسابداری منابع انسانی در باشگاه های فوتبال ایران، عدم انتصاب مدیران دارای صلاحیت در باشگاه های فوتبال ایران شناسایی و تأیید گردید. اگر مدیران باشگاه های فوتبال ایرانی از توانایی های لازم مانند: توانایی جذب منابع اقتصادی و توانایی فنی لازم جهت مدیریت یک باشگاه را دارا نباشد، همواره باشگاه های فوتبال در ایران را از بعد مالی ناتوان خواهند نمود، که کماکان اتکا به بودجه های دولتی را موجب می گردد.
جهت رفع این عامل که یک معضل جهانی در عرصه مدیریت فوتبال به نظر می رسد، می توان با تفکیک مدیریت از مالکیت باشگاه های فوتبال و متعاقب آن دریافت تأیید صلاحیت مدیران عامل باشگاه فوتبال در زمان انتصاب توسط سازمان لیگ برتر تا حد زیادی اثرات ناشی از این متغیر را کاهش داد.
عدم اعتقاد مدیران و تهیه کنندگان صورت های مالی باشگاه های فوتبال ایران به تغییر در رویه های تهیه صورت های مالی از دیگر متغیرهای تأثیرگذار بر عوامل داخلی می باشد. که پیشنهاد می گردد با برگزاری بیشتر دوره های آموزشی و معرفی مزایای حاصل از اجرای استانداردهای حسابداری منابع انسانی این رویکرد را تغییر داد.

Flamholtz
معیار و متغیر بعدی موثر بر عدم اجرا و پیاده سازی روش های متداول گزارشگری حسابداری منابع انسانی در باشگاه های فوتبال ایران، عقد قراردادهای کوتاه مدت با بازیکنان فوتبال می باشد. مدت قرارداد در باشگاه های بین المللی و مطرح جهان در بیشتر موارد فراتر از 3 سال می باشد. در حالیکه قراردادهای بازیکنان فوتبال در باشگاه های ایران عموماً یکساله می باشد. با توجه به اینکه رویکرد استانداردهای حسابداری منابع انسانی به سرمایه ای کردن هزینه جذب بازیکنان و طبقه بندی آنها در دارایی و ترازنامه می باشد و نیز متعاقباً مستهلک کردن این دارایی را در مدت زمان قرارداد توصیه می نماید؛ قراردادهای کوتاه مدت را می توان یکی از موانع مهم در اجرای این استاندارد معرفی نمود. پیشنهاد می گردد تا سازمان لیگ در قالب دستورالعمل نقل و انتقال بازیکنان، باشگاه های فوتبال ایران را مجاب به عقد قراردادهای بلند مدت نماید. البته آشنا نمودن مدیران عامل باشگاه های فوتبال ایران با محاسن عقد قراردادهای بلند مدت می تواند در اجرایی شدن این دستورالعمل موثر می باشد.
عدم سودهی باشگاه های فوتبال ایران از دیگر معیارها موثر بر عدم اجرا و پیاده سازی روش های متداول گزارشگری حسابداری منابع انسانی در باشگاه های فوتبال ایران، می باشد. اگر باشگاه های فوتبال ایران به شکل کنونی به صورت غیر اقتصادی مدیریت شوند و کماکان به بودجه دولت متکی باشند، نمی توان انتظار داشت که تهیه صورت های مالی مطابق با استانداردهای حسابداری منابع انسانی و همانند باشگاه های بین المللی و مطرح جهان تهیه گردند. پیشنهاد می گردد تا با اصلاح بعضی از قوانین بتوان منابع مالی باشگاه های فوتبال را تأمین نمود. به طور مثال: درآمدهای روزبازی که حاصل از فروش بلیط و ارائه خدمات در ورزشگاه ها به تماشاچیان می باشد، که عمدتاً 23 درصد درآمدهای باشگاه های مطرح جهان را تأمین می نماید، واگذاری بلیط فروشی و مدیریت برگزاری مسابقه در ورزشگاه به باشگاه های فوتبال می توان درآمدهای باشگاه ها را حداقل از این محل افزایش داد.
عدم آگاهی مدیران و تهیه کنندگان صورت های مالی از دیگر متغیرهای تأثیرگذار بر عدم اجرا و پیاده سازی روش های متداول گزارشگری حسابداری منابع انسانی در باشگاه های فوتبال ایران، می باشد. پیشنهاد می گردد با ارائه تحقیقات بیشتر در این زمینه از سوی جامعه دانشگاهی و اطلاع رسانی از طریق جزوات و برگزاری دوره های آموزشی برای مدیران عامل و مدیران مالی باشگاه های فوتبال ایران این معضل نیز مرتفع گردد.
در فرضیه دومتحقیق تأثیر عوامل بیرونی خرد بر عدم اجرا و پیاده سازی روش های متداول گزارشگری حسابداری منابع انسانی در باشگاه های فوتبال ایران، مورد تأیید قرار گرفت. البته تأثیر هریک از متغیرها بر عوامل بیرونی خرد نیز تأیید گردیده است.
یکی از متغیرهای دارای اولویت و تأثیرگذار بر عوامل داخلی متغیر عدم تدوین قوانین الزام آور از سوی فدراسیون فوتبال شناخته شده است. پیشنهاد می گردد فدراسیون فوتبال با توجه به ابلاغ تهیه صورت های مالی مطابق استانداردهای حسابداری منابع انسانی از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا در سال 2010، الزامات تهیه صورت های مالی باشگاه ها مطابق با این استانداردها در داخل کشور توسط سازمان لیگ را مهیا نماید. این الزامات می تواند از طریق تهیه استانداردهای حسابداری مطابق استانداردهای ابلاغ شده توسط سازمان لیگ به باشگاه های فوتبال ارائه گردد. که اجرای این موارد یکی از اقدامات بسیار مهم در راستای مرتفع نمودن مشکل عدم تطابق صورت های مالی باشگاه های فوتبال ایران با باشگاه های فوتبال مطرح جهان و استانداردهای بین المللی می گردد.
دیگر متغیر تأثیرگذار بر عوامل بیرونی خرد کمبود افراد متخصص در زمینه پیاده سازی این استانداردها برای تهیه صورت های مالی مطابق با استاندارد حسابداری منابع انسانی می باشد. که این خلاء را می توان از طریق جذب نیروهای متخصص و عقد قراردادهای مشاوره حسابداری با افراد مطلع و آموزش دیده جبران نمود.
متغیر عدم آموزش و تحقیقات علمی کاربردی در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی نیز از دیگر معیارهای موثر بر عوامل بیرونی خرد و بر عدم اجرا و پیاده سازی روش های متداول گزارشگری حسابداری منابع انسانی در باشگاه های فوتبال ایران شناسایی و تأیید گردید. این متغیر یکی از عوامل کلیدیست که می تواند حداقل عامل کمبود افراد متخصص را حل نماید. با ارائه دروس مرتبط با حسابداری منابع انسانی در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد و نیز می توان با تدوین و ارائه مقالات پژوهشی، پایان نامه ها و رساله ها در دانشگاه ها موجبات آشنایی بیشتر جامعه نسبت به حسابداری منابع انسانی را فراهم آورد.
عدم تدوین استانداردهای حسابداری منابع انسانی از سوی سازمان حسابرسی نیز از دیگر معیارهای موثر بر عوامل بیرونی خرد شناسایی گردید. پیشنهاد می گردد سازمان حسابرسی به عنوان متولی تدوین استانداردهای حسابداری در ایران با توجه به نیاز جامعه اقدام به تدوین این استانداردها نماید.
در فرضیه سوم که تأثیر عوامل بیرونی کلان نیز بر عدم اجرا و پیاده سازی روش های متداول گزارشگری حسابداری منابع انسانی در باشگاه های فوتبال ایران مورد تأیید قرار گرفت. معیارهای مالکیت دولتی و اتکا به بودجه دولت و نقایص قانون و فقدان ضمانت اجرای قوانین موجود که دارای همبستگی معنی دار با یکدیگرند و بر عامل بیرونی کلان نیز موثر می باشند.
به نظر می رسد جهت رفع این موانع در اجرا و پیاده سازی روش های متداول گزارشگری حسابداری منابع انسانی در باشگاه های فوتبال ایران، باید تعدادی از قوانین مانند حق کپی رایت، راهکارها و اعتبارات مورد نیاز جهت واگذاری ورزشگاه های بزرگ به باشگاه های فوتبال به تصویب هیأت دولت یا مجلس شورای اسلامی در جهت توانمندسازی اقتصادی باشگاه های فوتبال، ضروری باشد.
بطورکلی رفع هریک از موانع عنوان شده فوق الذکر نه تنها راهکارهای جهت رفع موانع اجرا و پیاده سازی روش های متداول گزارشگری حسابداری منابع انسانی در باشگاه های فوتبال ایران می باشد، بلکه می تواند قسمت اعظمی از ظوابط و معیارهای صنعت فوتبال را در ایران نهادینه نماید. همچنین با اجرایی نمودن پیشنهادات و رفع موانع فوق الذکر می توان موجبات پیشرفت ورزش فوتبال و افزایش گردش مالی و اقتصادی در صنعت فوتبال رافراهم آورد، که متعاقباً اتکا ورزش حرفه ای را به بودجه دولت کاهش و یا قطع خواهد نمود.
5-5) پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده
در این پژوهش به بررسی موانع اجرا و پیاده سازی روش های متداول گزارشگری حسابداری منابع انسانی در باشگاه های فوتبال ایران، پرداخته شده است. پیشنهادهای زیر جهت پژوهش های آتی ارائه می گردد.
فرضیه های و عوامل شناخته شده در این پژوهش می تواند در صنایع دیگر که سازمان های انسانگرا در آن فعالیت می نمایند مورد استفاده قرار گرفته و حتی بنا به نوع فعالیت های آن صنایع یا سازمان های شاغل در آن فرضیه ها یا عوامل جدیدی مورد شناسایی و تأیید قرار گیرد.
بررسی تأثیر اجرای هر یک از پیشنهادهای مطابق با فرضیه ها در باشگاه های فوتبال ایران.
مطالعه صورت های مالی باشگاه داخلی و تطبیق آنها با استاندارد ها و روش های گزارشگری معرفی شده در این پژوهش.
5-6) محدودیت های تحقیق
یکی از عمده ترین محدودیت های تحقیقاتی که بر پایه داده های حاصل از پرسش نامه انجام می شوند، ورود نظرات فردی و تمایلات شخصی افراد در پاسخ به سئوالات می باشد.

منابع و ماخذ

منابع فارسی
الهی، علیرضا و دیگران (1388)، “موانع موجود در توسعه جذب درآمد حاصل از حمایت مالی در صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران”. نشریه مدیریت ورزشی. سال 1388. شماره1. ص 196
پارکر، لی. دی و دیگران،1373، «حسابداری منابع انسانی»، میرسپاسی،ناصر،مرکزآموزش مدیریت دولتی
حاجیها، زهره،1387، «حسابداری منابع انسانی معیار سنجش ارزش سرمایه انسانی»، چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی.
حافظ نیا، محمد رضا، 1386، «مقدمه ای بر روش تحقیق درعلوم انسانی»، تهران ، انتشارات سمت ، چاپ سیزدهم، صفحه 119
حافظ نیا، محمد رضا، 1387،«مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی»،انتشارات سمت،چاپ ششم
حسن قربان،زهرا ،1374، «موقعیت حسابداری منابع انسانی و مراحل توسعه آن»، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران، شماره 111، ص73-71
حسن قربان،زهرا، 1376، «روش های اندازه گیری منابع انسانی»، حسابداری، شماره 20، ص11-17
خاکی،غلامرضا،1376، «حسابداري و ممیزي منابع انسانی»، ماهنامه آموزشی تدبیر، شماره 78 ،ص 47-49
خاکی، غلامرضا ،1387، «روش تحقیق در مدیریت»، انتشارات بازتاب، تهران، چاپ سوم
رهنمای رودپشتی، فریدون(1387) حسابداری مدیریت راهبردی مبتنی بر مدیریت هزینه ارزش آفرین. نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
سرمد،زهره،حجازي،الهه،بازرگان،عباس،1388، «روشهاي تحقيق در علوم رفتاري»، تهران آگه.
سکاران ،اوما، 1388، «روشهای تحقیق در مدیریت»، انتشارات موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی،ج دوم
صمدی، عباس و نصیری، حبیب الله .(۱۳۸۹).” بررسی موانع توسعه حسابداری منابع انسانی در شرکت های پذیرفته شده در بورس”.حسابدار رسمی . ص 53
فلیم هولتس، اریک،1379، «حسابداری منابع انسانی»، حسن قربان، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، چاپ اول.
قوانین نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان،1393،فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، سازمان لیگ فوتبال ایران،صفحه11
قادری، عبدالله، 1387، «بررسی و شناسایی عوامل بازدارنده حسابداری منابع انسانی در ایران»، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
قره خانی، حسن و دیگران (1390)، “بررسی مهم ترین موانع اقتصادی خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران”، مجله مطالعات مدیریت ورزشی، سال هشتم، بهار 1390، شماره 9، ص 13
کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، سازمان حسابرس، استاندارد شماره17 دارایی نامشهود، (1380)، ص352 و 355
کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، سازمان حسابرس، استاندارد شماره17 دارایی نامشهود (تجدید نظر شده سال1386)، ص 354 و 355 و 368
مقیمی، سید محمد، 1389، سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی ( چاپ پنجم)، تهران: انتشارات ترمه.
نادری،عزت الله، سیف نراقی، مریم،1391، بررسی ملاک های دوستی و دوست یابی افراد سندرم داون 24 – 14 سال و مقایسه آن با سایر گروه های عقب مانده ذهنی آموزش پذیر. روانشناسی افراد استثنایی .شماره 7
هومن، حیدرعلی،1380، تحلیل داده هاي چند متغیري در پژوهش

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...