منبع پایان نامه با موضوع نرم افزار، حل اختلاف، حقوق و دستمزد

مديريت امور مالياتي شهرستان خوي :
مديريت امور مالياتي شهرستان خوي داراي 74 نفر نيروي انساني اعم از رسمي، قراردادي و… است که 85 درصد آنها داراي تحصيلات دانشگاهي است و عموماً در واحدهاي مالياتي مشغول مي باشند . مديريت از دو مميز کل (امور مالياتي) تشکيل گرديده است و هر يک از امور مالياتي نيز داراي چهار گروه مالياتي است که هر گروه نيز از يک کارشناس ارشد مالياتي و يک يا چند کارشناس يا کاردان مالياتي تشکيل گرديده است که به رسيدگي به پرونده هاي مالياتي اقدام مي نمايند و در نهايت گزارش آن را به تأييد رئيس گروه مالياتي رسانده و نسبت به تشخيص و وصول ماليات از منابع مختلف مالياتي مي پردازند . در صورتي که مؤدي اعتراض داشته باشد مي تواند به رئيس امور مالياتي مراجعه و نسبت به ماليات مورد مطالبه توافق نمايد .در صورت عدم توافق و معترض بودن مؤدي ، پرونده به هيأت حل اختلاف مالياتي ارسال مي گردد .
هيأت حل اختلاف مالياتي از سه نفر شامل يک نماينده از قوه قضائيه ، يک نفر نماينده مديريت امور مالياتي و يک نفر نماينده مجامع امور صنفي تشکيل شده است که اظهارات مؤدي و مأمور تشخيص ماليات را بررسي و تصميم گيري مي نمايند .
حسابداري،پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان شاغل در مديريت امور مالياتي،تنظيم اسناد خريدها و هزينه هاي پرداخت شده،نگهداري حسابهاي بانکي، صدور قبض پرداخت ماليات، ثبت و نگهداري حسابهاي مالياتهاي وصولي به تفکيک واحدهاي مالياتي و منابع مختلف مالياتي،ثبت و نگهداري اسناد دريافتني اداره،وصول آنها و صدور تمبر مالياتي از جمله وظايف امور حسابداري است .
از وظايف امور اداري مي توان به برقراري و استقرار سيستم حضور و غياب کارکنان، پيگيري و صدور احکام کارگزيني کارکنان،احکام ارزشيابي کارکنان،اظهارنظر در مورد ارتقا کارکنان و… اشاره کرد .
واحد اطلاعات و خدمات مالياتي يکي از واحدهاي ستـادي مديريت امور مـالياتي است که به جمع آوري اطلاعات اقتصادي مؤديان مالياتي از منابع مختلف مي پردازد و پس از پردازش آنها را در اختيـار واحدهاي مالياتي قرار مي دهد.
واحد وصول و اجرا مديريت امور مالياتي به وصول مـاليات هاي معوقه مي پردازد. در صورتي که مؤديان مالياتي از پرداخت ماليات خودداري نمايند واحد وصول و اجرا نسبت به مطالبه آن و صدور برگ اجرايي و در صورت لزوم توقيف اموال اقدام مي نمايد.
وصول ماليات مطابق قانون ماليات هاي مستقيم مهمترين وظيفه مديريت امور مالياتي است . تشخيص و وصول عوارض موضوع قانون تجميع عوارض از ديگر امور جاري مديريت است .با توجه به اهميت فناوري اطلاعات در کارايي سازمانها ، اين مديريت نيز همگام با ساير سازمانها اقدامات مؤثري در تجهيز واحدهاي مالياتي و… به رايانه و بکارگيري نرم افزارهاي لازم داشته است بطوريکه در حال حاضر کليه امور مالياتي واحدهاي مالياتي مشاغل ، نقل و انتقال املاک ، دبيرخانه ، صدور قبض پرداخت ماليات و ثبت و نگهداري آنها و… از طريق شبکه سراسري سازمان امور مالياتي صورت مي گيرد و مديريت در تلاش است ساير منابع مـالياتي را نيز به رايانه تجهيز نمايد .
نمودار(2-1) چارت سازماني مديريت امور مالياتي شهرستان خوي را نشان مي دهد :
فصل سوم
روش تحقيق
مقدمه
انسان از دير باز براي شناخت طبيعت و مقابله با قواي آن به كاوش در پديده هاي پيرامون خود پرداخته است انسان اوليه با شنيدن صداي رعد و برق كه با باران شديد و احتمالاَ جاري شدن سيل همراه بود، لحظه هاي پر اضطرابي را سپري مي كرد. او در اين انديشه بود كه اين حوادث چه زمـاني خـاتمه مي‏پذيرند و علت وقوع آن چيست؟زماني فرا رسيد كه انسان دريافت پديده هاي طبيعي را مي توان براساس علل طبيعي تبيين كرد. اين جريان موجب حل مجهولات فراواني شد. دستيابي انسان به روش منظم براي حل مشكلات و به خدمت گرفتن آن،به پيشرفت هاي چشمگيري انجاميد.(دلاور،1385، 2)
اصولاَ هدف تمام علوم، شناخت و درك پيرامون ماست. وبه منظور آگاهي از مسايل و مشكلات دنياي اجتماعي ،روشهاي علمي تغييرات قابل ملاحظه اي كرده اند.اين روندها و حركتها كه سبب شده است كه براي بررسي رشته هاي مختلف دانش بشري، از روش هاي علمي تحقيق استفاده شود. (ايران نژاد پاريزي ، 1378 ، 9)
دستيابي به هدفهاي علم يا شناخت علمي ميسر نخواهد بود؛ مگر زماني كه با روش شناسي درست صورت پذيرد.به عبارت ديگر تحقيق از حيث روش است،كه اعتبار مي يابد نه موضوع تحقيق.(خاكي،1378،155)
در اين فصل ابتدا به بررسي روش تحقيق و جامعه آماري و سپس روش گرد آوري اطلاعات و نحـوه تجزيه تحليل داده ها و روشهاي آماري مورد استفاده تشريح مي گردد.
3-1- روش تحقيق
پايه هر علمي روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانين هر علمي به روش شناختي مبتني است كه در آن علم به كار مي رود.روش تحقيق مجموعه اي از قواعد ابزار و راههاي معتبر و نظام يافته براي بررسي واقعيتها ، كشف مجهولات و دستيابي به راه حل هاي مشكلات است.(خاكي، 1378، 201)
روش انجام تحقيق در اين پژوهش از نظر هدف كـاربردي و از نظر اجرا بصورت توصيفي و پيمـايشي از نوع همبستگي مي باشد. در اين نوع تحقيق رابطه بين متغيرها براساس هدف تحقيق مورد تحليل قرار مي گيرد .در تجزيه و تحليل داده هاي پرسشنامه نيز، از تحليل رگرسيون و نرم افزار spss استفاده شده است.
تحقيقات همبستگي شامل كليه تحقيقاتي است كه درآنها سعي مي شود رابطه بين متغيرهاي مختلف با استفاده از ضريب همبستگي ، كشف يا تعيين شود.هدف روش تحقيق همبستگي مطالعه ي حدود تغييرات يك يا چند متغير با حدود تغييرات يك يا چند متغير ديگر است. مهمترين مزيت روش تحقيق همبستگي اين است كه به محقق اجازه مي دهد متغيرهاي زيادي را اندازه گيري كند و همزمان همبستگي دروني بين آنها را نيز، محاسبه نمايد.(دلاور،1378، 201)
3-2- ابزار گرد آوري اطلاعات
پژوهشگر بايد با ابزارهـايي داده هاي لازم را از جامعه آماري جمع آوري نمايد با تحليل ،پردازش و تبديل آنها به اطلاعات به آزمون فرضيه ها بپردازد،نوع اين ابزار تابع عوامل گوناگوني از جمله ماهيت و روش تحقيق است.ابزار مورد استفاده در اين پژوهش به شرح ذيل مي باشد:
پرسشنامه
پرسشنـامه يكي از راههاي مهم و رايـج براي جمع آوري اطلاعات مي باشد كه نسبت به روشهاي ديگر داراي حداقل معايب است.در اين تحقيق يكسري پرسشنامه به افـراد جامعه آماري ارائه شده است كه به صورت بسته و بي نام و با گزينه چند جوابي مي باشد .بطور كلي دامنه سؤالات مطرح شده در پرسشنـامه درباره سبک هاي رهبري و تأثير آن بر رفتار شهروندي سازماني کارکنان در سازمان امور مالياتي شهرستان خوي مي باشد.
در اين تحقيق از دو پرسشنامه استاندارد استفاده شده است که روايي و پايايي آنها قبلاً توسط محققين آزمايش شده است و نتايج مطلوبي از خود نشان داده اند. براي اطمينان از روايي و پايايي پرسشنامه ها در اين تحقيق دوباره آلفاي کرونباخ گرفته شده است.
پرسشنامه ها از نوع بسته و براساس روش طيف ليكرت بوده كه يك مقياس سنجش 5 گزينه اي به صورت (خيلي كم، كم، متوسط، زياد، خيلي زياد)مي باشدکه اطلاعات رتبه اي به دست آمده به اطلاعات فاصله اي (5،4،3،2،1) تبديلشده و در نهايت آنها رامورد تجزيه و تحليل قرار مي دهيم.
در اين تحقيق از دو پرسشنامه استفاده شده است:
1.پرسشنامه سبک رهبري: اين پرسشنامه استاندارد بوده و از مدل ليکرت گرفته شده است و داراي پرسشنامه استاندارد مي باشد.
2.پرسشنـامه رفتار شهروندي سازماني: اين پرسشنامه هم استاندارد بوده و از مدل اورگان گرفته شده است.
در زيراينکه ابعاد پرسشنامه ها به كدام سؤال اشاره دارد آمده است.
سؤال
بعد
18،16،11،8،3
سبک استبدادي
17،9،7،5،2
سبک استبدادي خير خواهانه
20،15،12،10،6
سبک مشاوره اي
19،14،13،4،1
سبک مشارکتي
سؤال
بعد
19،6،4،1
نوع دوستي
14،11،5،3
وجدان کاري
16،15،9،7
جوانمردي
17،13،8،20
تکريم
18،12،10،2
ويژگيهاي مدني
جدول 3-1- ابعاد پرسشنامه سبک رهبري جدول 3-2- ابعاد پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني
3-3-اعتبار و پايايي ابزار سنجش
ابزار سنجش و اندازه گيري وسايلي هستند كه محقق به كمـك آن مي تواند اطلاعات مورد نيـاز را براي تجزيه تحليل و بررسي پديده مورد مطالعه و نهايتاً كشف حقيقت گردآوري نمايد.
3-3-1- روايي تحقيق (اعتبار) :
منظور از روايي1اين است كه محتواي ابزار يا سوالات مندرج در ابزار دقيقاً متغيرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد. يعني اينكه هم داده هاي گرد آوري شده از طـريق ابزار مـازاد بر نياز تحقيق نبـاشد و هم اينكه بخشي از داده هاي مورد نياز در رابطه با سنجش متغيرهـا در محتوي ابزار حذف نشده بـاشد يا به عبارت ديگر ، عين واقعيت را بخوبي نشان دهد. در اين تحقيق از پرسشنامه استاندارد که قبلاً روايي آن مورد بررسي قرارگرفته، استفاده شده است.
همچنين جهت اطمينان از روايي پرسشنامه از تحقيقات محققين قبلي نيز استفاده شده است.
3-3-2- پايايي ابزار سنجش
پايايي ابزار سنجش كه از آن به اعتبار ،دقت و اعتماد پذيري تعبير مي شود،عبارت است از اينكه اگر يك وسيله انـدازه گيري كه براي سنجش متـغير و صفتي سـاخته شده است در شرايط مشـابه در زمان يا مكان ديگر مورد استفاده قرار بگيرد و نتايج مشابهي از آن حاصل شود.به عبارت ديگر ابزاري است كه ازخاصيت تكرار پذيري و سنجش نتايج يكسان برخوردار باشد.(حافظ نيا،1377، 132)
در اين تحقيق از دو پرسشنامه استاندارد سبک هاي رهبري ليکرت و رفتار شهروندي سازماني اورگان استفاده شده است هرچند که پرسشنامه هاي مورد استفاده در اين تحقيق قبلا در تحقيقات مشابه استفاده شده بود و به لحاظ پايايي و روايي مورد آزمون قرار گرفته بود (پرسشنامه استاندارد) ليکن جهت اطمينان بيشتر با استفاده از آلفاي کرونباخ مجدداً مورد آزمون قرا گرفت به اين ترتيب که بـا توزيع تعداد 30 پرسشنامه ميـان افراد نمونه ميزان پايايي پرسشنامه ها مورد بررسي قرار گرفت که مقدار آن براي پرسشنامه سبک هاي رهبري 869/0 و در پرسشنامه دوم (رفتار شهروندي) 792/0 تعيين گرديد از آنجاکه ضريب آلفاي کرونباخ بدست آمده بيش از 7/0 است بنابراين پرسشنامه ها از پايايي مناسب برخوردار هستند.
ضريب آلفاي کرونباخ
مؤلفه
869/
سبک هاي رهبري
792/
رفتار شهروندي سازماني
جدول3-3- مقادير آلفاي کرونباخ پرسشنامه هاي تحقيق
3-4- تجزيه و تحليل روشهاي آماري
بطور كلي مي‌توان گفت كه در تجزيه و تحليل داده‌ها يك بعد كمي وجود دارد كه آن محاسبات آماري خاص است و يك بعد كيفي، كه آن تحليل‌ها، استدلال‌ها و استنتاجي است كه بر نتـايج محاسبـات آمـاري صورت مي‌پذيرد تا بتوان در نهايت آن را به جامعه آماري تعميم داد. (خاكي، 1387، 160)
شيوه تجزيه و تحليل كمي كه به روش تجزيه و تحليل آماري نيز شهرت دارد، در موارد اطلاعات و داده‌هاي كمي بكار مي‌رود، كه به دو شكل توصيفي و استنباطي انجام مي‌گيرد. (حافظ‌نيا، 1377، 203)
به يك مجموعه از مفاهيم و روش هاي به كار گرفته شده جهت سازمان دادن ،خلاصه كردن ،تهيه جدول ،رسم نمودار و توصيف داده هاي جمع آوري شده ،آمار توصيفي گفته مي شود .به طور كلي آمار توصيفي چكيده و تصويري از داده هاي مورد مشاهده را با كمك ارقام استاندارد و نمودارها ارائه مي دهد .(خاكي ،1379 ، 285 )
در اين تحقيق ما از اين روش براي نشان دادن قسمت اول پرسشنامه يعني نمايش مشخصات استفاده

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment