منابع پایان نامه ارشد درباره کتابخانه ها، جهان اسلام

اداري و مذهب مورد علاقه مردم و هماهنگ با قرآن وسنت نبوي است” وي مي افزايد: ” هر گونه تحقيق وپژوهشي که با اين بر نامه ها همسو باشد، تهيه، تنظيم، منتشر ، نگهداري وتبليغ مي شود وهر گونه تحقيق وتاليفي که موافق با مذهب ديگران (به ويژه مذهب تشيع اماميه) باشد انحراف از دين وبدعت وکفر معرفي ومردم را از نزديک شدن به آن منع مي کنند”180 در اين قسمت برخي از آن مراکز انحصاري بطور اختصار آورده مي شود:
الف )کتابخانه ها
دركشور وهابي نشين عربستان كتابخانه هاي زيادي با ارقام بالاي ازكتب وجود دارد اما متأ سفانه وهابيت ازاين كتاب خانه ها استفاده انحصاري مي كنند اما وقتي مراجعين از كتابخانه هاي شيعه باز ديد مي كنند كتب اصلي ودسته اول ساير فرق مسلمين حتي وهابيت به وفور به چشم مي خورد وبدون هيچ محدوديتي در اختيار همگان قرار مي گيرد اما اگر يك مُراجع شيعي ويا يك محقق در باره شيعه پژوهشي داشته باشد وبه اين كتاب خانه ها مراجعه كند كتب ومنابع اصلي ودسته اول شيعي را پيدا نخواهد كرد و يا اگر پيدا شود به صورت تحريف شده وناقص خوا هد بود .علي محمدي آشناني در كتاب شناخت عربستان به برخي از اين كتابخانه ها اشاره اي دارد و چنين مي نگارد : تعداد کتابخانه هاي عمومي عربستان در سال 1410 به 60 عدد افزايش يافت و در حال حاضر بيش از يک ميليون جلد کتاب دراين کتابخانهها موجود است. مهمترين کتابخانه هاي عربستان عبارتنداز:
1- کتابخان? شوراي انگليس: درسال 1970 تأسيس شد و داراي 9000 جلد کتاب و 59 مجل? دورهاي است
2. کتابخان? فرهنگي.
3. کتابخان? انجمن ادار? عمومي : در سال 1962 تأسيس گرديد و داراي050/770/1جلد کتاب عربي و انگليسي ، 669 مجل? دوره اي و 951 نشري? دولتي است .
4. کتابخان? دانشگاه اسلامي : در مدين? منوره ، در سال 1961 تأسيس شد وداراي 000/334 جلد کتاب، 26000 ، 897 پايان نامه ، اسلايد و ميکروفيلم است
5. کتابخان? عمومي ملک عبدالعزيز : در سال 1985 تأسيس شد وداراي 068/139 جلد کتاب [عربي] 293/22 جلد کتاب [اساسًا انگليسي] 872 مجل? ادواري [عربي و غير عربي] و داراي مجموعه اي از کتب تاريخي و کتب کمياب مرجع مي باشد.
6. کتابخان? دانشگاه ملک سعود : اين کتابخانه داراي 1 ميليون جلد کتاب ،3000 نشري? ادواري، 86000 نشري? دولتي و تعداد زيادي کتب خطي کمياب و مرجع است . و يک واحد مرکزي با 14 واحد فرعي دارد که سه واحد آن مخصوص دانشجويان دختر است . استفاد? عموم از آن ، به شرط ارائ? معرفي نامه آزاد مي باشد. در اين کتابخانه تعدادي کتب ايراني نيز موجود است که اکثراً کتب شعر عمر خيام ، رودکي، سعدي و حافظ مي باشد
7. کتابخان? الحرم [مکه] با 6000 جلد کتاب .
8. کتابخان? مدرسة الحديث [مکه].
9. کتابخان? اوقاف مدينه : کتابخان? عارف حکمت 6000 جلد کتاب ، و کتابخان? محموديه 2000 قرآن
10.کتابخان? ملي ملک فيصل : در سال 1968 تأسيس شد و داراي 000/37 جلد کتاب به زبان عربي، انگليسي و فرانسه است.
11. کتابخان? ملي ملک فهد : عمليات ساختمان سازي اين کتابخانه در سال 1406 هـ. ق. آغاز و با صرف مبلغ 8 ميليون ريال سعودي در سال 1409 هـ. ق. به پايان رسيد . مساحت کتابخان? ياد شده 58 هزار متر مربع است که شامل 30 هزار متر مربع پارک و فضاي سبز و 28 هزار متر مربع بناي سه طبقه مي باشد.
اين کتابخانه درحال حاضر داراي تعداد 30 هزار مدرک و سند درباره تاريخ و توسع? کشور است و تا پايان محرم 1412 هـ. ق. نيز تعداد 332/275 سند در مخزن اطلاعات در بخشهاي اطلاعات عمومي، کتابهاي مرجع الف وب، موجود بوده است. همچنين اين کتابخانه داراي 21064 نسخه اصلي مدارک و 2500 تصوير مدارک مي باشد که در مناطق مختلف کشورنگهداري ميشود. دراين کتابخانه سکه هاي ضرب شده دردوران امويان، عباسيان، اشکانيان، سامانيان، غزنويان، آل بويه، فاطميان، سلجوقيان، ايوبيان، ايلخانان، مملوکيان عثماني و همچنين سکه هاي برنزي مربوط به دوران قبل از اسلام ساسانيان و بيزانسي نيز وجود دارد.گفتني است اين کتابخانه مجهز به سالن مدارک، سالن کتب خطي وکمياب، سالن سمعي وبصري، سالن مرکز اطلاعات و بخش جداگانه زنان مي باشد.
12. کتابخان? دانشگاه امام محمد بن سعود
13. کتابخان? سرويس اطلاعاتي سازمان ايالات متحده [جده] : داراي 2000 جلد کتاب و 65 نشري? ادواري است.
14.مرکز اطلاعات سازمان استانداري عربستان سعودي
15. کتابخان? مسجد نبوي181
ب)مراکز انتشاراتي
وهابيت در كشور عربستان مراكز انتشاراتي زيادي در اختيار دارد كه بصورت فعال براي تبليغ وهابيت كار مي كنند . گفتني است كه قسمتي از فعاليت اين مراكز اختصاص دارد به نشر كتب ضد شيعي وردّ عقايد مذهب شيعي در جهان وبخشي از فعاليت آن ها مربوط مي شود به نشر آثار وكتب پيشوايان شان مانند ابن تيميه ومحمد ابن عبدالوهاب وديگران، اما بخش قابل توجهي اين مراكز پيرامون تفسير قرآن وسنت نبوي با داعيه منحصر بودن تفسير اسلامي از ديدگاه علماء آنان با استدلال در دست داشتن سر زمين وحي وتسلط بر حرمين شريفين مشغول فعاليتاند. عباس جعفري در مقالة تحت عنوان “فرقة وهابيّت و عملكرد آن درتاريخ معاصر” مينويسد: بيش از 117 مراکز انتشاراتي و چاپخانه در زمين? چاپ وانتشار کتاب ومجله در عربستان تا سيس شده که مهمترين آنها به شرح زير است :
1. دارابن الجوزي ، دمام
2. موسسه اسام ، الرياض
3. مکتبه الاوس ، المدينه
4. مکتبة الباز
5. دار الشروق للنشر والتوزيع، جده .و غيره…بخش مهمي از کتاب ها منتشر شده به زبان هاي عربي، انگليسي، فارسي واردو است. در اين چاپخانهها غير از کتب قديمي پيشوايان سلفي گري مانند ابن تيميه، ابن القيم ، ابن کثير، ومحمد ابن عبدالوهاب ، اختصاص به رد عقايد مذهب شيعه ودشمني وضديت با آن ، به ويژه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران دارد که ناشران با دستور حاکمان وهابي با جديت بسيار ، آنها را به چاپ رسانيده ودر داخل وخارج عربستان در ميان مسلمانان وغير مسلمانان (بيشتر به صورت اهدايي ) توزيع ميکنند ويکي از مهمترين مسائل که در بيشتر اين کتابها به چشم مي خورد ونويسندگان وهابي آن را مطرح مي کنند منحصر دانستن تفسير اسلام وسنت نبوي به مرکز وحي (حرمين شريفين) و علما وساکنان آن است وهر گونه عقيده و فکري را که خارج از محيط حرمين در سراسر جهان مطرح شود باطل مي دانند . آنان با فرا خواني متفکران وجهان اسلام با در اختيار گذاشتن امکانات (کتابخانه وبودجه) در راه اين هدف تلاش مي کنند.182
12. استفاده از ابزار رسانه اي (مطبوعات ،راديو ، تلويزيون ، خبر گزاري ها و سايت ها)
يكي از ابزار بسيار مؤثر براي تبليغ واطلاع رساني ابزار رسانه است به ويژه در عصر كنوني كه درعصر ارتباطات قرار گرفته ايم اهميت اين ابزار بيش از پيش براي ما محرز و آشكار مي شود، حاكمان وهابي عربستان كه اين ابزار را در دست دارند براي تبليغ وگسترش مذهب وهابي بطور بسيار فعال عمل مي كنند. عباس جعفري در مقالة خويش در اين رابطه چنين مي نگارد:
1. مطبوعات: در کشور عربستان ،همه مطبوعات در داخل وخارج کشور به زبان هاي عربي وانگليسي با شمارگان بالا ، زير نظر دولت (وزارت تبليغات )وبا بودجه دولتي فعاليت مي کنند. در واقع رسانه ها بازگو کننده خط فکري وسياسي حاکم بر کشور هستند که دولت آن را ترسيم مي کند. مهمترين روز نامه ها ومجلات عربي وانگليسي عبارتند:
الجزيره، الرياض، المدينه المنوره، عکاظ، اليوم ،البلاد ، الشرق الاوسط ، الحيات، المجله ، المستقبل، الندوه ،الدعوه ، المجتمع ، المسلمون ، اخبار العالم الاسلاميه ، اليمامه و …..
2. خبر گزاري (داخلي وخارجي)خبر گزاري داخلي در سال 1970 م تاسيس شده است وبا عنوان عربي “وکاله الانباء السعوديه “وعنوان لاتين ” S0P0A” فعاليت مي کند.- خبر گذاري اسلامي “I0P0A”- خبر گذاري خارجي رويتر و آسوشيتدپرس .
3. راديو و تلويزيون : راديو وتلويزيون عربستان در سال 1967 م راه اندازي شده است وزير نظر دولت به ويژه وزارت ا طلاعات ، قرار دارد وبه زبان هاي عربي ، انگليسي ، فارسي ، فرانسوي ، ترکي و اردو در جهت سياست هاي فرهنگي ، سياسي کشور بر نامه هاي درون مرزي وبرون مرزي تهيه و پخش مي کند .فعاليت فرهنگي ، راديويي وتلويزيوني براي مردم آزاد نيست و تمام آنها طي فرماني از اظهار نظر مطبوعاتي ورسانه اي ممنوع شده اند ، ورود نشريات خارجي به دليل انتقاد از بر نامه هاي حکومتي سعودي ممنوع است و اعضاي حاکم بر کشور که همگي از خاندان سعودي و وابستگان آنان هستند، به شدت بر برنامه ها ي رسانه نظارت دارند.183
4. سايت هاي فعال :بنا بر گزارش بعضي از سايت ها؛ وهابيت سايت هاي فراواني را براي تبليغ وهابيت در سراسر جهان راه اندازي كرده اند و آمار آن همچنان در حال افزايش است . در يكي از سايت ها با عنوان ” پنج هزار سايت اينترنتي ابزار دست وهابيت ” چنين آمده است:يك روزنامه الجزايري در گزارشي پيرامون تبليغ وهابيت و سلفي‌گري تكفيري بيان داشت: در حال حاضر بالغ بر 5 هزار سايت اينترنتي وجود دارد كه به ترويج نظريات و عقايد گروه تروريستي القاعده و مبارزات مسلحانه مي پردازند.اشاعه افكاربه نقل از خبرگزاري قرآني ايران (ايكنا)، اين روزنامه الجزايري در گزارشي از افزايش سايت‌هايي كه به ترويج و گروه تروريستي القاعده كه بر پايه فرقه وهابيت پايه‌گذاري شده‌است، پرده برداشت .در اين گزارش آمده‌است: “تاكنون 5 هزار سايت اطلاع رساني براي تبليغ اين گروه تروريستي و تشويق به انجام عمليات تروريستي يا به زعم آنها مبارزات مسلحانه و جهاد وجود دارد كه ازآن به عنوان دستاويزي براي مبارزه با آمريكا بهره مي‌برند. در ادامه بيان شده‌است: “مسئولان اين سايت‌ها كه خود را جهادگران سلفي مي‌نامند از اين حربه براي تبليغ وهابيت و عمليات تروريستي بر ضد مسلمانان استفاده مي‌كنند. اين در حالي است كه در سال 1998 تنها 12 پايگاه اينترنتي در اين زمينه وجود داشت اما پس از حواث يازده سپتامبر و افزايش روند فعاليت اين گروه، اين تعداد در سال 2005 به 4800 سايت و در حال حاضر بالغ بر 5000 سايت اينترنتي است.184
فصل سوم: تأثيرپذيري وهابيت از اسرائيليات
راههاي تأثيرپذيري وهابيت از اسرائيليات
پس از آنکه در فصل نخست به تفصيل به معرفي اسرائيليات و در فصل دوم به معرفي فرقهي وهابيت پرداختيم، در اين فصل در صدد هستيم که راههاي تأثيرپذيري وهابيت از اسرائيليات را ذکر نمائيم. بطور کلي ميتوان گفت که وهابيت به سه شيوه تحت تأثير اسرائيليات قرار گرفتهاند که عبارتنداز:
الف) اهل کتاب
برخي از اهل کتاب ناچار اسلام آورده بودند و گوشت و پوست آنها آغشته به اعتقادات يهودي و مسيحي بود و اطلاعات زيادي از تورات و انجيل موجود داشتند؛ از اين رو، مسلمانان به ديده دانشمند و افراد با اطلاع به آنها نگاه ميکردند و آنان نيز، در محافل و جمع مسلمانان از اسرائيليات روايت ميکردند. از مشهورترين آنها ميتوان افراد ذيل را نام برد:
1. کعب الأحبار
احبار جمع “حَبر يا حبر” به معناي دانشمند است. کعب الأحبار يعني کعب دانشمندان185 بعضي وجه تسميهاش را در اختيار داشتن کتابهاي احبار (دانشمندان يهود) دانستهاند.186 در اينکه کعب چه زماني مسلمان شد، اختلاف نظر است. صحيحترين قول آن است که او در زمان عمر اسلام آورد.187
سال 32هجري، در دوران خلافت عثمان، در حمص وفات يافت.188 او با صحابه پيامبر (ص) مي نشست و از کتابهاي اسرائيليات بر ايشان روايت نقل ميکرد.189
1. ابوهريره ميگفت: “کانَ اَهلُ الکتاب يقروُنَ التورا? بالعبرانيـة و يفسَّرونه

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment