يافته‌‌هاي پژوهش:پایان نامه رایگان علوم تربیتی,بررسي تاثير پدر و مادر بر خلق خوي كودكان كه در م نزل هستند و كودكان مهد كودك

دانلود پایان نامه

 

 

 

 

فصل چهارم

يافته‌‌هاي پژوهش

 

  1. 4. 1- مقدمه

در اين فصل داده‌هاي جمع‌آوري شده از نمونه‌ي مورد مطالعه ارائه مي‌شود. همان‌گونه که قبلاً نيز بيان شد، هدف از انجام اين پژوهش مقايسه‌ي خلق و خوي کودکان نوپا در شير خوارگاه‌هاي مراکز بهزيستي با کودکان همسان در شرايط عادي مي‌باشد. به همين منظور تعداد 30 نفر از کودکان نوپا که شيرخوارگاه هاي مراکز بهزيستي نگهداري مي‌شوند و 30 کودک نوپاي همسال که در شاريط عادي رشد و پرورش مي‌يابند را از ميان مهد کودک به طور تصادفي انتخاب کرديم. به منظور دستيابي به اطلاعات مورد نياز براي رد يا تأييد فرضيه‌ها، از پرسشنامه‌ي ارزيابي تصويري خلق و خوي کلاک – استوارت، گلد‌برگ و فيتزپاتريک، استفاده شد و پس از توزيع ميان مربيان شيرخوارگاه‌ها و مادران گروه عادي به جمع‌آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل آن همت گماشته شد.

در بخش اول اين فصل ابتدا نتايج توصيفي تحقيق شامل ميانگين و انحراف استاندارد دو گروه ارائه مي‌شود و در بخش دوم عنوان نتايج آمار استباطي به ارائه يافته‌هاي مربوط به مقايسه دوم گروه کودکان نوپا در شيرخوارگاه‌ها و کودکان عادي از نظر چهار متغير، خلق و خوي منفي، کندي سازگاري با تغييرات، شدت ابراز احساسات و غريبگي کردن، با استفاده از آزمون تحليل واريانس چند متغيره (MANOVA) مي‌پردازيم.

 

آمار توصيفي :

جدول 1-4- جدول ميانگين و انحراف استاندارد متغير‌هاي دو گروه عادي و بهزيستي

شاخص آماري

گروه

متغير ميانگين انحراف استاندارد تعداد
گروه عادي خلق و خوي منفي 620/12 3810/2 30
گروه بهزيستي 9667/13 3265/2 30
گروه عادي کندي سازگاري با تغييرات 7200/9 1882/3 30
گروه بهزيستي 6667/9 8257/1 30
گروه عادي شدت ابراز احساسات 7200/10 9488/2 30
گروه بهزيستي 7000/13 9143/2 30
گروه عادي غربيگي کردن 9400/1 7931/0 30
گروه بهزيستي 5333/1 6288/0 30

 

جدول شماره 1-4 جدول داده‌هاي توصيفي که ميانگين و انحراف استاندارد دو گروه نمونه را نشان مي‌دهد همان‌طور که ملاحظه مي‌شود ميانگين نمرات گروه کودکان بهزيستي در متغير‌هاي خلق و خوي منفي و شدت ابراز احساسات در مقايسه با گروه عادي بيشتر و در متغير کندي سازگاري با تغييرات تفاوت چنداني ندارد ولي در متغير غريبگي کردن نمرات گروه کودکان عادي نسبت به کودکان شيرخوارگاه بيشتر است .

 


جدول 2-4 – جدول آزمون برابري کوواريانس‌ها با استفاده از آزمون Box’s M

Box’s M 264/47
نسبت F 439/4
درجه‌ي آزادي df1 10
درجه آزادي df2 17458
سطح معنا‌داري sig 000

در اين جدول براي آزمون برابري کوواريانس‌ها از آزمون Box’s M استفاده شد که نتايج حاکي از تفاوت کوواريانسهاست.

 

جدول 3-4- جدول آزمون‌[اي چند متغيري

آزمون مقدار آماده Value نسبت F درجه آزادي Hypothdf خطاي درجه آزادي سطح معناداري
پيلايي – بارتلت[1] 382/0 573/11 000/4 000/75 000
لامبداي ويلکز[2] 618/0 573/11 000/4 000/75 000
هتلينگ – لاي [3] 617/0 573/11 000/4 000/75 000
بزرگترين ريشه‌ي روي[4] 617/0 573/11 000/4 000/75 000

 

جهت سنجش معناداري تفاوت متغير‌هاي وابسته از آزمون لامبداي ويلکز استفاده شد که نتايج بيانگر آنست که بين دو گروه در ترکيب چند متغيرها تفاوت معنا‌داري وجود دارد.

فرضيه‌ي اول: ميان خلق و خوي منفي کودکان نوپا در شيرخوارگاه‌هاي مراکز بهزيستي با کودکان نوپاي همسال در شرايط عادي تفاوت جود دارد.

جدول 4-4- جدول تحليل واريانس متغير خلق و خوي منفي

شاخص‌هاي آماري

منابع واريانس

مجموع مجذورات Sumof squares درجه آزادي df ميانگين مجذورات Meansquare سنت F سطح معناداري sig
خلق و خوي منفي 003/34 1 003/34 101/6 016/0
خطاي واريانس 747/434 78 574/5    
مجموع صحيح 750/468 79      

 

همان طور که در جدول 4-4 ملاحظه‌ي مي‌شود و اين فرضيه با توجه بر مقدار F بدست آمده از مقدار F جدول کوچکتر است و با درجه‌ي آزادي و سطح معناداري که از مقدار آلفاي 05/0 کمتر است، بنابراين با 95/0 اطمينان مي‌توان گفت که بين نمرات خلق و خوي منفي کودکان نوپا در شيرخوارگاه‌هاي مراکز بهزيستي با کودکان نوپاي همسال در شرايط عادي تفاوت معناداري وجود دارد. از اين يافته‌ها نتيجه‌گيري مي‌شود که کودکان نوپا در شيرخوارگاه‌هاي مراکز بهزيستي در مقايسه با همسالانشان در شرايط عادي خلق و خوي منفي بيشتري دارند.

فرضيه دوم : ميان کندي سازگاري با تغييرات در کودکان نوپا در شيرخوارگاه‌هاي مراکز بهزيستي با کودکان نوپاي همسال در شرايط عادي تفاوت وجود دارد.

 

جدول 5-4- جدول تحليل واريانس متغير کندي سازگاري با تغييرات در دو گروه کودکان نوپاي عادي و شيرخوارگاه‌هاي بهزيستي

شاخص‌هاي آماري

منابع واريانس

مجموع مجذورات Sumof squares درجه آزادي df ميانگين مجذورات Meansquare سنت F سطح معناداري sig
کندي سازگاري با تغييرات 333/5 1 333/5 007/0 934/0
خطاي واريانس 747/594 78 625/7    
مجموع صحيح 800/594 79      

 

همان طور که در جدول 5-4 ملاحظه مي‌شود و در مورد اين فرضيه چون F بدست آمده از از F جدول کوچکتر است و با درجه‌ي آزادي و سطح معناداري که از مقدار آلفاي 5% بزرگتر است بنابراين با 95/0 اطمينان مي‌توان گفت بين نمرات کندي سازگاري با تغييرات در دو گروه کودکان شيرخوار‌گاه‌ها و کودکان عادي تفاوت معناداري وجود ندارد. از اين يافته‌ها نتيجه‌گيري مي‌شود که کودکان نوپا در شيرخوارگاه‌ها با گروه همسالانشان در شرايط عادي از نظر کندي سازگاري با تغييرات تفاوت چنداني ندارند.

فرضيه‌ي سوم: ميان شدت ابراز احساسات در کودکان نوپا در شيرخوارگاه‌هاي مراکز بهزيستي با کودکان نوپا در شرايط تفاوت وجود دارد.


جدول 6-4 جدول تحليل واريانس شدت ابراز احساسات در دو گروه کودکان نوپاي عادي و شيرخوارگاه‌هاي بهزيستي

شاخص‌هاي آماري

منابع واريانس

مجموع مجذورات Sumof squares درجه آزادي df ميانگين مجذورات Meansquare سنت F سطح معناداري sig
شدت ابراز احساسات 508/166 1 508/166 316/19 000
خطاي واريانس 380/672 78 620/8    
مجموع صحيح 887/838 79      

همان طور که ملاحظه‌ مي‌شود در مورد اين فرضيه با توجه به انيکه مقدار F بدست آمده از F جدول بزرگتر بوده و با درجه‌ي آزادي و سطح معناداري وجود دارد. ديگر کودکان نوپا در شيرخوارگاه‌‌هاي بهزيستي در مقايسه با همسالانشان در شرايط عادي احساساتشان را با شدت بيشتري ابراز مي‌کنند.

فرضيه‌ي چهارم: ميان غريبگي در کودکان نوپا در شيرخوارگاه‌هاي مراکز بهزيستي با کودکان نوپا در شرايط عادي تفاوت وجود دارد.

جدول 7-4 جدول تحليل واريانس متغير غريبگي کردن

شاخص‌هاي آماري

منابع واريانس

مجموع مجذورات Sumof squares درجه آزادي df ميانگين مجذورات Meansquare سنت F سطح معناداري sig
غريبگي کردن 101/3 1 101/3 720/5 019/0
خطاي واريانس 287/42 78 620/8    
مجموع صحيح 387/45 79      

 

همان‌طور که ملاحظه‌ مي‌شود در مورد اين فرضيه با توجه به اينکه مقدار F بدست آمده از مقدار F جدول برزگتر بوده و با درجه‌ي آزادي df=1 و سطح معناداري از مقدار آلفاي 05/0 کمتر مي‌باشد بنابراين با 95/0 اطمينان مي‌توان گفت ميان غريبگي کردن در کودکان نوپا در شيرخوارگاه‌هاي مراکز بهزيستي با کودکان نوپا در شرايط عادي تفاوت وجود دارد. از اين يافته‌ها نتيجه‌گيري مي‌شود که کودکان نوپا در شرايط عادي در مقايسه با کودکان نوپا در شيرخوارگاه‌هاي مراکز بهزيستي در موقعيت‌هاي ناآشنا و در حضور افراد ناآشنا بيشتر غريبگي مي‌کنند.

 

 

 

 

 

 

 

[1] – Pillai – Bartlett Trace.

[2] – wilk’s Lambada.

[3] – Hotening – Lawley Trace.

[4] – Roy’s largest root.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment