منبع پایان نامه درباره اکسیداسیون

ی در مقدار کلروفیل a نسبت به شرایط تنش وجود نداشت اما در غلظتهای 1، 2 و 3 کاهش مقدار کلروفیل a نسبت به شرایط تنش مشاهده شد.
شکل 3-9. تغییرات مقادیر کلروفیل a در چین اول. دادهها میانگین سه تکرار ± خطای معیار (SE) میباشند. حروف متفاوت نشان دهنده وجود اختلاف معنیدار میان تیمارها بر اساس مقایسه میانگینها با آزمون دانکن و حروف مشترک بیانگر عدم وجود اختلاف معنیدار در سطح احتمال P0.5 میباشد.
3-3-1-2 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل a در چین دوم
در چین دوم همانطور که در شکل 3-10 مشاهده میکنید، در هیچیک از غلظتهای نانو کلات پتاسیم نسبت به شاهد بعد از 48 ساعت تنش تفاوت معنیداری مشاهده نشد.
شکل 3-10. تغییرات مقادیر کلروفیل a در چین دوم. دادهها میانگین سه تکرار ± خطای معیار (SE) میباشند. حروف متفاوت نشان دهنده وجود اختلاف معنیدار میان تیمارها بر اساس مقایسه میانگینها با آزمون دانکن و حروف مشترک بیانگر عدم وجود اختلاف معنیدار در سطح احتمال P0.5 میباشد.
3-3-1-3 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل a در چین سوم
نتایج حاصل از سنجش مقدار کلروفیل a در چین سوم تغییر معنیداری در هیچکدام از غلظتها نسبت به شاهد بعد از تنش نشان نداد.
شکل3-11. تغییرات مقادیر کلروفیل a در چین سوم. دادهها میانگین سه تکرار ± خطای معیار (SE) میباشند. حروف متفاوت نشان دهنده وجود اختلاف معنیدار میان تیمارها بر اساس مقایسه میانگینها با آزمون دانکن و حروف مشترک بیانگر عدم وجود اختلاف معنیدار در سطح احتمال P0.5 میباشد.
طبق نتایج بهدست آمده از نمودار میانگین دادهها (شکل 3-12)، در چین اول و دوم کاهش مقادیر کلروفیل a دیده شد و در چین سوم تغییری در مقادیر کلروفیل a در هیچ کدام از غلظتها نسبت به شاهد بعد از 48 ساعت تنش خشکی مشاهده نشد.
شکل 3-12. میانگین تغییرات مقادیر کلروفیل a در چین اول، دوم و سوم. دادهها میانگین سه تکرار ± خطای معیار (SE) میباشند. حروف متفاوت نشان دهنده وجود اختلاف معنیدار میان تیمارها بر اساس مقایسه میانگینها با آزمون دانکن و حروف مشترک بیانگر عدم وجود اختلاف معنیدار در سطح احتمال P0.5 میباشد.
3-3-2 کلروفیل b
3-3-2-1 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل b در چین اول
نتایج بهدست آمده از تغییر مقادیر کلروفیل b در چین اول نشان داد که در شاهد بعد از 48 ساعت تنش نسبت به شاهد قبل از تنش کاهش مقادیر کلروفیل b مشاهده شد و در غلظتهای صفر (شاهد هوگلند)، 1 و 2 نانو کلات پتاسیم در چین اول تغییرات مقادیر کلروفیل b نسبت به شاهد بعد از تنش خشکی معنیدار نبود اما در غلظت 3 افزایش معنیدار مقدار کلروفیل مشاهده شد.
شکل 3-13. تغییرات مقادیر کلروفیل b در چین اول. دادهها میانگین سه تکرار ± خطای معیار (SE) میباشند. حروف متفاوت نشان دهنده وجود اختلاف معنیدار میان تیمارها بر اساس مقایسه میانگینها با آزمون دانکن و حروف مشترک بیانگر عدم وجود اختلاف معنیدار در سطح احتمال P0.5 میباشد.
3-3-2-2 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل b در چین دوم
در چین دوم در شاهد بعد از 48 ساعت تنش خشکی نسبت به شاهد قبل تنش کاهش کلروفیل b معنیدار بود. در غلظتهای صفر (شاهد هوگلند) و 1 نسبت به شاهد بعد از 48 ساعت تنش تغییر معنیداری دیده نشد. اما در غلظتهای 2 و 3 نسبت به شاهد تنش دیده افزایش مقادیر کلروفیل b معنیدار بود.
شکل 3-14. تغییرات مقادیر کلروفیل b در چین دوم. دادهها میانگین سه تکرار ± خطای معیار (SE) میباشند. حروف متفاوت نشان دهنده وجود اختلاف معنیدار میان تیمارها بر اساس مقایسه میانگینها با آزمون دانکن و حروف مشترک بیانگر عدم وجود اختلاف معنیدار در سطح احتمال P0.5 میباشد.
3-3-2-3 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل b در چین سوم
در چین سوم در شاهد بعد از 48 ساعت تنش، کاهش مقادیر کلروفیل b نسبت به شاهد قبل تنش مشاهده شد. در تمام غلظتهای مورد آزمایش افزایش مقادیر کلروفیل b نسبت به شاهد بعد از 48 ساعت تنش معنیدار بود که این افزایش در غلظت 3 نسبت به سایر غلظتها نیز بیشتر دیده شد.
شکل 3-15. تغییرات مقادیر کلروفیل b در چین سوم. دادهها میانگین سه تکرار ± خطای معیار (SE) میباشند. حروف متفاوت نشان دهنده وجود اختلاف معنیدار میان تیمارها بر اساس مقایسه میانگینها با آزمون دانکن و حروف مشترک بیانگر عدم وجود اختلاف معنیدار در سطح احتمال P0.5 میباشد.
بررسی نمودار میانگین دادهها در شکل 3-16 نشان میدهد که در چین سوم با افزایش مدت زمان تیماردهی و افزایش غلظت نانو کلات پتاسیم مقدار کلروفیل b نسبت به شاهد بعد از تنش خشکی افزایش مییابد.
شکل 3-16. میانگین تغییرات مقادیر کلروفیل b در چین اول، دوم و سوم. دادهها میانگین سه تکرار ± خطای معیار (SE) میباشند. حروف متفاوت نشان دهنده وجود اختلاف معنیدار میان تیمارها بر اساس مقایسه میانگینها با آزمون دانکن و حروف مشترک بیانگر عدم وجود اختلاف معنیدار در سطح احتمال P0.5 میباشد.
3-3-3 کلروفیل کل
3-3-3-1 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل کل در چین اول
نتایج بهدست آمده از تغییرات کلروفیل کل در چین اول نشان داد که تغییر مقادیر کلروفیل کل در شاهد بعد از 48 ساعت تنش نسبت به شاهد قبل از تنش دارای کاهش معنیداری بوده است. در هیچیک از غلظتهای مورد آزمایش تغییر معنیداری در مقدار کلروفیل کل نسبت به شاهد بعد از 48 ساعت تنش دیده نشد.
شکل 3-17. تغییرات مقادیر کلروفیل کل در چین اول. دادهها میانگین سه تکرار ± خطای معیار (SE) میباشند. حروف متفاوت نشان دهنده وجود اختلاف معنیدار میان تیمارها بر اساس مقایسه میانگینها با آزمون دانکن و حروف مشترک بیانگر عدم وجود اختلاف معنیدار در سطح احتمال P0.5 میباشد.
3-3-3-2 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل کل در چین دوم
در چین دوم تغییر مقادیر کلروفیل کل نسبت به شاهد بعد از 48 ساعت تنش در هیچیک از غلظتهای مورد آزمایش مشاهده نشد.
شکل3-18. تغییرات مقادیر کلروفیل کل در چین دوم. دادهها میانگین سه تکرار ± خطای معیار (SE) میباشند. حروف متفاوت نشان دهنده وجود اختلاف معنیدار میان تیمارها بر اساس مقایسه میانگینها با آزمون دانکن و حروف مشترک بیانگر عدم وجود اختلاف معنیدار در سطح احتمال P0.5 میباشد.
3-3-3-3 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل کل در چین سوم
در چین سوم غلظت صفر (شاهد هوگلند) تفاوت معنیداری را در مقدار کلروفیل کل نسبت به شاهد بعد از تنش خشکی نشان نداد. اما در سایر غلظتهای 1، 2 و 3 در چین سوم افزایش مقدار کلروفیل کل نسبت به شاهد بعد از 48 ساعت تنش خشکی دیده شد.
شکل3-19. تغییرات مقادیر کلروفیل کل در چین سوم. دادهها میانگین سه تکرار ± خطای معیار (SE) میباشند. حروف متفاوت نشان دهنده وجود اختلاف معنیدار میان تیمارها بر اساس مقایسه میانگینها با آزمون دانکن و حروف مشترک بیانگر عدم وجود اختلاف معنیدار در سطح احتمال P0.5 میباشد.
بررسی نمودار میانگین دادهها (شکل 3-20) نشان داد که با افزایش زمان تیماردهی و افزایش غلظت نانو کلات پتاسیم مقدار کلروفیل کل نسبت به شاهد تحت تنش 48 ساعت افزایش مییابد.
شکل 3-20. میانگین تغییرات مقادیر کلروفیل کل در چین اول، دوم و سوم. دادهها میانگین سه تکرار ± خطای معیار (SE) میباشند. حروف متفاوت نشان دهنده وجود اختلاف معنیدار میان تیمارها بر اساس مقایسه میانگینها با آزمون دانکن و حروف مشترک بیانگر عدم وجود اختلاف معنیدار در سطح احتمال P0.5 میباشد.
3-3-4 کاروتنوئید
3-3-4-1 نتایج حاصل از سنجش کاروتنوئید در چین اول
بررسی دادههای مقدار کاروتنوئید در چین اول کاهش معنیدار کاروتنوئید را در شاهد بعد از 48 ساعت تنش نسبت به شاهد قبل از تنش نشان داد. در غلظتهای صفر (شاهد هوگلند)، 1 و 2 نانو کلات پتاسیم تغییر معنیداری در مقدار کاروتنوئید دیده نشد، اما در غلظت 3 مقدار آن نسبت به مقدار کاروتنوئیدها در شاهد تحت تنش افزایش یافت.
شکل 3-21. تغییرات مقادیر کاروتنوئید در چین اول. دادهها میانگین سه تکرار ± خطای معیار (SE) میباشند. حروف متفاوت نشان دهنده وجود اختلاف معنیدار میان تیمارها بر اساس مقایسه میانگینها با آزمون دانکن و حروف مشترک بیانگر عدم وجود اختلاف معنیدار در سطح احتمال P0.5 میباشد.
3-3-4-2 نتایج حاصل از سنجش کاروتنوئید در چین دوم
در چین دوم نیز در غلظت شاهد (هوگلند)، 1 و 3 تفاوت معنیداری در مقدار کاروتنوئید نسبت به شاهد بعد از 48 ساعت تنش دیده نشد. اما در غلظت 2 دارای همپوشانی با غلظت شاهد (هوگلند)، 1 و 3 بوده، لذا افزایش کلروفیل کل نسبت به نمونههای تنش دیده چندان محسوس نیست.
شکل3-22. تغییرات مقادیر کاروتنوئید در چین دوم. دادهها میانگین سه تکرار ± خطای معیار (SE) میباشند. حروف متفاوت نشان دهنده وجود اختلاف معنیدار میان تیمارها بر اساس مقایسه میانگینها با آزمون دانکن و حروف مشترک بیانگر عدم وجود اختلاف معنیدار در سطح احتمال P0.5 میباشد.
3-3-4-3 نتایج حاصل از سنجش کاروتنوئید در چین سوم
در چین سوم در تمام غلظتهای مورد آزمایش افزایش مقدار کاروتنوئید نسبت به شاهد بعد از تنش خشکی مشاهده شد.
شکل3-23. تغییرات مقادیر کاروتنوئید در چین سوم. دادهها میانگین سه تکرار ± خطای معیار (SE) میباشند. حروف متفاوت نشان دهنده وجود اختلاف معنیدار میان تیمارها بر اساس مقایسه میانگینها با آزمون دانکن و حروف مشترک بیانگر عدم وجود اختلاف معنیدار در سطح احتمال P0.5 میباشد.
بر اساس نمودار میانگین دادهها بیشترین مقدار کاروتنوئید مربوط به چین سوم و کمترین مقدار آن مربوط به تمام غلظتهای نانو کلات پتاسیم در چین اول و غلظتهای صفر (شاهد هوگلند) و 1 در چین دوم میباشد.
شکل 3-24. میانگین تغییرات مقادیر کاروتنوئید در چین اول، دوم و سوم. دادهها میانگین سه تکرار ± خطای معیار (SE) میباشند. حروف متفاوت نشان دهنده وجود اختلاف معنیدار میان تیمارها بر اساس مقایسه میانگینها با آزمون دانکن و حروف مشترک بیانگر عدم وجود اختلاف معنیدار در سطح احتمال P0.5 میباشد.
3-4 اندازهگیری پراکسیداسیون لیپیدی
تغییرات میزان مالون دی آلدهید در برگهای توتون که تحت تیمارهای مختلف قرار گرفته بودند، بررسی شد و نتایج در شکلهای (3-25) تا (3-28) نشان داده شده است.
3-4-1 نتایج حاصل از سنجش پراکسیداسیون لیپیدی در چین اول
بررسی دادههای حاصل از تغییر محتوای مالون دی آلدهید در چین اول تفاوت معنیداری را در غلظتهای نانو کلات پتاسیم پس از اعمال تنش نسبت به شاهد بعد از تنش نشان نداد، اما همانطور که در شکل 3-25 مشاهده میشود، بعد از 48 ساعت تنش خشکی، ، افزایش قابل توجه مالون دی آلدهید در شاهدهای بعد از تنش و سایر نمونههای تیمار شده با نانو کلات پتاسیم نسبت به شاهد قبل از تنش دیده میشود.
شکل 3-25. تغییرات مقادیر مالون دی آلدهید در چین اول. دادهها میانگین سه تکرار ± خطای معیار (SE) میباشند. حروف متفاوت نشان دهنده وجود اختلاف معنیدار میان تیمارها بر اساس مقایسه میانگینها با آزمون دانکن و حروف مشترک بیانگر عدم وجود اختلاف معنیدار در سطح احتمال P0.5 میباشد.
3-4-2 نتایج حاصل از سنجش پراکسیداسیون لیپیدی در چین دوم
بررسی دادهها در چین دوم تفاوت معنیداری را بین غلظتهای نانو کلات پتاسیم نسبت به شاهد بعد از تنش نشان داد. در غلظت 3 نسبت به سایر غلظتها کاهش بیشتری در محتوای مالون دی آلدهید مشاهده شد.
شکل 3-26. تغییرات مقادیر مالون دی آلدهید در چین دوم. دادهها میانگین سه تکرار ± خطای معیار (SE) میباشند. حروف متفاوت نشان دهنده وجود اختلاف معنیدار میان تیمارها بر اساس مقایسه میانگینها با آزمون دانکن و حروف مشترک بیانگر عدم وجود اختلاف معنیدار در سطح احتما

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment