مهريه:پایان نامه رایگان علوم تربیتی,بررسي ارتباط ميان رضايت زناشويي و هوش همسران

دانلود پایان نامه

مهريه

با بعثت رسول گرامي اسلام(ص) و پياده شدن احكام الهي مهريه براي حمايت از زن وضع شده و تاكنون در جامعه‌هاي اسلامي مرسوم است . امروزه مهريه يك پشتوانة اقتصادي براي زن محسوب مي‌شود. زيرا اگر جدايي(طلاق) لطماتي براي مرد داشته باشد،مي‌تواند از نظر روحي و اجتماعي و مالي جبران نمايد اما زن براي جبران لطمات نياز به يك پشتوانة مالي دارد و آن پشتوانه را اسلام در مهر قرارداده است (نوروزي،1372، ص 52).

آنچه داراي ارزش و قيمت باشد چه مال و چه عمل مي‌تواند مهريه و صداق زن قرار بگيرد .باغ،مغازه،زمين،ساختمان،پول نقد،آموختن علم و امثال اينها مي‌تواند صداق زن باشد . پيامبر اكرم(ص) فرمودند:برترين زنان امت من زني است كه زيبائيــش بيشتر وصــداقش كمترباشد[1]

(انصاريان،1377، ص 147).

جهيزيه

در اين زمينه،بايد به خانواده عروس و داماد اين معنا را توجه داد كه قناعت اخلاق انبياء و اوليا و حقيقتي محبوب خداوند است را از ياد نبرند و آنچه را كه خانوادة عروس به اندازة توان و قدرت خود به دنبال دختر فرستادند با چشم عنايت و محبت و با ديدة قناعت بنگرند تا خداي نخواسته قدم سرزنش و تحقير، سركوفت و حمله به شخصيت افراد در سرزمين زندگي وارد نگردد و پدر عروس در تهيه جهيزيه‌ شأن انساني و موقعيت اجتماعي خود و خانواده داماد را لحاظ كند و از اسراف بپرهيزد (انصاريان،1377، ص 197).

جهيزيه هيچ ريشه فرعي و اسلامي ندارد بلكه تنها يك سنت است. به‌همين دليل در بعضي از شهرها مردان جهيزيه به خانه مي‌برند و بر عهدة زن نيست ، همچنين جهيزيه در زندگي آيندة دو جوان بسيار مؤثر است(نوروزي،1372، ص 52).

عقد و عروسي

پيامبر (ص) مي‌فرمايد: پربركت‌ترين همسر زني است كه هزينة ازدواج و زندگيش كمتر باشد(مشكيني،1359، ص 59).

با مراسم عقد و جاري شدن خطبه زن و مرد با هم محرم شده و بعنوان همسر ايام نامزدي را آغاز مي‌كنند. اين ايام يا مفيد و سازنده است يا غير مفيدو مخرب. از اين جهت مفيدو سازنده است كه ايام نامزدي بهترين فرصت است كه زن و شوهر قبل از رفتن به خانة خود با اخلاق و روحيات هم آشنا شوند و گامي براي درك يكديگر بردارند ودر صورتي غير مفيد و مخرب است كه شروع به برخوردهاي غير منطقي كنند و زندگي مشتركشان تبديل به جدايي و طلاق ‌شود.بعد از ايام نامزدي نوبت مراسم عروسي مي‌رسد. خوب است جوانان درك كنند كه منظور از مراسم عروسي برگزاري جشن شروع زندگي مشترك است نه ارائة پول،قدرت و موقعيت اجتماعي،خودنمايي. به همين جهت مراسم عروسي مي‌تواند ساده و مختصر برگزار شود(نوروزي،1372، ص 53).

عقدو عروسي بايد توام با وقار و حفظ كرامت و شخصيت و به دور از محرمات و گناهان و عوامل تحريك شهوات باشد تاموجبي براي جلب رحمت حق و عاملي براي تحقق بركات الهي شود(انصاريان ،1377، ص 201).

اسلام عروسي را به هنگام شب بهتر مي‌داند(انصاريان ،1377، ص 202).

غذا دادن به مهمانان كه‎زحمت كشيده‎ودعوت دوخانواده راپذيرفته‎اند ازنظر اسلام مستحب

است(انصاريان،1377، ص 203).


حقوق زن و شوهر

امام صادق(ع) مي‌فرمايد: هرچه محبت همسر در قلب بنده زيادتر شود فضيلت و ايمانش زيادتر مي‌شود(مشكيني،1359، ص 86).

اسلام براي زن و شوهر حقوق واجب و مستحبي قرارداده كه لازم است رعايت كنند و مراقب باشند اين دستورات حيات بخش را زيرپا نگذراند،چه اين حقوق پاية اساسي خانواده را تشكيل مي‌دهد. خير و سعادت،لذت و آرامش،دوام و بقاي زندگي داخلي را تأمين مي‌كند(مشكيني،1359، ص 116).

امام صادق (ع)مي‌فرمايد: مرد بايد در امر خانواده سه چيز را برخود تحميل كند هر چند كه برخلاف ميل و طبعش باشد،خوشرفتاري،توسعه در معاش بدون اسراف و غيرت ناموسي(مشكيني،1359، ص 125).

حق زن بر شوهر اين‌است :1- تهيه لوازم زندگي 2- مباشرت 3- گشايش در زندگي 4-احترام به زن 5- آراسته و پاكيزه بودن 6- خوش زباني و مدارا 7- رعايت اراده و اختيار خود را بنمايد(انصاريان،1377،ص 204).

امام كاظم(ع) مي‌فرمايد: جهاد زن ، نيكو شوهرداري است (انصاريان،1377،ص 382).

حقوق شوهر بر زن اينست : 1- اطاعت 2- تمكين 3- بيرون رفتن از خانه با اجازه شوهر باشد4- پرهيز از آزار شوهر و تندخويي و بدزباني 5- خدمت در خانه 6- احترام به شوهر و خوشرفتاري با او 7- براي غير شوهر خود را نيارايد 8- بدون اجازه شوهر در اموال او تصرف نكند(انصاريان،1377،ص205).

رفتار

حركات زن و شوهر نسبت به يكديگر بايد محصول ادب و وقار،دوستي و رفاقت ، تعاون و همكاري،عشق و علاقه و تواضع و فروتني باشد و همچنين كردار زن و شوهر نسبت به هم بايد براساس احترام متقابل و ارج نهادن به شخصيت يكديگر باشد(انصاريان،1377، ص 255).

گفتار

زن و شوهرسخن و كلامشان با يكديگر بايد آميخته به عشق و محبت و بيان عاطفه و احساس و جلوة شعور و عقل و وجدان وانصاف باشد. سخن وقتي رنگ خدائي داشته باشد، قضاوت وقتي صحيح باشد،كلام وقتي نرم وساده وسهل باشد،گفتاروقتي ريشه در عدالت وانصاف داشته باشد به زندگي ،گرمي ،استحكام ،عشق وسلامت مي‎بخشد (انصاريان،1377،ص256).

هدف زندگي از ديد قرآن

منظور اصلي از زندگي را در مفهوم عميق حيات طيبه مي‌يابيم. قرآن كريم در اين زمينه مي‌فرمايد: كسانيكه موفق به عمل صالح گردند اعم از زن و مرد و ايمان به خداي بياورند ما آنها را به حيات طيبه زنده مي‌كنيم[2] (شرفي ،1377، ص 24).

پس براساس اين نگرش هدف از زندگي اين‌است كه بشر با استفاده از اراده و استعداد فراسوي زيست مادي و حيواني،به چنين تجلي روشني از حيات ملكوتي و معنوي دست يابد. لازمة نيل به چنين امري،نفي پوچي و درهم شكستن حصارهاي زندگي مادي و مكانيكي است. انساني كه به چنين مفهومي از حيات و زندگي دست يافت در برابر آسيبهاي روحي و رواني مصونيت يافته و نفوذناپذير با چشماني نافذ و عميق در آيه آية هستي مي‌نگرد و به بصيرت دست مي‌يابد(شرفي،1377، ص 25).

قرآن كريم ،چشم‌اندازهاي متعددي را فراروي انسان مي‌گشايد و ابتدا بر هدف‌داري جهان و انسان تأكيد مي‌ورزد و سپس به عنوان ملاكهاي الهي در زمينة اهداف زندگي، ايجاد نگرش مي‌نمايد(شرفي،1377، ص 27).

عمل متعالي: دنيا ، آزمايشگاه بزرگي است كه از انسانها آزمونهاي مكرري به عمل مي‌آورد و

اين آزمونها به منظور تعيين درجة لياقت و شايستگي آنها مي‌باشد(همان منبع).

خودسازي و تكامل: هدف ديگري كه قرآن براي بشر در نظر مي‌گيرد ، در رابطة او با خدا معنا پيدا مي‌كند و آن عبادت تكامل و خودسازي است چه، منظور از عبادت پروردگار نيز تهذيب نفس ورهاكردن خوداززنجيرهاي وابستگي به مسائل مادي است(شرفي ،1377، ص 28).

فراشدن(والاگرايي): آدمي ، پيوسته درمرز جدايي بودن و شدن در حال نوسان است،ولي جاذبه‌هاي سنگين ماندن و بودن ،بسي نيرومندتر از كشش به سوي والايي و به‌گرايي است،منظور از شدن دراينجا تحول و شكفتگي است. به تعبير ديگر فراشدن شكفتگي تمام عيار است. آن‌گونه كه حداكثر قابليتي كه در وجود آدمي نهفته است به جريان مي‌افتد و روند رشد و تحول اورا تسريع مي‌نمايد(شرفي،1377، ص29).

اساس رابطة زناشويي از نظر قرآن كريم

قرآن كريم اساس رابطة زناشويي را مودت و رحمت مي‌داند كه رابطه‌اي برتر و والاتر از پيوند شهواني يا بهره‌گيري اقتصادي وسودجويانه است. بنياني كه براساس مودت ورحمت شكل

مي‌گيرد، آثار بسيار پرخير و بركتي نه تنها براي زن و شوهر و فرزندان بلكه براي جامعه دارد. جامعه‌اي كه در آن نهاد خانواده گرفتار به هم ريختگي و نابساماني است، عاقبت روشني ندارد و ديريا زود از هم خواهد پاشيد. از اين جا ميتوان به اهميت تحكيم بنيان خانواده پي برد(سادات، 1377، ص 20).

خانواده

صاحب نظران معتقدند : خانواده از نخستين نظامهاي نهادي عمومي و جهاني است كه براي رفع نيازمنديهاي حياتي و عاطفي انسان و بقاي جامعه ضرورت تام دارد و از همة نهادهاي اجتماعي ،طبيعي‌تر و خودي‌تراست (شرفي،1377، ص 37).

خانواده سازماني است كه كلية اعضاي آن داراي حقوق و حدود اختيارات مشخص مي‌باشند و همچنين حرمت و حفظ شئون خانوادگي در گرو رعايت حقوق متقابل است. اين حريم ابتدا از سوي اعضاي خانواده و سپس از ناحية ديگران بايد كاملا حفظ شده و امنيت زندگي تأمين شود . نه ديگران بايد به خود اجازه تجاوز به حريم خانوادگي كسي را بدهند و نه اعضاي خانواده بايد حريم خود را در رابطه با ديگران بردارند(شرفي،1377، ص 137).

مك آيور[3] ،خانواده را گروهي مي‌داند داراي روابـط جنسي پايـا و مشخص كه به توليد مثل

وتربيت فرزندان منتهي مي‌شود . برگس[4] و لاك[5]، خانواده را گروهي مي‌دانند متشكل از افرادي

كه باپيوند زناشويي، همخوني و يا بعنوان فرزند با هم به عنوان زن، مادر،شوهر،پدر،برادر ،خواهر در ارتباطي متقابل، فرهنگي مشترك را پديد آورده‌اند و در واحد خاصي زندگي مي‌كنند. لوي[6]،يكي ديگر از نظرية پردازان خانواده است كه از خانواده تعريفي به اين مضمون ارائه داده‌است .خانواده واحدي اجتماعي است كه براساس ازدواج بوجود مي‌آيد و يا درتعريفي ديگرخانواده را پيوندي مي‌داند كه با نهاد ازدواج ، كه مورد تصويب جامعه قرار گرفته‌است، در ارتباط است. راجرز[7] يكي ديگر از نظريه پردازان خانواده ، خانواده را نظامي مي‌داند نيمه بسته كه تشكيل شده از اعضايي با وضعيتها و مقامهاي گوناگون در خانواده و اجتماع ، كه با توجه به محتواي نقشها،وضعيتها ، افكار و ارتباطات خويشاوندي كه مورد تأييد جامعه‌اي است ايفاي نقش مي‌كند(نجاتي،1381، ص 20).

بطور كلي مي‌توان گفت : خانواده نهادي اجتماعي است و شالودة حيات اجتماعي محسوب

مي‎شود كه علاوه بر حفظ بقاي نسل وپرورش كودك، وظايف متعدد وپيچيده ديگري از قبيل

فعاليتهاي آموزشي ، اقتصادي و اجتماعي كردن فرد را به عهده داشته و بعنوان عامل ارتباط مستقيم فرد با گروهها ،مؤسسات اجتماعي و سازمانها ، نقش مهمي دارد(نجاتي،1381،ص 21).

تيپهاي خانواده

خانواده‌ها را از حيث كيفيت روابط دروني و ميزان استحكام آنها ،ميتوان به سه تيپ تقسيم نمود،الف- خانواده متزلزل ب – خانواده متعادل ج – خانواده متكامل (شرفي،1377، ص 37).


خانواده متزلزل

چنين خانواده‌اي از هدف اصلي خويش بازمانده و آرمانش را از دست داده‌است و از درون تهي گشته و با هر ضربه بيشتر مي‌ريزد و چنين خانواده‌اي داراي روابط خصمانه و غير دوستانه است و مسئوليتها در آن به كنار رفته، مديريت تجزيه شده و تصميم گيري درآن به غايت دشوار است. در چنين خانواده‌اي جاذبه‌اي مكفي براي پاي بندي اعضاي آن به ميثاق زندگي مشترك وجود ندارد و فرداي روشن،آيندة اميدبخش وجود ندارد. در چنين خانواده‌اي انتقادها به شكلي ظالمانه ، مستقيم و مستمر توسط اعضاي آن از يكديگر به عمل مي‌آيد(شرفي،1377، ص 38).

خانواده متعادل

تصوير واقع بينانه از خانواده متعادل ،نوعي بصيرت و اعتماد به نفس در انسان مي‌آفريند . منظور از خانواده متعادل ، سازمان فاقد عيب و نقص نمي‌باشد ، بلكه اين مفهوم به شبكه‌اي از

روابط متقابل اطلاق مي‌شود كه اعضاي آن درگير با مشكلات و موانع اجتماعي بوده و ضعفهاي كم و بيش قابل اعتنايي نيز دارند ، ليكن در مقابله با موارد مذكور ، شيوة منطقي اتخاذ مي‌كنند و براي مسائل ، اهميتي در خور آنها قائل مي‌شوند(تناسب بين كنش و واكنش ) و در برابر موقعيتهاي دشوار كه ناگزير از انتخاب باشند ، تصميم به موقع و مقتضي اتخاذ مي‌كنند(شرفي،1377، ص 40).

[1] – بحار ،ج 103، صفحه 347

[2] – سوره نحل ،آيه 97

[3] – R.M.Mac Iver

[4] – E.W.Burgess

[5] – H.J.Locke

[6] – R.H.Lowie

[7] – R.H.Rodgers

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment