منابع پایان نامه ارشد درباره بهره بردار، جهان اسلام

آنان بشارت مي دادند را فراهم آورد.160
در کتاب شيعيان آمده است:
ايدئولژي وهابيت در مراحل آغازين آن به سوي باز آفريني قاطعانه الگوي امت اسلامي در قرن هفتم گرايش داشته است . اين ايدئولوژي رعب آور و جاه طلبانه بر مبناي يک جهان بيني محکم بنيان نهاده شده بود که بر اساس آن تمامي نا پاکيها و اعمال شرورانه و اهريمنانه مسلمانان عصر حاضر بايد ريشه کن شده و اصول و معيار هاي اسلام واقعي، دقيقا همانگونه که توسط اجداد پرهيزگارِ مورد تأسي وهابيون از جمله امام احمد حنبل، شيخ الاسلام ابن تيميه و شيخ ابن القائم الجوزيه درک، تعبير و تفسير شده بود جا گزين گردد. اين ايدئولوژي از دو گرايش در هم تنيده تشکيل يافته است : نخست تکفير تقريبا تمامي مسلمانان غير وهابي ، صرف نظر از غير مسلمانان، که خود نمايان گر جهان بيني وهابيت است و دوم تغيير افراط گونه جهان از طريق اجراي مجموعه اي از تعارضات و تهاجمات با هدف احيا و بيداري امت اسلامي.161 علي اصغر رضواني در کتاب “وهابيان را بهتر بشناسيم” مي نگارد: “پس از پيروزي بر “عيينه” به سر زمين هاي ديگر لشکر کشي کرده و به بهانه اي گسترش توحيد ونفي “بدعت”، “شرک” و مظاهر آن، از ميان مسلمين به سر زمين نجد واطراف آن؛ مثل يمن و حجاز و نواحي سوريه وعراق، حمله ور شدند، وهر شهري که عقايد آنان را قبول نميکرد غارت کرده، افرادش را به خاک وخون مي کشيدند . پس از ورود به قري? “فصول” از حوالي احسا و عرضه کردن عقايد خود ، مردم با آنان بيعت نکردند ، در نتيجه سيصد نفر از مردان قريه را کشته، اموال وثروت آنان را به غارت بردند”.162
5- استفاده ابزاري از حرميين شريفين
برخاستن دين مبين اسلام از شبه جزيره عربستان و قرار داشتن بيت الله الحرام در مکه ومراقد مطهره پيامبرگرامي اسلام و اولياي دين( عليهم السلام) در مدينه، عربستان را از نظر تاريخي در موقعيت ممتاز قرار داده است .در نظر بسياري از مسلمانان جهان به ويژه مسلمانان خارج از منطقه خليج فارس عربستان جلوه گاه اسلام واقعي است و وهابيون به عنوان پرده داران خانه کعبه و جانشينان پيامبر اسلام از آن بهره برداري مي کنند.
در طول سال ميليون ها زائر از سراسر کشورهاي اسلامي براي زيارت به اين اماکن متبرکه مي آيند وهابيون افزون بر اينکه سالانه ثروت هنگفتي ازين راه به دست مي آورند با ايفاي نقش ميزباني مسلمانان و نگهباني حرمين شريفين براي خود اعتبار و امتياز کسب مي کنند و از القاب مانند “خادم الحرميين”، “متوليان حرمين شريفين” و…استفاده مي کنند وچنين مو قعيتي براي پيشبرد اهداف و تبليغ وهابيت موثر بوده است.
حاکمان سعودي با استفاده از نام بيت الله الحرام و فريضه حج کانونها و مؤسسات متعددي را تشکيل داده و از اين طريق استفاده تبليغي مينمايند، آنان نام وزارت خانه مستقلي به نام ” حج ” تشکيل داده اند که وظيفه اساسي آن رسيدگي به مسايل حج و حجاج است وبايد همه علماء و دانشمندان وهابي ، آمادگي کامل براي بر گذاري مراسم داشته باشند و لزوماَ احکام و پرسش هاي شرعي حاجيان را بر طبق مذهب وهابيت پاسخ گويند و همچنين اداره حرمين شريفين مکه و مدينه از وظايف عمده وزارت حج وشئونات اسلامي است . اين وزارتخانه به طور منظم ، کتاب ها و مجلاتي را براي معرفي مکان هاي تاريخي و اعمال مذهبي مسلمانان طبق مذهب وهابيت چاپ و منتشر مي کند. درفصلنامة فرهنگ پويا درمورد بعضي ازمؤسسات ونهادهايي كه وهابيون ازآنها در طول سال و بويژه درايام موسم حج ، براي تبليغ تفكر وهابيت استفاده مي كنند آمده است:گفتني است موسسات و نهادهاي متعددي مانند ” مجلس الشوراي الدعوه و الارشاد ” ، ” المجلس الاعلي و الشئون الاسلامية ” ، ” رياسة شئون الحرم المکي و الحرم المدني ” ، ” دور الحج في نشرة الدعوة ” ، ” هيئة الامر با لمعروف و النهي عن المنکر ” ، “الرسالة العالية لادارة الهجره العلمية و االافتاء ” ، ” الجماعة الخيريه لتحفيظ القران االکريم ” و ” هيئة الکبار العلماء ” زير نظر وزارت حج فعاليت مي کنند که هريک به سهم خود با برپايي جلسات ، سخنراني ها در داخل و خارج ، تاليف کتب و چاپ و نشريات و توزيع واهداي آنان به ويژه در ايام حج ( ماه هاي ذي القعده و ذي الحجه) به وظايف خويش عمل مي کنند.163
در کتاب تحليل نو بر عقايد وهابيان آمده است :
وهابيت براي پيش برد اهداف و زمامداري شان از امتيازات وفضايل تاريخي سرزمين حجاز استفاده ميکنند نظير اين که پيامبر اسلام(ص) ، در آن سرزمين مبعوث شده و آغاز اسلام ، در آن مکان بوده است . چون اسلام نخستين بار از مکّه و مدينه ، توسعه پيدا کرد و مدينه تا مدتي پس از پيامبر(ص) ، پايتخت اسلام و مرکز تصميم گيري و نصب و عزل خلفا بوده است، امروز نيز مکه و مدينه بايد مرکز اسلام باشد. همچنين ، قرآن در سرزمين حجاز نازل شده و زبان مردم آن ديار را معيار بيان خود قرار داده و قبله گاه مسلمين، مکّه معظمه و مشاهد مشرفه و امکن? مقدسه، در آن جا واقع است. پادشاه اين کشور، خادم الحرمين مي باشد و رژيمش امکانات تبليغاتي بيشتر در اختيار دارد .164علي محمدي آشناني درکتاب شناخت عربستان وجود مكه مكرمه ومدينه منوره را يكي از عوامل اهميت وجايگاه عربستان در نظام سياسي منطقه وجهان دانسته ومي گويد:طلوع خورشيد عالمتاب اسلام و قرار گرفتن بيت الله و حرم نبوي در اين کشور نقش بسيار مهمي در اهميت يافتن عربستان در بين کشورهاي اسلامي و جهان ايفا نموده است. تمام مسلمانان جهان همه روزه پنج نوبت هنگام راز ونياز به سوي پروردگارشان به سوي کعبه نماز ميگذارند و سالانه از اطراف و اکناف عالم براي انجام فرايض حج به آن سرزمين سفر مي کنند.توجه به توسع? اماکن مذهبي ورفاه حجاج، چاپ ونشر گسترد? قرآن کريم و برگزيدن لقب خادم الحرمين الشريفين از سوي رهبر کنوني اين کشور، نشانگر نقش مهم عامل مذهبي در اهميت يافتن عربستان سعودي است.165
6- استفاده ازموسم حج
موسم حج يکي ديگر از ابزار هايي است که براي وهابيت در راستاي تبليغ وهابيگري تاثير گذار بوده است، موسمي که در آن صد ها حاجي مسلمان از اطراف عالم جمع مي شوند مبلغان وهابيت با غنيمت شمردن اين گرد همايي مسلمانان از سراسر جهان در ايام حج ، نهايت تلاش خود را براي تبليغ وهابيت به کار مي گيرند و از اين موقعيّت به خوبي در نشر افکار خود سوء استفاده مي کنند .آنان مبلّغين زبان دان را بين حجاج مي فرستند، وبا بحث علمي واهداي انواع کتاب ودعوت به مراکز علمي شان – اگر از شخصيت هاي علمي باشند- به تبليغ مذهب خود مي پردازند . آنان حتّي در بين حجاج شيعه و بويژه ايرانيان کتاب هاي فارسي بر ضدّ شيعه را درتيراژبسيار بالا به طور مجاني توزيع مي کنند، کتاب هاي که اهداف آنان را بسيار مرموزانه دنبال مي کند و از اين جهت در صدد تثبيت عقاعد خود وتخريب عقايد شيعه ومذاهب ديگر اسلامي است. اما بايد دانست که عقايد پوچ وهابيان نه تنها به شيعيان تأثير نمي گذارد، بلکه ساير مذاهب اهل سنّت نيز از عقايد وعملکرد آنها بيزارند. نمون? شکست آنان را در ايجاد گروهاي انحرافي همچون طالبان و القاعده وفرجام آنان مي توان دريافت.علي اصغر رضواني مي نگارد: طبق اظهارات يکي از بزرگان، در کشور تاجيکستان از سوي وهابيها باغ بزرگي تهيه واز فرهنگيان جهت تدريس در محيط دانشگاه ومدارس اقدام به ثبت نام نموده وپس از يک دورهي سه ماهه، حدود400 نفر از برگزيدگان را به سوي عربستان برده ودر دانشگاه “الاسلاميّ?” مدين? منوره طي دوسال دور? آموزش مباني وهابيت وراه مبارزه با فرهنگ شيعه،آنان را به شهر هاي مختلف تاجيکستان وديگر کشور هاي آسياي ميانه اعزام کرده اند. مشابه به اين کار در آذر بايجان شوروي نيز انجام گرفته وحتّي اسم کساني را که همنام ائمه(ع) بودند، تغير داده وسپس آنان را براي ترويج افکار وهابيت به کشور مبدأ اعزام نموده اند.166
7- حلال شمردن اموال مخالفين
وهابيت وقتي با شعار هاي ديني و جذاب بر مخالفين شان حمله مي کرد و با فرياد توحيد و مبارزه با مشرکين وبت پرستان هجوم آور مي شدند در عمل هم جاذبه اي دلفريب داشت زيرا وقتي که وهابيان در نجد و خارج از نجد (همچون حجاز ويمن و شام وعراق) وارد پيکار مي شدند ثروت هر شهري که با قهر و غلبه بر آن دست مي يافتند بر مهاجمين حلال بود و جزو غنايم به حساب مي آمد اگر مي توانستند آن را جزو متصرفات واملاک خود قرار مي دادند و در غير اين صورت به غنايمي که بدست آورده بودند اکتفا مي کردند.167
8- حمايت وپشتيباني قدرت هاي استکباري
از جمله عواملي که تأثير به سزايي در گسترش وتثبيت قدرت فکري وسياسي وهابيت داشته، پشتيباني کشورها ي استکباري و قدرتمندي مانند انگليس وآمريکاست. اين دو کشور استعماري در طول تاريخ پيوسته از وهابيت پشتتيباني کردهاند واين سياست همچنان با نفوذ شديد آمريکايي ها ادامه دارد، چنانکه بر اساس تاريخ ، موضوع ارتباط محمد ابن عبدالوهاب با استعمارگران، ونقش موثركه دولت بريتانيا براي پديد آوردن تفكر وهابيت داشته است از اين ادعا حکايت دارد. دولت انگليس به منظور دستيابي به ذخاير زير زميني و ثروت هاي کشورهاي اسلامي، جلو گيري از گسترش اسلام ناب، گسستن وحدت امت اسلامي و تضعيف دولتهاي اسلامي به فرقه گرايي وفرقه سازي دست زد وجريان وهابيت را در بين ممالك اسلامي راه اندازي كرد . اکبر اسدعلي زاده مي گويد: بريتانيا با تمسک به نظري? بسيار خطر ناک و فتنه انگيز “مذهب عليه مذهب”. افراد روشن فکر مذهبي رابا حيله هاي گوناگون،به خود جذب وبا ديکته کردن سياست هاي خويش به آنها، اهدافش را عملي ساخت .در همين راستا محمد ابن عبدالوهاب نجدي را پرورش داد واورا به ابن سعود سپرد و با پشتيبانيهاي فراوان از اين دو، راه را براي گسترش انديشه هاي فرقه وهابيت هموار ساخت. بدين ترتيب ،کشور استعمارگر انگليس با طرح نقشه هاي حساب شده در پيدايش مذهب وهابي و گسترش وتثبيت اين طرز تفکر در ميان مسلمانان نقش مؤثري ايفا کرد .پس از تثبيت وهابيت به عنوان يک فرقه اسلامي مورد قبول غرب ، آمريکاي جنايتکار براي چپاول ثروت و منابع نفتي مناطق وهابي نشين ، پشتيباني خودرا از آنها اعلام کرد. سران وهابي نيز براي حفظ موقعيت سياسي، اجتماعي و اقتصادي شان به سوي آمريکا دست دراز کردند.168در كتاب خاطرات مستر همفر169 جاسوس كهنه‌كار انگليس در كشورهاي اسلامي مي‌خوانيم كه وي با دانستن زبان عربي و فارسي و تركي و گشت و گذار به تركيه و عراق و نجد در پي شخصي بوده كه بتواند او را وادار به ايجاد تفرقه در جهان اسلام كند تا پس از تثبيت حضور بريتانيا در هند به وسيله كمپاني هند شرقي، اين سوي دنياي اسلام يعني شبه جزيره العرب و اماكن مقدسه را نيز تحت سلطه داشته باشند. او مي‌نويسد كه من گمشده خود را در محمد بن عبدالوهاب يافتم زيرا پايبند نبودن او به ضوابط مذهبي و روح غرور و خودپسندي و تنفري كه از علماي عصر خود داشت و استقلال نظرش كه حتي به خلفاي چهارگانه (ابوبكر، عمر، عثمان و امام علي) اهميتي نمي‌داد و تنها به فهم خودش در قرآن و سنت اتكا مي‌كرد از بارزترين نقاط ضعفي بود كه مي‌توانستم از اين راه‌ها در او نفوذ كنم.همفر با همکاري زني كه او هم جاسوس انگليس بود و نام مستعار صفيه را داشت محمد بن عبدالوهاب را بر آن داشتند تا دعوي خود را آشكاركند و سرانجام آن شد كه پيروان او دست به تخريب اماكن مقدس اسلامي زدند.170وهابي‌گري به تحريك استعمار انگليس براي تفرقه انداختن در بين جامعه مسلمين از هر وسيله اي کمک گرفت در برخي کشور هاي اسلامي نويسندگاني را به خدمت مي گرفتند که با آثار و قلم شان براي گسترش تفکر وهابيت کار کنند تقريباً از جمله ايران نويسندگان مزدوري را گسيل داشتند که در بين مردم ترويج

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment