منبع پایان نامه با موضوع Correlation، TQ، (2-tailed)

Input
Data
\ADMIN-PCUsersPublicDocumentsspssSabkiRahbariDATD2.sav
Active Dataset
DataSet1
Filter

Weight

Split File

N of Rows in Working Data File
74
Matrix Input
Missing Value Handling
Definition of Missing
User-defined missing values are treated as missing.
Cases Used
Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure.
Syntax
RELIABILITY
/VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
/SCALE(‘ALL VARIABLES’) ALL
/MODEL=ALPHA.
Resources
Processor Time
0:00:00.000
Elapsed Time
0:00:00.000
[DataSet1] \ADMIN-PCUsersPublicDocumentsspssSabkiRahbariDATD2.sav
Reliability
Notes
Output Created
23-Jun-2009 11:39:09
Comments
Input
Data
\ADMIN-PCUsersPublicDocumentsspssSabkiRahbariDATD2.sav
Active Dataset
DataSet1
Filter

Weight

Split File

N of Rows in Working Data File
74
Matrix Input
Missing Value Handling
Definition of Missing
User-defined missing values are treated as missing.
Cases Used
Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure.
Syntax
RELIABILITY
/VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
/SCALE(‘ALL VARIABLES’) ALL
/MODEL=ALPHA
/STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE
/SUMMARY=TOTAL.
Resources
Processor Time
0:00:00.000
Elapsed Time
0:00:00.016
[DataSet1] \ADMIN-PCUsersPublicDocumentsspssSabkiRahbariDATD2.sav
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
%
Cases
Valid
74
100.0
Excludeda
.0
Total
74
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.721
20
Item Statistics
Mean
Std. Deviation
N
P1
3.7027
.90250
74
P2
3.8649
.81635
74
P3
3.7162
1.04055
74
P4
3.8378
1.22784
74
P5
3.8378
.82805
74
P6
4.0811
.87204
74
P7
3.9595
.86704
74
P8
3.4459
1.09971
74
P9
3.4730
.86362
74
P10
3.7162
1.05363
74
P11
3.9459
.70013
74
P12
3.9324
.99768
74
P13
3.4324
.89260
74
P14
3.0541
1.03225
74
P15
3.6486
.71063
74
P16
3.9324
.91159
74
P17
3.5405
.98188
74
P18
3.6622
.95483
74
P19
3.4730
1.00986
74
P20
3.7973
1.04658
74
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted
Scale Variance if Item Deleted
Corrected Item-Total Correlation
Cronbach’s Alpha if Item Deleted
P1
70.3514
55.108
.089
.726
P2
70.1892
54.923
.127
.722
P3
70.3378
48.747
.502
.689
P4
70.2162
49.377
.361
.703
P5
70.2162
53.898
.209
.716
P6
69.9730
55.807
.042
.729
P7
70.0946
53.785
.203
.717
P8
70.6081
54.105
.112
.728
P9
70.5811
52.630
.299
.709
P10
70.3378
50.802
.347
.704
P11
70.1081
55.632
.096
.723
P12
70.1216
51.917
.293
.710
P13
70.6216
53.060
.251
.713
P14
71.0000
51.260
.324
.707
P15
70.4054
51.943
.456
.700
P16
70.1216
52.958
.251
.713
P17
70.5135
49.240
.502
.690
P18
70.3919
50.625
.411
.699
P19
70.5811
49.918
.433
.696
P20
70.2568
50.440
.376
.702
Scale Statistics
Mean
Variance
Std. Deviation
N of Items
74.0541
57.120
7.55780
20
Descriptive Statistics
Mean
Std. Deviation
N
TQ
69.6351
12.20327
74
TP
74.0541
7.55780
74
Correlations
TQ
TP
TQ
Pearson Correlation
1
.646**
Sig. (2-tailed)
.000
N
74
74
TP
Pearson Correlation
.646**
1
Sig. (2-tailed)
.000
N
74
74
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Descriptive Statistics
Mean
Std. Deviation
N
TQ
69.6351
12.20327
74
Farzi1
16.9865
4.28279
74
Correlations
TQ
Farzi1
TQ
Pearson Correlation
1
.879**
Sig. (2-tailed)
.000
N
74
74
Farzi1
Pearson Correlation
.879**
1
Sig. (2-tailed)
.000
N
74
74
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
[DataSet1] F:SPSSspssSamadidataSAmadi.sav
Correlations
Tq
Farzei2
Tq
Pearson Correlation
1
.159*
Sig. (2-tailed)
.012
N
250
250
Farzei2
Pearson Correlation
.159*
1
Sig. (2-tailed)
.012
N
250
250
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
[DataSet1] F:SPSSspssSamadidataSAmadi.sav
Correlations
Tq
Farzei3
Tq
Pearson Correlation
1
.860**
Sig. (2-tailed)
.000
N
250
250
Farzei3
Pearson Correlation
.860**
1
Sig. (2-tailed)
.000
N
250
250
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Descriptive Statistics
Mean
Std. Deviation
N
TQ
69.6351
12.20327
74
Farzi4
14.3108
2.72947
74
Correlations
TQ
Farzi4
TQ
Pearson Correlation
1
.787**
Sig. (2-tailed)
.000
N
74
74
Farzi4
Pearson Correlation
.787**
1
Sig. (2-tailed)
.000
N
74
74
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Descriptive Statistics
Mean
Std. Deviation
N
TQ
69.6351
12.20327
74
Farzi2
17.5541
3.66823
74
Correlations
TQ
Farzi2
TQ
Pearson Correlation
1
.885**
Sig. (2-tailed)
.000
N
74
74
Farzi2
Pearson Correlation
.885**
1
Sig. (2-tailed)
.000
N
74
74
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Descriptive Statistics
Mean
Std. Deviation
N
TQ
69.6351
12.20327
74
Farzi3
21.0270
3.74522
74
Correlations
TQ
Farzi3
TQ
Pearson Correlation
1
.934**
Sig. (2-tailed)
.000
N
74
74
Farzi3
Pearson Correlation
.934**
1
Sig. (2-tailed)
.000
N
74
74
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Descriptive Statistics
Mean
Std. Deviation
N
TQ
69.6351
12.20327
74
Farzi4
14.3108
2.72947
74
Correlations
TQ
Farzi4
TQ
Pearson Correlation
1
.787**
Sig. (2-tailed)
.000
N
74
74
Farzi4
Pearson Correlation
.787**
1
Sig. (2-tailed)
.000
N
74
74
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT TP /METHOD=STEPWISE Farzi1 Farzi2 Farzi3 Farzi4.
Regression
[DataSet1] C:UsersAdminDesktopspssSabkiRahbariDATD2.sav
Variables Entered/Removeda
Model
Variables Entered
Variables Removed
Method
1
Farzi2
.
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter = .050, Probability-of-F-to-remove = .100).
2
Farzi1
.
Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter = .050, Probability-of-F-to-remove = .100).
a. Dependent Variable: TP
Model Summary
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
1
.624a
.390
.381
5.94398
2
.666b
.444
.428
5.71617
a. Predictors: (Constant), Farzi2
b. Predictors: (Constant), Farzi2, Farzi1
ANOVAc
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
1625.955
1
1625.955
46.021
.000a
Residual
2543.829
72
35.331
Total
4169.784
73
2
Regression
1849.884
2
924.942
28.308
.000b
Residual
2319.899
71
32.675
Total
4169.784
73
a. Predictors: (Constant), Farzi2
b. Predictors: (Constant), Farzi2, Farzi1
c. Dependent Variable: TP
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
1
(Constant)
51.469
3.400
15.138
.000
Farzi2
1.287
.190
.624
6.784
.000
2
(Constant)
50.119
3.310
15.140
.000
Farzi2
.796
.261
.387
3.047
.003
Farzi1
.586
.224
.332
2.618
.011
a. Dependent Variable: TP
Excluded Variablesc
Model
Beta In
t
Sig.
Partial Correlation
Collinearity Statistics
Tolerance
1
Farzi1
.332a
2.618
.011
.297
.487
Farzi3
.266a
1.889
.063
.219
.412
Farzi4
-.085a
-.658
.513
-.078
.509
2
Farzi3
.105b
.642
.523
.077
.297
Farzi4
-.096b
-.770
.444
-.092
.508
a. Predictors in the Model: (Constant), Farzi2
b. Predictors in the Model: (Constant), Farzi2, Farzi1
c. Dependent Variable: TP
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
NPAR TESTS /FRIEDMAN=Farzi1 Farzi2 Farzi3 Farzi4 /STATISTICS DESCRIPTIVES /MISSING LISTWISE.
NPar Tests
[DataSet1] C:UsersAdminDesktopspssSabkiRahbariDATD2.sav
Descriptive Statistics
N
Mean
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Farzi1
74
16.9865
4.28279
9.00
24.00
Farzi2
74
17.5541
3.66823
12.00
23.00
Farzi3
74
21.0270
3.74522
14.00
27.00
Farzi4
74
14.3108
2.72947
9.00
20.00
Friedman Test
Ranks
Mean Rank
Farzi1
2.36
Farzi2
2.51
Farzi3
3.79
Farzi4
1.34
Test Statisticsa
N
74
Chi-Square
137.228
df
3
Asymp. Sig.
.000
a. Friedman Test
منابع و مأخذ فارسي :
1- اسلامي ، حسن و سيار ، ابوالقاسم ، رفتار شهروندي سازماني ، مجله تدبير، شماره187، آذرماه1386
2- افجه ، سيدعلي اکبر ، مباني فلسفي و تئوريهاي رهبري و رفتار سازماني ،1385، چاپ پنجم ، تهران انتشارات سمت
3- اقتداري ، علي محمد ، سازمان و مديريت ،1378، چاپ سي و يکم ، تهران ، انتشارات مولوي
4- الواني ، سيد مهدي ، مديريت عمومي ،1380، چاپ شانزدهم ، تهران ، نشرني
5- اميدي ، فرامرز ، بررسي رابطه رفتار شهروندي سازماني بارضايتمندي مشتريان ،پايان نامه کارشناسي ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز ، 1388
6- ايران نژادپاريزي،مهدي و ساسان گهر،پرويز،سازمان و مديريت از تئوري تا عمل،1380،چاپ پنجم،تهران،انتشارات بانک مرکزي
7- بلانچارد ، کنت و هرسي ، پائول ، رفتار سازماني ،1380، ترجمه قاسم کبيري ، چاپ هشتم ، تهران ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي
8- توره ، ناصر ، شناخت عوامل رفتار شهروندي سازماني و بررسي ارتباط آن

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment