هدف شاخه متوسطه فني و حر فه اي : دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی :بررسي علل و انگيزه هاي گرايش جوانان به رشته هاي فني و حرفه اي

دانلود پایان نامه

هدف شاخه متوسطه فني و حر فه اي :
هدف از شاخه متوسطه فني و حر فه اي، اعتلاي سطح فرهنگ و دانش عمومي و شناخت بهتر استعداد و علاقه دانش آموزان و ايجاد زمينه مناسب براي هدايت آنان سمت اشتغال مفيد و احراز آمادگي نسبي براي ادامه تحصيلات عالي تر كاربردي ،علمي است .
اين شاخه مشتمل بر چند گروه است از جمله :صنعت ، كشاورزي ، اداري ،بازر گاني ، هنر ، مديريت خانواده ، بهياري ،تربيت بدني ، دانش آموزان طي سه سال بايد حدود 96 واحد درس بگذارنند كه حدود شصت واحد آن دروس مشترك تمام گرو هها است . بيشتر در دو پايه اول و دوم ارائه مي شود . اين دروس با دروس مشترك شاخه نظري همسان است . دروس اختصاصي در هر رشته نيز 36 واحد است كه بيشتر در پايه اول ارائه ميشود. (صافي ،1374 )شاخه متوسطه كار دانش :هدف از شاخه متوسطه كار و دانش (مهارت آموزي ) تربيت نيروي انساني ، سطوح نيمه ماهر و استاد كار و سر پرست مورد نياز بخش هاي صنعت ، كشاورزي ،خدمات بر اساس نياز هاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي كشور است به نحوي كه هر يك از افراد شاغل يا متقاضيان اشتغال در جامعه براي كاري كه انجام مي دهند يا داوطلب انجام آن هستند ، دانش ومهارت كافي كسب كنند .
فارغ التحصيلان اين شاخه در صورت احراز شرايط مي توانند در دور ههاي علمي – كار بردي ادامه تحصيل دهند . به فارغ التحصيلان دوره راهنمايي يا معادل آن پس از گذراندن 32 واحد پودمان مهارت و توفيق در آزمون جامع استاندارد مهارت در حرفه مر بوط ،گواهينامه درجه دوم مهارت داده مي شود . دارند گان گواهينامه درجه دوم مهارت يا معادل آن پس از گذراندن حدود شانزده واحد پودمان مهارت و توفيق در آزمون جامع استاندارد مهارت در حرفه مربوط، گواهينامه درجه دوم مهارت داده مي شود . دارندگان گواهينامه درجه دوم مهارت يا معادل آن ، پس از گذراندن حدود شانزده واحد پودمان مهارت و توفيق در آزمون استانداردمهارت به دريافت گواهينامه درجه يك مهارت نائل مي شوند به كساني كه ديپلم كارداني داده مي شود ، كه علاوه بر اخذ گواهينامه درجه يك مهارت يا معادل آن در حرفه مورد نظر 48 واحد دروس عمومي شاخه هاي نظري و فني و حرفه اي را بگذرانند . (صا في ، 1374 )
با ايجاد مدارس فني و حرفه اي و كار و دانش :
1- عدم تساوي امكانات آموزش از ميان مي رود .
2- از عدم علاقه به مدرسه و ترك تحصيل دانش آموزان كاسته مي شود .
3- شكست هاي تحصيلي در بين دانش آموزان كم مي شود .
4- تاءكيد بيش از حد بر رشته اي خاص كاسته مي شود .
5- از ساختمان مدرسه در تمام سال حداكثر استفاده به عمل مي آيد .
6- بيگانگي ، ياس و نا كامي به دليل عدم پيشرفت تحصيلي از ميان مي رود .
فارغ التحصيلان اين دبيرستان ها هنگامي كه تصميم به اشتغال بگيرند مدرك تحصيلي آنها مهارت و علاقه آنها را در زمينه اي خاص به وضوح نشان مي دهد .
در حالي كه فارغ التحصيلان دروس نظري تازه بايد بينديشند كه علاقه آنها در چه زمينه اي است .
برنامه تحصيلات حرفه اي:
دوره تحصيلات حرفه اي بدين منظور مطرح گرديده است كه دانش آموزان را جهت اشتغال به كار سود مند ، بلافاصله پس از اتمام اين دوره دبيرستان آماده سازد . به طور كلي در اين برنامه دانش آموزان نيمي از وقت خود را صرف آموزش هاي عمومي و نيمي ديگر را صرف درس هاي حرفه اي مي كنند . حدود 20% محصلين دبيرستاني سراسر كشور در اين برنامه تحصيل مي كنند . ميزان بيكاري در بين فارغ التحصيلان دبيرستان در رشته تعليمات حرفه اي از 5% در مقايسه با 12% يا بيشتر گروه سني خود در رشته هاي ديگر ،كمتر است .بيش از 20% فارغ التحصيلان از مدارس ، احساس مي كنند كه در درجه دوم اهميت قرار دارند و يا هوش و استعداد كافي ندارند . ليكن اين ها سريع تر كار پيدا مي كنند .از مشاغل خود فني تر هستند و بيش از فارغ التحصيلان رشته هاي ديگر دبيرستان كارهاي خود را نگه مي دارند .

كمك به هر محصل در آماده شدن براي يك شاخه :
مدارس كشور معمولاً از اهداف مختلفي بر خوردار ند، كه يكي از اهداف موضوع آماده سازي دانش آْموزان براي كار بعد از فارغ التحصيل شدن مي باشد . در دبيرستان هاي آمريكا هميشه به منزله وسيله جهت آماده سازي افراد براي كار محسوب شده اند . اغلب كار فرمايان انتظار دارند كه تعليم و تربيت فرد او را در زمينه مهارت هاي مربوط ارتباط و تبادل نظر ، عادات مطلوب كار و احساس مسووليت آماده سازد . در حالي كه افرادي كه به دانشگاه مي روند پيوسته رو به تزايد است .
اغلب دانش آموزان به تحصيلات رسمي خود ،بعد از كلاس دوازدهم يا قبل از آن ، خاتمه مي دهند . اين دسته از محصلين طالبي آمادگي براي كاري هستند ، كه در آمدي ثابت داشته و امنيت آنها را تا حدي تاءمين نمايد . اين ها به دنبال مشاغلي هستند كه نيازمند مهارت هايي است كه در خلال سال هاي تحصيلي خود كسب كرده اند . كار زمان كارگراني را مي خواهند كه ماهر ، قابل اعتماد و دقيق ووقت شناس بوده ، بتوانند با همكاران و سر پرستان خود كنار آيند و علاقمند به منافع شركت باشند .(بروس ،1369 )
هر جامعه اي براي رشد و شكوفايي افراد خود برنامه هايي را متناسب با وضع موجود در زمينه هاي مختلف ارائه مي دهد ، تا زمينه ترقي و رشد براي جامعه و افراد آن تسريع گردد. يكي از برنامه ريز ي ها در ارتباط با نيازمندي هاي صنعتي جامعه است كه كشور ما با درايت پايه اي و اساسي طرح ريزي نگردد ، همان خواهد شد كه در ساير رشته ها انبوه تحصيل كرده متوسطه و عالي داشته باشيم ولي جامعه ما در حل بسياري از معضلات اجتماعي و مشكلات علمي و صنعتي عاجز مانده باشد .
اهداف كمي در برنامه نيم سال 66-62
1-تعداد هنر جويان فني و حرفه اي از 889/128 نفر در سال 1361 به 387043 نفر در سال 1366 خواهد رسيد .
2- رشته آموزش متوسطه عمومي در طول برنامه به طور متوسط 6% و رشد آموزش متوسطه فني و حرفه اي به طور متوسط 2% افزايش خواهد داشت .
3-سهم هنر جويان رشته كشاورزي از 1/4% به 6/6% در سال 1366 و سهم هنر جويان رشته صنعت از 2/62 % به 8/59% و سهم هنر جويان رشته خدمات از 7/33 به 6/33% خواهد رسيد .(تعليم و تربيت ،1365 )
آموزش متوسطه از نظر كمي در سال تحصيلي 65-64
در سال تحصيلي 65- 64 تعداد دانش آموزان مشغول به تحصيل در دوره هاي مختلف 328/ 561 /10 نفر بالغ گرديده است .در نشريه خلاصه آمار وزارت آموزش و پرورش دفتر هماهنگي طرح ها و برنامه ريزي توسعه آماده است كه تعداد دانش آموزان نسبت به سال تحصيلي گذشته بيش از 000/806 نفر (30/8% ) افزايش داشته است . از اين تعداد 335 /144/6 نفر پسر و 003/417/4 نفر دختر بوده است .از تعداد كل دانش آمو زان 8/370/4 نفر در مناطق روستايي تحصيل كرده اند . تعداد 328/561/10 دانش آموزدر 483/370 كلاس و 70025 مدرسه بوده اند و جمع كاركنان شاغل در مدارس و ادارات آموزش در اين سال به 145/634 نفر بالغ گرديده است . از328/561/10 دانش آموز 283/994 نفرمتوسطه و 352/195 نفر در متوسطه فني و حرفه اي به تحصيل اشتغال داشته اند كه 413/104 نفر در هنرستان هاي فني و 578/83 نفر در مدارس بازر گاني و حرفه اي و 7361 نفر و در مدارس متوسطه فني و حرفه اي روستا ها 5849 نفر تحصيل كرده اند .
بررسي وضعيت كار كنان مدارس متوسطه نشان مي دهد كه در سال تحصيلي 64-63در اين دوره (عمومي ، فني ،حرفه اي ، 70845 نفر فعاليت داشته اند ، كه 52769 نفر در دوره متوسطه عمومي و بقيه در فني و حرفه اي بوده اند . از 52769 نفر كاركنان دوره متوسطه نظري 19440 نفر زن بوده اند . از 70845 نفر كاركنان دوره متوسطه 35395 نفر يعني 19/66 % ليسانس بالاتر بوده اند .(تعليم و تربيت ،1356 )
در سال 64-63 از 000/760 9 دانش آموز حدود 000/901 نفر در دوره متوسطه نظري وحدود 000/170 در دوره متوسطه فني و حرفه اي تحصيل كرده اند .در سال تحصيلي 65-64 حدود 000/195 دانش آموز هنرستاني نيز در 708 مدرسه فني و حرفه اي تحصيل كرده اند .
در سال تحصيلي 65-64 از حدود 000/195/1 دانش آموز دوره متوسطه 000/195 در متوسطه فني و حرفه اي 861/043/1 دانش آموز فني و 83647 دانش آموز بازرگاني و حرفه اي 397/7 دانش آموز كشاورزي تحصيل كرده اند .
توزيع داوطلبان در امتحانات نهايي متوسطه 65-64 از 000/260 داوطلب دوره متوسطه نظري وفني و حرفه اي 074/22 نفر در فني و كشاورزي و 035/9 نفر در آموزش بازرگاني و حرفه اي در امتحانات نهايي متوسطه 65- 64 از 000/260 داوطلب دوره متوسطه نظري و فني و حرفه اي 074/22 نفر در فني و كشاورزي و 035/9 نفر در آموزش بازرگاني و حرفه اي در امتحانات نهايي خرداد شركت داشته اند (تعليم و تربيت ،1356 )

نتيجه گيري :
در يك جمع بندي كلي به نظر مي رسد كه روند تعلمي و تربيت جهاني از توجه به مباني و مسائل ذهني و معنوي شروع شده و به سوي عملي و يدي شدن حركت كرده و در نهايت به نقطه اي رسيده است كه ما به آن تعليم و تربيت ، فني و حرفه اي مي گوييم .اين جريانات بالنده ناشي از نياز جوامع گوناگون به رشد و توسعه امكانات مادي و رفاهي بوده است . كه نتيجه آن اختراعات و اكتشافات مهمي است كه انجام شده وزندگي انسان هاي دگرگون ساخته است .
در موقعيت كنو ني كشور ما كه از نتايج از اين اختراعات و تكنو لوژي سود مي برد و خود نيز در آن سهم مي باشد. لازم است كه توجه بيشتري بدان مبذول دارد .
با گسترش تحقيقات در كليه علوم جاري علي الخصوص علوم فني و حرفه اي در متن كار قرار گيرد تا بتوانندپا به سوي كشور هاي اروپايي و پيشرفته حركت كرده و از قافله عقب بماند .
مدارس فني و حرفه اي و رشته هاي مربوط به كار و دانش مي توانندپاسخگوي نيازهاي فني و حرفه اي كشور باشند .به شرط آن كه اين امر جدي گرفته شود و روز به روز با باز خوردهاي علمي ، اشكالات و معايب آنها بر طرف شده و بر اساس نياز هاي جديد جامعه تغيير نمايد.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسي علل و انگيزه هاي گرايش جوانان به رشته هاي فني و حرفه اي

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment