مقاله در مورد سايبر، تدابير، جنسي، جرايم، فيزيكي، انگيزه، كودك، كودكان

دانلود پایان نامه

شوند، اغلب، آشنايي كافي و لازم را با حوزة مربوط ندارند؛ همچنين به دليل گستردگي فضاي مزبور ممكن است افراد بيشتري قرباني مجرمان سايبري شوند، و اينكه خطرپذيري در فضاي سايبر نسبت به فضاي فيزيكي كمتر است و تعقيب و پيگرد آنها نيز با توجه به امكانات فني و مهارت افراد مسئول، راه به جايي نخواهد برد لذا دست به چنين اقداماتي مي زنند. (همان: 32- 33)

ج. انگيزة رفع نيازهاي جنسي
يكي از مهمترين جرايم در ميان مجرمان، همانا جرايم جنسي است كه در فضاي سايبر در قالب نشر آثار صوتي و تصويري به صورت زنده و غيرزنده عرضه مي گردد. اما جرايم سايبري كه با انگيزة جنسي به وقوع مي پيوندد، به اين صورت شكل مي گيرد كه عده اي از مجرمانِ اين گونه جرايم، به اين نحو عمل مي نمايند كه با قربانيان خود روابط آن لاين برقرار مي نمايند و سپس با آنها در دنياي فيزيكي قرار ملاقات مي گذارند و هدفشان در قرار ملاقات و دعوت نمودن افراد به نظر مي رسد، فريب، تنها براي تجاوزات جنسي است. به اين گونه افراد، متجاوزان به عنف سريالي نيز گفته مي شود كه در انجام اعمال جنسي عادي مشكل دارند و فقط از طريق تجاوز و زور نسبت به قرباني جنسي خود، ارضاء مي شوند. اما عده اي ديگر از مجرمان كه به آنها كودك دستي منفعل گويند، از اينترنت براي پياده كردن هرزه نگاري با استفاده از عكس و فيلم از كودكاني كه به رابطة جنسي با بزرگسالان يا حيوانات مشغول اند به ارضاي خود مي پردازند. (نیازپور، 1382: 23)
2-10-4- سازوكارهاي پيشگيري اجتماعي جامعه مدار
هدف پيشگيري اجتماعي جامعه مدار، كاهش و برطرف نمودن زمينه هاي اجتماعي است كه منجر به انگيزه مجرمانه مي گردد. لذا در بحث تدابير اخلاقي بايد به اين نكته توجه نمود، كه جرايم ارتكاب يافته در فضاي سايبر در واقع جلوه اي نوين از جرايم دنياي فيزيكي اند با همان انگيزه ها و تنها تفاوت آن با فضاي سايبر ويژگي منحصر به فرد فضاي سايبر است، كه حجمي گسترده از بزه ديدگان را در برمي گيرد. لذا سازوكار و تدابير مورد بحث نيز از تدابير دنياي فيزيكي متمايز نيستند. زيرا همان طور كه در دنياي فيزيكي برخي صرفاً براي خوشگذارني مرتكب انواع افعال مجرمانه مي گردند، در دنياي مجازي نيز وضع به همين صورت است. بنابراين به نظر مي رسد كه اتخاذ يك رشته تدابير اجتماعي، همچون فراهم كردن سرگرمي هاي جذاب تر و مهيج تر و قانوني، آنها را از ارتكاب چنين جرايمي باز خواهد داشت. زيرا مرتكبان جرايم مذكور، با توجه به خصوصياتي كه از آنها ابراز گرديد، اكثراً در سنين جواني و نوجواني اند و سازوكارها و تدابير اجتماعي و پيشگيرانه رشدمدار آنها را به عنوان هدف مدنظر قرار مي دهند. لذا به نتايج مطلوبي از آن، مي توان اميدوار بود، يا در خصوص كسب منافع مالي مي توان با اتخاذ تدابيري ويژه نسبت به خنثي نمودن انگيزة آنها اقدام نمود. (همان: 24-25)
بسياري از كساني كه با فضاي سايبر ارتباط برقرار مي نمايند، به نحوي سعي در ارضاي تمايلات جنسي خود دارند. درج واژة «سكس» نسبت به بقيه واژه ها در موتورهاي جستجو، ناشي از همين واقعيت است كه نشان مي دهد مراجعه به وب سايت هايي كه به نحوي با مسائل جنسي ارتباط دارند نيز بيش از بقية موارد است. همچنين وارد شدن به محيط هاي گپ (چت ـ Chat)، در خصوص مسائل جنسي ، يا ديدن فيلم و تصاوير جنسي، براي ارضاي اميال جنسي همگي حكايت از دشواري سلبِ انگيزه از اين طيف عظيم و مشتاق به مسائل جنسي است زيرا تدابير و سازوكارها بايد به گونه اي تأثيرگذار باشد كه افراد مذكور چنانچه در موقعيتي قرار گيرند، كه هيچ مانع و مزاحمي وجود نداشته باشد قادر باشند آتش شهوت خود را فرو نشانند و از اين امر منصرف گردند. با اين تفاصيل به نظر مي رسد سلب انگيزه از مجرمان جنسي سايبر غيرممكن جلوه مي نمايد اما باز هم در اين ميان، مي توان به تدابير اجتماعي پيشگيرانه اميدوار بود با اين شرط كه پيام هاي هشدارآميز به گونه اي حاوي اين مطلب باشد كه ممكن است به جاي رفع نيازهاي جنسي، خود مورد اغفال قرار گيرند و قرباني و طعمه شوند، زيرا كاربراني كه بيشتر به دنبال اين مسائل اند قشر جوان و نوجوان هستند كه آشنايي زيادي با فضاي سايبر ندارند و ممكن است قرباني مجرمان حرفه اي جنسي شوند. (دزبانی، 1383: 49)
2-10-5- سازوكارهاي پيشگيري اجتماعي رشدمدار
در پيشگيري اجتماعي رشدمدار، هدف اجراي تدابيري است نسبت به اشخاص نوجوان و جوان (به خصوص كودكان و كساني كه در مرحلة رشد و تكامل شخصيت قرار دارند). تا با آموزش لازمه با رويكردي تربيتي مهارت مقابله با عوامل جزا را به دست آورند و اقدام مناسب و منطقي نسبت به مسئله انجام دهند. بنابراين از آنجا كه مخاطب اصلي تدابير پيشگيرانه اجتماعي رشدمدار، اين گروه افراد است به نظر مي رسد كه سازوكارهاي لازم بايد در محيط هايي همچون خانواده، مدرسه، محله و دانشگاه (كه محل رشد و بلوغ فكري اين افراد است)، نهادينه گردد، بنابراين، براي تبيين بهتر اين سازوكارها، در ادامة بحث عوامل محيط هايي كه در اين امر نقشي مؤثر ايفا مي نمايند را مورد بررسي قرار مي دهيم. (همان: 50)
الف) اقدامات مداخله آميز والدين
اولين محيطي كه توجه متوليان امر پيشگيري اجتماعي را به خود جلب مي نمايد خانواده و به تبع آن والدين است. لذا بايد با دادن آموزش هاي لازم، از طريق رسانه هاي گروهي يا دعوت آنها در جلسات مشاوره يا اولياء و مربيان به نحوي آنها را با مزايا و خطرات فضاي سايبر آشنا نمود؛ راهكارها و برخورد مناسب در مواجهه با اين امر را به آنها آموزش داد تا اولاً والدين، خود به خوبي از مزيت ها و خصوصيات و نحوة استفاده از فضاي سايبر آشنا شوند و سپس با ايجاد حس مسئوليت در آنها راهكارهاي منطقي و مناسب براي جلوگيري از قرار گرفتن فرزندشان در مقابل وب سايت هاي نامناسب ارائه دهند. بنابراين يكي از مهم ترين رهيافت ها در محافظت از اشخاص جوان در فضاي سايبر، حضور فعال والدين، معلمان و مشاوران مسئول است تا بتوانند آنها را كمك و راهنمايي كنند و در صورت لزوم آنها را باز دارند. (نجفي ابرآبادي، 1380 :48)
ب) تدابير همياري همسالان
يكي ديگر از عواملي كه در شكل گيري شخصيت كودكان و نوجوانان در استفاده از فضاي سايبر نقش ايفا مي نمايد مربيان و مسئولان آموزشي (همياري همسالان) كودك اند كه چنانچه تحت آموزش نيز واقع گردند مي توانند نقش يك بردار و خواهر بزرگ را ايفا نمايند و به كودكان نحوة استفاده صحيح از اينترنت را بياموزند و مراقبت هاي لازم را در زماني كه كودك اشتباه مي كند، متذكر گردند و به اين ترتيب از تكرار اشتباه جلوگيري شود. (رجبی پور، 1383 : 89).
پ) تدابير آموزشي
يكي از تدابير آموزشي، براي حفظ سلامت كودكان در فضاي سايبر اين است كه بايد طي فرآيندي آموزشي، به كودكان ياد داده شود چه كارهايي انجام دهند و از چه كارهايي بپرهيزند تا در موقعيت ناايمن در فضاي مجازي قرار نگيرند و در صورت مواجهه، چه اقدامي را انجام دهند. براي نمونه، هرگاه در فضاي آن لاين با غريبه هايي كه سعي مي نمايند با بيان اداهاي فريبنده و آشنا، با كودك ارتباط برقرار كنند؛ به ويژه چنانچه بخواهند اطلاعات شخصي از كودك بگيرند، كودك چگونه با اين اشخاص برخورد نمايد و در صورت لزوم به سرعت قطع ارتباط نمايد و همچنين كودك را با چگونگي شناخت پيام هاي ناخواستة نامناسب آشنا نمايند، تا در اين مواقع، بدون بررسي و باز نمودن پيام، آن را پاك كند. لازمة چنين راهنمايي و هدايت از سوي متوليان تربيتي، داشتن آگاهي نسبي از فضاي سايبر و رعايت كاركردهاي لازم در فضاي مزبور است و براي تحقق اين امر مي شود با برگزاري دوره هاي ويژة والدين، معلمان و متوليان امر آموزش، آنها را با مسائل مورد نيازشان براي حفظ سلامت كودك در فضاي سايبر آشنا نمود. (رجبی پور، 1383 : 97).
ت) تدابير رسانه اي
از آنجا كه والدين، خود اطلاعات خاص و زيادي در خصوص سلامت اينترنت و ميزان خطرات آن ندارند، ممكن است در برخورد با كودكان عجولانه برخورد نمايند. لذا رسانه مي تواند با تبين اين موضوع در قالب پيام هاي تبليغاتي آموزنده و فيلم هاي مستند آموزشي در رفع معضلات سلامت فعاليت اينترنتي كودكان مؤثر واقع گردد. حال بايد براي تبيين موضوع، به اختصار برخي از يافته ها و ملاحظات استراتژيك آموزشي و اجتماعي مقابله با محتواي ناشايست در فضاي سايبر را مورد اشاره قرار داد. هر چند آموزش، مشكل و وقت گير است اما اين مزيت را دارد كه والدين، با خطرات ديگر آشنا شوند و نحوة محافظت از فرزندان خود در چنين شرايطي را بياموزند. اگر چه امروزه فرزندان، از والدين خود به فضاي سايبر بيشتر تسلط دارند، اما همين آگاهي حداقلي نيز از طريق رسانه مي تواند به مخاطبان استراتژي آموزشي، اين امكان را بدهد كه با حداقل آگاهي لازم، از طريق رسانه ها، دركي صحيح و واقعي از موقعيت هاي خطرزا در اينترنت بيابند و از كودكان خود در برابر محتواي ناشايست در همة اشكال، محافظت نمايند. (گسن ريموند،1370 :88)
2-10-6- محدوديت هاي تدابير اجتماعي در جرائم سايبر
پس از بررسي راهكارهاي پيشگيرانه اجتماعي در فضاي سايبر بي ترديد، بررسي محدوديت ها مي تواند در اتخاذ تصميم مؤثر واقع گردد. لذا در اين قسمت به محدوديت هاي ممكن مي پردازيم.
الف. محدوديت هاي ناشي از فضاي سايبر
هدف اصلي تدابير پيشگيرانة اجتماعي، ازبين بردن انگيزه مجرمانه است، لذا نمي توان توقع داشت كه از طريق آموزش و تربيت زمينه هاي انگيزشي مجرمانه به طور كامل از بين برود. در حالي كه در محيط جامعه، بسترهاي تقويت كنندة اين انگيزه پابرجاست. زيرا محيط اجتماعي نيز در افزايش و كاهش انگيزه ها تأثير خواهد داشت. بي ترديد خيلي ها در جامعه پيدا مي شوند كه در خلوت، بي آنكه كسي بتواند به حريم آنها وارد و معترض شود، در فضاي سايبر هر كاري كه مي خواهند مي كنند، و همين مزيتِ گستردگي و در دسترس بودن فضاي مزبور باعث شده كه برخي در فضاي سايبر يك شخصيت، و در دنياي فيزيكي چهره اي ديگر از خود بروز دهند. زيرا در فضاي سايبر مي توانند با نام و شخصيت مستعار به فعاليت هاي شبكه اي بپردازند، در حالي كه در دنياي فيزيكي، به دليل شناخت و توجه و نظارت عامي كه ديگران نسبت به آنان دارند، به عنوان چهره هاي معتبر واجد احترام شناخته مي شوند؛ لذا نمي توانند به نحو مطلوب تمايلات نفساني نهفته در خود را بروز دهند. بنابراين چنانچه سيستم هاي رايانه اي در فضاي عمومي منازل قرار گيرند، به طوري كه اعضاي جوان خانواده، كمتر در خلوت خود با فضاي سايبر ارتباط برقرار نمايند؛ شايد بتوان انگيزه هاي مجرمانه شان را قدري فرو نشاند. همان طور كه بيان شد، تدابير پيشگيرانة اجتماعي بر اساس ارزش هاي پذيرفته شدة هر جامعه شكل مي پذيرد. در حالي كه فضاي سايبر به اين ارزش ها محدود نيست؛ لذا بسياري از مسائل، از جمله انواع مسائل جنسي (كه در كشور ما خلاف و منافي عفت شناخته شده و جرم انگاري گرديده) در كمتر جايي از دنيا، حتي در كشورهايي كه به ارزش هاي مذهبي پايبندند ديده مي شود كه به رواج مسائل جنسي، حساسيت خاص و ويژه نشان دهند. (جلالي فراهاني، 1386 :126)
ب) محدوديت ناشي از شكاف نسل ها
از ديگر محدوديت هاي متصور اين است كه گروه هاي جوان بيش از تدوين كنندگان تدابير پيشگيرانة اجتماعي با فضاي سايبر مأنوس اند، از آن آگاهي دارند و وقت بيشتري را به فعاليت هاي اينترنتي مي پردازند؛ بنابراين، به فضاي سايبر تسلط بيشتري دارند. براي پر كردن شكاف ديجيتال ميان بزهكاران و بزه ديدگان جرايم سايبر با متوليان امر پيشگيري در فضاي سايبر، بايد از طريق آموزش هاي ويژه و مستمر اقدام نمود تا متوليان نيز بتوانند در اين حوزه به نحو مطلوب تأثيرگذار باشند. (همان: 128)

فصل سوم
احکام فقهی جرم هرزه نگاری

از آنجائيكه فضای سایبری مصاديقي در فقه نداشته و اساساً در عصر قانونگذاري موجود نبوده لذا مي بايست در اين فصل از تحقيق به طرح مسائل و موضوعاتي پرداخت كه مبنا و محتوي جرایم علیه اخلاق در فضاي مجازي را تشكيل مي دهند و در فضاي واقعي عينيت دارند. مواردي مانند فساد و فحشا و اعمال خلاف و عفت و … چرا كه بر اساس مباني فقه اماميه، احكام و دستورالعمل هاي مناسب و راهبردي در خصوص مقابله با افعال مذكور در آيات و روايات بچشم مي خورد. لذا پرداختن به مباني فقهي پيشگيري از جرائم خلاف عفت مي تواند مبناي فقهي جرایم اخلاقی در فضای سایبری و مشروعيت آن را اثبات نمايد.
3-1- جرايم رايانه اي قوادي وهرزه نگاري( پورنوگرافي)
گرچه ظهور برخي از جرايم عليه اخلاق و عفت عمومي سنتي با ظهور اينترنت از محيط فيزيكي به محيط مجازي انتقال يافته است (مانند پورنوگرافي، توريسم سكس، روابط نامشروع، قوادي و …) اما نمي توان تمام آنها را در قالب جرايم رايانه اي گنجاند، زيرا قانونگذار در بعضي موارد جرم انگاري ننموده است.
در واقع مجرم در اين گونه جرايم از رايانه به عنوان ابزار بهره مي گيرد و كار خويش را توسعه داده، تسهيل مي نمايد. از جمله مواردي كه به طور كلي در اين حيطه از سوي قانونگذار كيفري ايران جرم تلقي شده است، مي توان به قوادي و پورنوگرافي اشاره نمود. حوزه هايي چون تهيه، انتشار، معامله و تجارت صور قبيحه، توهين و افترا و نشر اكاذيب رايانه اي، دعوت افراد به انجام اقدامات مجرمانه و خلاف اخلاق در فضاي مجازي، اشاعه فحشا و منكرات، آموزش ارتكاب جرم، روابط نامشروع از جمله اعمال خلاف عفت و اخلاق و زيرمجموعه هاي قوادي و پورنوگرافي مي باشند(دزياني، 1383:67) كه در واقع عناصر اصلي فيلترينگ را تشكيل مي دهند.

3-1-1- قوادي
طبق تعريفي كه در كتاب لمعه و شرح آن از قيادت آمده است: «قيادت عبارت است از اينكه كسي، دو فاعل عمل فحشا مانند زنا، لواط و مساحقه را به هم برساند و ميان آن دو وساطت نمايد. (شهيد ثاني،1386 :84) جمع كردن ميان دو فاحشه را نيز قيادت مي گويند. (همان:231) همچنين در جواهرالكلام آمده است: قيادت عبارت است از جمع كردن مردان و زنان براي زنا يا جمع كردن مردان براي لواط، گرچه بچه باشد. (نجفی، 1368 :399)
در اسلام، اين امر به خاطر ياري در گناه و معصيت مورد نكوهش واقع شده است، چنان كه در سوره مائده آمده است: «… و با يكديگر در نيكوكاري و تقوا كمك كنيد نه بر گناه و ستم كاري. و از خدا بترسيد كه قطعاً عذاب خدا سخت است.»
اما آيا منظور از قوادي داشتن فاحشه خانه است كه يك شخص واسطه حضور فيزيكي دو نفر گردد؟ يعني اگر اين حضور فيزيكي در حضور قواد نباشد، قوادي صورت نگرفته است؟ پاسخ به اين سؤال منفي است؛ چرا كه در نص قانون «ماده 135 قانون مجازات اسلامي» در رابطه با جرم قوادي آمده است: «قوادي عبارت است از جمع و مرتبط كردن دو نفر يا بيشتر براي زنان يا لواط.» گرچه مراد از جمع كردن، آوردن طرفين فحشا در يك محل است و به ظاهر دلالت بر حضور فيزيكي نزد قواد دارد، اما مرتبط كردن مي تواند فقط معرفي و آشنا نمودن آنها با يكديگر باشد. اين معنا نسبت به جمع كردن حالت عام تري دارد. چرا كه مرتبط از ريشه ربط مي آيد و مصدر آن ارتباط مي باشد. ارتباط نيز به انحاي گوناگون امكان

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...