منابع پایان نامه ارشد درباره نرم افزار

کربنات سديم 5/7 درصد و آب مقطر به حجم 50 ميليليتر رسانده شد. اين محلول در مدت يک شبانه روز در تاريکي نگهداري و سپس جذب آن در طول موج 765 نانومتر خوانده شد. مقدار ترکيبات فنلي بر حسب ميليگرم در کيلوگرم نمونه عصاره بر طبق فرمول ذيل محاسبه گرديد:
(3-12) ×1000
که Y مقدار ترکيبات فنلي بر حسب ميليگرم بر ميليليتر (فرمول 3-11) و W وزن نمونهي عصاره است (شهيدي، 2004).
شکل 3-2. منحني کاليبراسيون غلظت ترکيبات فنلي در برابر جذب خوانده شده در طول موج 765 نانومتر
3-4-15. آزمون DPPH
3-4-15-1. ترسيم منحني کاليبراسيون BHT
محلولهاي استاندارد BHT در غلظتهاي 5، 10، 15، 20، 25 پيپيام در متانول آماده شدند. سپس 4 ميليليتر از هر کدام از غلظتهاي آماده شده با يک ميليليتر از محلول 500 ميکرو مولار DPPH در متانول مخلوط گرديد و به مدت 30 دقيقه در دماي 25 درجه سانتيگراد درگرمخانه به دور از نور نگهداري و سپس جذب آنها در طول موج 517 نانومتر خوانده شد. از متانول به عنوان شاهد استفاده شد.
شکل 3-3. منحني کاليبراسيون درصد بازدارندگي BHT در برابر جذب خوانده شده در طول موج 517 نانومتر
3-4-15-2. تعيين فعاليت آنتي راديکالي عصاره
عصارهها در غلظتهاي 100، 200، 300، 400، 500 و 600 در متانول تهيه شدند (کوکيک و همکاران، 2008). سپس 4 ميليليتر از هر کدام از غلظتهاي آماده شده با يک ميليليتر از محلول 500 ميکرو مولار DPPH در متانول مخلوطگرديد و به مدت 30 دقيقه در دماي 25 درجه سانتيگراد در گرمخانه به دور از نور نگهداري و سپس جذب آنها در طول موج 517 نانومتر خوانده شد. درصد مهارکنندگي راديکال آزاد بر حسب معادله 3-13 محاسبه شد
(3-13) IC50 (%) =
که Ac و As، به ترتيب جذب شاهد و جذب نمونه ميباشند. فعاليت آنتياکسيداني عصاره به صورت مقدار IC50 نشان دهنده غلظتي از ترکيب است که باعث 50 درصد بازدرندگي در فعاليت راديکالي ميگردد (کوکيک و همکاران، 2008).
3-4-16. عدد اسيد تيوباربيتوريک
سه گرم از چربي را در 10 ميليليتر کلروفرم حل کرده و 10 ميليليتر از محلول کاري (07/0 درصد اسيد تيوباربيتوريک را در آب که با هم حجمش اسيد استيک مخلوط شده) به آن اضافه گرديد. سپس 5 دقيقه در سانتريفوژ با سرعت 1000 دور در دقيقه قرار داده شد. قسمت آبکي آن جدا شده و به مدت 30 دقيقه در حمام آب جوش قرار گرفت و پس از آن ميزان جذب در طول موج 532 نانومتر اندازهگيري شد. عدد اسيد تيوباربيتوريک بر اساس فرمول 3-13 محاسبه شد.
(3-13) E=
که e، d و a به ترتيب، جذب نوري اندازهگيري شده، ضخامت سل نوري و وزن نمونه بر حسب گرم ميباشند (مهران، 1355؛ ابريشم چي، 1381).
3-4-17. عدد صابوني ناشونده
پنچ گرم نمونه با دقت 01/0 گرم در بالن 250 ميليليتري توزين شد. 50 ميليليتر محلول هيدروکسيد پتاسيم و مقداري سنگ جوش به بالن اضافه شد. سرد کننده برگردان وصل و به مدت يک ساعت به آرامي جوشانده شد. سپس حرارت را متوقف کرده و 50 ميليليتر آب مقطر از بالاي سردکننده به بالن اضافه و پس از سرد کردن بالن، محتويات آن به قيف جداکننده 250 ميليليتري منتقل شد. بالن و سنگ جوش چند بار با هگزان شسته و به داخل قيف جدا کننده ريخته شد. در قيف را بسته و به مدت يک دقيقه به شدت تکان داده و بعد با وارونه کردن قيف و باز کردن شير آن، فشار داخل قيف خارج شد. سپس اجازه داده شد تا دو فاز کاملاً از يکديگر جدا شوند. لايه زيرين تا حد امکان خارج شده و به قيف جداکننده ديگري منتقل شد. عمل استخراج از محلول اتانولي صابون را دو بار ديگر و هر بار با 50 ميليليتر هگزان مانند بار اول تکرار نموده و حاصل سه بار استخراج در قيف جداکننده جمع آوري شد. مواد حاصل از استخراج سه بار و هر بار با 25 ميليليتر محلول اتانول 10 درصد شسته شد. محتويات قيف را هر بار به شدت تکان داده و مايع اتانولي پس از هر بار شستوشو خارج شد. البته قبل از خارج کردن تمام مايع اتانولي، 2 ميليليتر از آن را در قيف باقي گذاشته و قيف جداکننده را چرخانده و چند دقيقه صبر نموده تا باقيمانده لايه مايع اتانولي جمع شود. سپس اين لايه را تا حدي که محلول هگزان به قسمت خروجي قيف برسد جدا کرده و شير آن بسته ميشود. عمل شستوشو با محلول اتانول تا زماني که حاصل شستوشو با اضافه نمودن يک قطره محلول فنل فتالئين صورتي شود ادامه داده ميشود. براي تبخير حلال از حمام آب جوش استفاده شد. باقيمانده تبخير در دماي 2±103 درجه سانتيگراد به مدت 15 دقيقه خشک شد و سپس در دسيکاتور سرد نموده و با دقت 1/0 ميليگرم توزين شد. مرحله خشك كردن چند بار و هر بار به مدت 15 دقيقه تا زماني كه اختلاف بين دو توزين متوالي به كمتر از 5/1 ميلي‏گرم برسد تكرار ميشود. در صورتي كه نياز به تصحيح نتيجه آزمون در رابطه با اسيدهاي چرب آزاد باشد، پس از توزين باقيمانده آن را در 4 ميلي‏ليتر دياتيلاتر حل نموده و 20 ميلي‏ليتر محلول اتانول (كه قبلا در حضور معرف فنل فتالئين تا ايجاد رنگ صورتي كمرنگ خنثي شده) به آن اضافه ميشود. اين محلول با محلول اتانولي هيدروكسيد پتاسيم 1/0 مول در ليتر تا ايجاد رنگ صورتي مشابه تيتر شد. سپس مقدار اسيدهاي چرب آزاد را برحسب اسيد اولئيك محاسبه و وزن باقيمانده محاسبه شد. كليه مراحل آزمون با همان مقادير مواد و بدون نمونه به عنوان شاهد آزمايش انجام شد. مقدار مواد غيرقابل صابوني نمونه برحسب درصد وزني از فرمول زير بدست آمد.
(3-14) درصد وزني مواد غيرقابل صابوني
که m0، m1، m2 و m3 به ترتيب وزن نمونه بر حسب گرم، وزن باقيمانده بر حسب گرم، وزن باقيمانده شاهد بر حسب گرم و وزن اسيدهاي چرب آزاد (در صورت وجود) بر حسب گرم ميباشند که به صورت زير محاسبه شد:
(3-15) VC28/0M3=
که در آن V حجم محلول اتانولي هيدروکسيد پتاسيم استاندارد مصرفي براي تيتراسيون و C غلظت محلول اتانولي هيدروکسيد پتاسيم استاندارد بر حسب مول در ليتر ميباشد (استاندارد ملي ايران، 1371).
3-4-18. شاخص رنگ80
شاخص رنگ نمونه روغن از طريق خواندن جذب روغن در طول موج 420 نانومتر در دستگاه اسپکتروفوتومتر (Model 160A Shimadzu) اندازه گيري شد. دستگاه ابتدا با سل خالي صفر شد. (يوشيدا و همکاران، 1993).
3-4-19. آزمون گرمخانه گذاري
به منظور بررسي اثر آنتياکسيداني عصارههاي متانولي-آبي بذر خرفه بر روغن سويا از آزمون گرمخانهگذاري استفاده شد. بدين منظور عصاره متانولي-آبي خرفه و آنتياکسيدان سنتزي BHT با غلظت 100 پيپيام به روغن سويا بدون آنتياکسيدان در شيشههاي تيره رنگ اضافه شد و طي مدت زمان معيني در دماي 60 درجه سانتيگراد قرار داده شد. اندازهگيري اعداد پراکسيد و اسيد تيوباربيتوريک هر روز جهت بررسي روند اکسايش در روغن سوياي بدون آنتياکسيدان انجام شد (توسلي و همکاران، 1389).
3-5. محاسبه پارامترهاي سينتيکي واکنش اکسايش
در مدل آرنيوس k ثابت سرعت واكنش81 (بر ساعت) است که از طريق معکوس نمودن شاخص پايداري اکسايشي (OSI) به دست ميآيد. Ea، انرژي فعال سازي82 (کيلوژول بر مول)، حداقل انرژي است كه مولكول بايد قبل از انجام واكنش داشته باشد. A، ثابت ويژهي واكنش83 (بر ساعت) نيز به فراواني برخورد مولکولي در تئوري مولکولي مربوط ميشود. Ea و A به ترتيب از شيب خط و عرض از مبدا معادله رگرسيوني (k)Ln در مقابل معکوس دما و به کمک معادله وانت هوف84 (رابطه 3-16) تعيين ميشوند:
(3-16)
که R ثابت جهاني گازها85 (3143/8 ژول بر مول درجه کلوين) و T دما (درجه کلوين) ميباشد.
ضريب دما (Tcoeff) از شيب خط معادله رگرسيوني بين (k)Ln و دماي مطلق (T) محاسبه گرديد.
(3-17)
a و b پارامترهاي مدل ميباشند. آنتالپي و آنتروپي با استفاده از معادله رگرسيوني (k/T)Ln در برابر معکوس دما و معادله مشتق شده از تئوري کمپلکس فعالسازي به نام معادلهي ايرينگ86 (رابطه 3-18) محاسبه ميشود.
از شيب خط و عرض از مبدا معادله رگرسيوني به ترتيب آنتالپي و آنتروپي محاسبه ميشود.
(3-18)
H++?، آنتالپي (کيلوژول بر مول)، h، ثابت پلانك (34-10×626/6، ژول ثانيه)، KB، ثابت بولتزمان (23-10 × 384/1، ژول بر درجه کلوين) و++S?، آنتروپي (ژول بر مول درجه کلوين) ميباشند (فرهوش و همکاران، 2008).
3-6. تجزيه و تحليل آماري
در اين پژوهش، براي مقايسهخصوصيات فيزيکوشيميايي روغن خرفه و همچنين ميزان ترکيبات فنلي عصاره اين گياه از طرح کاملاً تصادفي استفاده شد. همچنين دربخش دوم مربوط به ارزيابي شاخصهاي اکسايشپذيري عصاره اين گياه در روغن، بررسي اثر تيمار(100 پيپيام عصاره متانولي خرفه) طي زمان (صفر تا 14 روز) با استفاده از روش اندازهگيريهاي تکرار شده در زمان87 و در سطح احتمال پنج درصد (05/0p) انجام شد. آزمايشها در سه تکرار انجام شده و نتايج به دست آمده با استفاده از روش تجزيه واريانس (ANOVA) و مقايسه ميانگينها با استفاده از آزمون چند دامنهاي دانکن در سطح احتمال پنج درصد (05/0p) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. تجزيه و تحليل آماري با استفاده از نرم افزار SPSS و رسم نمودارها با نرم افزار EXCEL 2007 انجام گرفت.
فصل چهارم
نتايج و بحث
4-1. درصد استخراج روغن از بذر خرفه
ميزان روغن دانه خرفه 3 تا 7 درصد تعيين گرديد که اين مقدار بسيار کمتر از ميزان روغن در منابع رايج روغنهاي خوراکي نظير سويا (18 تا 22 درصد)، کلزا (18 تا 22 درصد) و زيتون (12 تا 50 درصد) بود (نيکلز و ساندرسون، 2003). همچنين ميزان روغن خرفه از روغنهايي نظير کنجد (61/51 درصد) (ديني ترکماني و کاراپتيان، 1386)، شاهدانه (5/30 درصد) (اماه و همکاران، 2002) و بذرک (25/44 درصد) (حسن زاده و همکاران، 1385) نيز کمتر بود اما نزديک به ميزان روغن ذرت 1/3 تا 7/5 درصد (ريچارد و برايان، 2004) بود. متفاوت بودن راندمان روغن را ميتوان به واريته گياه، شرايط آب و هوايي، مرحله رسيدگي و روش استخراج به کار رفته نسبت داد (ريزيج و همکاران، 2012).
4-2. ويژگيهاي فيزيکوشيميايي روغن بذر خرفه
انتخاب يک روغن براي اهداف خاص توسط ساختار اسيد چرب و خصوصيات آن تعيين ميشود. روغن استخراج شده از يک منبع براي همه اهداف مناسب نيست به طوريکه روغنهاي حاصل از منابع مختلف ساختار اسيد چرب متفاوتي دارند. بنابراين براي استفاده و اثبات مناسب بودنشان به عنوان ماده خام، به مطالعه گسترده خصوصيات فيزيکوشيميايي آنها نياز است (مينزانگي و همکاران، 2011؛ سرچيارا و همکاران، 2010). روغن دانه خرفه استخراج شده داراي رنگ زرد و حالتي مايع حتي در دماي يخچال بود.
4-2-1.

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment