پایان نامه ، حسابداری، تعهدی، موثری، کرونباخ، کشيدگي، پژوهش،، قبولی، آلفاي، چولگي، کرونباخ تعداد، پرسش¬نامه

مقدار فرضی)است یا نه.
3-14- جمع¬بندی فصل سوم
دراین فصل متدولوژی تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و در آن جامعه آماری، نمونه آماری و روش تعیین حجم نمونه مشخص گردید. سپس ابزار جمع¬آوری داده¬ها معرفی شد و با توجه به این که ابزار جمع¬آوری داده¬ها شامل پرسش¬نامه است، لذا روایی آن توسط اساتید مربوطه و همچنین متخصصینی که در زمینه متغیرهای این پژوهش، تحقیقاتی را انجام داده اند، تأیید شده است و جهت پایایی آن¬ها از آلفای کرونباخ استفاده گردید. در انتها نیز روش¬های آمار توصیفی و استنباطی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد ارائه و تشریح شد تا بتوان به کمک متدولوژی مشخص شده فصل های چهارم و پنجم را تدوین نمود.

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1- مقدمه:
در اين فصل اطلاعات جمع¬آوري شده در فصل سوم، مورد تجزيه و تحليل قرار مي¬گيرند. همانطور که در فصل قبل اشاره گرديد، اطلاعات جمع¬آوري شده در اين فصل شامل دو بخش آمار توصيفي و آمار و اطلاعات است:
در فصل گذشته در خصوص مساله پژوهش، مراحل تعیین روش شناسی، روشهای جمع آوری داده ها و چگونگی بکارگیری آنها بیان شد، اکنون در این فصل داده های جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته تا بتوانیم نتایج فرضیه های پژوهش، که گزارهای احتمالی و غیرتعیینی بودند، تعیین شود.
تفسیر کردن به معنی تبیین و معنا بخشیدن به داده هاست و تحلیل به معنای طبقه بندی، تنظیم، پردازش، دستکاری و خلاصه کردن داده ها برای یافتن پاسخ پرسشهای پژوهش است.
تبیین داده های خام، دشوار و یا غیر ممکن است. بنابراین باید داده ها را تجزیه و تحلیل کرده و سپس به تفسیر آنها بپردازیم. تا پس از تجزیه و تحلیل داده ها به شکل قابل فهم و قابل تفسیر، بتوان روابط متغییرهای گونا گون مرتبط به مساله پژوهش را مورد مطالعه قرار داد. در واقع، تجزیه تحلیل و تفسیر داده ها روشی است که بوسیله آن کل فرایند پژوهش از گزینش مساله تا رسیدن به یک نتیجه، مورد کنترل قرار می گیرد.
در این فصل برای تجزیه و تحلیل آزمون آماری از نرم افزار SPSS نگارش 22 استفاده شده است. تا بتوانیم نسبت به پذیرش یا رد فرضیه اظهارنظر نمائیم.
4-2- آمار توصيفي پاسخ هاي دريافتي مربوط به مشخصات عمومي پاسخ دهندگان:
تحليل توصيفي داده‌ها به خصوصيات جامعه و نمونه ‌آماري اشاره مي‌کند. در اين تحقيق با توجه به پرسش¬نامه ارائه شده، اين خصوصيات شامل سن، تحصيلات و سابقه کار براي پاسخ دهندگان سازمان امور مالیاتی کشور می¬باشد که در بخش اول پرسش¬نامه به آن اشاره شده است.
4-2-1- وضعيت افراد پاسخ‌دهنده بر اساس سن:
تعداد و درصد افراد پاسخگو به لحاظ سنی بدين‌صورت است:
جدول (4-1) وضعيت نمونه‌آماري به لحاظ سن
رديف سن تعداد درصد
1 25 تا 35 سال 33 31.4%
2 35 تا 45 سال 54 51.4%
3 45 به بالاتر 18 17.2%
جمع 105 100%
منبع: يافته‌هاي تحقيق
4-2-2- وضعيت افراد پاسخ‌دهنده به لحاظ ميزان تحصيلات:
تعداد و درصد افراد پاسخگو به لحاظ ميزان تحصيلات بدين‌صورت است:
جدول (4-2) وضعيت نمونه‌آماري به لحاظ تحصيلات
رديف وضعيت تحصيلي تعداد درصد
1 کارشناسی 41 39%
2 کارشناسی ارشد 68 61%
جمع 105 100%
منبع: يافته‌هاي تحقيق
4-2-3- وضعيت افراد پاسخ‌دهنده به لحاظ سابقه كار:
تعداد و درصد افراد پاسخگو به لحاظ سابقه كار حسابرسي بدين‌صورت است:
جدول (4-3) وضعيت نمونه‌آماري به لحاظ سابقه كار حسابرسي
رديف سابقه كار حسابرسي تعداد درصد
1 کمتر از 10 سال 33 31.4%
2 10 تا 15 سال 47 44.8%
3 15 تا 20 سال 10 9.5%
4 20 سال و بالاتر 15 14.3%
جمع 105 100%
منبع: يافته‌هاي تحقيق
4-3- بررسي روايي:
همانطور که در فصل قبل اشاره شد، نظر به آنکه اين پرسش¬نامه، پرسش¬نامه اي بر مبنای شاخص¬های برگرفته از تحقیقات پیشین می¬باشد لذا از روايي محتوا برخورد دار است و روایی سازه آن نیز توسط تحلیل عامل اکتشافی بررسی و مورد تأیید قرار گرفته است.
4-4- بررسي پايايي:
جدول(4-6) مقادير بدست آمده براي ضريب آلفاي کرونباخ
ردیف فرضیه ضريب آلفاي کرونباخ
1 مدیریت نقش موثری در ایجاد حسابداری تعهدی دارد. 791/0
2 نیروی انسانی نقش موثری در حسابداری تعهدی دارد. 749/0
3 قوانین ومقررات نقش موثری در حسابداری تعهدی دارد. 828/0
4 پاسخگویی نقش موثری در حسابداری تعهدی دارد. 820/0
5 کل پرسش¬نامه (محدودیت های حسابداری تعهدی ) 970/0
منبع: یافته¬های تحقیق
4-5- برآورد و آزمون مدل های ارائه شده:
پس از اطمینان نسبی از قابل قبول بودن متغیرهای تحقیق می¬توانیم به برآورد و آزمون مدل مفهومی پژوهش مورد بررسی، از طریق مدل یابی معادلات ساختاری دست بزنیم. رویکرد SEM روش جامعی برای آزمون فرضیه¬هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و متغیرهای مکنون است. همانطورکه در فصل سوم نیز گفته شد، فرضیه مدیریت، نیروی انسانی، قوانین و مقررات و پاسخگویی متغیرهاي مکنون وابسته و متغیر حسابداری تعهدی به عنوان متغیر مکنون مستقل در مدل معرفی شده است.
4-5-1- برآورد مدل پژوهش:
در این قسمت بر حسب پاسخ کارشناسان ابتدا مدل پژوهش بر مبنای تأثیر چهار عامل محدودیت مدیریت، نیروی انسانی، قوانین و مقررات و پاسخگویی بر حسابداری تعهدی در دستگاههای اجرایی برازش و بررسی شده است.
4-6- آزمون فرضيه¬ها و تجزيه وتحليل یافته¬های پژوهش بر مبنای نتایج آزمون آلفای کرونباخ
فرضیه اول: مدیریت نقش موثری در ایجاد حسابداری تعهدی دارد.
در خروجی نرم افزار، در ستون اول نام متغيرها (سوالات) و شاخص های ستون های بعدی در صورت حذف اين متغير آمده است. در ستون دوم ميانگين امتيازات هر سوال پس از حذف سوال مورد نظر، در ستون سوم واريانس امتيازات، در ستون چهارم همبستگی بين متغيرها و در ستون پنجم مقدار آلفای کرونباخ را با توجه به حذف سوال مورد نظر را شاهد هستيد.
تحلیل آماری
نقش مدیریت میانگین داده ها واریانس ضریب همبستگی آلفای کرونباخ
1 5605/21 571/16 620/0 748/0
2 6190/21 353/15 704/0 731/0
3 5238/21 790/16 630/0 748/0
4 6190/21 873/20 025/0 834/0
5 5619/21 460/16 605/0 750/0
6 5619/21 172/16 650/0 743/0
7 5905/21 129/20 118/0 822/0
8 5333/21 559/15 703/0 732/0

آلفای کرونباخ تعداد سوال
791/0 8

جدول خروجی نرم افزار

همانطوريکه ملاحظه مي شود مقدارآلفاي محاسبه شده برابر 79 درصد است، که مقدار قابل قبولي است. همانطور که جدول نشان داده شده است، حذف سوال چهارم باعث افزايش آلفاي کرونباخ به 83 درصد خواهد شد.
اين روند را به همين ترتيب و تا وقتی که حذف سوالات ناهمبسته منجر به مقدار مطلوب آلفا می شود، می توانید ادامه دهيد.
فرضیه دوم: نیروی انسانی نقش موثری در حسابداری تعهدی دارد.
همانطوريکه در جدول ذیل ملاحظه مي شود مقدارآلفاي محاسبه شده برابر 74.9 درصد است، که مقدار قابل قبولي است. همانطور که جدول نشان داده شده است، حذف سوال نهم باعث افزايش آلفاي کرونباخ به 81 درصد خواهد شد.

تحلیل آماری
نقش نیروی انسانی میانگین داده ها واریانس ضریب همبستگی آلفای کرونباخ
1 1810/25 380/15 694/0 676/0
2 1619/25 022/15 714/0 670/0
3 1048/25 710/15 683/0 680/0
4 2286/25 832/20 017/0 786/0
5 1333/25 174/15 727/0 669/0
6 1619/25 118/15 757/0 664/0
7 2286/25 174/22 158/0- 795/0
8 2000/25 123/16 678/0 684/0
9 8095/24 375/23 375/0- 813/0

آلفای کرونباخ تعداد سوال
749/0 9

جدول خروجی نرم افزار
– فرضیه سوم: قوانین ومقررات نقش موثری در حسابداری تعهدی دارد.
همانطوريکه در جدول ذیل ملاحظه مي شود مقدارآلفاي محاسبه شده برابر82.8 درصد است، که مقدار قابل قبولي است. همانطور که جدول نشان داده شده است، حذف سوال هشتم باعث افزايش آلفاي کرونباخ به 87 درصد خواهد شد.

حلیل آماری
قوانین و مقررات میانگین داده ها واریانس ضریب همبستگی آلفای کرونباخ
1 4571/21 866/19 717/0 784/0
2 5238/21 290/20 625/0 797/0
3 4286/21 036/21 626/0 798/0
4 4476/21 019/21 645/0 796/0
5 4571/21 539/21 532/0 811/0
6 4952/21 214/20 696/0 787/0
7 5333/21 636/21 601/0 802/0
8 4571/21 020/26 039/0 871/0

آلفای کرونباخ تعداد سوال
828/0 8

جدول خروجی نرم افزار
فرضیه چهارم: پاسخگویی نقش موثری در حسابداری تعهدی دارد.
همانطوريکه ملاحظه مي شود مقدارآلفاي محاسبه شده برابر82 درصد است، که مقدار قابل قبولي است. همانطور که جدول نشان مي دهد حذف سوال چهارم باعث افزايش آلفاي کرونباخ به 86.6 درصد خواهد شد.
تحلیل آماری
پاسخگویی میانگین داده ها واریانس ضریب همبستگی آلفای کرونباخ
1 8000/21 412/17 714/0 774/0
2 6476/21 365/16 766/0 763/0
3 7905/21 821/17 690/0 778/0
4 9429/21 304/23 017/0- 866/0
5 7619/21 375/17 745/0 770/0
6 6476/21 230/16 804/0 757/0
7 8952/21 902/19 066/0- 858/0
8 7143/21 802/17 654/0 783/0

آلفای کرونباخ تعداد سوال
820/0 8

جدول خروجی نرم افزار
کرونباخ کل فرضیه ها با توجه به خروجی نرم افزار97 درصد به شرح ذیل می باشد، که این درصد مقدار قابل قبولی برای پذیرش این فرضیه ها است:
تحلیل آماری
فرضیه ها میانگین داده ها واریانس ضریب همبستگی آلفای کرونباخ
پاسخگویی 2512/9 129/3 943/0 954/0
مدیریت 2810/9 249/3 929/0 959/0
نیروی انسانی 2619/9 154/3 936/0 956/0
قوانین ومقررات 2952/9 075/3 893/0 970/0

آلفای کرونباخ تعداد فرضیه
970/0 4

جدول خروجی نرم افزار
4-7- آزمون فرضيه¬ها و تجزيه وتحليل یافته¬های پژوهش بر مبنای نتایج آزمون نرمال بودن بر حسب چولگی
همان طور که در فصل قبل به آن اشاره شد، چولگي معياري از تقارن يا عدم تقارن تابع توزيع مي‌باشد. براي يک توزيع کاملاً متقارن چولگي صفر و براي يک توزيع نامتقارن با کشيدگي به سمت مقادير بالاتر چولگي مثبت و براي توزيع نامتقارن با کشيدگي به سمت مقادير کوچکتر مقدار چولگي منفي است. کشيدگي يا kurtosis نشان دهنده ارتفاع يک توزيع است.. کشيدگي مثبت يعني قله توزيع مورد نظر از توزيع نرمال بالاتر و کشيدگي منفي نشانه پايين تر بودن قله از توزيع نرمال است.
تحلیل آماری
فرضیه ها تعداد ضریب چولگی ضریب کشیدگی
پاسخگویی 105 236/0
236/0
236/0
236/0 467/0
467/0
467/0
467/0
مدیریت 105
نیروی انسانی 105
قوانین و مقررات 105

جدول خروجی نرم افزار
مقدار چولگي مشاهده شده براي فرضیه ها برابر 0.236 است و در بازه (2 ، 2-) قرار دارد. يعني از لحاظ کجي فرضیه ها نرمال بوده و توزيع آن متقارن است. مقدار کشيدگي آن 0.467 است و در بازه (2 ، 2-) قرار دارد. اين نشان مي‌دهد توزيع متغير از کشيدگي نرمال برخوردار می باشد.
4-8- آزمون فرضيه¬ها و تجزيه وتحليل یافته¬های پژوهش بر مبنای نتایج آزمون T تک نمونه ای
فرضیه اول: مدیریت نقش موثری در ایجاد حسابداری تعهدی دارد.
تحلیل آماری
معیار تصمیم
t df Sig(سطح معنادار) فاصله اطمینان 95%
حد پایین حد بالا
مدیریت 440/1 104 153/0 0310/0- 1953/0
جدول خروجی نرم افزار
برای قضاوت در مورد فرضیه صفر، می توانید در جدول فوق به معیار تصمیم (P-Value) که با عنوان Sig.(2-tailed) آمده است، نگاه کنید. به دلیل آنکه سطح معنی دار مشاهده شده(153/0 ) بیشتر از 05/0 است ، دلیل کافی برای قبولی اینکه مدیریت نقش موثری در حسابداری تعهدی دارد، وجود دارد.
فرضیه دوم: نیروی انسانی نقش موثری در حسابداری تعهدی دارد.

تحلیل آماری
معیار تصمیم
t df Sig(سطح معنادار)
فاصله اطمینان 95%
حد پایین حد بالا
انسانی 705/1 104 091/0 0165/0- 2189/0
جدول خروجی نرم افزار
برای قضاوت در مورد فرضیه صفر، می توانید در جدول فوق به معیار تصمیم (P-Value) که با عنوان Sig.(2-tailed) آمده است، نگاه کنید. به دلیل آنکه سطح معنی دار مشاهده شده(091/0 ) بیشتر از 05/0 است ، دلیل کافی برای قبولی اینکه نیروی انسانی نقش موثری در حسابداری تعهدی دارد، وجود دارد
فرضیه سوم: قوانین ومقررات نقش موثری در حسابداری تعهدی دارد.
تحلیل آماری
معیار تصمیم
t df Sig(سطح معنادار) فاصله اطمینان 95%
حد پایین حد بالا
قوانین 064/1 104 290/0 0586/0- 1944/0
جدول خروجی نرم افزار
برای قضاوت در مورد فرضیه صفر، می توانید در جدول فوق به معیار تصمیم (P-Value) که با عنوان Sig.(2-tailed) آمده است، نگاه کنید. به دلیل آنکه سطح معنی دار مشاهده شده(290/0 ) بیشتر از 05/0 است ، دلیل کافی برای قبولی اینکه قوانین و مقررات نقش موثری در حسابداری تعهدی دارد، وجود دارد.
فرضیه چهارم: پاسخگویی نقش موثری در حسابداری تعهدی دارد.
تحلیل آماری
معیار تصمیم
t Df Sig(سطح معنادار) فاصله اطمینان 95%
حد پایین حد بالا
پاسخگویی 874/1 104 064/0 0066/0- 2304/0
جدول خروجی نرم افزار
برای قضاوت در مورد فرضیه صفر، می توانید در جدول فوق به معیار تصمیم (P-Value) که با عنوان Sig.(2-tailed) آمده است، نگاه کنید. به دلیل آنکه سطح معنی دار مشاهده شده (064/0 ) بیشتر از 05/0 است ، دلیل کافی برای قبولی اینکه پاسخگویی نقش موثری در حسابداری تعهدی دارد، وجود دارد
آزمون میانگین فرضی با نمونه آماری:
تحلیل آماری
پاسخگویی انسانی مدیریت قوانین
تعداد پاسخ داده 105 105 105 105
تعداد پاسخ نداده 0 0 0 0
میانگین 1119/3 1012/3 0821/3 0679/3
جدول خروجی نرم افزار
با توجه به اینکه میانگین نمونه ها (0679/3 – 0821/3 – 1012/3 -¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ 1119/3) از میانگین فرضی (3.00) بیشتر می باشد، دلیل کافی برای قبولی فرضیه ها می باشد.

فصل پنجم:
نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق

5-1- مقدمه
در فصول اول و دوم کلیات پژوهش، چارچوپ نظری پژوهش، مرتبط با موضوع تحقیق بیان گردید. روش شناسی پژوهش شامل طرح مساله و تدوین فرضیه ها، روش و طرح تحقیق، تعیین جامعه آماری و نمونه گیری در فصل سوم مطرح شد. در فصل چهارم به انجام محاسباتی مربوط به متغییرهای پژوهش، تجزیه و تحلیل آماری، برازش مدلها و بررسی اعتبار مدلها برازش شده پرداخته شد. در این فصل تلاش می شود نتایج حاصل از پژوهش برای رد یا قبول فرضیه های تحقیق ارائه گردد. هم چنین بیان و پیشنهادهای حاصل از تحقیق و توصیه هایی برای پژوهش های بعدی ارائه گردد.
5-2- خلاصه تحقیق
پژوهش حاضر به منظور بررسی محدودیت حسابداری تعهدی بر عملکرد دستگاههای

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...