منبع پایان نامه ارشد درباره دانش آموزان، دانش آموز، دانش آموزان تیزهوش

38/24 و 84/5، در مولفه بسط، 56/23 و 31/5، و در نمره کل خلاقیت، 18/126 و 53/9 میباشد.
4-4- يافته هاي مربوط به فرضيه هاي پژوهش
پژوهش حاضر، شامل فرضيههاي زير است كه هر فرضيه همراه با نتايج به دست آمده از تجزيه و تحليل آن در اين بخش ارائه ميگردد.
1- بین انگیزه پیشرفت دانش آموزان تیزهوش و عادی شهر ایلام تفاوت معنیداری وجود دارد.
جدول 4-4. میانگین و انحراف معیار انگیزه پیشرفت شرکت کنندگان و نتایج آزمون t گروه‌هاي مستقل
متغیر
گروه
میانگین
انحراف معیار
T
سطح معنیداری
انگیزه پیشرفت
دانش آموزان تیزهوش
59/57
93/5
91/7
001/0
دانش آموزان عادی
13/49
69/6
همانطور که در جدول 4-4 مشاهده میشود، میانگین انگیزه پیشرفت در دانش آموزان تیزهوش و عادی به ترتیب 59/57 و 13/49 به دست آمد که با توجه به مقدار 91/7=t و 138=df و سطح معنیداری 001/0=P، به این معنی است که بین دانش آموزان تیزهوش و عادی از نظر میزان انگیزه پیشرفت تفاوت معنی دار وجود دارد که این میزان در دانش آموزان تیزهوش بیشتر از دانش آموزان عادی است.
2- بین خلاقیت و مولفه‌هاي آن در دانشآموزان تیزهوش و عادی شهر ایلام تفاوت معنیداری وجود دارد.
جدول 4-5. میانگین و انحراف معیار خلاقیت و مولفه‌هاي آن در شرکت کنندگان و نتایج آزمون t گروه‌هاي مستقل
متغیر
گروه
میانگین
انحراف معیار
T
سطح معنیداری
مولفه سیالی
دانش آموزان تیزهوش
66/38
11/5
02/6
001/0
دانش آموزان عادی
80/32
33/6
مولفه ابتکار
دانش آموزان تیزهوش
21/50
53/6
88/4
006/0
دانش آموزان عادی
63/44
99/6
مولفه انعطاف پذیری
دانش آموزان تیزهوش
15/27
09/5
56/5
001/0
دانش آموزان عادی
61/21
59/6
مولفه بسط
دانش آموزان تیزهوش
98/25
18/5
40/5
001/0
دانش آموزان عادی
13/21
44/5
نمره کل خلاقیت
دانش آموزان تیزهوش
35/130
20/9
21/5
004/0
دانش آموزان عادی
01/122
76/9
همانطور که در جدول 4-5 مشاهده میشود، میانگین مولفه سیالی در دانش آموزان تیزهوش و عادی به ترتیب 66/38 و 80/32 به دست آمد که با توجه به مقدار 02/6=t و 138=df و سطح معنیداری 001/0=P، به این معنی است که بین دانش آموزان تیزهوش و عادی از نظر میزان مولفه سیالی تفاوت معنی داری وجود دارد که این میزان در دانش آموزان تیزهوش بیشتر از دانش آموزان عادی است. میانگین مولفه ابتکار در دانش آموزان تیزهوش و عادی به ترتیب 21/50 و 63/44 به دست آمد که با توجه به مقدار 88/4=t و 138=df و سطح معنیداری 006/0=P، به این معنی است که بین دانش آموزان تیزهوش و عادی از نظر میزان مولفه ابتکار تفاوت معنی داری وجود دارد که این میزان در دانش آموزان تیزهوش بیشتر از دانش آموزان عادی است. میانگین مولفه انعطاف پذیری در دانش آموزان تیزهوش و عادی به ترتیب 15/27 و 61/21 به دست آمد که با توجه به مقدار 56/5=t و 138=df و سطح معنیداری 001/0=P، به این معنی است که بین دانش آموزان تیزهوش و عادی از نظر میزان مولفه انعطاف پذیری تفاوت معنی داری وجود دارد که این میزان در دانش آموزان تیزهوش بیشتر از دانش آموزان عادی است. میانگین مولفه بسط در دانش آموزان تیزهوش و عادی به ترتیب 98/25 و 13/21 به دست آمد که با توجه به مقدار 40/5=t و 138=df و سطح معنیداری 001/0=P، به این معنی است که بین دانش آموزان تیزهوش و عادی از نظر میزان مولفه بسط تفاوت معنی داری وجود دارد که این میزان در دانش آموزان تیزهوش بیشتر از دانش آموزان عادی است. میانگین نمره کل خلاقیت در دانش آموزان تیزهوش و عادی به ترتیب 35/130 و 01/122 به دست آمد که با توجه به مقدار 21/5=t و 138=df و سطح معنیداری 004/0=P، به این معنی است که بین دانش آموزان تیزهوش و عادی از نظر میزان خلاقیت تفاوت معنی داری وجود دارد که این میزان در دانش آموزان تیزهوش بیشتر از دانش آموزان عادی است.
3- بین عملکرد تحصیلی دانش آموزان تیزهوش و عادی شهر ایلام تفاوت وجود دارد.
جدول 4-6. میانگین و انحراف معیار عملکرد تحصیلی در شرکت کنندگان و نتایج آزمون t گروه‌هاي مستقل
متغیر
گروه
میانگین
انحراف معیار
T
سطح معنیداری
عملکرد تحصیلی
دانش آموزان تیزهوش
80/18
91/2
88/10
001/0
دانش آموزان عادی
14/13
29/3
همانطور که در جدول 4-6 مشاهده میشود، میانگین عملکرد تحصیلی در دانش آموزان تیزهوش و عادی به ترتیب 80/18 و 14/13 به دست آمد که با توجه به مقدار 88/10=t و 138=df و سطح معنیداری 001/0=P، به این معنی است که بین دختران و پسران از نظر میزان عملکرد تحصیلی تفاوت معنی داری وجود دارد که این میزان در دانش آموزان تیزهوش بیشتر از دانش آموزان عادی است.
فصل پنجم
بحث و نتیجهگیری
5-1- مقدمه
پژوهش حاضر جهت مقایسه انگیزه پیشرفت، خلاقیت و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان تیزهوش و عادی شهر ایلام طرحریزی شد. در فصل حاضر، با توجه به تحلیلهای آماری فصل چهارم، نتایج پژوهش در ارتباط با فرضیهها مورد بحث قرار میگیرد و در رابطه با تأیید یا رد فرضیهها دلایل علمي‌و منطقی ارائه خواهد شد. این فصل در برگیرندهی مطالب زیر است:
➢ بحث و نتیجهگیری
➢ محدودیتهای پژوهش
➢ پیشنهادات
• پیشنهادات نظری
• پیشنهادات کاربردی
5-2- بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر مقایسه انگیزه پیشرفت، خلاقیت و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان تیزهوش و عادی شهر ایلام بود. در این بخش نتایج حاصل از بررسی فرضیهها و تبیین یافتههای مربوط به آن ارایه مي‌شود.
در ابتدا به بیان فرضیات پژوهش و یافته‌هاي حاصل از آن پرداخته میشود.
فرضیه اول: بین انگیزه پیشرفت دانش آموزان تیزهوش و عادی شهر ایلام تفاوت معنیداری وجود دارد.
بر اساس نتایج بدست آمده از فصل چهارم (جدول 4-4) فرضیه تفاوت بین انگیزه پیشرفت در دانش آموزان تیزهوش و عادی تایید شد. بر اساس نتایج حاصل شده بین دانشآموزان تیزهوش و عادی از نظر انگیزه پیشرفت تفاوت وجود دارد. نتایج این پژوهش با یافتههای پژوهشهای تمنایی فر و گندمي‌(1390)؛ سیفی (2008) و بیکر و تارمیزی (2010) همسو است. در تبیین یافتههای حاضر میتوان بیان داشت که بر اساس مطالعات گوناگون از عواملی که میتواند به عنوان زمینهای مرتبط با انگیزه پیشرفت در نظر گرفته شود میزان هوش افراد است. به این معنی، زمانی که فرد توان هوشی خود را در حد انجام یک تکلیف میبیند عاملی میشود که بر میزان انگیزش او اثرگذار میشود هرچند که در این بین عواملی میتوانند این میزان اثرگذاری را کاهش یا افزایش دهند. انگیزه پیشرفت عبارتست از میل یا علاقه به موفقیت کلی یا موفقیت در یک فعالیت خاص. بعضی افراد دارای انگیزه سطح بالایی هستند و در رقابت با دیگران برای کسب موفقیت به سختی تلاش میکنند. در مقابل، برخی دیگر انگیزه چندانی برای پیشرفت و موفقیت ندارند و از ترس شکست، آماده خطر کردن برای کسب موفقیت نیستند. به هرحال، این نیاز افراد را برای رسیدن به موفقیت در رقابت با معیار برتری، با انگیزه می‌کند (بابلج و سیمیک، 2011). اسلاوین (2006، ترجمه سیدمحمدی، 1385) انگیزه پیشرفت را به عنوان میل یا اشتیاق برای کسب موفقیت و شرکت در فعالیتهایی که موفقیت در آنها به کوشش و توانایی شخصی وابسته است، تعریف کرده است. وی معتقد است افراد دارای انگیزش پیشرفت سطح بالا برای حل مشکلات و رسیدن به موفقیت بسیار کوشا و جدی هستند، در صورت شکست، دست از تلاش بر نمیدارند و تا رسیدن به موفقیت به کوشش خود ادامه میدهند. در رابطه با این که انگیزه پیشرفت بالا به موفقیت میانجامد یا این که موفقیت موجب بالا رفتن سطح انگیزه پیشرفت میشود، پژوهشها نتایج قاطعی را به دست ندادهاند. آن چه که مشخص شده این است که انگیزه پیشرفت در ابتدا تحت تأثیر تجربههای فرد در خانواده است. یعنی هر چه تجربه‌‌های موفقیت‌آمیز فرد در خانواده بیشتر باشد، انگیزش وی بالاتر است. پس از آن که فرد وارد مدرسه شد و تجارب بیشتری کسب نمود، در این شرایط موفقیت و انگیزش پیشرفت روی یکدیگر اثر میگذارند. به عبارت دیگر، افزایش موفقیت باعث افزایش انگیزش پیشرفت میشود که در مقابل، انگیزش پیشرفت بالا نیز باعث موفقیت بیشتر می‌شود (بابلج و سیمیک، 2011). به طور کلی مي‌توان بیان داشت زمانی که فرد از سطح هوشی بالاتری برخوردار باشد فرد میزان توانمندی‌هاي خود را به نحو بهتری برای دستیابی به موفقیت‌ها و کامیابی‌ها مورد استفاده قرار مي‌دهد. و همچنین این میزان هوش در فرد بر روی اعتماد به نفس و ایمان فرد به توانمندی‌هاي خویش اثرگذار خواهد بود و منجر مي‌شود که فرد در راستای رسیدن به اهدافش هر چه بیشتر مصصم تر شود و انگیزش بیشتری در خود ایجاد نماید چرا که زمینه دستیابی به اهداف را در خود مي‌بیند.
فرضیه دوم: بین خلاقیت و مولفه‌هاي آن در دانشآموزان تیزهوش و عادی شهر ایلام تفاوت معنیداری وجود دارد.
بر اساس نتایج بدست آمده از فصل چهارم (جدول 4-5) فرضیه تفاوت بین خلاقیت و مولفههای آن در دانشآموزان تیزهوش و عادی تایید شد. بر اساس نتایج حاصل شده بین دانشآموزان تیزهوش و عادی از نظر خلاقیت و مولفه‌هاي آن تفاوت وجود دارد. نتایج این پژوهش با یافتههای پژوهشهای پیرخائفی و همکاران (1386 و بیکر و تارمیزی (2010) همسو است. در تبیین نتایج حاضر میتوان بیان داشت که خلاقیت از جمله موضوعاتی است که تحت تاثیر میزان هوش افراد قرار میگیرد. در همین راستا پیرخائفی و همکاران (1386) در پژوهشی با عنوان مقایسه خلاقیت و هوش دانشجویان رشته‌هاي مختلف تحصیلی بیان داشتند که بین میانگین خلاقیت و هوش دانشجویان رشته‌هاي مختلف تفاوت معنیداری وجود دارد و همچنین میزان خلاقیت با میزان هوش افراد در رابطه است به گونه ای که پیشرفت تحصیلی و ظهور استعداد و خلاقیت دانشآموزان بدون وجود فاکتور میزانی از هوش در آنان میسر نیست.
نکته دیگر اینکه خلاقیت توانایی تولید ایده‌هاي اصلی و سازگارانه است. لذا تولید این ایده‌ها نیازمند سطحی از توانش‌هاي هوشی است. چرا که فرد برای نشان دادن و ارایه ایده‌هاي نوین و جدید نمیتواند بی نیاز از توانش‌هاي شناختی خود عمل کند.
فرضیه سوم: بین عملکرد تحصیلی دانش آموزان تیزهوش و عادی شهر ایلام تفاوت وجود دارد.
بر اساس نتایج بدست آمده از فصل چهارم (جدول 4-6) فرضیه تفاوت بین عملکرد تحصیلی در دانشآموزان تیزهوش و عادی تایید شد. بر اساس نتایج حاصل شده بین دانشآموزان تیزهوش و عادی از نظر عملکرد تحصیلی تفاوت وجود دارد. نتایج این پژوهش با یافتههای پژوهشهای تمنایی فر و گندمي‌(1390)؛ سیفی (2008) و چو (2010) همسو است. در تبیین نتایج حاضر میتوان بیان داشت که بر اساس مطالعات گوناگون عوامل مختلفی بر عملکرد تحصیلی افراد تاثیر میگذارند که متخصصان تعلیم و تربیت آنها را به چهار دسته شامل عوامل فردی، عوامل آموزشگاهی، عوامل خانوادگی و عوامل اجتماعی تقسیم کردهاند (زهراکار، 1386). که در بین عوامل فردی، یکی از عوامل تاثیرگذار بر عملکرد تحصیلی افراد، هوش و توانایی ذهنی اوست. هرچه میزان هوش افراد بالاتر باشد به نوبه ی خود عملکرد تحصیلی بهتری را به دنبال خواهد داشت. همچنین بر اساس مطالعات انگیزه پیشرفت که آن را به صورت میل یا علاقه به موفقیت کلی یا موفقیت در یک فعالیت خاص تعریف کردهاند در دانش آموزان تیزهوش نسبت به دانش آموزان با هوش متوسط در سطح بالاتری قرار میگیرد.
5-3- محدودیتهای پژوهش
1- ارزیابی انگیزه پیشرفت و خلاقیت دانش آموزان به شیوه پرسشنامهای ممکن است صحت و دقت یافتهها را مورد تردید قرا

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment