مقاله زكات، زکات، درآمد، ثروت، تابلویی، مقطعی، خانوار، اسلامي، هزینه‌های، كشور، تابلويی، مالیات‌های

دانلود پایان نامه

فریدمن برای دوره 83-1338 پرداخته است. درا ین تحقیق میل نهایی به مصرف از درآمد دائمی 98٪ و میل نهایی یه مصرف در بلندمدت 84٪ برآورد شده است.

 2-23-2) مطالعات خارجی مصرف:   

پلتونن و همکاران(2012) با داده ترکیبی 14 اقتصاد نوظهور، اثرات ثروت بر مصرف را تخمین زده‌اند. آن‌ها با استفاده از تکنیک‌های اقتصاد سنجی پیشرفته و داده‌های فصلی نشان می‌دهند که یک افزایش 10 درصدی قیمت‌های سهام منجر 26٪ درصد تا 30٪ درصد افزایش در مصرف خصوصی می‌شوند و هنگامی که ثروت پولی(اسمی) به میزان 10 درصد افزایش می‌یابد مصرف به میزان 43٪ تا 54٪ درصد بیشتر می‌شود.

ویرمن و دانستن(2010) تاثیر تغییرات ثروت بر مصرف را در نیوزیلند مطابق فرضیه درآمد دائمی بررسی و برای تحلیل خود از مدل تصحیح خطای برداری(VECM) استفاده کرده‌اند. آنان بدهی خانوار را به طور صریح و به عنوان قسمتی از ثروت خالص خانوار وارد مدل کردند. آنان با تخمین تابع بلند مدت مصرف با داده‌های فصلی مصرف سرانه واقعی خانوار، ثروت خانوار و مولفه های آن و درآمد نیروری کار    بعد از مالیات در کشور نیوزلند طی دوره 1990الی 2006 نتیجه گرفتند که چنانچه تغییرات در ثروت خانوار به وسیله چرخه‌های بازار سهام تعیین نشود، تعییر در ثروت دائمی خواهد بود و تغییرات ثروت دائمی مستلزم واکنش تأخیری مصرف است. لذا شواهد تجربی آن‌ها نشان می‌دهد تغییر در ثروت خانوارها برای مصرف اهمیتی ندارد.

لتونجی و دورشلسکی (2002) به بررسی نقش درآمد دائمی و شکاف ثروت بین نژاد سیاه وسفید در خانوارهای آمریکایی پرداخته است. در این تحقیق تمامی ضرائب توضیحی ثروت سیاه پوستان مقدار کمتری را در مقایسه با ضرائب توضیحی سفید پوستان نشان می‌دهد.

اهمیت کالاهای مصرفی با دوام در مدل سیکل زندگی مصرف توسط کروگر و ویلاورد(2005) بررسی شده است. نتایج این تحقیق حکایت از این دارد که مخارج بر روی کالاهای مصرفی با دوام، برآمدگی مدل سیکل زندگی مصرف را تأیید می‌کند.

الپیزار، کارلسون و استمن(2004)، به بررسی درآمد و مصرف نسبی در بعضی از کالاهای خاص پرداخته‌اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که هرچه درآمد افراد پایین‌تر برود، تبعیت از درآمد نسبی در آن‌ها افزایش می‌یابد.

راو(2005) به برآورد فرضیه هال از طریق تابع مطلوبیت کمپل- منیکو برای کشور فیجی پرداخته است. نتیجه تحقیق حاکی از آن است در کشور فیجی 90٪ از درآمد جاری، صرف مصرف جاری می‌شود.

2-23-3) مطالعات داخلی زکات:

كياءالحسيني ( 1384 ) با مراجعه به منابع اسلامي و بررسي دو ماليات منصوص در فقه (زكات وخمس)، اصول مالياتي آن‌ها را استخراج نموده و نتيجه گرفته است كه عبادي بودن اين پرداخت‌ها، باعث افزايش ضمانت اجرايي آن‌ها می‌شود و يك نظام تأمين اجتماعي خودكار به بار می‌آورد. وي، نرخ5/2 درصد و زكات محصولات زراعي را بر خالص توليد در نظر گرفته است. همچنين  نرخ زكات احشام را بين 1 تا 2 درصد و ثابت تلقي نموده، خمس ارباح مكاسب را مشابه ماليات برارزش افزوده دانسته و مصارف زكات را بعد از كسر مخارج عاملين زكات، منحصر به هزینه‌های عمومي و تأمين اجتماعي كرده است.

كياءالحسيني ( 1387 ) با طرح بحث‌های فقهي مربوط به زكات فطره ، مبلغ ريالي آنرا در سطح خانوارهاي شهري و روستايي در هر دهك درآمدي (هزینه‌ای) و همچنين در سطح ملي براي دوره 1385-1370 برآورد كرده است. وي با توجه به آمار دهك هاي زير خط فقر، مبالغ زكات فطره  كشور براي دو جامعه روستايي و شهري كشور را در سطح خانوار و ملي محاسبه كرده و با درنظرگرفتن شكاف فقر، مقایسه‌ای بين مبلغ زكات فطره با شكاف فقر در سطح كشور انجام داده است. نتیجه‌ها حاكي از آن است كه در دوره مطالعه، مبالغ زكات بالقوه براي فقرزدايي كافي نبوده و بايد ازابزارهاي ديگري مثل زكات مال، خمس و ديگر پرداخت‌ها ياري جست.

هليرودي ( 1389 ) زكات را به عنوان يكي از درآمدهاي مهم در عرصه اقتصاد اسلامي و وجوب آن را آزمايشي براي ثروتمندان و كمكي به نيازمندان می‌داند و ضمن تأكيد بر اجماع در اصل تشريع زكات، با بررسي ادله قرآني و روايي در خصوص قلمرو زكات معتقد است كه منابع زكات، حد نصاب وسنجش ظرفيت پرداخت مالیات‌های اسلامي در استان‌های كشور مقدار آن، جهت تحصيل اهداف قانون ماليات اسلامي به اقتضاي زمان و مكان به صلاحديد ولي امرقابل تجديد است.

ثامني كيواني ( 1377 ) با بيان مفاهيم و ویژگی‌های اساسي زكات، ظرفيت بالقوه زكات در ايران درفاصله سال‌های 1367 تا 1374 را مورد برآورد قرار داده است. نتايج حاصله نشان می‌دهد كه در سال 1367ميزان زكات قابل وصول برابر 15 ميليارد ريال بوده كه 5/1 درصد مالیات‌ها و یا 4٪ درصد هزینه‌های دولتي را می‌توانست پوشش دهد. همچنين در سال 1374 ظرفيت بالقوه زكات معادل 97 میلیارد ریال بوده و می‌توانست 3/1 مالیات‌های همان سال را تأمین کند، لذا در فاصله سال‌های 1367 تا 1374 هرگز ظرفيت بالقوه زكات نتوانسته است بيش از 2 درصد مالیات‌های دولتي راپوشش دهد.

تابش ( 1389 ) با بررسي مفهوم زكات و ارائه تعريف دقيق آن، به تببين نظريه انحصار متعلقات زكات پرداخته و كوشيده است با نقد و بررسي ادله انحصار زكات و با كمك گرفتن از قواعد جمع عرفي، نظريه “عدم انحصار متعلقات زكات” را مطرح نموده و از آن دفاع نمايد.

رضوانفر ( 1389 ) در يك مطالعه كاربردي، اطلاعات درآمد و هزینه‌های مربوط به جامعه كشاورزان گندم و جو در استان كردستان را جمع آوري كرده و با عمليات رياضي زكات را برآوردكرده است. سپس اطلاعات هزینه‌های عمراني و اعتبارات فقرزدايي در سطح استان را به تفكيك شهري و روستايي جمع آوري و درآمدهاي زكوي را در سه مقطع مشاركتي يعني حداكثر، ميانگين وحداقل با هزینه‌های تحقق يافته در استان مقايسه كرده و نشان داده است كه درآمد زكات گندم و جودر استان كردستان نقش مؤثري در فقرزدايي روستاها خواهد داشت.

رستگار ( 1380 ) در بررسي تطبيقي نقش اقتصادي زكات در توسعة مناطق روستايي ايران وپاكستان، با اشاره به اينكه آمار كافي در زمينه عملكرد زكات در ايران در دست نيست، عملكرد زكات در كشور پاكستان را به دليل تقليل بدهی‌های خارجي و فقرزدايي روستايي موفق دانسته است.

سيدنوراني ( 1382 ) مالیات‌های ثابت و متغير از جنبه عدالت در جامعه اسلامي را مورد بحث قرار داده و در قالب الگوي ساده درآمد قابل تصرف و با بيان مثال عددي از ثروت دو فرد مسلمان و غيرمسلمان نتيجه گرفته است كه پرداخت مالیات‌های منصوص از يك سو با كاهش درآمد قابل تصرف فرد مسلمان باعث كاهش پس انداز و سرمايه گذاري و از طرف ديگر سبب كاهش هزینه‌های مواد غذايي وآموزش و بهداشت می‌شود و در نهايت موجب نابرابري در ميان مسلمانان و غير مسلمانان می‌شود.وي براي كاهش نابرابري، دريافت جزيه و قبول اسناد پرداختي خمس و زكات را به جاي ماليات متعارف پيشنهاد داده است.

توسلي ( 1382 ) امكان اجراي زكات در ايران با بهره گيري از تجربيات كشورهاي اسلامي را موردمطالعه قرار داده است. وي با بررسي اين تجربيات، نشان می‌دهد كه عدم اجرايي شدن كامل زكات به دليل مشكلات سه گانه فقهي (در مورد تعلق زكات)، مديريتي و اجرايي (شكاف بين زكات بالقوه وزكات تحقق يافته) و عدم پايبندي اغنيا به اداي زكات است. مطابق بررسي وي، موارد تعلق زكات دركشورهايي چون كويت، عربستان سعودي، يمن، سودان و مصر از 9 مورد به 17 مورد افزايش يافته اما نسبت زكات به توليد ناخالص داخلي در عربستان سعودي، پاكستان و يمن- كه پرداخت زكات اجباري است بین 3 تا 4 درصد بوده و در کل بین 4 تا 15 برابر زکات جمع آوری شده در کشورهایی است که نظام پرداخت زکات داوطلبانه دارند.

2-23-4) مطالعات خارجی زکات:

محمود فردوس و همکاران (2012) به برآوردی اقتصادی و تعیین پتانسیل زکات در اندونزی پرداخته‌اند

اطلاعات مورد نیاز از طریق 345 خانوار جمع آری شده واز طریق مدل رگرسیون LOGIT داده‌ها تجزیه و تحلیل شده‌اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که زکات جمع آوری شده از منابع مختلف حدود 217 تریلیون روپیه می‌باشد که این مقدار برابر با 4/3 در تولید ناخالص داخلی در سال 2010 در اندونزی می‌باشد. همچنین نشان می‌دهد که آموزش، شغل و درآمد عامل مهمی در پرداخت زکات و صدقه می‌باشد.

سوپراينتو.اکو،عبدالقادر رادياح،ازهر هاررون(2013) به بررسی اثر اثر زکات بر روی مصرف کلان در مالزی پرداخته‌اند.آن‌ها با استفاده از داده‌های پانلی در مالزی وبا تجزيه و تحليل توسط يک  مدل تاثير گذاری ثابت تحقيق خود را انجام داده‌اند. نتايج تحقيق آن‌ها نشان می‌دهند زکات تاثير مثبت بر روی مصرف کلان دارد ولی تاثير گذاری آن کوچک و کوتاه مدت است. وپيشنهاد می‌شود که زکات تنها برای تکميل نیازهای مصرفی محدود نگردد و با استفاده از ساير ابزارهای مالی يک درآمد دائمی و پيوسته برای  گيرندگان زکات ايجاد گردد.

پاتماوتی. ابراهیم(2006) به نقش زکات در کاهش فقر و نابرابری درآمد در سلانگور می‌پردازد. وی با استفاده از منحنی اورنز و ضریب جینی و شاخص اتکینسون به بررسی تاثیر زکات بر روی نابرابری درآمد و رفاه می‌پردازد. یافته‌های تجربی نشان می‌دهد که ضریب جینی و منحنی لورنزتاثیر مثبت توزیع زکات بر نابرابری درآمد را نشان می‌دهند ولی شاخص اتکینسون نشان می‌دهد که توزیع زکات به شیوه جاری نابرابری درآمد را افزایش ورفاه اجتماعی را کاهش می‌دهد.

قرداوي ( 1998 ) بیان نموده که عدم خشنودي و رضایت در پرداخت زکات عمدتا به دلیل سطوح ایمان افراد در راستاي واجبات دینی است. راینستین نتیجه گیري نموده است که اعتقاد عمیق، یکی از اصول مهم در هر مذهبی است و ارتباط بین اعتقادات مذهبی و مشارکت در پرداخت واجبات مذهبی (پرداخت زکات و خمس و…) بسیار روشن و آشکار است و این موارد با یکدیگر رابطه مستقیم دارند.

2-24) خلاصه فصل:

در این فصل ما ابتدا زکات را از دیدگاه‌های مختلف تعریف کرده، سپس اموال مشمول  زکات و شرایط آن را بررسی نمودیم. در ادامه بحث مصرف را از دیدگاه‌های مختلف بررسی نموده و توابع مصرف در اقتصاد متعارف واقتصاد اسلامی را به دست آوردیم. درآخر مروری بر برخی مطالعات و تحقیقات انجام گرفته در زمینه مصرف و زکات توسط محققین داخلی و خارجی کردیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-1) مقدمه:

تحقیق جریانی است برای تنظیم پدیده‌ها و قرار دادن آن‌ها در حوزه میل و اراده انسان. همچنین تحقیق را تلاشی منظم سازمان یافته برای بررسی مسأله‌ای خاص که به یک راه حل نیاز دارد توصیف کرده‌اند. روش تحقیق ابزاری برای شناخت و تعریف موضوعات است. روش تحقیق ، نوعی روش علمی و نظاممند است که به وسیله شاخصه‌هایی می‌تواند می‌تواند وضعیت موجود، وضعیت مطلوب و کیفیت انتقال یک موضوع از موجود به مطلوب را بررسی و تحلیل نماید و زمینه تصرف دران وضوع را فراهم آورد. اقتصاد دارای روش‌های تحقیق، تحزیه وتحلیل و بیان موضوعاتی است که در بعضی از آن‌ها با سایر علوم مشترک است. در اقتصاد دو روش شناخته شده «روش قیاس» و « روش استقرای» برای شکل دادن به نظریه‌های اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مبنای اصل روش قیاسی، قیاس منطقی و مبنای اصل روش استقرای، استقرای منطقی است. قیاس منطقی حجتی که در آن ذهن از قضایا کلی، نتیجه‌ای جزئی را استنتاج می‌کند. روش قیاسی، عبارت است از روش استدلال عقلی و انتقال از معلول به علت یا برعکس، با استفاده از لازم  و ملزوم‌ها روابط منطقی میان قضایا، برای اثبات یک نظریه کلی. روش استقرای عبارت است از روش استدلا از بررسی جزئیات و داده‌های آماری و عینی به هدف دستیابی به نتایج و قواعد و احکام عام و کلی. در این روش استدلال ابتدا از طریق تحقیقات تجربی پدیده‌های اقتصادی را مورد مشاهده قرار می‌گیرند. سپس با تعمیم نتایج روابط خاص مشاهده در پدیده‌ها قواعد وقضایای کلی وعام، به صورت یک نظریه یا قانون اقتصادی ارائه می‌شود. روش تحقیق ما یک روش علی و معلولی خواهد بود. ما به دنبال یافتن علت‌هایی برای معلول خود هستیم. این کار با جمع آوری مشاهدات عینی و اماری انجام می‌گیرد. سپس رابطه آن‌ها بررسی شده و با تکنیک و روش‌های  موجود پدیده خود  تجزیه و تحلیل و تفسیر می‌کنیم و درانتها به نتیجه کلی می‌رسیم. در این تحقیق ما به دنبال بررسی اثر درآمدهای ناشی از زکات به عنوان یکی از احکام اقتصادی اسلام بر روی یکی از پدیده‌های مهم و تاثیر گذار اقتصادی  به نام مصرف هستیم. در این فصل می‌خواهیم روش‌های گرداوری اطلاعات، نوع اطلاعات، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و متغیرهای خود را مورد بررسی قرار دهیم. این کار بار استفاده از توضیح روش‌ها وتکنیک های اقتصاد سنجی و نرم افزارهای موجود آماری  در این زمینه انجام می‌گیرد.

 

3-2)روش تحقيق و متغيرهای تحقيق:

روش تحقیق ما یک روش علی و معلولی است. متغیر وابسته ما مصرف و متغیرهای مستقل شامل درآمد،زکات، ثروت و نرخ تورم می‌باشند. البته تمامی این متغیرها یه صورت سرانه در مدل آورده می‌شوند که جمعیت استان به عنوان یک متغیر تاثیرگذار نیز در این مدل وارد می‌شود.

3-3)جامعه آماری:

جامعه آماری کشور ایران است. اطلاعات از طریق اطلاعات دریافتی از کل کشور به تفکیک استان‌های کشور به دست آمده است..این اطلاعات در محدوه زمانی سال‌های 1386 تا 1391 گردآوری گردیده‌اند.

3-4)نمونه‌های آماری و روش گردآوری داده‌ها:

نمونه های آماری، دادها و اطلاعات مورد نیاز از بین کل استان‌های کشور طی سال‌های 1386 تا 1391 گرداوری شده است. نمونه آماری از بین بیست استان کشور که عملکرد قابل قبولی در پرداخت زکات داشته‌اند تعیین گردیده است داده‌های مربط به زکات از طریق سالنامه‌های کمیته امداد که هر ساله منتشر می‌شود به دست آمده است. داده‌های زکات برای کل استانهای به تفکیک سال‌ها جمع آوری گردیده است. اطلاعات مربوط به درآمدو مصرف از طریق هزینه درآمد خانوارها از سایت بانک مرکری گردآوری شده است. بانک مرکزی هر ساله آمار هزینه درآمد را جمع آوری برای تحقیق وبرنامه ریزی در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهدو این اطلاعات هم به صورت کشور و هم به صورت تفکیک بین استان‌های کشور موجود می‌باشد. اطلاعات مربوط به تورم نیز از طریق داده‌های بانک مرکزی  که هرساله نرخ تورم را اعلام می‌کند به دست آمده است. اطلاعات مربوط به ثروت نیز نیز از متوسط قیمت یک متر زیر بنای واحد مسکونی در مرکز استانها به دست آمده است.(صادقی.حسین،عزتی.مرتضی(1390)تخمین تابع انقاق در ایران).  در ضن داده هی فوق به صورت سرانه یعنی مقادیر متغیرها تفسیم بر جمعیت آن استان ، تبدیل شده و سپس  تخمین زده شده‌اند. این اطلاعات عموما به صورت داده‌های تابلویی می‌باشند.

3-5) شيوه تجزيه وتحليل داده‌ها:

چون داده‌ها ما به صورت تابلویی وپانلی می‌باشند از مدل رگرسیون با داده‌ای تابلویی استفاده خواهیم در این قسمت به توضیح مدل رگرسیون با داده‌ای تابلویی و روش‌های تجزیه و تحلیل آن خواهیم پرداخت.

1-3-5)مدل رگرسيون با داده‌های تابلويي:

در داده‌های سری زمانی مقادير يک متغير را طی يک دوره زمانی مشاهده می‌کنیم(برای مثال GDP در طی چند فصل يا چند سال). در داده‌های مقطعی ، مقادير يک يا چند متغير برای چند واحد يا مورد نمونه‌ای در يک زمان يکسان جمع آوری می‌شود. در داده‌های تابلويی، واحد مقطعی يکسان طی زمان بررسی و سنجش می‌شوند. به طور خلاصه ، داده‌های تابلويی دارای ابعاد فضايی(مکانی) و زمانی‌اند. نام‌های ديگری برای داده‌های تابلويی وجود دارد، از قبيل داده‌های ترکيبی(ترکيبی از مشاهدات سری زمانی و مقطعی) ، ترکيبی از دادهای سری زمانی و مقطعی ، داده‌های ميکروپانل، دادهای طولی(مطالعه زمانی يک متغير يا گروهی از موضوعات) ، تحليل تاريخ حادثه(برای مثال، مطالعه حرکت سوژه‌ها طی زمان در حالات و يا شرايط متوالی).گرچه نامگذاری های جالب توجه ديگری نيز وجود دارد،تمامی اين نام‌ها اصولا به حرکت واحدهای مقطعی طی زمان اشاره می‌کنند. بنابراين از از اصطلاح داده‌های تابلويی به مفهومی استفاده می‌کنیم که در برگيرنده تمامي اين نامگذاری هاست و مدل‌های رگرسيون مبتنی بر اين نوع داده‌ها را مدل‌های رگرسيون داده‌های تابلويی می‌نامیم.

3-5-2)مزايای استفاده از داده‌های تابلويی:

مزايای داده‌های تابلويی نسبت به داده‌های مقطعی یا سری زمانی چیست؟ بالتاگی مزایای استفاده از داده‌های تابلویی را چنین می شمارد:

  • از آنجا که داده‌ای تابلویی به افراد، بنگاه‌ها، ایالات، کشورها و از این قبیل واحدها طی زمان ارتباط دارند، وجود ناهمسانی واریانس در این واحدها محدود می‌شود.تکنیک‌های تخمین با داده‌های تابلویی می‌توانند این ناهسمانی واریانس را با متغیرهای تکی خاص مورد ملاحظه و بررسی قرار دهند.

2- با ترکیب مشاهدات سری زمای و مقطعی، داده‌های تابلویی با اطلاعات بیشتر، تغییر پذیری بیشتر، همخطی کمتر میان متغیرها، درجات آزادی بیشتر و کاریی بیشتر ارائه می‌نمایند.

3- با مطالعه مشاهدات مقطعی تکراری، داده‌های تابلویی به منظور مطالعه پویای تغییرات مناسب‌تر و بهترند. دوره‌های بیکاری، چرخش شغلی و تحرک نیروی کار با داده‌های تابلویی بهتر بررسی می‌شوند.

4- داده‌های تابلویی تاثیراتی را که نمی‌توان به سادگی در دادهای مقطعی و سری زمانی مشاهده کرد، بهتر معین می‌کنند.

5- داده‌های تابلویی ما را قادر می‌سازند تا مدل‌های رفتاری پیچیده‌تر را مطالعه کنیم. برای مثال، پدیده‌هایی مانند صرفه جویی

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...