مقاله درباره Accounting، Public، Accrual، افشا، Journal، شرکت،، Information، Management، Sector، public، 1,، Review

Francis, j, Lofond,R, Olsson,P, Schipper,K.,(2005). “The market pricing of Accruals Quality”, Journal of Accounting and Economics, 39, 295-327.
Halkos, George E. and Dimitrios S. Salamouris. (2005). Efficienc Measurement of the Greek Commercial Bank with the Use of Financial Ratios: a DEA Approach. Management Accounting Research. 15(2).pp201-224.
Hepworth N. (2003) “Preconditions for Successful Implementation of Accrual Accounting in Central Government”, Public Money & Management Review 23(1), pp 37-43.
International Federation of Accountants (IFAC), (1994), “Implementing Accrual Accounting in Government: The New Zealand Experience”, IFAC Occasional Paper 1, IFAC, New York.
Lambert، R. C، Leuz. Verrecchia، R. (2007). Accounting information، disclosure، and the cost of capital. Journal of Accounting Research 45، 385-420.
Matheson A. (2004), «Better Public Sector Governance: The Rationale for Budgeting and Accounting Reform in Western Nations«, OECD Journal on Budgeting, 2 (1);
Mc Fhee Ian (2006); How accrual accounting enhances governance and accountability; CPA Australian public sector finance and management conference; 2(45);221-235.
Noel Hyndman, Ciaran Connolly, (2011), Accruals accounting in the public sector: A road not always taken, Management Accounting Research, Volume 22, Issue 1, Pages 36-45
Ouda H. (2004), “Basic Requirements Model for Successful Implementation of Accrual Accounting in the Public Sector”, Public Fund Digest, 4 (1).
Robinson Marc (2002), Accrual Accounting and The Public Sector ,working paper.
Saleh. Z., (2007), Malaysian Governmental Accounting: National Context and User Orientation, International Review of Business Research Papers Vol.3 No.2, Pp.376 – 384..
Sebastian D. Becker, Tobias Jagalla, Peter Skærbæk(2013), The translation of accrual accounting and budgeting and the reconfiguration of public sector accountants’ identities Critical Perspectives on Accounting, In Press, Uncorrected Proof, Available online 25 May.
Shaw, Kenneth W. (2003). “Corporate disclosure quality, earnings smoothing, and earnings’ timeliness”, Journal of Business Research, Vol.56, 1043–1050.
Thomas H. Beechy (2007), “Does Full Accrual Accounting Enhance Accountability?” The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, Volume 12(3), article 4.
Tudor, Tiron,(2008) “Cash Versus Accrual Accounting in Public Sector” Australian Journal of Public Administration, Vol. 55, No. 1, pp. 78-81.
Turban, E.; Rainer R ,K. and Potter ,R ,E. (2005). “Introduction to Information Technology “. John Wiley & Sons ,inc. Third Edition.
Verdi، R. (2007). “Financial Reporting Quality and Investment Efficiency”. M.I.T. Working Paper.
Vickrey,Don,W,.(1985). Normative Information Qualities: A Contrast Between Information –Economics and FASB Perspectives. Abacus,115-129
Yamada Yasuhiro(2007), Objectives of Financial Reporting and Their Problems in Governmental Accounting, Government Auditing Review Volume14.

عنوان: شناخت رابطه بین متغیرهای مالی و کیفیت افشا

چکیده:
وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه، رکن رکین پاسخگویی و تصمیم¬گیری¬های اقتصادی آگاهانه و از ملزومات بی بدیل توسعه اقتصادی و دستیابی به یک بازار سرمایه کارا به شمار می¬رود. برای مفید واقع شدن اطلاعات حسابداری در تصمیم¬گیری استفاده¬کنندگان از این اطلاعات، هدف¬های حسابداری و گزارش¬گری مالی ایجاب می¬کند که اطلاعات مربوط به گونه¬ای مناسب، کامل و به صورتی منصفانه، افشا شده و دسترسی به این اطلاعات برای همگان ممکن باشد. افزایش افشای اطلاعات برای استفاده¬گنندگانی که قادر به تعیین چشم¬انداز آتی شرکت نیستند، سودمند است و این سودمندی از طریق کاهش احتمال تخصیص نادرست سرمایه آنان می¬باشد. همچنین سرمایه¬گذاران باید به ارزش بازار شرکت، اهرم مالی، میزان سوددهی یا زیان¬دهی سنوات گذشته و اندازه شرکت، توجه کنند. پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین متغیرهای مالی و کیفیت افشا می¬پردازد. تعداد شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از قاعده حذف سیستماتیک در قلمرو زمانی 1388 تا 1392 انتخاب گردیده و نتایج به دست آمده، حاکی از از این است که کیفیت افشا رابطه مستقیم و معناداری با ارزش بازار شرکت و میزان سودآوری دارد. بین کیفیت افشا و متغیرهای اهرم مالی و زیان¬ده بودن شرکت، رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. همچنین، بین کیفیت افشا و اندازه شرکت، رابطه معنادار یافت نشد.

واژه¬های کلیدی
کیفیت افشا، ارزش بازار، اهرم مالی، اندازه، زیان¬ده بودن، سودآوری

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...