منبع پایان نامه ارشد درباره دانش آموزان، دانش آموز، طرح پژوهش

ر دهد، چرا که افراد در این روش سعی بر نشان دادن تصویری بهتر از آنچه در واقع هستند، دارند.
2- برخی از دانش آموزان به شکل خاص به سوالات پرسشنامهها پاسخ میدادند مثلا پاسخ دادن به گزینه خنثی و یا میانی توسط برخی از دانش آموزان.
3- نظر به این که این پژوهش بر روی دانش آموزان دبیرستانی شهر ایلام صورت گرفته، لذا در تعمیم نتایج به دانش آموزان دیگر استان‌ها و دیگر مقاطع بایستی جانب احتیاط را رعایت نمود.
4- با توجه به این نکته که ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری دادهها پرسشنامه بوده است و پرسشنامه جنبه ی خود گزارشدهی دارد و شرکت کنندگان با تمایل خود به آن پاسخ مي‌دهند و ممکن است در پاسخهایشان حالت سوگیری وجود داشته باشد
5- از دیگر محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به طرح پژوهش که از نوع مطالعات توصیفی (علی مقایسه ای) بود اشاره داشت چرا که با توجه به موضوع و طرح پژوهش، و این مساله که ممکن است یافتهها تحت تاثیر عوامل مداخله کننده در پژوهش (سطح اقتصادی اجتماعی، سطح سواد والدین و …) باشد، لذا تعمیم نتایج بایستی با احتیاط صورت گیرد.
5-4- پیشنهادات پژوهش
در این بخش پیشنهادات در دو بخش نظری و کاربردی ارائه مي‌گردند.
5-4-1- پیشنهادات نظری
1- پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی از روشهای دیگر در کنار شیوه خودارزشیابی انگیزه پیشرفت و خلاقیت همچون مصاحبه و اخذ نظر سایر افراد همچون نزدیکان فرد (والدین) استفاده شود و نتایج این روشها با هم مقایسه گردند.
2- پیشنهاد میشود سایر پژوهشگران در پژوهشهای آتی نقش برخی متغیرهای دخیل در پژوهش همچون وضعیت اقتصادی و اجتماعی و سطح سواد والدین را نیز مورد بررسی قرار گیرند تا بتوان درک درستی از مساله به دست داد.
3- پیشنهاد میشود موضوع پژوهش حاضر در جوامع دیگر (سایر استان‌هاي سراسر کشور) مورد بررسی قرار گیرند تا بتوان قابلیت تعمیمپذیری بهتری از نتایج را به دست آورد و همچنین بتوان نتایج حاصل از تحقیقات مختلف در جوامع گوناگون را با یکدیگر مقایسه نمود.
4- انجام تحقیقاتی که در آن تفاوت‌هاي دانش آموزان دختر و پسر و همچنین دانشجویان دختر و پسر را با توجه به وضعیت میزان هوشی از نظر متغیرهای پژوهش حاضر مقایسه گردند، پیشنهاد مي‌گردد.

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment