منبع پایان نامه با موضوع سابقه خدمت

نمونه را تشکيل مي دهند. همچنين نوع رابط ه همبستگي بين سابقه خدمت کارکنان با رفتار شهروندي سازماني از نوع ناقص و معکوس مي باشد ، بدين معني که افزايش سابقه خدمت در ميزان رفتار شهروندي تاثير کمي دارد و اين تاثير نيز منفي مي باشد.
4-2- آمار استنباطي
فرضيه يا سؤالات تحقيق راه و روش تحليل داده‌ها را تعيين مي‌كنند. در اين پايان‌نامه با توجه به فرضيات تحقيق و تجزيه و تحليل داده‌ها و تفسير نتايج با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون ميزان همبستگي بين متغيرها را اندازه گرفته ايم.
فرضيه اول:
H0 : بين سبک رهبري استبدادي-استثماري ورفتار شهروندي سازماني کارکنان اداره امورمالياتي شهرستان خوي رابطه همبستگي وجود ندارد.
:H1 بين سبک رهبري استبدادي-استثماري ورفتار شهروندي سازماني کارکنان اداره امورمالياتي شهرستان خوي همبستگي وجود دارد.
جدول 4- 2-1 : جدول مقايسه اي سبک استبدادي-استثماري و رفتار شهروندي سازماني
سطح معنا داري
(p)
ضريب همبستگي
انحراف استاندارد
ميانگين
حجم نمونه
متغير ها
.000
.879**
2032/12
6351/69
74
سبک استبدادي-استثماري
2827/4
9865/16
74
رفتار شهروندي کارکنان
باتوجه به جدول بالا مشخص گرديد چون سطح معني داري آزمون يعني مقدارp=0 ،از مقدار آلفاي آزمون يعني مقدار 05/0کوچکتر مي باشد بنابراين فرض پژوهش تأييد مي گردد.در نتيجه بين سبک استبدادي-استثماري و رفتار شهروندي سازماني ،همبستگي وجود دارد.
همچنين با توجه به اينکه مقدار ضريب همبستگي بين اين دو متغير مقدار879/0مي باشد ،مي توان نتيجه گرفت اين ارتباط معني دار مثبت مي باشد بعبارت ديگر همزمان باتغيير سبک استبدادي-استثماري ، رفتار شهروندي سازماني نيز افزايش مي يابد و برعکس
فرضيه دوم :
H0 : بين سبک رهبري استبدادي-خيرخواهانه و رفتار شهروندي سازماني کارکنان اداره امور مالياتي شهرستان خوي همبستگي وجود ندارد.
:H1 : بين سبک رهبري استبدادي-خيرخواهانه و رفتار شهروندي سازماني کارکنان اداره امور مالياتي شهرستان خوي همبستگي وجود دارد.
جدول4-2-2- جدول مقايسه اي بين سبک رهبري خيرخواهانه و رفتار شهروندي سازماني
سطح معنا داري
(p)
ضريب همبستگي
انحراف استاندارد
ميانگين
حجم نمونه
متغير ها
.000
.885**
2032/12
6351/69
74
سبک استبدادي- خير خواهانه
6682/3
5541/17
74
رفتار شهروندي سازماني
باتوجه به جدول بالا مشخص گرديد چون سطح معني داري آزمون يعني مقدارp=0 ،از مقدار آلفاي آزمون يعني مقدار 05/0 کوچکتر مي باشد بنابراين فرض پژوهش تأييد مي گردد.در نتيجه بين سبک استبدادي- خير خواهانه و رفتار شهروندي سازماني ، همبستگي وجود دارد.
همچنين با توجه به اينکه مقدار ضريب همبستگي بين اين دو متغير مقدار885/0مي باشد ،مي توان نتيجه گرفت اين ارتباط معني دار مثبت مي باشد بعبارت ديگر همزمان با تغيير سبک استبدادي- خير خواهانه ، رفتار شهروندي سازماني نيز افزايش مي يابد و برعکس
فرضيه3:
:H0 بينسبک رهبري مشاوره اي و رفتار شهروندي سازماني کارکنان اداره امور مالياتي شهرستان خوي همبستگي وجود ندارد.
:H1 بينسبک رهبري مشاورهاي و رفتار شهروندي سازماني کارکنان اداره امور مالياتي شهرستان خوي همبستگي وجود دارد.
جدول 4-2-3 : جدول مقايسه اي بين سبک مشاوره اي و رفتار شهروندي سازماني
سطح معنا داري
(p)
ضريب همبستگي
انحراف استاندارد
ميانگين
حجم نمونه
متغير ها
.000
.934**
2032/12
6351/69
74
سبک مشاوره اي
74522/3
0270/21
74
رفتار شهروندي سازماني
باتوجه به جدول بالا مشخص گرديد چون سطح معني داري آزمون يعني مقدارp=0 ،از مقدار آلفاي آزمون يعني مقدار 05/0 کوچکتر مي باشد بنابراين فرض پژوهش تأييد مي گردد.در نتيجه بين سبک مشاوره اي و رفتار شهروندي سازماني ، همبستگي وجود دارد.
همچنين با توجه به اينکه مقدار ضريب همبستگي بين اين دو متغير مقدار934/0مي باشد ،مي توان نتيجه گرفت اين ارتباط معني دار مثبت مي باشد بعبارت ديگر همزمان با شدت گرفتن سبک مشاوره اي ، رفتار شهروندي سازماني نيز افزايش مي يابد و برعکس
فرضيه4:
H0 : بينسبک رهبري مشارکتي و رفتار شهروندي سازماني کارکنان اداره امورمالياتي شهرستان خوي همبستگي وجود ندارد.
H1 : بينسبک رهبري مشارکتي و رفتار شهروندي سازماني کارکنان اداره امور مالياتي شهرستان خوي همبستگي وجود دارد.
جدول 4-2-4 : جدول مقايسه اي بين سبک مشارکتي و رفتار شهروندي سازماني
سطح معنا داري
(p)
ضريب همبستگي
انحراف استاندارد
ميانگين
حجم نمونه
متغير ها
.000
.787**
2032/12
6351/69
74
سبک مشارکتي
72947/2
3108/14
74
رفتار شهروندي سازماني
باتوجه به جدول بالا مشخص گرديد چون سطح معني داري آزمون يعني مقدارp=0 ،از مقدار آلفاي آزمون يعني مقدار 05/0 کوچکتر مي باشد بنابراين فرض پژوهش تأييد مي گردد.در نتيجه بين سبک مشارکتي و رفتار شهروندي سازماني ، همبستگي وجود دارد.
همچنين با توجه به اينکه مقدار ضريب همبستگي بين اين دو متغير مقدار787/0مي باشد ،مي توان نتيجه گرفت اين ارتباط معني دار مثبت مي باشد بعبارت ديگر همزمان با شدت گرفتن سبک مشارکتي،رفتار شهروندي سازماني نيز افزايش مي يابد و برعکس
فرضيه اهم :
H0 : بينسبک هاي رهبري و رفتار شهروندي سازماني کارکنان اداره امورمالياتي شهرستان خوي همبستگي وجود ندارد.
H1 : بينسبکهاي رهبري و رفتار شهروندي سازماني کارکنان اداره امور مالياتي شهرستان خوي همبستگي وجود دارد.
4-2-5: جدول مقايسه اي بين سبک رهبري مديران و رفتار شهروندي کارکنان
سطح معنا داري
(p)
ضريب همبستگي
انحراف استاندارد
ميانگين
حجم نمونه
متغير ها
.000
.646**
2032/12
6351/69
74
سبک رهبري مديران
5578/7
0541/74
74
رفتار شهروندي کارکنان
باتوجه به جدول بالا مشخص گرديد چون سطح معني داري آزمون يعني مقدارp=0 ،از مقدار آلفاي آزمون يعني مقدار 05/0 کوچکتر مي باشد بنابراين فرض پژوهش تأييد مي گردد.در نتيجه بين سبک رهبري مديران و رفتار شهروندي کارکنان ، همبستگي وجود دارد.
همچنين با توجه به اينکه مقدار ضريب همبستگي بين اين دو متغير مقدار 646/0مي باشد ، مي توان نتيجه گرفت اين ارتباط معني دار مثبت مي باشد بعبارت ديگر همزمان با تغيير سبک رهبري مديران،رفتار شهروندي کارکنان نيز افزايش مي يابد و برعکس.
4-2-6- آمار توصيفي براي فرضيه اصلي
نمونه
ميانگين
انحراف معيار
سبک هاي رهبري
رفتار شهروندي سازماني
74
74
6351/69
0541/74
20327/12
55780/7
4-2-7-جدول ضريب همبستگي پيرسون براي فرضيه اصلي
همبستگي Correlations
رفتار شهروندي سازماني
سبک رهبري
646/
000/
74
1
74
ضريب همبستگي پيرسون سبکهاي رهبري
Sig. (2-tailed)
تعداد
1
74
646/
000/
74
ضريب همبستگي پيرسون رفتار شهروندي سازماني
Sig. (2-tailed)
تعداد
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
4-2-1- نمودار پراکنش سبک هاي رهبري و رفتار شهروندي سازماني
4-2-8- ضريب رگرسيون و مجذور رگرسيون
Model Summaryb
خطاي برآورد استاندارد
مجذور رگرسيون تعديل شده
مجذور رگرسيون
رگرسيون
مدل
94398/ 5
71617/5
381/
428/
390/
444/
624/ a
666/0b
1
2
a. Predictors: (Constant), Farzi2
b. Predictors: (Constant), Farzi2, Farzi1
در جدول فوق مقدار رگرسيون،مجذور رگرسيون تعديل شده گزارش شده است و با توجه به مقدار 381/0مجذور رگرسيون تعديل شده درمدل اول و 428/0 در مدل دوم ،مي توان اظهار كرد كه 1/38 درصد تغييرات يا واريانس رفتارشهروندي سازماني مربوط به سبک استبدادي خير خواهانه و 8/42 درصد تغييرات مربوط به دو سبک استبدادي خيرخواهانه و استبدادي استثماري است.
4-2-9- تجزيه تحليل واريانس
ANOVAb
سطح معني دار
F
مجذور ميانگين
درجه آزادي
مجموع مجذورات
مدل
000/a
021/46
955/1625
331/35
1
72
73
955/1625
829/2543
784/4169
رگرسيون
باقيمانده
جمع
000/b
308/28
942/924
675/32
2
71
73
884/1849
899/2319
784/4169
رگرسيون
باقيمانده
جمع
a. Predictors: (Constant), Farzi2
b. Predictors: (Constant), Farzi2, Farzi1
c. Dependent Variable: TP
چون طبق جدول فوق نتيجه تحليل واريانس کمتر از 01/0 مي باشد بنابر اين مي توان نتيجه گرفت مقدار رگرسيون معني دار است.
Sig= 000 /<01/ F1=021/46 Sig= 000 /<01/ F2=308/28 4-2-10- ضرايب استاندارد و غير استاندارد مقدار بتا Coefficientsa سطح معني دار T ضرايب استاندارد ضرايب غير استاندارد بتا خطاي استاندارد مدل 000/ 000/ 138/15 784/6 624/ 400/3 190/ 469/51 287/1 Constant فرضيه دوم 000/ 003/ 011/ 140/15 047/3 618/2 387/ 332/ 310/3 261/ 224/ 119/50 796/ 586/ Constant فرضيه اول فرضيه دوم a. Dependent Variable: TP 4-2-11- مولفه هايي كه وارد معادله نشدند. Excluded Variablesc سطح معني دار T بتاي وارد نشده مدل 011/ 618/2 332/a فرضيه1 فرضيه3 فرضيه 4 063/ 889/1 266/a 513/ 658/- 085/-a 523/ 642/ 105/ b فرضيه3 فرضيه 4 444/ 770/- 096/- b در جدول فوق مؤلفه هايي که حذف شدند يا وارد معادله نشدند گزارش شده است.چون مقدار سطح معني دار آنها بزرگتر از 05/0 است بنابراين مي توان نتيجه گرفت که از بين سبک هاي رهبري، سبک رهبري استبدادي و سبک رهبري خيرخواهانه بر رفتار شهروندي سازماني تأثير ندارند و دو سبک رهبري مشاوره اي و مشارکتي نقشي در رفتار شهروندي سازماني دارند. جدول4-2-12- آزمون فريدمن اولويتها حداقل حداکثر انحراف استاندارد ميانگين ميانگين رتبه ها 1 27 27 745/3 02/21 79/3 سبک مشاوره اي 2 12 23 668/3 55/17 51/2 سبک خيرخواهانه 3 9 24 282/4 98/16 36/2 سبک استبدادي 4 20 14 729/2 31/14 34/1 سبک مشارکتي با توجه نتايج توصيفي آزمون فريدمن مي توان گفت که بالاترين مقدار ميانگين سبک هاي رهبري مربوط به سبک رهبري مشاوره اي است که مقدار آن برابر 79/3 مي باشد به عبارت ديگر به نظر مي رسد در سازمان مذکور سبک رهبري مشاوره اي به عنوان سبک غالب بيشترين تأثير را بر رفتارهاي شهروندي سازماني کارکنان دارد و پس از آن سبک رهبري خيرخواهانه،سبک رهبري استبدادي وسبک رهبري مشارکتي دررتبه هاي بعدي قرار دارند. فصل پنجم نتيجه گيري و پيشنهادات مقدمه هدف اصلي اين تحقيق شناخت يا تعيين هر يك از عوامل مؤثر بر سبک رهبري و رفتار شهروندي سازماني سازمان امور مالياتي شهرستان خوي مي باشد. پس از ارائه يافته ها، پژوهشگر مي تواند به ارزيابي و تفسيرآنها بپردازد اين بخش بهتر است با ارائه گزارش مختصر درباره مسأله تحقيق و يـافته هاي مربوط به سوالها يا فرضيه هـاي پژوهش آغـاز گردد.بدين ترتيب خواننده قادر خواهد بود ، تـا تصويري كل از يـافته هاي پژوهش بدست آورد و بهتر متوجه روند بحث و تفسير نتايج گردد. آنچه ما در اين تحقيق به دنبال آن بوديم اين بود كه آيا بين مؤلفه هاي سبـک رهبري و رفتار شهروندي سازماني همبستگي وجود دارد يا خير؟ مؤلفه هاي سبک رهبري شـامل (استبدادي-استثماري،استبدادي خير خواهانه، مشاوره اي ومشارکتي) بودند كه ارتباط آنها با مؤلفه ي رفتار شهروندي سازماني سنجيده شده است. در راستاي تحقيق حاضر ابتدا فرضياتي تدوين گرديد و سپس با انجام مطالعات ميداني همسو با فرضيات و اهداف تحقيق به جمع آوري اطلاعات در مورد فرضيات پرداخته و از پردازش و تحليل داده ها و اطلاعات موجود با استفاده از روش همبستگي پيرسون فرضيات را مورد آزمون قرار داديم. 5-1- نتايج 1- نتيجه گيري بر مبناي آزمون فرض فرعي اول بين سبک رهبري استبدادي - استثماري با رفتار شهروندي سازماني کارکنان همبستگي وجود دارد. در اين تحقيق به دنبال تأييد ياردمعني دار بودن بين سبک استبدادي-استثماري و رفتار شهروندي سازماني کارکنان سازمان بوديم که ضريب همبستگي پيرسون آن با رفتار شهروندي سازماني 879/0 در سطح معني دار 00/0به دست آمد بنابر اين چون از 05/0 کوچکتر است فرضيه تأييد مي شود. پس همبستگي بين آنها از نوع ناقص و مستقيم است.همچنين با توجه به آزمون فريدمن مي توان نتيجه گرفت که بين سبک رهبري استبدادي و رفتار شهروندي سازماني همبستگي وجود دارد. 2- نتيجه گيري بر مبناي آزمون فرض فرعي دوم بين سبک رهبري استبدادي - خير خواهانه و رفتار شهروندي سازماني كاركنان همبستگي وجود دارد. در اين تحقيق به دنبال تأييد يا رد معني دار بودن بين سبک استبدادي-خيرخواهانه و رفتار شهروندي سازمانيكاركنان سازمان بوديم که ضريب همبستگي پيرسون آن با رفتارشهروندي سازماني 885/0درسطح معني دار 00/0به دست آمد بنابراين چون از 05/0 کوچکتر است فرضيه تأييد مي شود . پس همبستگي بين آنها از نوع ناقص و مستقيم است. همچنين با توجه به آزمون فريدمن مي توان نتيجه گرفت که بين سبک رهبري خيرخواهانه و رفتار شهروندي سازماني همبستگي نسبتاً قوي وجود دارد. 3- نتيجه گيري بر مبناي آزمون فرض فرعي سوم بين سبک رهبري مشاوره اي و رفتار شهروندي سازماني كاركنان همبستگي وجود دارد. در اين تحقيق به دنبال تأييد يا رد معني دار بودن بين سبک مشاوره اي و رفتار شهروندي سازماني كاركنان سازمان بوديم که ضريب همبستگي پيرسون آن با رفتـار شهروندي سازماني 934/0 در سطح معني دار 000/0به دست آمد بنابراين چون از 05/0 کوچکتر است فرضيه تأييد مي شود . پس همبستگي بين آنها از نوع ناقص و مستقيم است. همچنين با توجه به آزمون فريدمن مي توان نتيجه گرفت که بين سبک رهبري مشاوره اي و رفتار شهروندي سازماني همبستگي قوي وجود دارد. 4- نتيجه گيري بر مبناي آزمون فرض فرعي چهارم بين سبک رهبري مشارکتي و رفتار شهروندي سازماني كاركنان همبستگي وجود دارد. در اين تحقيق به دنبال تأييد يا رد معني دار بودن بين سبک مشارکتي و رفتار شهروندي سازماني كاركنان سازمان بوديم که ضريب همبستگي پيرسون آن با رفتار شهروندي سازماني 787/0در سطح معني داري 00/0به دست آمد و چون از 05/0 کوچکتر است فرضيه تأييد مي شود . پس همبستگي بين آنها از نوع ناقص ومستقيم است.همچنين باتوجه به آزمون فريدمن مي توان نتيجه گرفت که بين سبک رهبري مشارکتي و رفتار شهروندي سازماني همبستگي ضعيف وجود دارد. تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق در بررسي و تحليل يافته هاي مربوط به تعيين سبک رهبري جاري درسازمان امور مالياتي شهرستان خوي از آزمون فريدمن استفاده گرديد.طبق نتايج بدست آمده و با توجه به اينکه مقدار سطح معناداري آزمون از آلفاي آزمون کوچکتر است در نتيجه بين سبک هاي مختلف رهبري با رفتار شهروندي سازماني کارکنان همبستگي وجود دارد.همچنين با توجه به آزمون فريدمن مشخص گرديد که بالاترين مقدار ميانگين سبک هاي رهبري مربوط به سبک رهبري مشاوره اي مي باشد که مقدار آن (79/ 3)است .به عبارت ديگر، به نظر مي رسد در زمان جمع آوري اطلاعات از سازمان مذکور توسط محقق،سبک رهبري مشاوره اي به عنوان سبک غالب در حال اجرا بوده است.لذا، بر اساس نتايج ارائه شده و بر اساس نظريه بلوغ آرجريس مي توان نتيجه گرفت که کارکنان سازمان مورد بررسي از سطح بلوغ پاييني برخوردار هستند. به عبارت ديگر، اين سازمان يک سازمان منفعل و بلوغ نيافته است چرا که عليرغم اجراي سبک رهبري مشاوره اي که با تفويض اختيار به کارکنان،اعتماد و اطمينان متعادل بين مافوق و زيردست، تمرکزگرايي کمتر و ارتباطات دو طرفه همراه است نتوانسته تأثير قابل ملاحظه اي بررفتار شهروندي سازماني کارکنان بگذارد.بنابراين،سبک رهبري مناسب براي مديران سازمان مورد بررسي بايد به سمت سبک رهبري خيرخواهانه که با مواردي مانند تفويض اختيارکمتر به کارکنان،اخذ تصميمات سازماني جزدر موارد محدود درسطوح عالي سازمان و کنترل متمرکزتر توأم مي باشد گرايش پيدا کند. 5-2-پيشنهادات تحقيقات زماني مي توانند جنبه كاربردي داشته باشند كه به نتايجي برسد و بتواند پيشنهادهـا و راهكـارهاي عملي براي موضوع مورد تحقيق داشته بـاشد. از آنجـا كه بـا توجه به موضوع تحقيق و نيز دايره محدود تحقيقات محقق مي تواند تنها در مورد مسائلي كه تحقيق كرده اظهار نظر كند در تحقيق حاضر با توجه به موضوع تحقيق (تأثير سبک هاي رهبري بر رفتار شهروندي سازماني) پيشنهادات و راهكارهايي ارائه مي گردد . و نيز بـا توجه به اينكه هر تحقيق تنهـا مي تواند جنبه هـايي از موضوع را بررسي كند به ارائه پيشنهادهايي در مورد تحقيقات براي كسـاني كه در آينده تحقيق كنند اشـاره مي شود. 5-2-1- پيشنهادات مبتني بر يافته هاي تحقيق فرضيه اول - اگر قرار باشد سبک رهبري استبدادي به عنوان سبکي که باعث افزايش رفتار شهروندي سازماني در کارکنان مي گردد بکار گرفته شودبايستي به سمت سبک هاي مشارکت گرايانه تر و رابطه مدارتر حرکت نمايد بنابراين پيشنهاد مي گردد: 1- برنامه هايي به منظور برقراري ارتباطات بين کارکنان و مديران جهت تبادل فکر وتجربه و نيز ايجاد اعتماد متقابل ايجاد گردد. 2- جهت ايجاد انگيزه در کارکنان از برنامه هاي تشويقي استفاده شود. 3- به کارکنان آزادي عمل و اختيارات بيشتري داده شود.چرا که به قول گريس آرجريس اگر افراد بالغ به سازمان آورده شود و اختيارات کمي براي آنان در محيط کاري داده شود آنان وابسته به رؤساي خود مي شوند و ميزان خيلي کمي از استعدادهاي آنها بکار گرفته مي شود. فرضيه دوم - با توجه به يافته هاي تحقيق پيشنهادهاي زير براي سبک رهبري خيرخواهانه ارائه مي‏گردد: 1- برگزاري کلاس هاي آموزش ضمن خدمت،ارائه سمينارها و چاپ مجلات و ...جهت آموزش مديران و کارکنان در مورد نحوه بکارگيري علمي از سبکهاي مختلف رهبري و تقويت سطح بلوغ سازماني کارکنان 2- قدرداني کردن از کار خوب کارکنان و استفاده از پاداش هاي مادي به منظور ايجاد انگيزه در کارکنان 3- احترام گذاشتن به نظرات کارکنان و نظر سنجي از آنها و استقرار نظام پيشنهادات تا فرهنگ نقد و انتقاد پذيري در سازمان جهت بهبود کيفيت زندگي کارکنان و عملکرد سازماني صورت پذيرد. 4- ايجاد مؤلفه هاي رفتار شهروندي سازماني همچون هماهنگي متقابل شخصي و حس جوانمردي و نزاکت به منظور افزايش اعتماد بين طرفين و حاکم نمودن فضاي اعتمادآميز در سازمان مي باشد در واقع،اعتماد باعث ايجاد صداقت و انسجام و گشودگي روابط،ايجاد همدلي و همکاريهاي داوطلبانه بيشتر کارکنان مي شودو درنهايت منجر به بهبود عملکرد سازماني مي گردد. فرضيه سوم - با توجه به اينکه سبک مشاوره اي بيشترين تأثير را بر رفتارهاي شهروندي سازماني در اين تحقيق دارد پيشنهادات زير ارائه مي گردد: 1- برگزاري دوره هاي آموزشي و کلاس هاي کارگروهي و حل مسأله به منظور تقويت روحيه همکاري در کارکنان و مديران 2- طراحي شغل بگونه اي که واگذاري کارها بصورت گروهي و مشارکتي ميسر گردد 3- تقويت خودکنترلي و وجدان کاري در کارکنان 4- مشارکت دادن کارکنان در تصميم گيري هايي که مربوط به کار آنها باشد تا تعهد سازماني افزايش يابد 5- تقويت توان و تمايل کارکنان جهت انجام کارها از طريق آموزش و تجربه اندوزي فرضيه چهارم - با توجه به نتايج تحقيق ، کمترين مقدار ميانگين سبک هاي رهبري مربوط به سبک مشارکتي مي باشد.بنابراين براي اينکه سازمان مذکور به سمت سبک رهبري مشارکتي حرکت نمايد پيشنهادهاي زير ارائه مي گردد: 1- دادن آموزش و آگاهي لازم به مديران در زمينه بکارگيري علمي سبک رهبري مشارکتي 2- ايجاد برنامه هايي جهت ارتقاي بلوغ سازماني کارکنان تا بتوان با تفويض اختيارات بيشتر ، کارها را به آنها واگذار کرد 3- بستر سازي در زمينه نحوه بکارگيري اين سبک طوري که کار گروهي و مشارکت در کارها بصورت فرهنگ سازماني در آيد، که اين امر مي تواند از طريق آموزش و تشويق کارکنان جهت انجام کارها بصورت مشارکتي انجام گيرد. 4- ارتقاي دانش کاري کارکنان و تقويت برخي از مؤلفه هاي رفتار شهروندي سازماني بويژه آداب اجتماعي به گونه اي که کارکنان با شرکت در جلسات به ارائه پيشنهادهاي سازنده بپردازند 5-2-2- ساير پيشنهادهاي پژوهش 1.بايد به مديران آموزش ها و آگاهي هاي لازم و کافي داده شود تا سبک رهبري مناسب را براي سازمان خود انتخاب کنند.بايد خاطر نشان ساخت سبک رهبري مشارکتي هميشه نوشدارو نيست بلکه ابتدا بايد مديران در زمينه روش بکارگيري علمي سبک مشارکتي آموزش ببينند سپس با تعيين و ارتقاي درجه بلوغ سازماني کارکنان اين سبک را بکار گيرند.به عبارت ديگر بعد از آموزش هاي لازم و بستر سازي لازم در سازمان در زمينه نحوه بکارگيري آن اقدام نمايند 2.فرهنگ حاکم بر سازمان نيز نقش بسزايي در موفقيت سبک رهبري مديران دارد بنابراين مديران قبل از بکارگيري سبک مشارکتي نسبت به بهبود فرهنگ سازماني اقدام نمايند و پيش زمينه هاي لازم براي مشارکت کارکنان را فراهم نمايند به عبارت ديگر مديران بايد فرهنگ مشارکتي و تيم کاري و انجام کارها بصورت گروهي را در سازمان نهادينه سازند و اجازه دهند کارکنان در مسائل سازماني مشارکت نمايند. 5-2-3- پيشنهادهايي براي تحقيقات بعدي 1. پيشنهاد مي شود که تحقيق حاضر را در سازمانهاي ديگري انجام دهند و نتايج آن را با نتايج اين تحقيق مقايسه نمايند . 2. پيشنهاد مي شود اثر متغيرهاي ديگري جز سبک رهبري مانند فرهنگ سازماني،ساختار سازماني،محيط کاري،شخصيت و نظام پيشنهادات بر رفتار شهروندي سازماني مورد بررسي قرار گيرد. محدوديت هاي تحقيق حرکت به سوي هر هدفي ، توسط محدوديت ها به عنوان يک واقعيت دچار کندي مي شود . محدوديت‌هاي احتمالي که برسر راه پژوهش حاضر وجود داشت عبارتند از : 1ـ محدوديت زماني مربوط به اجراي تحقيق. 2ـ در پاسخگويي به پرسشنامه ها تعداد بسيار اندكي از كاركنان محافظه كارانه برخورد نموده بودند. 3-محدوديت ناشي از عدم همکاري لازم برخي از افراد جامعه آماري جهت تکميل پرسشنامه به دلايل مختلف از جمله کمبود وقت ضمائم تحقيق ضميمه الف: پرسشنامه پژوهش بسمه تعالي پرسشنامه سنجش سبک هاي رهبري و رفتار شهروندي سازماني پاسخگوي گرامي : با سلام و احترام ، پرسشنامه اي كه پيش رو داريد بدون نام بوده و به منظور انجام پروژه تحقيق دانشگاهي تحت عنوان (تاثير سبک هاي رهبري بر رفتار شهروندي سازماني ) در سه قسمت تهيه شده است. قسمت اول سوال هاي مربوط به اطلاعات شخصي و عمومي شما شامل (جنست ، ميزان تحصيلات و ...) قسمت دوم ، سوالهاي مربوط به سبک هاي رهبري و قسمت سوم، سوالهاي مربوط به رفتار شهروندي سازماني مي باشد. خواهشمند است نظر خود را با زدن علامت ضربدر در گزينه انتخابي قسمت دوم و سوم ( خيلي کم.........خيلي زياد ) در هر دو پرسشنامه درج نماييد. شما همانند افراد ديگري كه از آنها براي پاسخ به سئوالات پرسشنامه كمك گرفته شده ، به صورت تصادفي بعنوان نمونه انتخاب شده ايد . به جهت آن كه بايد از لحاظ علمي بودن نتايج تمام نقطه نظرهاي افراد نمونه در تحقيق منعكس مي شود لذا خواهشمند است بعد از مطالعه دستور العمل تكميل پرسشنامه به دقت به كليه پرسشها پاسخ دهيد،توجه داشته باشيد كه پرسشنامه ها توسط افرادي غير از شما تكميل نگردد . اطمينان مي دهد كه هر گونه اطلاعاتي که توسط پرسشنامه در اختيار اينجانب قرار مي گيرد كاملا محرمانه خواهد ماند و پاسخهاي شما تحت هيچ شرايطي در اختيار هيچ فرد يا منبع ديگري قرار نخواهد گرفت. تنها استفاده اي كه از اين اطلاعات مي شود تجزيه و تحليل آماري است . "پيشاپيش از همكاري شما كمال تشكر دارم" الف :اطلاعات زمينه اي (شخصي، عمومي) : 1- جنسيت: زن مرد 2- ميزان تحصيلات: الف) کمتر از ديپلم ب) ديپلم ج) کارداني د)کارشناسي ه )کارشناسي ارشد و بالاتر 3- رشته شغلي: الف)آموزشي ب) اداري مالي ج) نظارتي 4- پست ثابت سازماني: الف متصدي ب )کمک کارشناس ج) کارشناس د) مسئول ه ) ساير 5- سابقه خدمت در اين سازمان:الف)1-5سال ب( 10-6 سال ج( 15-11سال د( 20-16 سال ه( 21سال به بالا 6- سابقه خدمت درشغل فعلي: ب : پرسشنامه سبک هاي رهبري : )مدل ليکرت ) رديف سوالات خيلي زياد زياد تا حدودي كم خيلي كم 1 من به افراد سازمان اجازه مي دهم از ابتکار فردي در کار استفاده کنند؟ 2 وقتي در گروه ايجاد تنش مي شود آن را فرو مي نشانم؟ 3 به اجراي بخشنامه ها و آيين نامه ها در سازمان خود تا چه حد تاکيد داريد؟ 4 کارکنان سازمان در انجام وظايف محوله تا چه حد آزادي عمل دارند؟ 5 تا چه حد علاقمنديد به عنوان سخنگوي گروه عمل کنيد؟ 6 شما به چه ميزان علاقمند به ايجاد تغيير در جهت بهبود امور سازمان هستيد؟ 7 به چه ميزان از تشويق براي ترغيب کارکنان و ايجاد انگيزه درآنها استفاده مي کنيد؟ 8 تا چه حد کارکنان سازمان توسط سرپرستان تحت کنترل و نظارت دقيق قرار مي گيرند؟ 9 قدرداني کردن از کار خوب کارکنان تا چه اندازه در سازمان شما مرسوم است؟ 10 تا چه حد از تصميمات سازنده کارکنان در محيط کاري خود استفاده مي کنيد؟ 11 چقدر معتقديد که تصميمات مهم و سرنوشت ساز سازمان بايد شخصاً توسط خود شما گرفته شود؟ 12 به نظر شما کارکنان تا چه اندازه قادرند نظارت و کنترل جريان کارها را خود بر عهده بگيرند؟ 13 در سازماني که شما مسئوليت آن را برعهده داريد تا چه حد همکاري گروهي وجود دارد؟ 14 برقراي ارتباط صميمانه با کارکنان و توجه به نيازهاي شخصي و خانوادگي آنها چقدر براي شما اهميت دارد؟ 15 معمولاً قبل از اخذ تصميمات سازماني به چه ميزان نظرات خود را با کارکنان در ميان گذاشته و از واکنش آنها مطلع مي شويد؟ 16 شما چقدر به اين موضوع معتقديد" چون اشتباهات صورت گرفته توسط ديگران پرهزينه است پس بهتر است کارها را به آنها محول نکرد و خود انجام داد"؟ 17 معمولا در حين برنامه ها قبل از رسيدن به هدف نهايي چقدر برنامه ها را شخصا مورد ارزيابي و بررسي قرار مي دهيد؟ 18 من به افراد تحت امر خود تاکيد مي کنم که از گروههاي رقييب پيشي بگيرند؟ 19 من به افراد تحت امر خود اجازه مي دهم که در حل مسأله از قضاوت فردي خود استفاده کنند؟ 20 من افراد در گردش شغلي آزاد مي گذارم و اجازه مي دهم در مشاغل مختلف گردش داشته باشند؟ ج :پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني:(مدل ارگان) رديف سوالات خيلي زياد زياد تا حدودي كم خيلي كم 1 تا چه حد افراد به ديگر همکارانشان که حجم کارهايشان سنگين است کمک مي کنند؟ 2 تا چه حد کارکنان براي بهبود رويه ها و خط مشي هاي سازمان پيشنهاد ارائه مي دهند؟ 3 تا چه حد کارکنان از تکاليف کاري چالش جديد نگران مي شوند؟ 4 تا چه ميزان تمايل داريد با همکاران خود به هماهنگي و برقراري ارتباط بپردازيد؟ 5 تا چه حد کارکنان از قوانين و مقرارات سازماني حتي در زماني که هيچ کس ناظر بر فعاليتهاي آنها نيست تبعيت مي کنند؟ 6 تا چه ميزان تمايل داريد به همکاران براي حل مشکلات مرتبط با کار کمک کنيد؟ 7 تا چه ميزان کارکنان وقت خود را صرف شکايات راجع به مسائل جزئي مي کنند؟ 8 کارکنان به چه ميزان حقوق يکديگر را رعايت مي کنند؟ 9 تا چه حد کارکنان تمايل دارند مسائل را از آنچه که هست بزرگتر نشان دهند؟ 10 کارکنان به چه ميزان در جلساتي که در سازمان برگزار مي شود شرکت مي کنند؟ 11 تا چه حد کارکنان به دستيابي به اهداف کاري پيش از موعد مقرر و شروع کار جديد بدون وقفه تمايل دارند؟ 12 تا چه حد کارکنان از تغييرات و پيشرفتهايي که در اين سازمان روي مي دهد با خبر هستند؟ 13 کارکنان به چه ميزان با ديگر همکارانشان که ممکن است در اثر اقدامات يا تصميمات آنها تحت تاثير قرار گيرند مشورت مي کنند؟ 14 تا چه ميزان کارکنان در انجام شغل جديت دارند و اشتباهات کاريشان کمتر است؟ 15 کارکنان به چه ميزان به چيزهايي که در کارشان مشکل ايجاد مي کند تمرکز مي نمايند؟ 16 کارکنان به چه ميزان از هم ايراد مي گيرند؟ 17 کارکنان به چه ميزان به منظور جلوگيري از بروز مشکلات به ديگر همکارانشان کمک مي کنتند؟ 18 کارکنان به چه ميزان از فعاليتهايي که ضروري نيستند اما در وجهه سازمان تاثير دارند مشارکت مي کنند؟ 19 تا چه حد تمايل داريد به همکاران جديد خود کمک کنيد تا خود را با محيط کاري وفق دهند؟ 20 تا چه حد کارکنان همديگر را قبل از انجام کارهاي مهم با خبر مي کنند؟ ضميمه ب: خروجي هاي نرم افزار تحليل آماري جنسيت Frequency Percent Cumulative Percent Valid زن 9 2.12 2.12 مرد 65 8.87 100.0 Total 74 100.0 تحصيلات Frequency Percent Cumulative Percent Valid ديپلم 9 12.2 2 .12 کارداني 21 4.28 5.40 کارشناسي 31 9.41 4.82 کارشناسي ارشد و بالاتر 13 6.17 100.0 Total 74 100.0 رسته Frequency Percent Cumulative Percent Valid آموزشي 3 1.4 1.4 ااداري و مالي 61 4.82 5.86 نظارتي 10 5.13 100.0 Total 74 100.0 پست ثابت Frequency Percent Cumulative Percent Valid متصدي 3 1.4 1.4 کاردان مالياتي 3 1.4 2.8 کارشناس 11 9.14 1.23 کارشناس ارشد 28 8.37 9 .60 ساير 29 2.39 100.0 Total 74 100.0 سابقه سازمان Frequency Percent Cumulative Percent Valid 1 تا 5 سال 6 1.8 1.8 6 تا 10 سال 7 5.9 6.17 11 تا 15 سال 25 8.33 4.51 16 تا 20 شال 11 9.14 2.66 21 سال به بالا 25 8.33 100.0 Total 74 100.0 Reliability Notes Output Created 23-Jun-2009 11:36:57 Comments Input Data \ADMIN-PCUsersPublicDocumentsspssSabkiRahbariDATD2.sav Active Dataset DataSet2 Filter
Weight

Split File

N of Rows in Working Data File
74
Matrix Input
Missing Value Handling
Definition of Missing
User-defined missing values are treated as missing.
Cases Used
Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure.
Syntax
RELIABILITY
/VARIABLES=Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20
/SCALE(‘ALL VARIABLES’) ALL
/MODEL=ALPHA
/STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE
/SUMMARY=TOTAL.
Resources
Processor Time
0:00:00.016
Elapsed Time
0:00:00.016
[DataSet2]
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
%
Cases
Valid
74
100.0
Excludeda
.0
Total
74
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.869
20
Item Statistics
Mean
Std. Deviation
N
Q1
2.9730
1.35458
74
Q2
3.4324
1.27227
74
Q3
3.7027
1.00314
74
Q4
3.4054
.94968
74
Q5
3.4730
1.26299
74
Q6
3.6622
1.33732
74
Q7
3.1081
1.21145
74
Q8
3.0135
1.26592
74
Q9
3.4730
1.28450
74
Q10
3.4595
.95357
74
Q11
3.5811
1.03377
74
Q12
3.2568
1.23932
74
Q13
3.6351
.86917
74
Q14
3.8649
1.08948
74
Q15
3.6081
.94821
74
Q16
3.7568
.99051
74
Q17
3.6757
1.06125
74
Q18
3.4189
1.20509
74
Q19
3.4595
1.11268
74
Q20
3.6757
1.13606
74
Item-Total Statistics
Scale Mean if Item Deleted
Scale Variance if Item Deleted
Corrected Item-Total Correlation
Cronbach’s Alpha if Item Deleted
Q1
66.6622
126.802
.665
.855
Q2
66.2027
133.506
.469
.864
Q3
65.9324
136.447
.489
.863
Q4
66.2297
134.727
.603
.860
Q5
66.1622
131.124
.560
.860
Q6
65.9730
130.383
.548
.860
Q7
66.5270
126.965
.750
.852
Q8
66.6216
125.444
.771
.851
Q9
66.1622
125.480
.757
.851
Q10
66.1757
133.544
.656
.858
Q11
66.0541
135.942
.494
.863
Q12
66.3784
130.019
.614
.858
Q13
66.0000
143.205
.238
.870
Q14
65.7703
141.029
.259
.871
Q15
66.0270
146.164
.081
.875
Q16
65.8784
148.629
-.029
.879
Q17
65.9595
136.889
.439
.864
Q18
66.2162
148.528
-.036
.882
Q19
66.1757
137.188
.403
.866
Q20
65.9595
134.450
.500
.862
Scale Statistics
Mean
Variance
Std. Deviation
N of Items
69.6351
148.920
12.20327
20
DATASET ACTIVATE DataSet1. RELIABILITY /VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 /SCALE(‘ALL VARIABLES’) ALL /MODEL=ALPHA.
Notes
Output Created
23-Jun-2009

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment