منبع پایان نامه درباره ، ،

سطح احتمال P<0.5 میباشد. 3-4-3 نتایج حاصل از سنجش پراکسیداسیون لیپیدی در چین سوم بررسی دادهها در چین سوم کاهش معنیدار محتوای مالون دی آلدهید را در غلظتهای نانو کلات پتاسیم بعد از تنش خشکی نسبت به شاهد بعد از تنش نشان داد. اما در غلظتها نسبت به هم اختلاف معنیداری مشاهده نشد. شکل3-27. تغییرات مقادیر مالون دی آلدهید در چین سوم. دادهها میانگین سه تکرار ± خطای معیار (SE) میباشند. حروف متفاوت نشان دهنده وجود اختلاف معنیدار میان تیمارها بر اساس مقایسه میانگینها با آزمون دانکن و حروف مشترک بیانگر عدم وجود اختلاف معنیدار در سطح احتمال P<0.5 میباشد. میانگین دادههای مربوط به محتوای مالون دی آلدهید در شکل 3-28 آمده است. تغییر مقدار مالون دی آلدهید در هر چین متفاوت بود و در چین سوم کاهش بیشتری در محتوای مالون دی آلدهید نسبت به سایر چینها مشاهده شد. بیشترین مقدار مالون دی آلدهید در تمام غلظتهای چین اول نسبت به شاهد بعد از تنش خشکی دیده شد. در چین اول تفاوت معنیداری در محتوای مالون دی آلدهید در هر 4 غلظت نسبت به هم دیده و نسبت به شاهد بعد از تنش خشکی دیده نشد. با اعمال تنش خشکی محتوای مالون دی آلدهید در شاهد بعد از 48 ساعت تنش نسبت به شاهد قبل از تنش افزایش چشمگیری داشت. شکل3-28. میانگین تغییرات مقادیر مالون دی آلدهید در چین اول، دوم و سوم. دادهها میانگین سه تکرار ± خطای معیار (SE) میباشند. حروف متفاوت نشان دهنده وجود اختلاف معنیدار میان تیمارها بر اساس مقایسه میانگینها با آزمون دانکن و حروف مشترک بیانگر عدم وجود اختلاف معنیدار در سطح احتمال P<0.5 میباشد. 3-5 اندازه گیری غلظت فنل در این مرحله جذب غلظتهای مختلف گالیک اسید به ترتیب در طول موج 765 نانومتر خوانده شد. منحنی استاندارد با در دست داشتن غلظتهای مختلف گالیک اسید و جذب هر کدام از غلظتها رسم و معادله منحنی استاندارد بدست آمد. جذب بهدست آمده از تیمارهای شاهد و نانو کلات پتاسیم در معادله منحنی استاندارد قرار داده شد و غلظت هر نمونه بر حسب میلی گرم گالیک اسید بر یک گرم وزن خشک گیاه بهدست آمد. 3-5-1 نتایج حاصل از اندازهگیری فنل تام در چین اول نتایج بدست آمده از تغییرات فنل تام در چین اول تفاوت معنیداری را در هیچیک از غلظتهای نانو کلات پتاسیم در این آزمایش نسبت به سایر تیمارها نشان نداد. همانطور که در شکل 3-29 مشاهده میشود، پس از اعمال تنش خشکی مقادیر فنل در شاهد بعد از تنش 48 ساعت نسبت به شاهد قبل از تنش افزایش معنیداری داشته است. در شاهد پس از 3 روز تیمار با محلول هوگلند تغییر معنیداری در محتوای فنل نسبت به شاهد بعد از تنش 48 ساعت دیده نشد. بهطور کلی پس از 3 روز تیماردهی توسط نانو کلات پتاسیم در هر 3 غلظت مورد آزمایش نسبت به شاهد بعد از 48 ساعت تنش خشکی کاهش معنیداری در محتوای فنل کل مشاهده نشد. شکل3-29. تغییرات مقادیر فنل تام در چین اول. دادهها میانگین سه تکرار ± خطای معیار (SE) میباشند. حروف متفاوت نشان دهنده وجود اختلاف معنیدار میان تیمارها بر اساس مقایسه میانگینها با آزمون دانکن و حروف مشترک بیانگر عدم وجود اختلاف معنیدار در سطح احتمال P<0.5 میباشد. 3-5-2 نتایج حاصل از اندازهگیری فنل تام در چین دوم در مقادیر فنل تام در چین دوم که 6 روز پس از تنش 48 ساعته اندازهگیری شد، تفاوت معنیداری بین غلظتهای نانو کلات پتاسیم و شاهد نسبت به هم دیده نشد. همانطور که در شکل 3-30 دیده میشود در تیمارها نیز نسبت به شاهد بعد از 48 ساعت تنش خشکی کاهش مقادیر فنل تفاوت معنیداری را نشان نداد. شکل3-30. تغییرات مقادیر فنل تام در چین دوم. دادهها میانگین سه تکرار ± خطای معیار (SE) میباشند. حروف متفاوت نشان دهنده وجود اختلاف معنیدار میان تیمارها بر اساس مقایسه میانگینها با آزمون دانکن و حروف مشترک بیانگر عدم وجود اختلاف معنیدار در سطح احتمال P<0.5 میباشد. 3-5-3 نتایج حاصل از اندازهگیری فنل تام در چین سوم در چین سوم مقادیر فنل در غلظتهای 2 و 3 نسبت به شاهد پس از 48 ساعت تنش دارای کاهش معنیداری بود. اما در غلظتهای صفر (شاهد هوگلند) و 1 تغییری در مقدار فنل تام نسبت به نمونههای تحت شرایط تنش دیده نشد. شکل3-31. تغییرات مقادیر فنل تام در چین سوم. دادهها میانگین سه تکرار ± خطای معیار (SE) میباشند. حروف متفاوت نشان دهنده وجود اختلاف معنیدار میان تیمارها بر اساس مقایسه میانگینها با آزمون دانکن و حروف مشترک بیانگر عدم وجود اختلاف معنیدار در سطح احتمال P<0.5 میباشد. طبق نتایج بهدست آمده از نمودار میانگین دادهها همانطور که در شکل 3-32 مشاهده میکنید با افزایش دوره تیماردهی و افزایش غلظت نانو کلات پتاسیم مقدار فنل تام در چین سوم در غلظتهای 2 و 3 نسبت به شاهد بعد از 48 ساعت تنش خشکی در مقایسه با سایر غلظتها و دورههای تیماردهی کاهش معنیداری مییابد. شکل 3-32. میانگین تغییرات مقادیر فنل تام در چین اول، دوم و سوم. دادهها میانگین سه تکرار ± خطای معیار (SE) میباشند. حروف متفاوت نشان دهنده وجود اختلاف معنیدار میان تیمارها بر اساس مقایسه میانگینها با آزمون دانکن و حروف مشترک بیانگر عدم وجود اختلاف معنیدار در سطح احتمال P<0.5 میباشد. 3-6 اندازهگیری مقادیر پتاسیم برگ 3-6-1 نتایج حاصل از مقادیر پتاسیم برگ با استفاده از روش نشر شعلهای در چین اول طبق شکل 3-33 طی تنش خشکی مقدار پتاسیم برگ در مقایسه با قبل از تنش کاهش معنیداری را نشان میدهد. در تیمار صفر (شاهد هوگلند)، تفاوت معنیداری در مقدار پتاسیم نسبت به شاهد تنش دیده مشاهده نشد. در حالیکه با افزایش غلظت نانو کلات پتاسیم، مقدار پتاسیم برگ نسبت به شرایط تنش افزایش معنیداری را نشان میدهد. شکل 3-33. تغییرات مقادیر پتاسیم در چین اول. دادهها میانگین سه تکرار ± خطای معیار (SE) میباشند. حروف متفاوت نشان دهنده وجود اختلاف معنیدار میان تیمارها بر اساس مقایسه میانگینها با آزمون دانکن و حروف مشترک بیانگر عدم وجود اختلاف معنیدار در سطح احتمال P<0.5 میباشد. 3-6-2 نتایج حاصل از مقادیر پتاسیم برگ با استفاده از روش نشر شعلهای در چین دوم در چین دوم با افزایش غلظت نانو کلات پتاسیم افزایش معنیدار مقدار پتاسیم نسبت به نمونه بعد از تنش خشکی مشاهده میشود. بهطوریکه همانطور که در شکل 3-34 مشاهده میشود، در غلظت 2 و 3 نانو کلات پتاسیم، افزایش مقدار پتاسیم برگ بیشتر از نمونه قبل از تنش میباشد. شکل 3-34. تغییرات مقادیر پتاسیم در چین دوم. دادهها میانگین سه تکرار ± خطای معیار (SE) میباشند. حروف متفاوت نشان دهنده وجود اختلاف معنیدار میان تیمارها بر اساس مقایسه میانگینها با آزمون دانکن و حروف مشترک بیانگر عدم وجود اختلاف معنیدار در سطح احتمال P<0.5 میباشد. 3-6-3 نتایج حاصل از مقادیر پتاسیم برگ با استفاده از روش نشر شعلهای در چین سوم در چین سوم نیز با افزایش غلظت نانو کلات پتاسیم افزایش مقدار پتاسیم در برگ توتون نسبت به نمونه تحت تنش مشاهده میشود. این افزایش در غلظت 1، 2 و 3 نانو کلات پتاسیم نسبت به نمونه قبل از تنش نیز معنیدار است.

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment