مقاله نیروگاه، ، رادیواکتیو، رادیو، اکتیو، برق، سوخت، انرژي، ژنتیکی، سرطان، نشت، اشعه

و نيترات : نيتروژن نيز همانند فسفر براي رشد جانوران و گياهان آبزي لازم بوده و بعنوان مادة غذايي شناخته مي شود. در يك محيط هوازي باكتريها مي توانند نيتروژن آمونياكي را به نيتريتها و نيتراتها اكسيده نمايند. نيتريتها نير به سادگي به فرم نيترات اكسيده مي شوند. غلظت نيترات در آبهاي سطحي حدود 5 ميلي گرم در ليتر است.
پاك كننده ها: باعث ايجاد كف در آبهاي پذيرنده سطحي مي شوند و مانع تبادل اكسيژن بين آب و هوا می گردند .
كلرور و سولفات مس باعث ايجاد رنگ و بو در آب شده و همچنين كاهش رشد باكتريها را نيز سبب مي گردند.
مواد آلي : ايجاد گازهاي سمي مانند مركاتپان و غيره و بوي نامطلوبي نيز توليد مي كنند

4-7-2-5 اثر حرارت
فاضلاب هاي حرارتي ناشي از تخليه سيستم هاي خنك كن داراي بار حرارت بالايي مي باشند و زمانيكه به دريا، درياچه و يا رودخانه تخليه شوند باعث برهم زدن شديد تعادل اكولوژيكي م يگردند، اثرات ناشي از اين فاضلابها را مي توان بشرح زير خلاصه نمود:
اكسيژن محلول در آب كاهش پيدا مي كند، بنابراين زندگي موجودات زنده كه نياز به اكسيژن دارند به خطر مي افتد.
فعاليت ارگانيزم هاي بيولوژيكي با افزايش درجه حرارت سري عتر خواهد شد، بخصوص كه تنفس بيشتر شده و باعث كاهش ناگهاني اكسيژن محلول درآب م يگردد.
باعث رشد سريعتر گياهان آبزي خواهد شد.
حساسيت جانوران آبزي را نسبت به مواد سمي بيشتر م يكند.
ممكن است باعث تخم گذاري ماهيها قبل از موعد مقرر شود، در اينصورت غذاي مناسب جهت تغذيه ماهيها موجود نخواهد بود.

4-7-2-6 اثر مواد روغني
اين فاضلابها شامل آبهاي آلوده به روغن و سوخت نيروگاه ها از قسم تهاي مختلف نيروگاه و موتورها مي باشد، وقتي اين مواد به آبهاي پذيرنده وارد شوند، تحت يكسري تغييرات فيزيكي، شيميايي، بيولوژيكي قرار مي گيرند. مثل پخش شدن به وسيلة حركت جريان آب يا باد، حل شدن، امولسيونه شدن، پراكندگي قطرات كوچك، ته نشيني، اكسيداسيون شيميايي. ميكروارگانيزم ها از مواد روغني به عنوان مادة غذايي استفاده مي كنند. اين نوع فاضلا بها نيز باعث بر هم زدن تعادل اكولوژيكي محيط خواهد شد و بر اثر پخش مواد آلي و سمي سلامتي انسان را تهديد مي كند.
يكي از مهمترين اثرات زيس تمحيطي تخليه روغنها مربوط به روغن آسكارل مي باشد كه حاوي PCBها بوده و اثرات پايداري در محي طزيست دارند كه م يتوانند براي انسان و جانوران مخاطره آميز باشند.

4-7-2-7 اثر فاضلابهاي بهداشتي
انتظار مي رود كه موجودات بيولوژيكي در مدفوع انسان باعث سرايت بيماريهاي متعددي شوند كه اكثراً از طريق آب انتقال مي يابند، انتقال از آب يا با ورود مستقيم به جهاز هاضمه توسط آشاميدن و شستشوي ظروف است يا در اثر تماس با آب و يا از طريق حشرات ناقل آبزي خواهد بود. از اين نوع آبها بيماريهاي ميكروبي مانند وبا، حصبه، اسهال و بيماريهاي انگلي و ويروسي شيوع مي يابند. ( گنجی زاده ، 1382 )

4-7-3 اثرات مثبت و منفی تولید برق هسته ای در محیط زیست
4-7-3-1 تأثیرات تشعشعات هسته ای بر محیط زیست
استفاده از انرژی هسته ای برای مصارف صلح آمیز ، در کنار منافع و مزایای بسیاری که برای کشورها به ارمغان می آورد ، خطرات بهداشتی و زیست محیطی متعددی را نیز ممکن است با خود در پی داشته باشد . به خصوص زمانی که به کارگیری انرژی هسته ای از قالب کنترل شده خارج شود و اصول ایمنی و حفاظتی مربوطه رعایت نشود ، هر گونه کوتاهی و اهمال کاری در این خصوص ، عوارض جبران ناپذیری برای سلامت انسان و محیط زیست به همراه خواهد داشت . یک انفجار هسته ای ناخواسته یا تعمدی ، نشت مواد رادیو اکتیو از رآکتورهای آسیب دیده یا فرسوده نیروگاه ها یا مراکز فن آوری هسته ای ، بروز آلودگی رادیو اکتیو در حین حمل ، جابه جایی و ذخیره سازی سوخت و زباله اتمی و آلوده شدن محیط و افراد درگیر عواقب فاجعه بار خواهند داشت . تشعشعات ساطع شده از هسته اتم های رادیو اکتیو یا انفجار کنترل نشده ناشی از هم جوشی ( Fusion ) یا شکافت ( Fission ) هسته ای ، خطرهایی برای انسان و محیط زیست به دنبال دارد که به خطرات هسته ای معروف است .

4-7-3-2 خطرات مواد رادیو اکتیو
به طور کلی قلزات سنگین به صورت محلول در آب ، همگی خطرناک بوده و اگر مقدار آنها در بدن از یک میزان خاصی بیشتر باشد باعث مسمومیت و یا سرطان های مختلف می شود . مهم ترین عناصر سنگین که کاربرد زیادی در صنعت دارند عبارتند از آرسنیک ، بیسموت ، وانادیوم ، سرب ، جیوه . این فلزات هیچ یک رادیو اکتیو نیستند . اما برخی از فلزات سنگین که تولید اشعه نیز می کنند و ما آنها را عناصر رادیو اکتیو می خوانیم به مراتب سمیت بیشتری دارند از جمله این فلزات ، اورانیوم ، پلوتونیوم ، ، رادیوم ، پلونیوم و توریوم می باشند . این فلزات از خود اشعه هایی منتشر می کنند که باعث تجزیه و نابودی سلول های بدن و فاسد شدن خون و مایعات بدن می شوند . اشعه های رادیو اکتیو همچنین باعث برق دار کردن سلول های بدن می شوند و آنها را نابود می کنند .
هر چند سوخت های هسته ای مثل سوخت های فسیلی گازهای خطرناک مثل دی اکسید گوگرد ، اکسیدهای نیتروژن و مونواکسید کربن را تولید نمی کنند ، اما از واکنش های اتمی آنها پسماندهایی باقی می ماند که هزاران بار سمیت بیشتری نسبت به گازهای ناشی از سوخت های فسیلی دارند . سمی ترین پسماند ناشی از اورانیوم عنصر پلوتونیوم است . فقط یک میلینیم گرم از این عنصر یا به عبارتی یک قسمت از یک میلیون قسمت یک گرم از پلوتونیوم اگر به پوست انسان برسد آن نقطه دچار سرطان پوست خواهد شد . اگر همین مقدار ناچیز وارد خون انسان شود به استخوان ها رسیده و در آنجا رسوب نموده و باعث سرطان استخوان می شود .
باید دانست که اثر سمی مواد شیمیایی ، ممکن است یک یا چند روز در بدن باقی مانده و انسان را دچار بیماری نماید و پس از آن بهبودی حاصل شود . اما مواد رادیو اکتیو و فلزات سنگین اثر سمی طولانی مدت دارند و ممکن است بیمار ، سال ها پس از تماس با این گونه مواد دچار بیماری های صعب العلاجی چون سرطان شود .
اثر انرژی اتمی ممکن است سه نوع خطر داشته باشد :
کم بودن ایمنی نیروگاه ها و دستگاه های تولید برق هسته ای
سمیت شدید پسماندهای ( زباله های ) ناشی از واکنش هسته ای و دفع ناقص آنها
احتمال استفاده کشورها از انرزی اتمی برای تولسد سلاح اتمی .
خطرات استفاده غیر معقول از انرژی هسته ای عمدتاً به بروز سوانح هسته ای نمود عملی پیدا می کند . چنین حوادثی ممکن است در یک نیروگاه هسته ای یا هر مکانی که در آن ، مواد رادیو اکتیو استفاده یا ذخیره و حمل می شود ، روی دهد . سوانح هسته ای می تواند نتیجه بروز یک حادثه در نیروگاه هسته ای ، انفجار بمب اتمی یا آزمایش سلاح های هسته ای ، نشت تصادفی مواد رادیو اکتیو از دستگاه های صنعتی یا پزشکی ، و یا انتشار تعمدی این مواد در یک عملیات تروریستی باشد . همچنین عامل سانح هسته ای می تواند به دلیل داغ شدن بیش از حد بخشی از رآکتور که شکافت هسته ای در آن اتفاق می افتد ، باشد . در این حالت استوانه های سوخت اتمی و دیگر بخش های رآکتور دچار صدمه شده و مقادیر خطرناکی از مواد رادیو اکتیو به محیط اطراف نشت پیدا کرده و موجب آلودگی می شوند. اصولاً در آلودگی رادیو اکتیو ممکن است هوا ، آب ، خاک ، سطوح ساختمان ها ، انسان ها ، گیاهان یا حیوانات به ذرات رادیو اکتیو آلوده شوند . هر چند تا کنون در مورد خطرات انرژی هسته ای بسیار گفته شده اما تا کنون با وجود مشغول به کار بودن بیش از 440 نیروگاه هسته ای در سراسر جهان تعداد حوادثی که در این نیروگاه اتفاق افتاده بسیار ناچیز بوده است و می توان گفت که استفاده از انرژی اتمی برای امور مختلف در صورتی که همراه با احتیاط های لازم باشد ، نه تنها خطری بیشتر از دیگر منابع انرژی ندارد بلکه دانشمندان نشان داده اند که خطر آن کمتر از سایر انرژی ها است . امروزه نياز و مصرف انرژي در جوامع صنعتي و كشورهاي در حال توسعه با سير صعودي مواجه گرديده است. برآوردها حاكي از آن است كه مصرف جهاني انرژي در دو دهه آينده نزديك به 75 درصد افزايش خواهد يافت .اين در حالي است كه هم اكنون 64 درصد برق توليدي جهان از نيروگاه هاي با سوخت فسيلي تامين مي شود و برق هسته اي حدود 17 درصد از كل برق توليد شده در جهان را به خود اختصاص داده است .
مصرف فزاينده منابع تجديد ناپذير انرژي و سوخت هاي فسيلي به همراه آلاينده هاي خطرناك و سمي ناشي از آنها موجب پديد آمدن معضلات فراوان زيست محيطي گرديده است، به گونه اي كه روند گرم شدن زمين، افزايش گازهاي گلخانه اي، سوراخ شدن لايه ازن، وضعيت زيست محيطي كره خاكي را با هاله اي از ابهام مواجه كرده است. ادامه اين روند به همراه رشد فزاينده مصرف انرژي، بحران كمبود منابع فسيلي و برجسته شدن معضلات فراوان زيست محيطي، موجب شده است كه تمايل به سمت توليد انرژي هسته اي با رشد فزاينده اي مواجه گردد. در اين بخش ضمن تبيين معضلات و آلاينده هاي زيست محيطي ناشي از نيروگاه هاي با سوخت فسيلي، آثار مثبت زيست محيطي توليد برق هسته اي مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است.
فرايند توليد برق هسته اي علاوه بر صرفه فراوان اقتصادي، هيچكدام از معضلات ناشي از مصرف سوخت هاي فسيلي را به همراه ندارد و تنها راه برون رفت از بحران انرژي و مشكلات زيست محيطي گريبانگير جهان محسوب مي شود، از اين رو جمهوري اسلامي ايران نيز در جهت تنوع در سيستم عرضه انرژي، صرفه جويي در منابع فسيلي و بهره مندي از مزاياي فراوان اقتصادي و زيست محيطي توليد برق هسته اي، مي بايست بيش از پيش به توسعه فناوري پيشرفته هسته اي به عنوان يكي از سياست هاي راهبردي بخش انرژي كشور توجه ويژه اي معطوف نمايد تا بدينوسيله دستيابي به 7000 مگاوات برق هسته اي مصوب شوراي انرژي اتمي محقق گردد. نیروگاه فسیلی با ظرفیت مشابه نیروگاه هسته ای بوشهر سالانه 70 میلیون تن آلاینده در فضا منتشر می کند درحالیکه میزان آلایندگی زیست محیطی نیروگاه هسته ای بوشهر بسیار کم و حتی در حد صفر است چرا که فعل و انفعالات این نیروگاه اتمی بوده و حرارتی که تولید می کند بدون ترکیب شدن با اکسیژن است .از سوی دیگر پس از 10 سال هزینه های تولید انرژی در نیروگاه هسته ای به مراتب کمتر از نیرو گاههای فسیلی است چرا که عمر یک نیروگاه فسیلی حداکثر 20 سال است در حالیکه نیروگاه هسته ای 70 سال عمر می کند بنابراین دراین مدت هزینه های 10 سال اول که گران تر است نیز سرشکن شده و در مجموع نیروگاه هسته ای به لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه تر است.

4-7-3-3 تأثیرات نامطلوب تشعشعات اتمی بر انسان
ما هر روزه در معرض مقادیر اندکی از تشعشع هایی ناشی از منابع طبیعی ( عناصر موجود در خاک با پرتوهای خورشیدی ) و منابع مصنوعی ( دستگاه الکترونیکی مثل مایکروفر و تلویزیون ، تجهیزات و روش های تشخیصی و درمانی پزشکی مثل دستگاه های اشعه ایکس ) قرار می گیریم . حدود 80 درصد موارد تماس ناشی از منابع طبیعی و 20 درصد بقیه از منابع غیر طبیعی ( عمدتاً پرتوهای ایکس پزشکی ) است . قرار گرفتن در معرض تشعشع های رادیواکتیو ممکن است با آسیب های جسمی و ژنتیکی همراه باشد . عوارض رادیواکتیو ممکن است تا چندین سال پنهان بماند . این اثرها بسته به میزان پرتو جذب شده در بدن ( آن مقدار انرژی که عملاً توسط بافت ها جذب می گردد ) ، نوع تشعشع ، منبع تماس و طول مدت تماس ، از اثرها ی منفی خفیفی نظیر قرمزی پوست تا تأثیرات شدیدی مثل سرطان و مرگ تغییر می کند . تماس با مقادیر بالای تشعشعات می تواند سبب مرگ در چند روز یا چند ماه شود . تماس با مقادیر کمتر می تواند خطر ابتلا به سرطان یا دیگر عوارض طولانی مدت را افزایش دهد . بارش رادیواکتیو ناشی از انفجار سلاح های هسته ای یا نشت نیروگاه های اتمی ، تشعشع هایی نامحسوس حاصل از ترکیب طبیعی خاک ( نظیر خاک های حاوی اورانیوم ) ، و قرار گرفتن در معرض اشعه ایکس ، می تواند موجب بیماری پرتوتابی شود . در ژاپن کسانی که در فاصله ۵۰۰ تا ۱۲۰۰ متری مرکز انفجار در خانه های چوبی به سر می بردند و ازسوختگی و زخم های شدید و مرگ در امان مانده بودند پس از دو هفته مبتلا به ریزش موی سر ، تب ، اسهال ، خون ریزی زیرجلدی و مخاط ، خون ریزی لثه ها و اعضای درونی و کم شدن تعداد گلبولهای سفید خون گردیده در ظرف یک هفته جان سپردند . مواد رادیواکتیو به طور کلی سمی هستند. این مواد برای حیات ضرر دارند. یعنی به انحاء مختلف در سطح بسیار بالا ایجاد مسومیت می‌کنند و در نهایت وارد بدن انسان که می‌شوند، حتی اگر شخص مسموم زنده بماند، باعث تغییرات ژنتیکی در فرد می‌شوند. یعنی اینکه مولکول‌ها را روی آن حلقه‌های DNA و RNA تحت تأثیر قرار می‌دهند و باعث میوتیشن (جهش) یا تغییرات ژنتیکی می‌شوند. مهم‌ترین مسئله‌ای که مواد رادیواکتیو ایجاد می‌کنند، تغییرات ژنتیکی است. وقتی که در چرنوبیل، در اتحاد شوروی سابق، در راکتورهای اتمی اختلال ایجاد شد، دیده شد که در غرب انگلستان یعنی حدود ۵۰۰۰ کیلومتر آنطرف‌تر به طرف غرب، دولت انگلستان مجبور شد که گوسفندهای بی‌شماری را بکشد و دفن بکند. چون علف‌های آن منطقه به مواد رادیواکتیو آغشته شده بودند.گوسفند‌ها از آنها خورده بودند و این گوسفندها دیگر برای مصرف انسان جایز نبودند. فقط و فقط تغییرات، جهش ژنتیکی در یک نسل انجام نمی‌شود، بلکه وقتی در کروموزوم‌های شخصی این تغییرات ژنتیکی ایجاد شد، این را به فرزندش منتقل می‌کند و فرزند منتقل به فرزند. بنابراین انسان و حیات بر روی زمین برای این ساخته نشده‌اند که بتوانند این تغییرات را تحمل بکنند. مواد رادیواکتیو با حیات بر روی زمین سازگاری ندارد.

4-8 تشعشعات هسته ای و محیط زیست
بارش های رادیواکتیو ناشی از انفجارهای عمدی یا غیر عمدی هسته ای و نشت مواد رادیواکتیو به ویژه زباله های هسته ای ذخیره شده یا در حال حمل می تواند با آلوده ساختن خاک ، هوا ، آب و منابع غذایی که حیات جانداران به آنها وابسته است ، اثرهای زیست محیطی فاجعه باری بر جای بگذارند . بشر تنها موجودی نیست که تحت تأثیر تابش های رادیواکتیو قرار می گیرد . حشرات ، ماهیان ، دوزیستان ، خزندگان ، پرندگان ، پستانداران و کلاً تمام جانوران اهلی و وحشی می توانند آلوده شوند . به خصوص جانوران وحشی ، بی خبر از محدودیت های اعمال شده در مناطق آلوده ، هر کجا دلشان بخواهد می روند و لذا در معرض آلودگی قرار می گیرند . مواد رادیواکتیو بر حیوانات نیز عوارض جسمی و ژنتیکی برجای می گذارند . مقادیر بالای تشعشع موجب اسهال شدید و نکروز پوستی وسیع ، و مقادیر متوسط آن بی اشتهایی ، رخوت ، استفراغ ، اسهال ، سپتی سمی و پان سیتوپنی ( کمبود تمام عناصر سلولی خون ) می شود . در این موارد مرگ بسیار شایع است . تماس مزمن در برخی موارد سبب آب مروارید ، نواقص مادرزادی ، جهش های ژنی غیر طبیعی و انواع تومورهای سرطانی می شود . گیاهان نیز ممکن است دچار آلودگی رادیواکتیو شوند . امکان بروز جهش ژنی در گیاهان مناطق آلوده وجود دارد . چنانچه پس از حادثه چرنوبیل گزارش هایی مبنی بر مشاهده جهش های غیر طبیعی در برخی از گیاهان و پیدایش انواع عجیب و غریب منتشر گردید . حیوانات و گیاهان در مقایسه با انسان ، از نظر مقاومت رادیولوژیک تنوع زیادی دارند ، لذا اثرهای نامطلوب آلودگی رادیواکتیو بر مناطق آلوده متغیر است .

4-8-1 اثرات رادیواکتیو بر آب دریا
در زمان بهره برداری از نیروگاه های هسته ای ممکن است اندکی از هسته های پرتوزا در محیط رها شوند . هسته های پرتوزا با تخلیه مستقیم یا انتشار غیر مستقیم می توانند وارد آب های محیط گردیده و پس از رقیق شدن بوسیله جریان آب پراکنده شوند و سبب انتقال مواد رادیواکتیو به انسان گردند . لذا لازم است در زمان بهره برداری از نیروگاه ها ، منابع آبی و پوشش آبی محیط نیروگاه ها وارسی گردند . در برنامه پایش های مستمر ، به طور متناوب از آب ها و ته نشست های آن در نقاط معینی از منطقه مورد مطالعه نمونه برداری می گردد و پرتوهای زمینه و آلاینده های رادیواکتیوی که احتمالاً نشت یافته اند تعیین می شوند . بدین ترتیب مجموعه ای از داده ها در محدوده مورد مطالعه حاصل می شود که لازم است به صورت مناسبی سامان دهی گردد و به اطلاع کاربران برسد تا از فرایند تصمیم گیری و کنترل مدیریت بهره برداری نیروگاه پشتیبانی نماید . بنابر آنچه گفته شد طراحی و ساخت یک سیستم اطلاعات هیدرولوژیکی یکی از ابزارهای مورد نیاز هر نیروگاه هسته ای در زمان بهره برداری آن می باشد .
تابش فعالیت نیروگاه های هسته ای بر محیط مجاور آن و احتمال انتشار مواد پرتوزا در چرخه هیدرولوژی یکی از مهم ترین دغدغه های جوامع بشری است . زیرا وقتی یک نیروگاه هسته ای کار می کند ممکن است اندکی از هسته های پرتوزا در محیط رها شوند . هسته های پرتوزا با تخلیه مستقیم یا انتشار غیر مستقیم می توانند وارد آب های محیط گردیده و پس از رقیق شدن بوسیله جریان آب پراکنده گردند و ممکن است جذب ته نشست ها نیز بشوند . ترازهای رادیواکتیویته ای که بدین ترتیب در فاز آبی بوجود می آیند می تواند انسان را از راه مصرف آب آشامیدنی یا در اثر ذخیره شدن این مواد در آب مصرفی و خوراکی های دریایی در معرض تابش قرار دهد . هسته های پرتوزای موجود در چرخه هیدرولوژِکی و ته نشست ها نیز می تواند از طریق پوشش گیاهی وارد زنجیره غذایی گردیده و سبب انتقال مواد رادیواکتیو به انسان شوند و اثرات زیانبار و

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...