منبع پایان نامه ارشد درباره انگیزه پیشرفت، دانش آموز، دانش آموزان

تارمیزی (2010) در مطالعه ی خود در مورد مقایسه خلاقیت و انگیزه پیشرفت دانش آموزان با سطح هوشی بالا و دانش آموزان عادی بیان داشتند. که بین این دو گروه از نظر خلاقیت و انگیزه پیشرفت تفاوت معنی داری وجود دارد به این معنی که دانش آموزان با هوش بالا از میزان خلاقیت و انگیزه پیشرفت بالاتری برخوردارند در مقایسه با دانش آموزان با هوش عادی.
فصل سوم
طرح پژوهش
3-1- مقدمه
در این فصل توضیحاتی پیرامون طرح پژوهش، جامعه آماری، نمونه، روش نمونهگیری، ابزارهای پژوهش و روایی و پایایی ابزارهای پژوهش ارایه و سپس، به توضیح روش اجرای پژوهش و روشهای تجزیه و تحلیل آماری دادهها، پرداخته میشود.
3-2- طرح پژوهش
پژوهش حاضر، از نوع مطالعات توصیفی (علی-مقایسه ای) است. اين روش را غالباً پس رويدادي نيز مي‌نامند، زيرا اشاره به مواردي دارد كه در آنها علت از پيش رخ داده است و مطالعه آن در حال حاضر از طريق اثري كه بر متغير ديگر گذاشـته، صورت ميگيرد. در علوم رفتاري به اين دليل از اين طرح استفاده مي شود كه محقق بسياري از روابطي را كه علاقمند به مطالعه و بررسي آنها مي باشد، نميتواند كنتـرل و دستكاري نمايد. در تحقيـق حاضر، محقق به مقايسه انگیزه پیشرفت، خلاقیت و عملکرد تحصیلی در دانشآموزان تیزهوش و عادی شهر ایلام مي پردازد.
3-3- جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیهی دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی شهر ایلام بودند که در سال تحصیلی 92-93 مشغول به تحصیل بودند.
3-4- نمونه و روش نمونهگیری
به منظور انجام پژوهش حاضر تعداد 140 نفر (70 تیزهوش و 70 عادی) بر اساس جدول کوهن (1386، به نقل از سرمد و بازرگان، 1390) به شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. به این شیوه که ابتدا از بین مدارس تیزهوش و عادی شهر ایلام 6 مدرسه انتخاب سپس از هر مدرسه 3 کلاس و از هر کلاس نیمي‌از اعضای آن کلاس انتخاب شدند. اعضای دو گروه از نظر ویژگیهای سطح اقتصادی اجتماعی، سواد والدین، سن و … با یکدیگر همتا شدند.
3-5- ابزارهاي اندازهگيري پژوهش
به منظور اندازهگيري متغيرهاي پژوهش و انجام پژوهش حاضر از ابزارهاي زير استفاده شد.
پرسشنامه انگیزه پیشرفت (AMQ)
یکی از رایج ترین آزمون‌هاي مداد کاغذی برای سنجش نیاز به پیشرفت آزمون انگیزه پیشرفت هرمنز است. هرمنز (1970) آن را بر مبنای دانش نظری و تجربی موجود در نیاز به پیشرفت و با بررسی بیشتر پژوهش‌هاي مربوط به آن تهیه کرده است. هرمنز ابتدا 92 ماده را برای این آزمون انتخاب کرد كه بر مبناي ده ويژگي كه متمايز كننده افراد داراي انگيزه پيشرفت بالا از افراد با انگيزه پيشرفت پائين به شرح زير تهيه گرديد. 1-بالا بودن سطح آرزو، 2- انگيزه قوي براي تحرك به سوي بالا، 3- مقاومت طولاني در مواجهه با تكاليف با سطح دشواري متوسط، 4- تمايل به اعمال تلاش مجدد در انجام تكاليف نيمه تمام، 5- ادراك پويايي از زمان، يعني احساس اينكه امور سريع روي مي دهند، 6- آينده نگري، 7- توجه به ملاك شايستگي و لياقت در انتخاب دوست و همكار، 8- بازشناسي از طريق عملكرد خوب در كار، 9- انجام دادن كاري به نحو احسن، 10-رفتار ريسك كردن پائين. اين ده ويژگي را هرمنز بر مبناي پژوهشهاي قبلي به دست آورده بود و به عنوان اساس و راهنما براي انتخاب سئوالات برگزيد. پس از اجراي آزمايش و تجزيه و تحلیل سئوالات و محاسبه همبستگي يك يك سئوالات با كل آزمون 29 سئوال به عنوان پرسشنامه نهایی انگيزه پيشرفت انتخاب شد ، لازم به ذكر است كه پس از تحليل سئوالات هيچ سئوال معنا داري در رابطه با ويژگي دهم در پرسشنامه نهائي وارد نشد، لذا پرسشنامه نهائي تنها بر اساس 9 ويژگي ساخته شد. سئوالات پرسشنامه به صورت جمله ناتمام بيان شد و به دنبال هرجمله چند گزينه داده شده است، جهت يكسان سازي ارزش سئوالات براي هر 29 سئوال پرسشنامه 4 گزينه نوشته شد ، اين گزينه‌ها به حسب اينكه شدت انگيزه پيشرفت از زياد به كم يا كم به زياد باشد به آنها نمره 1 تا 4 داده مي شود که دامنه تغييرات نمرات از 29 تا 107 است. نمره ي کل، اگر بالا باشد نشانگر انگیزه پيشرفت بالا و نمرات پائين، بيانگر انگیزه پيشرفت پائين در فرد مي باشد. هرمنز (1970) پایایی فرم اصلی این آزمون را با روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی به ترتیب 82/0 و 85/0 محاسبه کرد. همچنین ضریب روایی این پرسشنامه را با محاسبه همبستگی با رفتارهای پیشرفت گرا 88/0=r محاسبه کرد. همچنین ضریب روایی این پرسشنامه را با محاسبه همبستگی با پرسشنامه اندریافت موضوع معنی دار گزارش کرد. برومندنسب (1381) در پژوهش خود، ضریب پایایی با استفاده از فرمول اسپیرمن- براون برای آزمودنی‌های دختر، پسر و کل آزمودنی‌ها 72/0 , همچنین ضریب پایایی به روش گاتمن برای آزمودنی‌های دختر 71/0، برای آزمودنی‌های پسر و کل آزمودنی‌ها 70/0 به دست آورد. آلفای کرونباخ برای آزمودنی‌های دختر 80/0، برای آزمودنی‌های پسر 76/0 و برای کل آزمودنی‌ها 78/0 محاسبه شد. همچنین روایی این پرسشنامه با استفاده از محاسبه ضریب همبستگی این آزمون با پرسشنامه انگیزه پیشرفت گیزلی (1971) در سطح 05/0p معنی دار گزارش کرد. برخوردی، رفاهی و فرخ بخش (1388) نیز پایایی این پرسشنامه را با استفاده از روش آلفای کرونباخ 75/0 گزارش کردند.
پرسشنامه خلاقیت
عابدی (1372) کوشش کرد که وسیله ای برای اندازه گیری خلاقیت بیابد که ضمن دارا بودن اعتبار و پایایی قابل قبول، در زمان نسبتاً کوتاهی اجرا و نمره گذاری شود. در سال‌هاي 1362-64 عابدی بر پایه تعریف تورنس (1965) از خلاقیت، یک آزمون 65 سؤالی (چندجوابی) برای اندازه گیری خلاقیت ساخت. مواد این آزمون در چهار گروه سیالی، ابتکار، انعطاف پذیری و بسط قرار مي‌گیرد. وی در سال 1986 در دانشگاه کالیفرنیا با کمک یکی از دانشجویان درس آمار و روش تحقیق این آزمون را از نو طراحی نمود و بارها مورد تجدید نظر قرار داد. فرم کنونی آن در سال 1992 توسط وی و گروهی از استادان دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس ساخته شد. در این تحقیق از ترجمه این آزمون توسط کفایت و شکرکن (1373) انجام شده استفاده گردید. دو نمونه از سؤال‌هاي این آزمون در زیر آمده است:1- به شغلی که مستلزم فراهم آوردن اندیشه‌هاي بسیار باشد؟ الف- علاقه مند نخواهم بود. ب- شاید علاقه مند باشم. ج- علاقه مند خواهم بود.
2-در بیان مطالب خود با چه سهولتی از کلمات استفاده مي‌کنید؟ الف- معمولاً اشکال دارم. ب- گاهی اشکال دارم. ج- به ندرت اشکال دارم.
این آزمون دارای 60 ماده میباشد که تعداد 22 ماده در سنجش ابتکار، 16 ماده در سنجش سیالی، 11 ماده در سنجش انعطاف پذیری و 11 ماده در سنجش بسط به کار مي‌رود. هر ماده دارای سه گزینه مي‌باشد که به آنها به ترتیب نمره ای از 1 تا 3 تعلق مي‌گیرد. این نمرهها در چهار گروه جمع شده و بدین ترتیب چهار نمره به دست آید و با جمع چهار نمره میتوان به یک نمره کل برای خلاقیت آزمودنی به دست آورد. در سال 1363 فرم اولیه این آزمون توسط عابدی روی تعداد 650 نفر از دانش آموزان کلاسهای سوم راهنمایی در تهران اجرا شد. همچنین به 200 نفر از همین دانشآموزان علاوه بر این آزمون خلاقیت تورنس نیز داده شد. از آزمون تورنس به عنوان شاخص اعتبار همزمان استفاده شده و ضریب همبستگی بین نمره ی کل آزمون تورنس و نمره کل این آزمون معادل 46/0 گزارش شده است. در پژوهش ممبینی (1379) برای سنجش روایی آزمون خلاقیت از آزمون نگرش نسبت خلاقیت استفاده شده است.
عملکرد تحصیلی
در پژوهش حاضر جهت تعیین عملکرد تحصیلی دانش آموزان از معدل ترم جاری آنها استفاده خواهد شد.
3-6- روشهای تجزيه و تحليل دادهها
در این پژوهش به منظور تجزيه و تحليل داده‌ها در اين تحقيق از روشهاي آماري زير استفاده شده است:
1ـ روش هاي‌ آمار‌توصيفي مانند محاسبه ميانگين، انحراف معيار، کمترین و بیشترین نمره
2ـ تی تست گروه‌هاي مستقل
3- روش هاي آلفاي كرونباخ جهت محاسبه ضرايب پايايي
جهت تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده از نرم افزار كامپيوتري «SPSS» نسخه بیست استفاده شده است. ضمناً براي كليه فرضيه‌ها سطح معني داري 05/0=/ در نظر گرفته شده است.
فصل چهارم
یافتههای پژوهش
4-1- مقدمه
در این فصل به ارائه نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل آماری دادههای پژوهش پرداخته شده است. پس از تجزیه و تحلیل آماری، نتایج در سه قسمت، ویژگی‌هاي جمعیت شناختی نمونه پژوهش، یافتههای توصیفی و یافتههای مربوط به فرضیههای پژوهش ارائه میشوند. در بخش ویژگیهای جمعیت شناختی فراوانی، درصد و برخی شاخصهای آماری مربوط به جنسیت و تحصیلات افراد نمونه پژوهش گزارش میشود. در قسمت یافتههای توصیفی، میانگین، انحراف معیار، بیشترین و کمترین نمرههای مربوط به متغیرهای پژوهش ارائه میشود. در بخش یافتههای مربوط به فرضیات پژوهش، با استفاده از روش آماری تی تست گروه‌هاي مستقل، آزمون فرضیهها و معناداری تفاوتها بین گروهها مورد بررسی قرار میگیرد.
4-2- ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه پژوهش حاضر
نمودار 4-1 توزیع اعضای نمونه را بر اساس جنسیت آنان به صورت فراوانی و درصد نشان میدهند.
نمودار 4-1 نشان میدهد که فراوانی و درصد به ترتیب متعلق به شرکت کنندگان پسر به تعداد 81 نفر (58 درصد)، و دختر 59 نفر (42 درصد) میباشند. که در مجموع این اطلاعات مربوط به جنسیت 140 نفر شرکتکنندگان در پژوهش حاضر میباشد.
جدول 4-1 توزیع اعضای نمونه را بر اساس پایه تحصیلی به تفکیک جنسیت به صورت فراوانی و درصد نشان مي‌دهد.
جدول 4-1. فراوانی و درصد فراوانی شرکت کنندگان در پژوهش بر اساس پایه تحصیلی به تفکیک جنسیت
متغیر
فراوانی
درصد
فراوانی تراکمي‌درصد
سال اول
پسر
24
14/17
14/17
دختر
15
72/10
86/27
سال دوم
پسر
29
72/20
58/48
دختر
27
28/19
86/67
سال سوم
پسر
28
20
86/87
دختر
17
14/12
100
جدول 4-1 نشان مي‌دهد که بیشترین فراوانی به ترتیب متعلق به شرکت کنندگان پسر (29 نفر) و دختر (27 نفر) سال دوم و کمترین فراوانی مربوط به شرکت کنندگان پسر (24 نفر) و دختر (15 نفر) سال اول دبیرستان مي‌باشد.
4-3- یافتههای توصیفی
یافتههای توصیفی این پژوهش شامل شاخصهای آماری مانند میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمرهها میباشد که برای انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی در جدول‌هاي 4-2 و 4-3 نشان داده شده است:
جدول 4-2. میانگین، انحراف معیار، بیشترین و کمترین نمره متغیرهای انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی
آماره متغیر
میانگین
انحراف معیار
کمترین نمره
بیشترین نمره
انگیزه پیشرفت
36/53
31/6
20
87
عملکرد تحصیلی
97/15
10/3
35/12
50/19
همانطوري كه در جدول 4ـ2 مشاهده ميشود در متغیر انگیزه پیشرفت، ميانگين و انحراف معيار به ترتيب 36/53 و 31/6 و در متغیر عملکرد تحصیلی، 97/15 و 10/3 میباشد.
در جدول 4-3 میانگین، انحراف معیار و کمترین و بیشترین نمره در متغیر خلاقیت و مولفههای آن ذکر مي‌گردد.
جدول 4-3. میانگین، انحراف معیار، بیشترین و کمترین نمره متغیر خلاقیت و مولفه‌هاي آن
آماره متغیر
میانگین
انحراف معیار
کمترین نمره
بیشترین نمره
مولفه سیالی
73/35
72/5
18
47
مولفه ابتکار
42/47
76/6
23
65
مولفه انعطاف پذیری
38/24
84/5
11
32
مولفه بسط
56/23
31/5
12
33
نمره کل خلاقیت
18/126
53/9
76
180
بر اساس آنچه كه در جدول 4ـ3 مشاهده ميشود ميانگين و انحراف معيار به ترتيب در مولفه سیالی، 73/35 و 72/5، در مولفه ابتکار، 42/47 و 76/6، در مولفه انعطاف پذیری،

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment