نتيجه گيري :دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی,بررسي تأثير ميزان تحصيلات بر ملاکهای ازدواج در بين دانشجويان

 

فصل پنجم

” نتيجه گيري”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتيجه گيري

همسر گزيني و ازدواج بعنوان پايه اي جهت تشكيل خانواده از اهميت بسياري برخوردار است . هر چند بر خلاف گذشته ، امروزه زوجين آزادي بيشتري در انتخاب يكديگر دارند اما سؤالي كه اساساً در اين پژوهش مطرح است و در اينجا در پي پاسخ به آن هستيم اينكه « آيا افزايش ميزان تحصيلات افراد در ملاكهاي انتخاب همسر تأثير دارد؟ براي پاسخ به اين سئوال تئوريهايي مطرح گرديد از جمله؛ تئوري همسان همسري و مجاورت مكاني و تئوري مبادله در تئوري همسان همسري به اين مسئله پرداخته شد كه افراد اغلب تمايل دارند با كساني ازدواج كنند كه ويژگيهاي مشابه با آنها داشته باشند از جمله كركاف و ديويس از طرفداران عمده اين ديدگاه هستند، كه در بررسيهاي خود به اين نتيجه رسيدند، كه افراد همسان در بيشتر اوقات يكديگر را انتخاب مي كنند و هر چه شباهت و همگوني ميان آنها آشكارتر باشد اين چنين بنظر مي رسد كه پيوند ميان آنها استوارتر است. و تئوري مخالف اين ديدگاه كه از جنبه روانشناسي مطرح شد تئوري نيازهاي مكمل است. عمده ترين طرفدار اين تئوري رابرت وينچ و پيروانش هستند. آنها معتقدند فرد در ميان افراد واجد شرايط در جستجوي زن يا مردي است كه بتواند بيش از ديگران نيازهاي او را ارضاء كند در واقع فرضيه اصلي آنها اين است كه در مورد همسرگزيني الگوي احتياجات هر همسر، متمم و مكمل الگوي احتياجات فرد است و نه مشابه آن. البته بعضي از جامعه شناسان سعي كردند همسان همسري و ناهمسان همسري را با اندكي مسامح به يكديگر نزديك نمايند.

از طرف ديگر افرادي نظير ريچارد ازلي بر مجاورت مكاني زوجين قبل از ازدواج تأكيد دارند. ازلي عقيده دارد اصل عمومي همسان همسري، همسران بالقوه را به دو دسته واجد شرايط و فاقد شرايط قرار مي دهد، به لحاظ نظري گروه واجد شرايط براي اكثر افراد بسيار بزرگ است ،‌اما عملاً مجاورت مكاني شرايط را محدود مي سازد.

از بين ديدگاههاي مطرح شده مي توان گفت تقريباً تمام تحقيقاتي كه تاكنون در زمينه همسرگزيني انجام شده اند اين نتيجه را نشان مي دهند كه همسان همسري به عنوان متداولترين شكل انتخاب همسر مي باشد. پژوهش حاضر نيز تئوري همسان همسري را در زمينه تحصيلي و سني در بين افراد تحصيل كرده تأييد
مي كند، زيرا بر اساس نتايج بدست آمده هر چقدر سطح تحصيلات افراد افزايش يافته تمايل به داشتن همسري كه شرايط تحصيلي و سني مشابه داشته باشند بيشتر شده است. امّا بر خلاف نظريه مجاورت مكاني ، نتايج اين پژوهش نشان داد كه افراد تحصيل كرده به تشابه قومي و مكاني در امر ازدواج اهميتي نمي دهند.

در نظريه مبادله، ازدواج به عنوان نمونه اي از مبادله اجتماعي تلقي مي گردد. يعني ازدواج بين زن و مرد در صورتي شكل مي گيرد كه هر كدام چيزي از خود مايه مي گذارند و چيزي نيز كسب مي كنند. بر اين اساس هر چقدر سطح تحصيلات افزايش يابد توجه به ملاكهاي مادي نيز بيشتر مي شود، در حالي كه نتايج اين بررسي حاكي از آن است كه هر چند ملاكهاي مادي براي همه افراد اعم از دختر و پسر در امر ازدواج بسيار مهم است اما اين معيار متأثر از تحصيل نمي باشد. در واقع امروزه توجه به مسائل اقتصادي نه تنها براي افراد تحصيل كرده ، بلكه براي تمام افراد جامعه در ازدواج نقش تعيين كننده و مهمي دارد و اغلب افراد آنرا عامل موفقيّت در زندگي آتي مي دانند.

به اين ترتيب مي توان چنين نتيجه گرفت كه در اين پژوهش از بين معيارهاي مطرح شده براي ازدواج ملاكهاي رفاه مادي، اعتقادات مذهبي، زيبايي ظاهري، و اصالت خانواده و قوميت چندان تحت تأثير تحصيل قرار نگرفته اند، يعني در بين دانشجويان در دو مقطع كارشناسي ارشد و كارشناسي ترم اول تفاوت در اين زمينه زياد نيست . هر چند توجه به ملاكهاي مادي، زيبايي ظاهري و اصالت خانواده براي هر دو گروه در حد بالا اهميت دارد. ملاكهاي اعتقادات مذهبي و قوميت در حد متوسط مورد توجه آنها قرار دارد ، ولي توجه به تشابه تحصيلي و تشابه سني در بين دانشجويان در دو مقطع متفاوت بوده است ، بگونه اي كه با افزايش ميزان تحصيلات تمايل به همگني سني و تحصيلي در امر ازدواج بيشتر مي شود. هر چند مطالعات پيشين در مورد همسان همسري زوجين حاكي از آن است كه تفاوت سني زن و مرد همواره به نفع مردان بوده و بعنوان هنجاري مسلط پذيرفته شده بود و تحقيقاتي كه توسط ساروخاني و شهابي و صديق اورعي در ايران بعمل آمده نيز مؤيد اين مدعاست. اما مطالعات نشان مي دهد امروزه با گسترش تحصيلات به ويژه در ميان زنان تمايل به همسان همسري از نظر سني و تحصيلي افزايش يافته بگونه اي كه در آينده شاهد افزايش ازدواج هاي همسان از نظر سني و تحصيلي خواهيم بود. در اين پژوهش نيز اين گرايش مشخص شده است .


محدوديت ها

ضروري مي نمايد در اين بخش به محدوديت هاي مشاهده شده در جريان تحقيق اشاره شود.

يكي از مهمترين محدوديت هايي كه در حين انجام تحقيق با آن مواجهه بودم عدم همكاري بسياري از دانشگاههاي دولتي در ارائه كتب به دانشجويان دانشگاه آزاد بود. در واقع بدست آوردن كتابهاي مورد نياز با سختي و با گذراندن مراحل طولاني امكانپذير بود، در حالي كه تحقيقاتي اين چنيني نياز به همكاري مراكز علمي و آموزشي دارد.

مسئله ديگري كه با آن مواجهه شدم عدم تمايل دانشجويان در تكميل پرسشنامه بود بخصوص دانشجويان كارشناسي ارشد كه بدون ميل و رغبت به اين مسئله پرداختند. شايد دليل اين مسئله اينچنين باشد كه هنوز در بين افراد جامعه ما، حتي افراد تحصيل كرده، تحقيق و پژوهش جايگاه خود را نيافته است .

نكته ديگري كه مي توان به آن اشاره كرد اينست كه از آنجايي كه پژوهش حاضر بر اساس نمونه اي از دانشجويان دانشگاه آزاد رودهن انجام پذيرفته و چون دانشجويان از سطح آگاهي بالايي برخوردارند و عموماً ويژگيهاي خاصي را دارا مي باشند لذا در تعميم يافته هاي تحقيق به كل جامعه بايد جانب احتياط را رعايت نمود و نهايت دقت را در اين خصوص بعمل آورد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيشنهادات

با توجه به محدوديت هاي مورد اشاره و با عنايت به تعداد قابل ملاحظه جمعيت كشور و اينكه بر اساس آمار رسمي ، كشور در آينده داراي سيزده ميليون زوج آماده ازدواج خواهد بود پيشنهاد مي شود تا تحقيقي جامع و كامل پيرامون آرمانها، الگوها و شيوه هاي همسرگزيني در بين جوانان انجام گيرد. اين امر مسئولان جامعه را قادر خواهد ساخت، تا بتوانند سياستگزاري و برنامه ريزي خود را بر اساس اطلاعات بدست آمده و حقيقي استوار سازند تا از هر گونه استناد به موارد غير واقعي خودداري گردد. آگاهي از علائق ، ديدگاهها و جهت گيريهاي جوانان ( بخصوص جوانان تحصيل كرده ) مي تواند در صد كثيري از مشكلات اين قشر ويژه و حساس را مرتفع سازد.

همچنين انجام يك تحقيق مقايسه اي بين الگوهاي جوانان دانشگاهي و غير دانشگاهي نيز ضروري است چرا كه قشر پرجمعيت خود شامل چندين زير مجموعه مي شود كه مي توانند متأثر از جمعيت، سن ، سطح سواد مسائل اقتصادي ، اجتماعي ، جغرافيايي و …. ديدگاههاي متفاوتي داشته باشند و غالباً نگرشهاي افراد تحصيل كرده و افرادي كه فاقد تحصيلات دانشگاهي هستند تفاوتهاي جوي وجود دارد، كه شناخت آنها در انجام ازدواجهاي موفق مي تواند مؤثر باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment