نتيجه گيري و پيشنهادات : دانلود رایگان روانشناسی : بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران

 

6-4-رابطه ضریب Gt(مخارج دولت ) و اندازه دولت:

در این قسمت رابطه مخارج دولت و مصرف خصوصی را با اندازه دولت بررسی می کنیم:به این ترتیب که از روش نموداری (c2) راکه بیانگر نوع رابطه CtوGtبا اندازه دولت است به طور مستقیم و غیر مستقیم مورد مطالعه قرار داده و به تفسیر اقتصادی و برآورد شیب می پردازیم . در نهایت از طریق نموداری  ثابت می کنیم که رابطه مکملی بین مصرف خصوصی و مخارج دولت با کوچک شدن اندازه دولت تقویت می شود.

برمبنای مقاله پایه  یعنی مقاله “گرو جیوس کاراس”که مدل اصلی در این مقاله نیز به صورت :

CPt=c1+(c2)Gt+(c3)CPt-1+(c2)(c3)Gt-1+Ut+vUt-1

است . مدل  با استفاده از روش متغیر های ابزاری برای 30 کشور با توجه به آمارهای موجود برآورد شده و رابطه مکملی بین مصرف خصوصی و مخارج دولت را نتیجه می شود و در واقع به غیر از چند کشور که c2منفی دارند بقیه کشور ها c2مثبت دارند.در نهایت از طریق نموداری ثابت می کنیم که رابطه مکملی بین مصرف خصوصی و مخارج دولت با کوچک شدن اندازه دولت تقویت میشود .

در نمودارها محور عمود نشاندهنده (c2)و محور افق نشاندهنده اندازه دولت است (که برای هر کشور اندازه دولت به صورت میانگین حسابی در طول زمان در نظر گرفته شده است.)شکل اول در حالتی است که ρ=1است و شکل دوم حالتی را نشان می دهد که ρمحدودیتی ندارد.نتایج به دست آمده حاکی از شیب مثبت در نمودار است.

آز انجایی که کشور ایران هم تنها یکی از نقاط را شامل میشود بنابراین نمیتواندشیب نمودار یا رابطه (c2)و اندازه دولت را تغییر دهد و در نتیجه رابطه مکملی بین مصرف خصوصی و مخارج دولت با کوچک شدن اندازه دولت تقویت می شود.

جدول10-4:مربوط به نمودار2-4 :تخمین (c2)با شرط ρ=1

ضریب مخارج کشور ضریب مخارج کشور
0/87 ایتالیا 1/08 استرالیا
2/79 ژاپن 1/65 اسکاتلند
2/33 کره 1/24 بلژیک
0/23 نیدر لند 0/04 کانادا
2/65 نیوزیلند 2/41 کلمبیا
2/59 نروژ -0/32 دانمارک
-0/35 پاناما -0/86 دومنیکن
2/85 پاراگوئه 0/62 اکوادور
0/29 فیلیپین 0/98 فتلاند
0/82 آفریقای جنوبی 1/34 فرانسه
0/87 سریلانکا 0/36 آلمان
0/05 سوئد 1/82 یونان
2/18 تایلند 4/97 گواتمالا
-0/05 مالزی 1/62 هوندوراس
3/18 ونزوئلا 1/02 ایرلند

منبع:

Kurras,G(1995),”Government spending and private consumption; some international evidence”,journal of money,credit, and             banking,VOL.26,NO.1,PP(17)

 

 

 

جدول 11-4:مربوط به نمودار1-4 تخمین (c2), ρ محدودیتی ندارد.

 

ضریب مخارج کشور ضریب مخارج کشور
-0/290 ایتالیا 0/446 استرالیا
0/501 ژاپن 2/135 اسکاتلند
1/669 کره 1/137 بلژیک
0/927 نیدر لند 0/574 کانادا
2/171 نیوزیلند 1/329 کلمبیا
2/043 نروژ -0/231 دانمارک
-1/337 پاناما -0/731 دومنیکن
1/636 پاراگوئه 0/829 اکوادور
0/875 فیلیپین 1/663 فتلاند
0/695 آفریقای جنوبی 1/806 فرانسه
-0/024 سریلانکا -0/180 آلمان
/0204 سوئد 0/002 یونان
2/728 تایلند 5/009 گواتمالا
0/135 مالزی 1/036 هوندوراس
2/287 ونزوئلا 1/942 ایرلند

منبع:

Kurras,G(1995),”Government spending and private consumption; some international evidence”,journal of money,credit, and  banking,VOL.26,NO.1,PP(19)

 

 

شکل 2-4 رابطه بین (c2)و اندازه دولت را با محدودیت=1ρ و شکل 1-4 رابطه بین (c2)و اندازه دوات را در حالاتی که ρ یک پارامترآزاد می باشد را برای 30 کشور نشان می دهند. از روی هر دو شکل با توجه به آمار با معنی روند تقویتی کوچک بودن اندازه دولت و رابطه مکملی مصرف خصرصی با مخارج دولت به وضوح قابل مشاهده است.

به این ترتیب که در کشور های با اندازه کوچک دولت یک افزایش در مخارج دولت ؛ افزایش بیشتری را در مطلوبیت نهایی به مصرف افراد آن کشور موجب خواهد شد که در کشورهای با اندازه بزرگ. این افزایش در مطلوبیت نهایی مصرف افراد آن کشور کمتر خواهد بود و از آنجا که کشور ایران هم می تواندیک نقطه در میان نقاط  دیگر باشد .(c2=0/044) و متوسط اندازه دولت)   (SG=0/16در نتیجه این رابطه برای کشور ایران نیز صادق است.

 

                     فصل پنجم:

                                       

 

                                        نتيجه گيري و پيشنهادات

 

 

1-5: خلاصه

2 -5: نتيجه گيري

3-5: پيشنهادات

 

1-5: خلاصه:

 

اين تحقيق كوششي است در جهت بررسي رابطه بين مصرف بخش خصوصي و مخارج دولت و تحقيق در باره اينكه چگونه اين رابطه با بزرگ و كوچك شدن اندازه دولت ارتباط دارد. در ابتدا فرض مي كنيم كه رابطه بين مصرف بخش خصوصي و مخارج دولت به صورت مكملي ميباشد.در قسمت دوم فرض مي كنيم رابطه مكملي بين مصرف خصوصي و مخارج دولت با بزرگ شدن اندازه دولت تقويت مي شود. همچنين به بررسي برخي از مطالعات انجام شده در مورد موضوع تحقيق مي پردازيم. با توجه به متغيرهاي اصلي مدل يعني مخارج دولت و مصرف بخش خصوصي كه در فصل سوم به بررسي كامل آن پرداخته ايم, وهمچنين پس از جمع آوري آمار و اطلاعات مربوط به متغيرهاي اصلي مدل و متغير هاي ابزاري به بررسي و تخمين ضريب مخارج دولت كه بيان كننده نوع رابطه مي باشد مي پردازيم.

ضريب مخارج دولت يك بار از روش حداقل مربعات معمولي و بار ديگر به دليل نقض فرض متعامد بودن كه از فروض كلاسيك مي باشد از روش متغير هاي ابزاري به دست آمده كه نشاندهنده رابطه مكملي بين مصرف بخش خصوصي و و مخارج دولت مي باشد.

 

 2-5:نتيجه گيري:

 

با توجه به فرضيات عنوان شده در فصل يك و تخمين مدل در فصل چهارم فرضيه اول كه مبني بر رابطه مكملي بين مصرف بخش خصوصي و مخارج دولت در ايران مي باشد در هر دوروش برآورد پذيرفته مي شود.در واقع افزايش مخارج دولت باعث افزايش مطلوبيت نهايي مصرف خصوصي مي شود و در نتيجه مصرف بخش خصوصي و مخارج دولت به طور همزمان افزايش خواهند يافت . افزايش مصرف خصوصي از عوامل موثر در رشد اقتصادي است. و همانطور كه مي دانيم افزايش مخارج دولت نيز يك سياست مالي انبساطي در جهت رونق و رشد اقتصادي  محسوب مي شود و مي توان گفت از آنجايي كه افزايش مصرف خصوصي مي تواند موجب تشويق سرمايه گذاران داخلي و خارجي براي سرمايه گذاري بيشتر در زمينه هاي مختلف توليدي شود ؛بنابراين مطمئنا افزايش مصرف و مخارج دولت به طور همزمان يك رابطه تاييد شده در ايران است.

با توجه به مطالعات انجام شده گذشته و بررسي ارتباط اندازه مخارج دولت در 30 كشور مختلف با رابطه مكملي مصرف بخش خصوصي و مخارج اين نتيجه به اثبات رسيده بود كه كوچك بودن اندازه دولت مي تواند در جهت تقويت اين رابطه مكملي موثر باشدبه اين معنا كه وسعت و گسترش اندازه دولت باعث عرضه بيشتر كالا و خدمات توسط دولت شده  و بنابراين مخارج دولت در بيشتر زمينه ها جايگزين مصرف خصوصي ميشود ؛ و راه را براي مصرف بخش خصوصي در بسياري از زمينه ها مي بندد؛به اين ترتيب كه با گسترش اندازه دولت راههاي مختلف سرمايه گذاري و توليد براي بخش خصوصي نيز به تبع آن كاهش خواهد يافت .

در رابطه با كشور ايران نيز از آنجايي كه متوسط اندازه دولت در 31 كشور اخير و ضريب مخارج دولت در مدل اصلي به عنوان1 نقطه از ميان 30 نقطه مربوط به كشورهاي مختلف ديگر مي باشد ؛بنابراين اين يك نقطه نه شيب خط به دست آمده و  نه رابطه به دست آمده را تغيير خواهد داد ؛بنابراين در ايران نيز با كوچكتر شدن اندازه دولت رابطه مكملي بين صرف خصوصي و مخارج دولت تقويت خواهد شد. و در نتيجه فرضيه دوم هم پذيرفته خواهد شد.

 

 

 3-5: پيشنهادات:

 

در جامعه ايران كه ركود اقتصادي در بيشتر بخشهاي آن يك پديده مزمن مي باشد؛بنابراين سياست مالي انبساطي با ابزار افزايش مخارج دولت مي تواند راه حل مناسبي باشد,زيرا كه اين افزايش مخارج دولت افزايش مصرف بخش خصوصي و همچنين تشويق بخش خصوصي در زمينه سرمايه گذاري و توليد را هم به طور توامان در برخواهد داشت .و بنابراين مي توان افزايش مخارج دولت را به عنوان يك سياست مالي انبساطي در ايران پيشنهاد كرد كه البته مي توان گفت اين سياست از سياستهايي است كه در دوره هاي مختلف در ايران از ابزار دولت در جهت رونق بخشيدن به اقتصاد بوده  و هست.

البته اين افزايش مخارج دولت نمي بايست با گسترش و توسعه اندازه دولت به وجود آيد زيرا همانطور كه از تحقيق بر مي آيد و بر اساس شاخص براورد اندازه دولت که کسر مخارج دولت به روی تولید ناخالص داخلی است ؛گسترش اندازه دولت مي تواند رابطه مكملي مخارج دولت و مصرف خصوصي را تضعيف كند همانطور كه مشاهده مي شود در چند سال اخير سياست اصلي  دولت  كوچك كردن دولت در قالب روشهاي مختلف بوده و از جمله اصل 44 قانون اساسي كه با هدف خصوصي كردن بسياري از بخشهاي اقتصادي درجهت كاهش اندازه دولت در كابينه كنوني از مهمترين و اصلي ترين اهداف و سياستهاي اقتصاددانان و دولتمردان مي باشد . بنا براين با توجه به تحقيق حاضر اهميت اجزاي كامل اين اصل در ايران مورد تاييد قرار مي گيرد ؛ تا سياست مالي انبساطي از طريق افزايش مخارج دولت بتواند به صورت موثر تري در جهت رونق اقتصادي در ايران انجام گيرد.

البته از آنجايي كه مطالعات انجام شده درارتباط با رابطه بين مصرف بخش خصوصي ومخارج دولت در كشور بسيار محدود است پيشنهاد مي گردد كه در مطالعات بعدي ضمن تفكيك مخارج دولت بر اساس دسته بندي هاي مختلف به بررسي رابطه مكملي و يا جانشيني موجود بين اين دو متغير مهم اقتصادي پرداخته شودزيرا اثر مخارجي كه صرف امورعمراني يا پرداختهاي انتقالي مي شود  با اثر هزينه هاي جاري دولت متفاوت است.  همچنين از آنجايي كه اندازه دولت نقش بسيار مهمي بر نوع و چگونگي رابطه  بين مصرف خصوصي و مخارج دولت بازي مي كند و تنها در بخشي از اين تحقيق به بررسي و تجزيه و تحليل تاثير آن بر نوع رابطه موجود بين مصرف و مخارج دولت پرداخته شده است پيشنهاد مي گردد در مطالعات بعدي به صورت مجزا به بررسي و تجزيه و تحليل آن پرداخته شود.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران 62ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment