منبع پایان نامه با موضوع سابقه خدمت، نرم افزار، اطلاعات مربوط

كرده‌ايم.
در تحليل‌هاي آمار استنباطي همواره نظر بر اين است كه نتايج حاصل از مطالعه گروه كوچكي به نام نمونه چگونه به گروه بزرگتري به نام جامعه تعميم داده شود. (حافظ ‌نيا، 1377، 208) براي بخش دوم پرسشنامه نيز از اين روش استفاده شده است.
فرضيه يا سؤالات تحقيق راه و روش تحليل داده‌ها را تعيين مي‌كنند. در اين پژوهش با توجه به سؤالات تحقيق و تجزيه و تحليل داده‌ها و تفسير نتايج از تحليل همبستگي و ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است.
تحليل همبستگي ابزاري آماري براي تعيين نوع و درجه رابطه يک متغير کمي با متغير کمي ديگر است و ضريب همبستگي يکي از معيارهاي مورد استفاده در تعيين همبستگي دو متغير مي باشد.ضريب همبستگي شدت رابطه و همچنين نوع رابطه (مستقيم يا معکوس) را نشان مي دهد. اين ضريب بين 1 تا 1- است و در صورت عدم وجود رابطه بين دو متغير برابر صفر است. (مؤمني، 1389، 110)
مفهوم معني داري در همبستگي اين است که آيا همبستگي به دست آمده بين دو متغير را مي توان شانسي و تصادفي دانست يا واقعاً نشان مي دهد بين دو متغير همبستگي وجود دارد. اين موضو ع که عدد به دست آمده معني دار است يا نه از خود عدد به دست آمده با اهميت تر است. (همان منبع، 111)
بطور خلاصه مي توان گفت که درپژوهش حاضر به ترتيب زير ازروشهاي آماري جهت تجزيه و تحليل داده ها بهره گرفته شده است:
الف) از ميانگين،فراواني،درصد،نمودار،جداول در راستاي توصيف داده ها استفاده شده است.
ب)با استفاده از تجزيه تحليل رگرسيون ،همبستگي، شدت همبستگي هر يك از متغير هاي مستقل و وابسته مورد تجزيه تحليل قرار مي گيرند.
ج) استفاده از آزمون همبستگي پيرسون جهت آزمون فرضيه ها.
د)استفاده از آزمون فريدمن جهت رتبه بندي فرضيه ها
3-5- قلمرو تحقيق
مسايل و مشكلات امروز مديريت،پيچيده و در هم تنيده و چند بعدي است. هر پژوهشگري پس از انتخاب ، توضيح دادن و روشن كردن مسـأله يا مشكل بايد با استفـاده از روشها و فنون پژوهش بتواند حدود و مرزهاي مسأله يا مشكل را تعيين كند و گر نه گستردگي ابعـاد و زواياي مسأله از يك طرف ومحدوديت امكانات زماني و مالي پژوهش از طرف ديگر سبب مي شود به جاي اينكه پژوهشگر مسأله را حل كند به راه حلهاي قطعي در ابعـاد و زوايـاي مورد نظر برسد. مسأله انتخـاب شده پژوهشگر را در خود حل مي نمايد. بدين معني اگر پژوهشگر نتواند ابعاد و زوايـاي مشكل مورد نظر را با مرزبندي هاي دقيق و محدود مشخص كند به زودي بـا انبـوهي از اطلاعـات، ارقام و واقعيـات مربوط و نا مربوط با مسأله روبرو مي گـردد و به اصطـلاح در جمع وجور كردن و جمع بندي مسأله مي ماند.بنابراين اولين و مهـمترين كار يك پژوهشگر تعيين بخشيدن و محدود كردن آن از بعد زماني، مكاني و موضوعي است.
قلمرو مكاني : سازمان امور مالياتي استان آذربايجان غربي شهرستان خوي
قلمرو موضوعي : موضوع تحقيق حاضر در چارچوب دانش مديريت رفتار سازماني مي باشد.
قلمرو زماني: تحقيق حاضر از تاريخ 7/9/89 تا 7/11/89 در بازه زماني دو ماهه انجام گرفته است.
3-6- متغيرهاي تحقيق :
در اين تحقيق متغير مستقل سبک هاي رهبري است. ومتغير وابسته رفتار شهروندي سازماني مي باشد.
3-7- جامعه آماري
جامعه آماري : مجموعه واحد هايي كه حداقل در يك صفت مشترك باشد، يك جامعه آماري را مشخص مي سازند. (خاكي،1378،273)
محقق بايد قبل از آغاز کار پژوهش، چـارچوب جامعه آماري آن تحقيق را مشخص و روشن کند تـا تکـليف خودش معلوم شود و هم بتواند آن را به سادگي به ديگران معرفي نمايد.(فرهنگي و صفر زاده،244،1387)
در تحقيق حاضر، جامعه آماري عبارت از کليه کارکنان سازمان امور مالياتي شهرستان خوي با توجه به قلمرو زماني تحقيق مي باشدو حجم جامعه آماري 79 نفر مي باشد.
3 -8- روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه
در اين تحقيق سرشماري انجام گرفته و تمامي افراد در سازمان مورد بررسي قرار گرفته اند . بنابر اين حجم نمونه آماري تحقيق حاضر 79 نفر مي باشد. که 5 نفر از آنها پرسشنامه را تکميل نکردند بنابر اين کار تجزيه تحليل آماري بين 74 نفر انجام گرفته است.
فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه
تجزيه تحليل داده ها براي بررسي صحت وسقم فرضيات براي هر نوع تحقيق از اهميت خاصي برخوردار است امروزه در بيشتر تحقيقاتي كه متكي بر اطلاعات جمع آوري شده از موضوع مورد تحقيق مي باشد.تجزيه تحليل اطلاعات از اصلي ترين و مهمترين بخش هاي تحقيق محسوب مي شود. داده هاي خـام با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه تحليل شده و پس از پردازش به شكل اطلاعات در اختيار استفاده كنندگان قرار مي گيرند. (نسخه 17 نرم افزار(spss
در تحقيق حاضر براي تجزيه تحليل داده هاي جمع آوري شده ابتدا آمار توصيفي كه شامل متغيرهاي جمعيت شناختي از جمله جنسيت،ميزان تحصيلات،سابقه سازماني،رشته شغلي،پست سازماني وسابقه كاراست رامورد بررسي قرار داديم و سپس به آمـار تحليلي پرداخته ايم. در آمار تحليلي اين تحـقيق به منظور بررسي رابطه بين عـوامل مرتـبط با سبکهاي رهبري با رفتار شهروندي سازماني از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است همچنين جهت بررسي رابطه علت ومعلولي هر يك از عوامل مرتبط با رهبري(استبدادي-استثماري، استبدادي- خير خواهانه ، سبک مشاوره اي ، سبک مشارکتي) به عنوان متغير مستقل و رفتار شهروندي سازماني به عنوان متغير وابسته از رگرسيون خطي و چند متغيره استفاده شده است و در ادامه،از تجزيه تحليل واريانس و مجذور رگرسيون استفاده شده است باتوجه به اينکه مقدار ضريب همبستگي بين اين دو متغير مقدار 646/. مي باشد، مي توان نتيجه گرفت اين ارتباط معني دار مثبت مي باشد بعبارت ديگرهمزمان با تغيير سبک رهبري مديران، رفتارشهروندي کارکنان نيز افزايش مي يابد و برعکس.
4-1)آمار توصيفي
به يک مجموعه از مفاهيم و روشهاي بکار گرفته شده جهت سازمان دادن، خلاصه کردن، تهيه جدول، رسم نمودار و توصيف دادههاي جمع آوري شده آمار توصيفي گفته ميشود. (خاکي، 1388، 285) در اين قسمت اطلاعات مربوط به مشخصات فردي كه در بخش اول سؤالات پرسشنامه بيان شده است و شامل سن، جنسيت تحصيلات و سابقه کار مي‌باشد، مورد بررسي قرار گرفتند. فراواني، درصد فراواني و درصد فراواني تجمعي و نمودار آنها توصيف شده است.
4-1-1- جدول بررسي افراد گروه نمونه بر اساس جنس :
سطح معني داري
ضريب همبستگي
انحراف معيار
ميانگين
درصد فراواني تجمعي
فراواني
درصد
جنست
000/
185/
59/3
66/74
2/12
9
2/12
زن
86/7
96/73
100
65
8/87
مرد
74
100
جمع
4-1-1:نمودار دايره اي افراد گروه نمونه بر اساس جنس:
يافته هاي جدول بالا نشان مي دهد که افرادي که داراي جنسيت زن هستند با 12 درصد کمترين افراد گروه نمونه راتشکيل مي دهند و افرادي که داراي جنسيت مرد هستند با88 درصد بيشترين افراد گروه نمونه را تشکيل مي دهند.همچنين با توجه به بررسي رابطه جنسيت افراد نمونه با رفتار شهروندي سازماني مي توان نتيجه گرفت که بين اين دو رابطه همبستگي از نوع مستقيم و ناقص وجود دارد اما چون ضريب همبستگي کوچکتر از آلفاي آزمون است بنابراين نمي توان نتايج آن را به جامعه تعميم داد.به عبارت ديگر،جنسيت افراد در بروز رفتارهاي شهروندي سازماني تأثير بسيار ناچيزي دارد و اين تأثير در سازمان مورد مطالعه در حدود3%مي باشد.
4-1-2جدول بررسي افراد گروه نمونه بر اساس تحصيلات :
سطح
معني داري
ضريب همبستگي
انحراف معيار
ميانگين
درصد فراواني تجمعي
فراواني
درصد
تحصيلات
000/
0087/
61/5
22/75
2/12
9
2/12
ديپلم
96/8
33/74
5/40
21
4/28
کارداني
53/7
74/73
4/82
31
9/41
کارشناسي
66/5
53/73
100
13
6/17
کارشناسي ارشد و بالاتر
74
100
جمع
4-1-2- نمودار دايره اي افراد گروه نمونه بر اساس تحصيلات:
يافته هاي جدول بالا نشان مي دهد که افرادي که داراي مدرک ديپلم هستند با 12 درصد کمترين افراد گروه نمونه راتشکيل مي دهند و افرادي که داراي مدرک کارشناسي هستند با 9/41 درصد بيشترين افراد گروه نمونه را تشکيل مي دهند.همچنين رابطه بين تحصيلات کارکنان با رفتار شهروندي سازماني مثبت بوده اما چون ضريب همبستگي کوچکتر از5% است بنابراين اين ضريب معنا دار نيست و مي توان نتيجه گرفت که ارتقا ميزان تحصيلات کارکنان در بروز يا افزايش رفتارهاي شهروندي سازماني تأثير خيلي کمي دارند.
4-1-3- جدول بررسي افراد گروه نمونه بر اساس رسته شغلي :
سطح معني دار
ضريب همبستگي
انحراف معيار
ميانگين
درصد فراواني تجمعي
فراواني
درصد
رسته شغلي
000/
022/
37/12
66/77
1/4
3
1/4
آموزشي
96/7
98/73
5/86
61
4/82
اداري مالي
04/7
40/73
100
10
5/13
نظارتي
74
100
جمع
4-1-3- نمودار دايره اي افراد گروه نمونه بر اساس رسته شغلي:
يافته هاي جدول بالا نشان مي دهد که افرادي که داراي رسته شغلي ، آموزشي هستند با 1/4 درصد کمترين افراد گروه نمونه راتشکيل مي دهند و افرادي که داراي رسته شغلي ، اداري مالي هستند با 4/82 درصد بيشترين افراد گروه نمونه را تشکيل مي دهند. با توجه به نتايج بدست آمده رابطه ميان رسته شغلي افراد با رفتار شهروندي کارکنان از نوع همبستگي مستقيم و ناقص است اما چون اين ضريب از آلفاي آزمون کوچکتر است بنابر اين ضريب همبستگي معني دار نيست و رسته شغلي در بروز يا افزايش رفتار شهروندي سازماني کارکنان تاثير ناچيز دارد.
4-1-4- جدول بررسي افراد گروه نمونه بر اساس پست ثابت سازماني :
سطح معني دار
ضريب همبستگي
انحراف معيار
ميانگين
درصد فراواني تجمعي
فراواني
درصد
پست سازماني
000/
00258/
60/4
33/77
1/4
3
1/4
متصدي
939/
66/67
2/8
3
1/4
کاردان مالياتي
003/6
36/70
1/23
11
9/14
کارشناس
15/8
64/70
9/60
28
8/37
کارشناس ارشد
18/7
58/76
100
29
2/39
ساير
74
100
جمع
4-1-4- نمودار دايره اي افراد گروه نمونه بر اساس پست ثابت سازماني:
يافته هاي جدول بالا نشان مي دهد که افرادي که داراي پست سازماني متصدي و يا کاردان مالياتي هستند هر کدام با 4 درصد کمترين افراد گروه نمونه راتشکيل مي دهند و افرادي که در ساير پست هاي سازمان هستند با 39 درصد بيشترين افراد گروه نمونه را تشکيل مي دهند. همچنين رابطه ميان پست سازماني و رفتار شهروندي از نوع همبستگي مثبت بوده اما چون اين ضريب از آلفاي آزمون کوچکتر است پس پست سازماني تاثير بسيار کمي در بروز يا افزايش رفتار شهروندي سازماني کارکنان دارد.
4-1-5- جدول بررسي افراد گروه نمونه بر اساس پست سابقه خدمت :
سطح معني دار
ضريب همبستگي
انحراف معيار
ميانگين
درصد فراواني تجمعي
فراواني
درصد
سابقه خدمت
000/
003/-
23/4
5/74
1/8
6
1/8
1تا5سال
81/7
28/72
6/17
7
5/9
6تا10سال
47/8
92/72
4/51
25
8/33
11تا15سال
29/5
54/73
2/66
11
9/14
16تا20سال
73/7
20/76
100
25
8/33
21سال به بالا
74
100
جمع
4-1-5- نمودار دايره اي افراد گروه نمونه بر اساس پست سابقه خدمت
يافته هاي جدول بالا نشان مي دهد که افرادي که سابقه خدمت آنها از 1 تا 5سال مي باشد با 8 درصد کمترين افراد گروه نمونه راتشکيل مي دهند و افرادي که سابقه خدمت آنها از11 تا 15سال و افرادي که سابقه خدمت آنها 21 سال به بالا هر کدام با 8/33 درصد، بيشترين افراد گروه

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment