منبع پایان نامه با موضوع سلسله مراتب

شناخت تأثير تغيير سبك رهبري مديران بر رفتار شهروندي سازماني کارکنان
ب – تعيين نوع رابطه بين سبك رهبري مدير و رفتار شهروندي سازماني کارکنان
ج- تعيين سبك رهبري اعمال شده توسط مديران در اين سازمان
د- مشخص کردن سبك رهبري ويژه اي که در ايجاد رفتار شهروندي سازماني مؤثرتر است
1-4- چهار چوب نظري تحقيق
در طول تاريخ ثابت شده كه موفقيت يا شكست در جنگ ها، امور تجاري، مسابقه هاي ورزشي، و گروه هاي معترض سياسي تا حدود زيادي به رهبري آن ها مربوط مي شود.علي رغم توجه به اهميت رهبري، اين موضوع هنوز به صورت يك راز باقي مانده است.
رهبري از مفاهيم بنيادين در اداره جامعه بوده و با تحول اجتماعي ملازم است زيرا بنيان نظم و اداره هر جامعه و سازمان بر آن نهاده شده است و بدون رهبري و مديريت پيشبرد اهداف اجتماعي و رسيدن به مطلوب هاي آن امکانپذير نخواهد بود.بي ترديد نياز به مديريت و رهبري يک واقعيت عيني و خارجي است که حتي تعالي انسانها نيز در گرو آن است. ع??*0
رلهرفتار شهروندي سازماني به عنوان يکي از مفاهيم جديد رفتارسازماني است که بر رفتار هاي فرانقش کارکنان و مديران تاکيد مي ورزد و در فرايند سازماني و تبديل محيط سنتي به محيط پويا و کار آمد نقش تعيين کننده دارد.
رفتار شهروندي سازماني به عنوان يك منبع اجتماعي كه از طريق تبادل رفتار كه پاداش هاي اجتماعي در يافت مي كنند مورد ملاحظه قرار مي گيرد بنابر اين وقتي كاركنان احساس مي كنند، گويا چيزي از سازمـان دريافت مي كنند،رفتار شهروندي آنها بيشتر خواهد بود.(آنگ و همكارانش،2003، 564)
در اين تحقيق كوشش شده است رويكرد سبک رهبري ليکرت مبناي مطالعه كاركنان جامعه هدف قرار گيرد. و همچنين به واسطه اهميت و جايگاه پژوهش هاي ارگان ،در مبناي سنجش رفتار شهروند سازماني اين مدل مورد مطالعه قرار گرفته است .در زير مدل اجرايي تحقيق آورده شده است:
شکل 1-1- مدل اجرايي تحقيق
1-5- مدل تحليلي تحقيق
متغيرمستقل متغيروابسته
شکل 1-2- مدل تحليلي تحقيق
1-6- فرضيات تحقيق
فرضيه اهم:
بين سبك رهبري مديران و رفتار شهروندي كاركنان همبستگي وجود دارد
فرضيات فرعي:
1) بين سبك استبدادي – استثماري و رفتار شهروندي سازماني همبستگي وجود دارد.
2) بين سبك استبدادي – خير خواهانه و رفتار شهروندي سازماني همبستگي وجود دارد.
3) بين سبك مشاوره اي و رفتار شهروندي سازماني همبستگي وجود دارد.
4. بين سبك مشاركتي و رفتار شهروندي سازماني همبستگي وجود دارد.
1-7- جامعه آماري مورد مطالعه
در تحقيق حاضر ، جامعه آماري عبارت از کليه کارکنان سازمان امور مالياتي شهرستان خوي مي باشد و حجم جامعه آماري برابر با 79 نفر مي باشد.
1-8- بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گيري ( در صورت نمونه گيري)
در اين تحقيق نمونه گيري انجام نشده و تمامي افراد مورد بررسي و سر شماري قرار گرفته اند.
1-9- قلمرو تحقيق
قلمرو مکاني : سازمان امور مالياتي استان آذربايجان غربي_ شهرستان خوي
قلمرو موضوعي : موضوع تحقيق حاضر در چهار چوب دانش مديريت رفتار سازماني و در مقوله مکتب نئو کلاسيک ها و نهضت روابط انساني مي باشد
زمينه هاي فرهنگي
جدول2-2-مشخصه هاي فردي رهبري،افجه،1386
البته براي توجيه رهبري اين ويژگي ها کافي نيست . زيرا نخستين ضعف اصلي ويژگي هاي مزبور در اين است که عوامل موقعيتي ناديده انگاشته مي شوند. همچنين چگونگي ارتباط خصوصيات رهبري مفروض با نفس رهبري معلوم و ثابت شده نيست . (مورهد و گريفين،1380، 277)
2-1-7-2. نظريه هاي رفتاري رهبري :
فقدان مجموعه منسجمي از ويژگي هاي رهبري که رهبران مؤثر دارا هستند باعث شد که بر حوزه هاي جديدي تمرکز شود . اينکه رهبران مؤثر چه کار مي کنند و در برخورد با مرئوسان به چه شيوه هايي متوسل مي شوند؟ فرض اساسي نظريه هاي رفتاري بر اين است که مي توان به افراد آموزش داد و رفتارهاي مناسب رهبري را به آنان آموخت و از آنان رهبري موفق ساخت . (جاگو،1982)
اين تئوري ها بر دو جنبه از رفتـار رهبري توجه دارند : جنبه اول از رهبري وظيفه گراي مديريت علمي تيلور نشأت مي گيرد که اهداف سازماني و رويه ها و شيوه هاي کارآمد رهبري را در يک بوروکراسي مکانيکي ارتقاء داد و جنبه دوم از جنبش روابط انساني التون مايو نشأت مي گيرد که رهبري را بر اهميت نيازها ، نگرش ها و احساسات انسان ها متمرکز نمود . اتصال اين دو جريان به نظريه هاي رفتاري رهبري منتهي شده است . (غلامزاده،1389)
2-1-7-2-1. مطالعات دانشگاه ميشيگان :
هدف اين مطالعات دستيابي به يک الگوي رفتاري رهبري بود که حاصل آن عملکرد و اثربخشي گروهي باشد . در اين مطالعات ، دو نوع رفتار اصلي براي رهبر شناسايي شد که اين دو سبک بر روي دو سر يک طيف قرار داشتند و رهبر در آن واحد نمي تواند هر دو رفتار را داشته باشد . در رفتار توليد مدار ، رهبر روش هاي کار را تشريح مي کند و همه امور را بصورت کامل سرپرستي مي کند و بطور عمده توجه به عملکرد و انجـام اثر بخش وظيفه دارد . اما در رفتار کارمند گرا توجه اصلي رهبر معطوف به رفاه کارکنان ، ايجاد ارتباط و احترام متقابل و مشارکت در تصميم گيريها براي رسيدن به عملکرد بالا در سـازمان است.(مورهد و گريفين،1380، 278 )
نتيجه تحقيقات ميشيگان نشان داد که گروه هايي که زير نظر رهبران توليد مدار کار مي کردند داراي بازدهي بيشتري بودند . (قاسمي،1382، 312) البته ترجيحات متفاوتند :زيردستان رهبر ترجيح مي دهند که رهبرشان کارمندگرا باشد در حالي که رؤساي رهبر ترجيح مي دهند که ايشان وظيفه گرا باشد . (غلامزاده،1389)
2-1-7-2-2. مطالعات رهبري ايالت اوهايو :
اين مطالعات ، ادراک زيردستان از رفتار واقعي رهبران را مورد ارزيابي قرار مي داد . در اين مطالعات دو عامل اصلي بر رفتار رهبري شناسايي شد :
که رهبر به احساسات زير دستانش توجه دارد ،به عقايد آنها احترام مي گذارد و رابطه آنها رفتار مراعات15 يک ارتباط دو جانبه است .
که رهبر رابطه خود و زيردستان را به وضوح تعريف مي کند ، شيوه هاي انجام وظايف را رفتار ساخت‏دهي16 مشخص مي کند و پيروان مي دانند که از آنها چه انتظاري مي رود . (رابينز،1380، 221)
در اين مطالعات برخلاف مطالعات ميشيگان ، مراعات و ساخت دهي دو سر يک طيف تصور نمي شوند بلکه هر يک از آنها داراي طيف مستقلي هستند و ترکيب اين دو به اثربخشي بستگي دارد . نتايج اين تحقيقات به شرح جدول زير مي باشد : (مشبکي،1385، 270)
عملکردپايين/درصد نارضايتي پايين
عملکرد بالا/درصد نارضايتي پايين
عملکرد پايين /درصد نارضايتي بالا
عملکرد بالا/درصد نارضايتي بالا
بالا
مراعات
پايين
بالا ساخت دهي پايين
شکل2-1- مطالعات اوهايو، گوردن،1987، 397
2-1-7-2-3. شبکه مديريت :
اين نظريه توسط دو پژوهشگر بنام هاي رابرت بليک و جين موتون17 ارائه شده است و شيوه رهبري بر روي دو محور رسم مي شود و بر اساس شيوه هايي قرار دارد که مديران به افراد و به توليد توجه مي کنند . بر روي هر محور 9 حالت ممکن نشان داده شده است که در مجموع 81 حالت وجود خواهد داشت که شيوه رهبري مي تواند در يکي از آنها قرار گيرد .در شبکه مديريت ،پنج نوع مختلف رهبري بر اساس توجه به توليد و توجه به افراد قرار مي گيرند که در شکل زير نشان داده مي شوند: (رابينز،1380، 223)
شکل 2-2. شبکه مديريت بليک و موتون ( منبع : بليک و موتون ، 1964 ، 136)
در سبک (1-1) رهبري نامحسوس18 ، حداقل تلاش براي انجام کار تا حدي که ضامن عضويت در سازمان باشد صورت مي گيرد .
در سبک(1-9) رهبري استبدادي19 ،نتيجه تنظيم کارها به صورتي است که دخالت عوامل انساني در کارآيي سازمان به حداقل ممکن کاهش مي يابد .
در سبک (5-5)رهبري مديريت انساني و سازماني20 ، بازدهي کـافي سـازمان از طريق ايجـاد توازن بين روحيه خوب در افراد و انجام کار امکانپذير است .
در سبک(9-1) رهبري باشگاهي21 ،توجه کافي به احتياجات افراد براي ايجاد حسن روابط و بوجود آمدن محيط دوستانه در سازمان مي شود .
در سبک(9-9) رهبري تيمي22 ،افراد متعهد،انجام کارها را بر عهده دارند و روابط مبتني بر اعتماد و احترام متقابل برقرار است تا اهداف سازماني عملي شود .
2-1-7-2-4. نظريه سبک هاي رهبري ليکرت :
رنسيس ليکرت23 با استفاده از تحقيقات اوليه ميشيگان تحقيقات گسترده اي را انجام داد.اودريافت سرپرستاني که داراي بهترين کارنامه فعاليت هستند بيش از هر چيز به جنبه هاي انساني مشکلات زيردستان خود به تلاش براي بوجود آوردن گروه کاري مؤثر با اهداف متعالي توجه دارند .(ردين،1967 و قاسمي،1382 ، 314 )
ليکرت روش هاي متداول مديريت سازماني را در يک زنجيره از سبک يک تا سبک چهار به تصوير کشاند : (ليکرت،1961)
1. سبک يک يامديريت استبدادي بهره کش24 -که درآن مدير اعتماد واطمينان به زيردستان ندارد،بيشترتصميمها و تعيين اهداف در رده بالاي سازمان اتخاذ شده و بر اساس سلسله مراتب ابلاغ مي گردد . زيردستان مجبور به کار مي شوند وترس و تهديد و تنبيه بر محيط کار حاکم است،پاداشها درجهت ارضاي نيازهاي جسمي و ايمني است و تعامل ، جزئي و همراه با ترس و عدم اعتمـاد است ،کنترل به طورمتمرکز از سطوح بالا انجام مي گيرد و سازمان غير رسمي بطور کلي مخالف اهداف سازمان شمرده مي شود . (رضائيان،1380، 204 )
2.سبک دو يا سبک رهبري استبدادي خيرخواهانه همچنان25 که در اين سبک،رابطه آمرانه بين رهبرو پيروان برقرار است اما رابطه مذکور در اين حالت تلطيف شده و رابطه خـادم و مخدوم توأم بـا نوعي مرحمت پدرانه است . در اين سبک ، تصميم گيري همچنان بر عهده رهبر بوده و پيروان ،مجري بي چون و چراي اوامرند . (الواني،1380، 141)
در اين سبک ، طرز سلوک مديريت با کـارکنـان محبت آميز بوده و رفتار زيردستـان نسبت به مافوق با اطـاعت توأم است .امکان ارتباطات پايين به بالا تاحدودي فراهم است و پيشنهادهايي هم ممکن است ارائه شود .در اين نظام ، اعتماد و اطمينـان نسبت به زيردستان مانند اعتمـاد و اطميناني است که اربـاب به خدمتکار خود دارد و انگيزش با اعطاي پاداش و گاهي با ترس و تنبيه همراه است . (ايران نژاد پاريزي،1370، 83)
3.سبک سه ياسبک رهبري مشاوره اي26 به مديريتي گفته مي شود که مدير اعتماد و اطميناني قابل توجه اما نه کامل به مرئوسين دارد . خط مشي عمومي و تصميمات کلي از بالا است ولي به طبقـات پايين اجازه داده مي شود تا در تصميم گيري هاي خاصي شرکت داشته باشند .جريان ارتباطات هم از بالا به پايين و هم از پايين به بالاي سلسله مراتب است .کنش متقابل در حد تعادل ميان سرپرست و مرئوس وجود دارد که اغلب با اعتماد و اطمينان همراه است . هر چند جنبه هاي مهم فرآيند کنترل به پايين تفويض مي شود اما احساس مسئوليت در هر دو سطح پايين تر و بالاتر موجود است . (قاسمي،1382، 315)
4. سبک چهار ليکرت يا سبک رهبري مشارکتي27 که اطمينان و اعتماد به مرئوسان در حد کمـال است رابطه صميمانه و مشارکت جويانه در تمـام امور بين آنان برقرار مي باشد .

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment