منبع پایان نامه درباره EFQM، Education، دانشگاه ها

مورد نظر فقط از پرسشنامه استفاده گرديد و روش‌هايي مثل مصاحبه و مشاهده ممكن است نتايج متفاوتي را به دست دهد.
منابع و مآخذ
منابع فارسي
1. آربوني، ف. شغلي، ع.ا. بدري پشته، ص. و مهاجري، م. (1387). بررسي شكاف بين انتظارات و خدمات آموزشي ارائه شده به دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي زنجان، مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي، دوره پنجم، شماره اول، صص 25-17
2. آقاملايي،ت. و زارع، ش. ،کبريايي ، ع. و پودات ، ع. (1387) . کيفيت خدمات بهداشتي اوليه از ديدگاه زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي- درماني شهر بندرعباس ، فصلنامه پايش ، سال هفتم ، شماره دوم.
3. بهشتي راد، ر.(1391)، بررسي وضعيت کيفيت خدمات آموزشي دانشگاه اروميه و رابطه آن با ارزشيابي از اساتيد در ميان دانشجويان تحصيلات تکميلي، پايان نامه کارشناسي ارشد مديريت آموزشي، دانشکده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه اروميه.
4. بيک زاد، ج. و بهبودي، ا.(1388)، ميزان مشتري محور بودن بر اساس شاخص هاي مدل تعالي سازماني مطالعه موردي: شعب موسسه مالي و اعتباري مهر استان آذربايجان شرقي، فصلنامه مديريت صنعتي دانشگاه سنندج، سال چهارم، شماره9، صص 119-123.
5. جلوداري ممقاني، ب.(1385)، آشنايي با تعالي سازماني بر اساس مدل EFQM، مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران، تهران.
6. حرّي ، ص.، اكبري، ح. ، قرقره چي، م. و نوري الموتي، ص. ،(1388) ، بررسي مزايا و دستاوردهاي به كارگيري مدل در دانشگاه ها و EFQM تعالي سازماني موسسات آموزش عالي; ، فصلنامه بصيرت، سال شانزدهم، شماره 44 .
7. حري، ص. اکيري، ح. قرقرهچي، م. و نوري الموتي، ص.(1388) تحت عنوان برري مزايا و دستآوردهاي به کار گيري مدل تعالي سازماني در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي، فصلنامه بصيرت، سال شانزدهم، شماره 44، صص 97-120.
8. حسيني ، د.(1388)، بررسيي عوامل موثر بر رضايتمندي مشتريان بانک صنعت و معدن، نشريه مديريت بازرگاني، دوره1، شماره3، صص 83-63.
9. دل قوي، ع.(12386)، ارائه مدل تعالي سازماني در كارخانجات تعميرات لوكوموتيو راه آهن، پايان نامه کارشناسي ارشد مديريت دولتي، داانشگاه پيام نور واحد تهران.
10. رضائيان، ع.(1386)، اصول مديرت، تهران: انتشارات سمت. ماهنامه صنعت سيمان، شماره 32.
11. سلطاني،ا.(1384)،‌بهره وري منابع انساني,‌انتشارات اردکان اصفهان.
12. سلطاني، م.(1392)، مطالعه تاثير سرمايه فکري بر کيفيت خدمات به مشتريان در شرکت برق منطقه غرب، پايان نامه کارشناسي ارشد مديريت دولتي، دانشگاه پيام نور واحد تهران.
13. صالحي،م. ، حاجي زاد، م. و موسوي، س.ا.(1391)، بررسي کارکردهاي شاخص توانمندساز مدل تعالي سازماني در آموزش و پرورش شهرستان ساري، رهيافتي نو در مديريت آموزشي، سال سوم، شماره يک، صص 121-134.
14. عطافر، ع. و فروزان، ب.(1392) ، برسي تعالي سازماني شرکت مهندسي قائم سپاهان اصفهان بر اساس کدل پيترز و واترمن، مديريت توليد و عمليات، دوره چهارم، شماره 1، صص 85-102.
15. فراستخواه،مقصود(1387)، آينده انديشي درباره کيفيت آموزش عالي ايران، مدلي برآمده از نظريه مبنايي (GT)، پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي، 1387، سال چهاردهم، شماره 50، صص 95-67.
16. فيتزسيمونز، ج.ا. و موناجي، ف.س.(1382)، مديريت خدمات؛ استراتژي، عمليات و تکنولوژي اطلاعات، ترجمه سيد محمد اعرابي و داود ايزدي، چاپ اول، تهران: دفتر پژوهش هاي فرهنگي.
17. فيروزي، ک.(1384)، معرفي مدل سرآمدي بنياد اروپايي مديريت كيفيت، پايا نامه کارشناسي ارشد مديرت اجرايي، دانشکده علوم انساني و اجتماعي، دانشگاه مازندران.
18. قدمي، م.ر.(1384)، مدل تعالي سازماني در سايه دانش، تهران، نشر مديران.
19. قلاوندي،ح. ، بهشتي راد، ر. و قلعه اي، ع.ر.(1391)، بررسي وضعيت کيفيت خدمات آموزشي دانشگاه اروميه بر اساس مدل سروکوال، فصلنامه فرايند مديريت و توسعه، شماره3، پياپي81، صص 67-49.
20. قيصري ، ک. و پيشداد ، س. (1385)، سنجش کيفيت واحد فناوري اطلاعات همراه با مطالعات موردي در صنعت حمل و نقل ، فصلنامه دانش مديريت ، دوره 19، شماره 47
21. گرامي، م.ر. و عليزاده، ح.ر.(1384)، تعالي سازماني، الگوها تعالي بينياد اروپايي مديريت کيفيت EFQM، تهران: موسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني، انتشارات آهار.
22. گرجي، م.ب.(1387). بررسي کيفيت خدمات و رابطه آن با اثربخشي، فصلنامه مديريت، سال پنجم، شماره 12، صص 1 – 11.
23. مالکي، ق.، به آذين، ف.، حسنوي، ر.(1387)، نقش اطلاعات و دانش در مدل تعالي سازماني، ماهنامه تدبير، سال نوزدهم، شماره 192.
24. مظلومي، ن.و كشوري فيني م.(1390) ، بهينه سازي ارزيابي عملکرد صنعت بيمه با استفاده از روش تلفيقي مدل تعالي سازماني و کارت امتيازي متوازن، ‌پژوهشنامه بيمه، 26 ،4 ، صص 27-55.
25. ميرفخرالديني، ح. و پيرو،‌س.(1391)،‌ ارائه روش تلفيقي با استفاده از مدل کانو و گسترش عملکرد کيفيت به منظور بهبود کيفيت خدمات بانکي، چشم انداز مديريتدولتي، شماره 8، صص 61-89.
26. نجمي، م.، و حسيني، س(1380)، مدل سرآمدي EFQM از ايده تا عمل، تهران، موسسه مطالعات بهره وري و منابع انساني نيروي انساني،.
27. هاشم زهي ، علي ، ايران نژاد پاريزي، مهدي ، طبيبي ، سيد جمال الدين،( 1386)، بررسي انواع نظام هاي سنجش عملکرد و رويکردهاي خودارزيابي در بخش بهداشت و درمان .
28. هدايتي، س.ه.(1386)، جايگاه EFQM در فرآيند مديريت، تهران/
29. هوروتيز، ژ.(1380)، هفت کليد استراتژي خدمات، ترجمه سيد محمد اعرابي و داوود ايزدي، تهران: پژوهش هاي فرهنگي.
30. واعظي ر.,وثوقي، ف. (1389)،‌ اجراي مدل تعالي سازماني و ارتقاي بهره وري نيروي انساني پژوهشي در شرکت پالايش نفت تهران، مطالعات مديريت صنعتي، 8(19)، صص 73-96.
31. الواني, س.م. و رياحي، ب.(????)؛ نظريه نوين مديريت کيفيت جامع در بخش دولتي ايران، نشريه تحول اداري، شماره ?? و42.
منابع انگليسي
32. Al-Hawari, M., Ward, T., and Newby, L., (2009),” The Relationship between Service Quality and Retention within the Automated and Traditional Contexts of Retail Banking”, Journal of service Management, 20(4), 455-472.
33. Balbastre, F., and Canet-Giner, M. T. (2011 ). The strategy formation process in the EFQM Excellence Model: a critical review and new perspectives. Total Quality Management & Business Excellence, 7(2); 326-338.
34. Barnes BR.(2012); Analyzing service quality: The case of postgraduateChinese students. Total QualManag Bus Excell.;18(3-4):313-31.
35. Birdogan, B., Cigdem S. B., Ilker, M.A.R., & Zuhal, Cilingir. (2009). An application of integrating SERVQUAL and Kano’s model into QFD for logistics services: A case study from Turkey. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 21, Iss: 1,.106 – 126.
36. Calvo-Mora, A., Leal A. and Jose´ L. Rolda´n, (2006), Using enablers of the EFQM model to manage institutions of higher education, Quality Assurance in Education, Vol. 14 No. 2, pp. 99-120.
37. Carlos J. Bou-Llusar, Ana B. Escrig-Tena, Vicente Roca-Puig and Inmaculada Beltra´n- Mart?´n, (2005), To what extent do enablers explain results in the EFQM excellence model? An empirical study, International Journal of Quality & Reliability Management Vol. 22 No. 4, pp. 337-353.
38. Castka, C.J. Bamber and J.M. Sharp., (2010). Measuring teamwork culture: the use of a modified EFQM model” , Journal of Management Development, Vol. 22, No. 2,pp.149-170.
39. Chu PY,. (2013), Intellectual capital: An empirical study of ITRI, Journal of Technological Forecasting & Social Change, 73;886-902 , doi:10.1016/j.techfore.2005.11.001.
40. Chun-Hsien Liu, C.-C.W. (2008). Forecast competitor service strategy with service taxonomy and CI data. European Journal of Marketing,: 746 – 765
41. Douglas, A.. and Douglas J. (2006); Campus spies? Using mystery students to evaluate university performance. Education Research, 48(1):111-9.
42. Jose tari.,J.(2007)., EFQM model self-assessment using a questionnaire approach in university administrative services. TQM magazine,9(6);604-616.
43. Klefsio, Bengt , Bergquist, B & Gravate , R (2008) Quality Management & Business Excellence , Customer & Stake holders , The TQM journal, vol 20 , No 2.
44. Mart?nez, J and Mart?nez, L .(2010). The service profit chain: How leading companies link profit to loyalty and satisfaction .Journal of Retailing and Consumer Services, 17(1)
45. Sandra,V., Nabitz, U., Bragonzi, G., Rebelli, A., Molinari, R. (2007). “Atwo-level EFQM self- assessment in an Italian hospital”.
46. Saraph , J.V. , Benson , P.G. and Schroeder, R.G.(2007). An Instrument for Measuring the Critical Factors of Quality Management, Decision Sciences. Volume 20, Issue 4, pages 810-829.
47. Vallejo. P. Ruiz-Sancho (2007). “Improving quality at the hospital psychiatric ward level through the use of the EFQM model”. International journal for quality in Health care: Journal of International Society for Quality in Health care.Vol.19No.2pp.74-79.
48. Yeo.Roland K, (2009). Service quality ideals in a competitive tertiary environment, International Journal of Educational Research, 48. 62?-76.
پيوست ها
بسمه تعالي
همکار گرامي سر کار خانم/آقا با سلام و اداي احترام
پرسشنامه پيوست در راستاي انجام پايان نامه کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني تحت عنوان ” ارائه روش تلفيقي با استفاده از مدل تعالي سازماني و تحليل شکاف به منظور بهبود کيفيت خدمات ارائه شده ” تهيه شده است.لازم به ذکر است که اطلاعات به صورت گروهي تجزيه و تحليل مي شوند بنابراين ارائه پاسخ هاي دقيق و صحيح جناب عالي اين جانبان را در دستيابي به يافته هاي معتبر ياري خواهد کرد.
با تشکر و سپاس فراوان
مشخصات فردي:
1. جنسيت: مرد زن
2. سن: ……………………….
3. سنوات خدمت:……………..
4. تحصيلات: ديپلم کارداني کارشناسي کارشناسي ارشد و بالاتر
رديف
لطفاً ميزان موافقت يا مخالفت خود را با هر کدام از موارد زير با علامت ضربدر مشخص کنيد.
خيلي زياد
زياد
تا اندازه اي
کم
خيلي کم
1
رهبران در تعريف ماموريت ها و آرمان هاي سازمان نقش موثري دارند
2
رفتارها و ارزش هاي کليدي که رهبران از آنها حمايت مي کنند بر چگونگي عمليات سازمان موثرند
3
سبک و شيوه رهبري در بهبود عمليات سازمان موثر است
4
رهبران بايد به طور مستمر اولويت هاي هاي سازمان را مورد توجه قرار دهند.
5
رهبران مي توانند نيازهاي اساسي دي نفعان و پرسنل را شناسايي

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment