منبع پایان نامه درباره تجانس، نرم افزار

داراي حداقل يک صفت مشترک باشند (سرمد و همکاران، 1387: 177). جامعه آماري شامل کليه کارکنان شرکت نفت منطقه دهلران به حجم 440 نفر مي باشد.
3-4- روش نمونه‌گيري و برآورد حجم نمونه
در پژوهش حاضر چون جامعه آماري متشكل از چندين گروه از نظر مدرک تحصيلي است، از روش نمونه‌گيري طبقه‌اي متناسب با حجم جامعه آماري هر يك از گروه ها استفاده شده است. ليست کارکنان به تفكيك مدرک تحصيلي از كارگزيني سازمان اخذ شد و به نسبت حجم جامعه آماري هر گروه تعداد كافي پرسشنامه بطور تصادفي ساده بين آنها توزيع گرديد. اين روش نمونه‌گيري وقتي بكار مي‌رود كه جامعه آماري داراي ساخت متجانس نباشد، در چنين مواردي بايد جامعه به طبقاتي تقسيم شود كه هر يك از آنها داراي ساخت متجانس باشد و سپس از هر طبقه به شيوه تصادفي نمونه انتخاب مي‌شود.
براي پيش‌بيني حجم نمونه روشهايي ارجحيت دارند كه در آن توان آماري و جداول مخصوص فراهم شده باشد.
در اين پژوهش ابتدا براي پيش‌بيني حجم نمونه يك مطالعه مقدماتي بر روي 40 نفر انجام شد و سپس با استفاده از داده‌هاي بدست آمده واريانس جامعه محاسبه گرديد و بعد با استفاده از فرمول حجم نمونه تعيين گرديد (سرايي، 1382: 129). از آنجايي‌كه در پژوهش حاضر از پرسشنامه استفاده مي‌شود، برآورد واريانس بر اساس هر دو پرسشنامه تحليل شکاف و تعالي سازماني صورت گرفت و در فرمول مربوطه قرار داده شد.
N= حجم جامعه آماري
n= حجم نمونه آماري
d2= دقت احتمالي مطلوب
t2= سطح اطمينان 95 درصد
s2= واريانس برآورد شده
N= 440
d2= 1/0
t2= 96/1
مقدار s2 بر اساس پرسشنامه‌هاي پژوهش معادل 93/0 برآورد گرديد.
با در نظر گرفتن پيش‌برآورد واريانس بر اساس پرسشنامه هاي پژوهش حجم نمونه 189 نفر محاسبه گرديد.
3-5- ابزار اندازه‌گيري
در پژوهشهاي علوم رفتاري از ابزارهاي مختلفي همچون پرسشنامه، مصاحبه و غيره جهت اندازه‌گيري متغيرها استفاده مي‌شود. انتخاب نوع ابزار اندازه‌گيري بستگي به ماهيت موضوع، اهداف پژوهش و آزمودنيها دارد. بنابراين انتخاب ابزار اندازه‌گيري مناسب يكي از مهمترين مراحل روش علمي پژوهش است كه مي‌تواند محقق را در جمع‌آوري اطلاعات كمك نمايد.در پژوهش حاضر از پرسشنامه براي جمع‌آوري اطلاعات استفاده شده است. در اين پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد براي بررسي متغيرهاي تحليل شکاف و تعالي سازماني بعنوان ابزار اصلي گردآوري داده‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
الف: پرسشنامه تحليل شکاف: اين پرسشنامه از 21 گويه تشکيل شده است که دامنه امتيازات آن بر اساس طيف ليکرت (1= خيلي کم تا 5= خيلي زياد) نمره گذاري مي شود. پرسشنامه به صورت دو ستوني شماره گذاري شده که يک ستون وضعيت موجود (ادراکات) و ستون ديگر وضعيت مطلوب (انتظارات) را اندازه گيري مي کند. اين پرسشنامه 5 مولفه (عوامل محسوس، قابليت اطمينان، پاسخگويي، اطمينان خاطر و همدلي) کيفيت خدمات را اندازه گيري مي کند. اين پرسشنامه در مطالعات متعددي در ايران به کار گرفته شده و اعتبار يابي شده است از جمله مي توان اشاره کرد به بهشتي راد (1391) که پايايي پرسشنامه 93/0 گزارش کردند. در جدول 3-1 توزيع سوالات پرسشنامه تحليل شکاف نشان داده شده است.
جدول 3-1: توزيع سوالات پرسشنامه تحليل شکاف به تفکيک پنج بعد
مولفه
تعداد سوالات
شماره سوالها
عوامل محسوس
4
1 الي 4
قابليت اطمينان
5
5 الي 9
پاسخگويي
4
10 الي 13
اطمينان خاطر
4
14 الي 17
همدلي
4
18 الي 21
ب: تعالي سازماني: اين پرسشنامه از 60 گويه تشکيل شده است که دامنه امتيازات آن بر اساس طيف ليکرت (1= خيلي کم تا 5= خيلي زياد) نمره گذاري مي شود. اين پرسشنامه 8 مولفه (دست يابي به نتايج متوازن، ارزش افزايي براي مشتريان، رهبري با درستي و الهام بخشي، مديريت به وسيله فرايندها، موفقيت از طريق کارکنان، پرورش خلاقيت و نو آوري، ساختن مشارکت ها و مسئوليت پذيري براي آينده اي پايدار ) را شامل مي شود. اين پرسشنامه در مطالعات متعددي در ايران به کار گرفته شده و اعتبار يابي شده است از جمله مي توان اشاره کرد به سيدعباس زاده و شيري (1388) که پايايي پرسشنامه 88/0 گزارش کردند. در جدول 3-2 توزيع سوالات پرسشنامه تعالي سازماني نشان داده شده است.
جدول 3-2: توزيع سوالات پرسشنامه تعالي سازماني به تفکيک هشت بعد
مولفه تعالي سازماني
تعداد سوالات
شماره سوالها
دست يابي به نتايج متوازن
8
53 الي 60
ارزش افزايي براي مشتريان
8
39 الي 46
رهبري با درستي و الهام بخشي
8
1 الي 8
مديريت به وسيله فرايندها
7
32 الي 38
موفقيت از طريق کارکنان
6
18 الي 23
پرورش خلاقيت و نو آوري
9
9 الي 17
ساختن مشارکت ها
8
24 الي 31
مسئوليت پذيري براي آينده اي پايدار
6
47 الي 52
ج- پرسشنامه سوم براي گردآوري اطلاعات جمعيت‌شناختي اعضاي نمونه آماري و توسط محقق طراحي شده است.
شيوه جمع آوري اطلاعات نيز بر اين اساس بود که پس از تصويب موضوع تحقيق به مطالعه كتب تخصصي، مجلات علمي- پژوهشي و منابع علمي كتابخانه‌اي اقدام و فيش‌برداري گرديد. براي اجراي پرسشنامه‌ها بر اساس معرفي‌نامه معاونت آموزشي دانشگاه ، مجوز لازم براي اجراي پرسشنامه‌هاي پژوهش در شرکت نفت منطقه دهلران فراهم گرديد. پس از هماهنگي با اداره كل حراست سازمان فوق‌الذكر و دريافت معرفي‌نامه از سوي مسئولان = امكان توزيع پرسشنامه فراهم شد. شيوه توزيع پرسشنامه‌ها نيز به اين شكل بود نمونه آماري هر گروه متناسب با حجم آن در جامعه آماري تعيين گرديد و سپس اقدام به توزيع پرسشنامه‌ها شده و با حضور مستمر محقق و با مساعدت همكاران در عرض 10 روز پرسشنامه‌ها جمع‌آوري گرديدند.
3-6- تعيين پايايي و روايي ابزارهاي اندازه‌گيري
3-6-1 برآورد پايايي23 پرسشنامه‌ها
براي تعيين پايايي، روشهاي مختلفي وجود دارد. در اين تحقيق براي مشخص نمودن پايايي پرسشنامه‌ها از ضريب آلفاي كرونباخ24 استفاده گرديده است. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه‌گيري از جمله پرسشنامه‌ها يا آزمودن‌هايي كه ويژگيهاي مختلف را اندازه‌گيري مي‌كنند بكار مي‌رود. در اينگونه ابزار، پاسخ هر سوال مي‌تواند مقادير عددي مختلف را اختيار كند. سرمد و همكاران (1387) معتقدندكه “براي محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره‌هاي هر زيرمجموعه سوالات پرسشنامه يا زيرآزمون و واريانس كل را محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضريب آلفا را بدست آورد” (ص 169).
ضريب پايايي پرسشنامه‌هاي تحليل شکاف و تعالي سازماني از طريق فرمول زير به وسيله نرم‌افزار SPSS محاسبه شده است.
ra= ضريب آلفاي کرونباخ
J= تعداد سوالات آزمون
2Sj= واريانس سوالات آزمون
2s= واريانس کل آزمون
ضرايب پايايي كل براي هر يك از پرسشنامه‌ها تحليل شکاف و تعالي سازماني در جدول 3-3 نشان داده شده است.
جدول 3-3: ضرايب پايايي كل پرسشنامه‌هاي تحليل شکاف و تعالي سازماني
پرسشنامه
ضريب پايايي
تحليل شکاف
801/0
تعالي سازماني
803/0
پايايي پرسشنامه‌هاي تحليل شکاف و تعالي سازماني به ترتيب 801 و 803/0 محاسبه شده است.
ضرايب پايايي براي هر يك از زيرمقياس‌هاي پرسشنامه تحليل شکاف در جدول 3-4 نشان داده شده است.
جدول 3-4: ضرايب پايايي زيرمقياس‌هاي پرسشنامه تحليل شکاف
مولفه هاي تحليل شکاف
ضريب پايايي
عوامل محسوس
708/0
قابليت اطمينان
826/0
پاسخگويي
799/0
اطمينان خاطر
863/0
همدلي
812/0
ضرايب پايايي براي هر يك از زيرمقياس‌هاي پرسشنامه تعالي سازماني در جدول 3-5 نشان داده شده است.
جدول 3-5: ضرايب پايايي زيرمقياس‌هاي پرسشنامه تعالي سازماني
مولفه تعالي سازماني
ضريب پايايي
دست يابي به نتايج متوازن
801/0
رزش افزايي براي مشتريان
788/0
رهبري با درستي و الهام بخشي
866/0
مديريت به وسيله فرايندها
842/0
موفقيت از طريق کارکنان
816/0
پرورش خلاقيت و نو آوري
798/0
ساختن مشارکت ها
826/0
مسئوليت پذيري براي آينده اي پايدار
795/0
3-6-2 برآورد روايي25 پرسشنامه‌ها
روايي به اين مفهوم اشاره دارد كه وسيله اندازه‌گيري چيزي را كه ادعا مي‌كند دقيقاً همان چيز را اندازه بگيرد يعني متناسب با آن باشد و از مهمترين آن روايي صوري و محتوايي است و براي اينكه پرسشنامه‌اي حداقل داراي روايي محتوايي باشد بايد سوالات آزمون با توجه به مباني تئوريك دقيقاً مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد تا ميزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد. روايي صوري و محتوايي هر يك از پرسشنامه‌هاي پژوهش به تفكيك در زير ارائه مي‌شود:
1- پرسشنامه استاندارد تحليل شکاف روايي محتوايي داشته است ولي از آنجايي كه جهت بومي ‌سازي كردن و هماهنگ کردن سوالات با کارکنان اصلاحات مختصري در آن صورت گرفت لذا روايي محتوايي و صوري آن با نظر متخصصان و استادان مديريت مورد تاييد قرار گرفت. نتايج تحليل عاملي پرسشنامه تحليل شکاف، پنج بعد مورد نظر (عوامل محسوس، قابليت اطمينان، پاسخگويي، اطمينان خاطر و همدلي) را بدست آورد که در آن 77% درصد واريانس سوالها استخراج شده بود. آزمون 913%=KMO و بارتلت (000/0P) نشان داد که حجم نمونه کافي است. و اين عوامل در جامعه آماري وجود دارد. نتايج بارهاي عاملي بالاتر از 3% چرخش متعامد، پنج بعد مورد نظر را بدست آورد.
2- پرسشنامه استاندارد تعالي سازماني روايي محتوايي داشته است ولي جهت هماهنگ کردن سوالات با کارکنان اصلاحات مختصري در آن صورت گرفت. لذا روايي محتوايي و صوري آن با نظر متخصصان و استادان مديريت مورد تاييد قرار گرفت. نتايج تحليل عاملي پرسشنامه تعالي سازماني، هشت مولفه مورد نظر را دست يابي به نتايج متوازن، ارزش افزايي براي مشتريان، رهبري با درستي و الهام بخشي، مديريت به وسيله فرايندها، موفقيت از طريق کارکنان، پرورش خلاقيت و نو آوري، ساختن مشارکت ها و مسئوليت پذيري براي آينده اي پايدار ) را بدست آورد که در آن 66% در صد واريانس سوالات استخراج شده بود. آزمون 821%=KMO و بارتلت (000/0P) نشان داد که حجم نمونه کافي است و اين عوامل در جامعه آماري وجود دارد. نتايج بارهاي عاملي بالاتر از 3% با چرخش متعامد، هشت مولفه مورد نظر را بدست آورد.
3-7- روشهاي تجزيه و تحليل آماري
تجزيه و تحليل نتايج حاصل از اين پژوهش با استفاده از نرم‌افزار آماري LISREL , SPSS16 در دو سطح توصيفي و استنباطي انجام شد. در سطح آمارتوصيفي از آماره‌هايي نظير فراواني، درصد، ميانگين و انحراف استاندارد استفاده گرديد. و در سطح استنباطي براي شناسايي عوامل اثر گذار بر کيفيت خدمات از تحليل تاييدي و اولويت بندي عوامل اثر گذار از آزمون فريدمن، بررسي وضعيت مولفه مدل تحليل شکاف و تعالي سازماني از T تک نمونه اي و بررسي شکاف بين وضعيت موجود و مطلوب مدل تحليل شکاف از آزمون T وابسته و براي ارائه مدل تلفيقي از مدل معدالات ساختاري بر اساس نرم افزار LISREL بهره گرفته خواهد شد.
فصل چهارم
تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهش
4-1- مقدمه
پس از گردآوري داده‌ها مرحله‌ي جديدي از فرايند تحقيق كه به مرحله‌ي تجزيه و تحليل داده‌ها معروف است، آغاز مي‌شود. در اين مرحله پژوهشگر با استفاده از روشهاي آماري مختلف و با تكيه بر معيار عقل سعي مي‌كند داده‌ها را در جهت آزمون اهداف تحقيق و ارزيابي آنها مورد بررسي قرار دهد. براي اينكه اين امر به نحو صحيح انجام گيرد، داده‌هاي جمع‌آوري شده، بايستي به طور علمي و با

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment