منبع پایان نامه درباره اندازه گیری، درجه حرارت، نرم افزار

آون قرار داده تا نمونهها کاملا خشک شوند. سپس نمونهها را در هاون چینی ریخته و به خوبی کوبیده شد تا کاملا خرد شوند. سپس 5/0 گرم از هر نمونه آسیاب شده وزن شده و به لولههای شیشهای دارای برچسب با ذکر مشخصات انتقال داده شد. سپس به لولهها 5 میلی لیتر متانول 80% اضافه و بهآرامی مخلوط شد. نمونهها 24 ساعت در دمای 25 درجه شیک شدند. بعد از سپري شدن اين زمان، عصارهها با استفاده از كاغذ صافي واتمن، صاف شده و عصارههای صاف شده به مدت ده دقیقه در دور (rpm) 1500 سانتریفیوژ شدند. بعد از سانتریفیوژ، محلول رویی با دقت برداشته شده و به لولههای شیشهای با ذکر مشخصات انتقال داده شدند. سپس در یخچال با دمای 4 درجه سانتیگراد برای مراحل بعدی نگهداری شدند.
2-13-1 سنجش آنتی اکسیدانهای غیرآنزیمی
از بین آنتی اکسیدانهای غیر آنزیمی، سنجش غلظت فنل نمونهها با روش رنگسنجی و با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر انجام شد.
2-13-1-1 سنجش فنل تام
سنجش مقدار فنل تام با استفاده از روش Gaoو همکاران انجام شد که نیازمند استفاده از معرف Folin-Ciocalteu و استاندارد گالیک اسید است. برای این منظور 100 میکرولیتر عصاره در داخل لوله شیشهای ریخته شد. سپس 200 میکرولیتر حلال فولین و 2000 میکرولیتر آب مقطر به آن اضافه شد. پس از گذشت 3 دقیقه، 1000 میکرولیتر کربنات سدیم 20% در غیاب نور اضافه شد. در نهایت نمونهها به مدت یک ساعت در تاریکی و در دمای اتاق گذاشته شدند. بلانک نیز به همین ترتیب با 100 میکرولیتر حلال بهجای عصاره آماده شد. بعد از صفر کردن دستگاه اسپکتروفتومتر با بلانک، جذب نمونهها در طول موج 765 نانومتر خوانده شد.
2-13-1-2 رسم منحنی استاندارد گالیک اسید
جهت بهدست آوردن غلظت فنل تام نمونه، از منحنی استاندارد گالیک اسید استفاده شد. غلظتهای مختلف گالیک اسید شامل: 25، 50، 75 و 100 میلی گرم بر لیتر تهیه شد. به این ترتیب که غلظت گالیک اسید 100 میلی گرم بر لیتر را با متانول 50% تهیه کرده و سایر غلظتها مطابق جدول (2-4) آماده شدند.
جدول 2-4
C4
C3
C2
C1
C0
100
75
50
25
غلظت (mg/L)
5/2
5
5/7
10
متانول %50 (ml)
10
5/7
5
5/2
گالیک اسید
برای سنجش غلظتهای مختلف گالیک اسید، مطابق مراحل ذکر شده برای عصاره عمل شد. بلانک نیز به همین ترتیب با 100 میکرولیتر متانول 50% بهجای محلول گالیک اسید آماده شد. جذب غلظتهای مختلف گالیک اسید به ترتیب در طول موج 765 نانومتر خوانده شد. منحنی استاندارد با در دست داشتن غلظتهای مختلف گالیک اسید و جذب هر کدام از غلظتها رسم و معادله منحنی استاندارد بهدست آمد. نتایج بهصورت میلی گرم گالیک اسید به ازای یک گرم نمونه خشک محاسبه شد.
منحنی استاندار گالیک اسید (بر حسب میلی گرم بر لیتر)
2-14 اندازه گیری پتاسیم به روش نشر شعلهای (AES)
2-14-1 تهیه عصاره گیاه به روش سوزاندن خشک و ترکیب باHCL
برای اندازهگیری پتاسیم موجود در بافت خشک گیاه، در ابتدا نیاز به تهیهی عصاره از گیاه میباشد. به این منظور 5/0 گرم پودر نمونه خشک شده با دقت 001/0 گرم توزین و در کروزه چینی ریخته و در کوره با حرارت معمولی قرار داده شد. درجه حرارت کوره به تدریج و در عرض 2 ساعت به 550 درجه رسید. کروزهها بسته به نوع بافت (برگ و ساقه) به طور میانگین 4 ساعت در این حرارت نگه داشته شدند. بعد از اتمام این مدت، کوره خاموش شد و کروزهها از کوره خارج گردید. بعد از خنک شدن، خاکسترها با کمی آب خیس و با شیشه ساعت پوشانده شدند. به آرامی 10 میلیلیتر اسید هیدروکلریک 2 مولار به هر یک از آنها اضافه گردید. بعد از اتمام فعل و انفعالات، محتویات کروزه از کاغذ صافی به داخل بالن ژوژه 100 میلیلیتری صاف شد. کروزه و کاغذ صافی چندین بار با آب مقطر شسته و به حجم رسانیده شد. برای جلوگیری از تغییرات غلظت، عصاره در ظرفهای در بسته و در یخچال با دمای 4 درجه سانتیگراد نگهداری شد. عصارهی بهدست آمده برای سنجش عنصر پتاسیم استفاده گردید.
2-14-2 تهیه محلول ها
تهیه استاندارد غلیظ پتاسیم به غلظت 5000 میلیگرم در لیتر:
534/9 گرم از پودر کلرید پتاسیم را در کمی آب مقطر حل کرده و در بالن ژوژهی 1000 میلیلیتری ریخته و به حجم رسانیده شد.
سری محلولهای استاندارد:
0، 2، 4، 6، 8، 10 میلیلیتر از استاندارد غلیظ را با پیپت برداشته و در بالن ژوژهی 100 میلیلیتری ریخته و به حجم رسانیده شد.
2-14-3 روش کار
سری محلولهای استاندارد و نمونه شاهد و عصارهی گیاه به نسبت 9+1 با آب مقطر رقیق گردید. سپس شدت نور امیشن حاصل از نمونههای عصاره، شاهد و سری محلولهای استاندارد با دستگاه فلیم امیشن (فلیم فتومتر) با استفاده از فیلتر پتاسیم و با بکارگیری گاز پروپان با هوا اندازهگیری شد. مقدار پتاسیم در مادهی خشک گیاهی بر حسب گرم درصد از رابطه زیر محاسبه گردید.
(a+b) ×1/1000×v/w×100/(D.M)
a- غلظت پتاسیم در نمونهی رقیق شده بر حسب میلیگرم در لیتر (ppm)
b- غلظت پتاسیم در شاهد بر حسب میلیگرم در لیتر (ppm)
v- حجم عصاره حاصل از عمل هضم بر حسب میلی لیتر
w- وزن نمونه ی گیاه بر حسب گرم
منحنی کالیبراسیون غلظت های استاندارد پتاسیم
2-15 تجزيه آماري
تجزیه آماری دادهها با استفاده از نرمافزار (16.0) SPSSو براي مقایسه میانگین دادهها از آزمون Duncan استفاده شد. انحراف از میانگین دادهها بهوسيله خطای استاندارد نشان داده شد. جهت رسم نمودارها از نرم افزار Excel 2007 استفاده شده است.
فصل سوم
نتایج
3-1 اندازهگیری مقادیر پرولین
در این مرحله جذب غلظتهای مختلف پرولین بهترتیب در طول موج 520 نانومتر خوانده شد. منحنی استاندارد با در دست داشتن غلظتهای مختلف پرولین و جذب هر کدام از غلظتها رسم و معادله منحنی استاندارد بهدست آمد. جذب بهدست آمده از هر سه برداشت در معادله منحنی استاندارد قرار داده شد و غلظت هر نمونه بر حسب میکروگرم پرولین بر یک گرم وزن تر گیاه بدست آمد.
3-1-1 نتایج حاصل از سنجش پرولین در چین اول
در چین اول در غلظت صفر (شاهد هوگلند) و غلظتهای 1 و 2 نانو کلات پتاسیم، کاهش مقادیر پرولین نسبت به شاهد 48 ساعت پس از تنش خشکی معنیدار نبود. اما همانطور که در شکل 3-1 مشاهده میشود، در غلظت 3 نانو کلات پتاسیم مقادیر پرولین نسبت به مقادیر آن در نمونههای تحت تنش کاهش مییابد.
شکل3-1. تغییرات مقادیر پرولین در چین اول. دادهها میانگین سه تکرار ± خطای معیار (SE) میباشند. حروف متفاوت نشان دهنده وجود اختلاف معنیدار میان تیمارها بر اساس مقایسه میانگینها با آزمون دانکن و حروف مشترک بیانگر عدم وجود اختلاف معنیدار در سطح احتمال P0.5 میباشد.
3-1-2 نتایج حاصل از سنجش پرولین در چین دوم
در چین دوم در تمام غلظتها، کاهش معنیداری در مقدار پرولین نسبت به شرایط تنش دیده میشود و با افزایش غلظت نانو کلات پتاسیم، مقدار پرولین بیشتر کاهش پیدا میکند.
شکل 3-2. تغییرات مقادیر پرولین در چین دوم. دادهها میانگین سه تکرار ± خطای معیار (SE) میباشند. حروف متفاوت نشان دهنده وجود اختلاف معنیدار میان تیمارها بر اساس مقایسه میانگینها با آزمون دانکن و حروف مشترک بیانگر عدم وجود اختلاف معنیدار در سطح احتمال P0.5 میباشد.
3-1-3 نتایج حاصل از سنجش پرولین در چین سوم
کاهش مقادیر پرولین در چین سوم در هر 4 غلظت نسبت به شاهد بعد از 48 ساعت تنش خشکی معنیدار بود (شکل3-3).
شکل 3-3. تغییرات مقادیر پرولین در چین سوم. دادهها میانگین سه تکرار ± خطای معیار (SE) میباشند. حروف متفاوت نشان دهنده وجود اختلاف معنیدار میان تیمارها بر اساس مقایسه میانگینها با آزمون دانکن و حروف مشترک بیانگر عدم وجود اختلاف معنیدار در سطح احتمال P0.5 میباشد.
میانگین دادههای حاصل از چین اول، دوم و سوم، کاهش معنیدار مقادیر پرولین را در غلظتهای 2 و 3 در چین اول و تمام غلظتهای چین دوم و سوم نسبت به شاهد بعد از 48 ساعت تنش خشکی نشان داد. همانطور که در شکل 3-4 دیده میشود، بیشترین کاهش مقدار پرولین در غلظت 3 در چین دوم و سوم با میانگین mg/g.dw 62/6 نسبت به شاهد بعد از 48 ساعت تنش خشکی (میانگین 92/19) مشاهده شد و کمترین کاهش مربوط به غلظت صفر (شاهد هوگلند) و 1 نانو کلات پتاسیم در چین اول با میانگین داده mg/g.dw 78/15 دیده شد.
شکل 3-4. میانگین تغییرات مقادیر پرولین در چین اول، دوم و سوم. دادهها میانگین سه تکرار ± خطای معیار (SE) میباشند. حروف متفاوت نشان دهنده وجود اختلاف معنیدار میان تیمارها بر اساس مقایسه میانگینها با آزمون دانکن و حروف مشترک بیانگر عدم وجود اختلاف معنیدار در سطح احتمال P0.5 میباشد.
3-2 اندازهگیری مقادیر پروتئین
3-2-1 نتایج حاصل از سنجش پروتئین در چین اول
نتایج حاصل از آنالیز دادهها در چین اول کاهش مقدار پروتئین را در شاهد بعد از 48 ساعت تنش نسبت به شاهد قبل از تنش نشان داد. در هیچکدام از غلظتهای نانو کلات پتاسیم در چین اول تغییر معنیداری در مقدار پروتئین نسبت به شاهد بعد از 48 ساعت تنش خشکی دیده نشد.
شکل 3-5. تغییرات مقادیر پروتئین در چین اول. دادهها میانگین سه تکرار ± خطای معیار (SE) میباشند. حروف متفاوت نشان دهنده وجود اختلاف معنیدار میان تیمارها بر اساس مقایسه میانگینها با آزمون دانکن و حروف مشترک بیانگر عدم وجود اختلاف معنیدار در سطح احتمال P0.5 میباشد.
3-2-2 نتایج حاصل از سنجش پروتئین در چین دوم
در چین دوم افزایش معنیداری در مقادیر پروتئین در غلظتهای 1، 2 و 3 نانو کلات پتاسیم نسبت به شاهد بعد از 48 ساعت تنش خشکی مشاهده شد. در حالیکه در غلظت صفر (شاهد هوگلند) تفاوتی در مقدار پروتئین نسبت به شرایط تنش وجود نداشت.
شکل 3-6. تغییرات مقادیر پروتئین در چین دوم. دادهها میانگین سه تکرار ± خطای معیار (SE) میباشند. حروف متفاوت نشان دهنده وجود اختلاف معنیدار میان تیمارها بر اساس مقایسه میانگینها با آزمون دانکن و حروف مشترک بیانگر عدم وجود اختلاف معنیدار در سطح احتمال P0.5 میباشد.
3-2-3 نتایج حاصل از سنجش پروتئین در چین سوم
در چین سوم در غلظت صفر (شاهد هوگلند) تفاوت معنیداری در مقادیر پروتئین نسبت به شاهد بعد از 48 ساعت تنش دیده نشد اما همانطور که در شکل 3-7 مشاهده میکنید در غلظتهای 1، 2 و 3 افزایش مقادیر پروتئین معنیدار بود.
شکل 3-7. تغییرات مقادیر پروتئین در چین سوم. دادهها میانگین سه تکرار ± خطای معیار (SE) میباشند. حروف متفاوت نشان دهنده وجود اختلاف معنیدار میان تیمارها بر اساس مقایسه میانگینها با آزمون دانکن و حروف مشترک بیانگر عدم وجود اختلاف معنیدار در سطح احتمال P0.5 میباشد.
بر اساس نمودار میانگین دادهها (شکل3-8) بیشترین مقادیر پروتئین نسبت به شاهد بعد از 48 ساعت تنش، در غلظتهای 1، 2 و 3 با میانگین mg/g.fw 5/56 در چین سوم و کمترین مقادیر پروتئین مربوط به تمام غلظتهای چین اول، دوم و تیمار 1 چین سوم با میانگین mg/g.fw 27/35 گزارش شد.
شکل 3-8. میانگین تغییرات مقادیر پروتئین در چین اول، دوم و سوم. دادهها میانگین سه تکرار ± خطای معیار (SE) میباشند. حروف متفاوت نشان دهنده وجود اختلاف معنیدار میان تیمارها بر اساس مقایسه میانگینها با آزمون دانکن و حروف مشترک بیانگر عدم وجود اختلاف معنیدار در سطح احتمال P0.5 میباشد.
3-3 رنگیزههای فتوسنتزی
3-3-1 کلروفیل a
3-3-1-1 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل a در چین اول
نتایج حاصل از تغییر مقادیر کلروفیل a در چین اول نشان داد که بعد از اعمال تنش مقدار کلروفیل a نسبت به قبل از تنش کاهش معنیداری داشته است. در غلظت صفر (شاهد هوگلند) تفاوت معنیداری در

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment