مقاله درباره گمرکی، معاملاتی، همسان، ارزشگذاری، فروخته، تعدیل، درهمان، وارداتی

دانلود پایان نامه

دارند . که توسط کمیته ارزشگذاری گمرکی طبق تصمیم وزیران در مراکش به هنگام تاسیس سازمان تجارت جهانی اتخاذ شده است رویه هایی که می بایست درچنین حالاتی رعایت شوند بیان شده است .در این راستا به عنوان نخستین مرحله گمرک می تواند از وارد کننده بخواهد که توضیحات بیشتر از جمله اسناد ومدارک دیگری ارائه کند که ارزش اعلامی وی مبین کل مبلغ واقعا پرداخت شده ویا قابل پرداخت برای کالای واداتی است . اگر پس از دریافت اطلاعات بیشتر یا درصورت عدم دریافت پاسخ ،گمرک بازهم تردیدی معقول درمورد صحت (دقت ) ارزش گمرکی اعلام شده داشته باشد [111] با در نظر گرفتن :

الف) قوانین هر عضو برای وارد کننده یا هرشخص دیگر مسئول پرداخت حقوق گمرکی حق تقاضای بدون جریمه برای تجدید نظر در مورد تعیین یک ارزش گمرکی را مقرر خواهد داشت .

ب)ممکن است یک حق اولیه درمورد درمورد تقاضای بدون جریمه تجدید نظر ،نزد مرجعی در اداره گمرک یا یک رکن مستقل وجود داشته باشد ؛اما قوانین هر عضو حق تقاضای بدون جریمه برای تجدید نظر نزد مرجعی قضایی را مقرر خواهد داشت .

ج)اطلاعیه مربوط به تصمیم مرحله تجدید نظر به خواها ن داده خواهد شد و دلایل چنین تصمیمی کتبا ارائه خواهد گردید . خواهان همچنین از هرگونه حق خود در مورد تقاضای تجدید نظر دیگر اطلاع خواهد یافت . ممکن است چنین تلقی گردد که ارزش گمرکی کالای وارداتی را نمی توان طبق ارزش معاملاتی تعیین کرد ،اما درهرحال گمرک قبل از گرفتن تصمیم نهایی ،درصورت [112] درخواست ،دلایل تردید خود در مورد صحت اسناد ارائه شده را کتبا به اطلاع واردکننده برساند . هنگامی هم که تصمیم نهایی اتخاذ می شود گمرک باید دلایل این تصمیم خود را به وارد کنندگان ارائه نماید وبه آنها فرصت کافی جهت ارائه دلایل خود بدهد . [113]

د)شرایط یا ملاحظات مربوط به تولید یا بازاریابی کالای وارد شده منجر به عدم قبول ارزش معاملاتی نخواهد شد . برای مثال این واقعیت که خریدار کارهای مهندسی وطرح هایی را به فروشنده ارائه می کند که در کشور وارد کننده برعهده گرفته شده است منجر به قبول ارزش معاملاتی ازلحاظ این روش نمی گردد. همچنین است اگر خریدار به حساب خود فعالیت هایی را در مورد بازاریابی درمورد کالای وارد شده انجام دهد ،حتی اگر با موافقت فروشنده صورت گرفته باشد .ارزش این فعالیت بخشی از ارزش گمرکی محسوب نمی شود . همچنین این نوع فعالیتها مانعی درقبال به کارگیری ارزش معاملاتی نخواهد بود . [114]

2-2-6- سایر رو شهای ارزشگذاری گمرکی

درمواردی که ارزش معاملاتی وجودندارد یابه دلایل انحراف قیمت ،درنتیجه وجود بعضی شرایط این ارزش به عنوان ارزش گمرکی مورد قبول نیست موافقت نامه پنج روش دیگری را برای ارزشگذاری گمرکی تعیین می کندکه می بایست به ترتیب به اجرا گذشته شوند .این  5 روش در موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی مورد بررسی قرارگرفته اند که عبارتند از :

روش 1:ارزش معاملاتی کالای همسان [115]

روش 2:ارزش معاملاتی کالای مشابه [116]

روش 3:ارزش استنتاجی یا قیاسی [117]

روش 4:ارزش محاسباتی [118]

روش 5:روش مرکب ب استفاده از روش های قبلی [119](روش انعطافی)

گرچه برای تعیین ارزش گمرکی کالای وارداتی روشهای فوق باید به ترتیب به مرحله اجرا گذاشته شوند اما استثنائا درصورت درخواست وارد کننده (گان)امکان جابجایی روش های قیاسی و محاسباتی با یکدیگر وجود دارد ولی به هرصورت ادارات گمرک بنابه تشخیص خود نمی تواند چنین اقدامی را به عمل آورد .

2-2-7-ارزش معاملاتی کالای همسان

اگر نتوان ارزش گمرکی وارداتی را طبق ارزش معاملاتی تعیین کرد ،ارزش گمرکی آن معادل ارزش معاملاتی کالای همسان است که برای صدور به همان کشور وارد کننده فروخته شده ودر همان زمان یا حدودا درهمان زمان صدور کالای موضوع ارزشگذاری صادر شده است.[120] این کالای همسان باید دارای شرایط زیر باشد :

الف)شرایط کالای همسان

از همه جهات ازجمله خصوصیات فیزیکی،کیفیت ومعروفیت با کالای وارده همسان باشد (اختلافات جزیی ظاهری مانع از آن نمی گردد که کالایی که از دیگر جهات با این شرایط انطباق داردهمسان تلقی شود )[121]
درهمان کشوری تولید شده باشد که کالای موضوع ارزشگذاری درآنجا تولید شده است .
توسط تولید کننده کالای موضوع ارزشگذاری تولید شده باشد .
دراجرای این روش برای تعیین ارزش گمرکی ،ارزش معاملاتی کالای همسان درفروش درهمان سطح تجاری واساسا به همان مقدار کالایی که ارزشگذاری می شود مورد استفاده قرار می گیرد .[122]درمواردی که چنین فروشی یافت نشود ارزش معاملاتی کالای همسان فروخته شده درسطوح تجاری متفاوت ویا درمقادیر متفاوت که جهت درنظر گرفتن تفاوت های قابل انتساب از لحاظ تجاری ویا مقدار تعدیل شده است مورد استفاده قرار خواهد گرفت مشروط به اینکه بتوان چنین تعدیل را به روشنی ثابت کند اعم از اینکه تعدیل مزبور به افزایش ارزش یا کاهش آن منجر شود .[123]

ب)تعدیلات لازم

درمواردی که هزینه های :

حمل ونقل کالای وارد شده به بندر یا محل ورود
مخارج بارگیری ،تخلیه و جابجایی مرتبط با حمل ونقل کالای وارد شده به بندر یا محل ورود.
بیمه [124]
که هر عضو موافقت نامه درتدوین مقررات خود مقرر داشته است ،درارزش معاملاتی گنجانده شده باشند ،جهت درنظر گرفتن تفاوت های مهم درچنین هزینه ها ومخارجی میان کالای وارد شده ،کالای همسان،ناشی از تفاوت درمسافت وشیوه های حمل ونقل تعدیل صورت خواهد گرفت . دراین راستا چنانچه بیش از یک ارزش معاملاتی کالای همسان بدست آید برای تعیین ارزش گمرکی وارداتی کمترین ارزش معاملاتی ملاک تعیین حقوق گمرکی وعوارض قرار می گیرد . [125]

ج)فقدان همسان واحد توسط شخص واحد

دراجرای این روش ودرمواردی که هیچگونه کالای همسانی توسط شخص واحدی در کشورمحل تولید کالای موضوع ارزشگذاری تولید نشده باشد ،کالای همسان تولیدی شخص دیگری درهمان کشور می تواند مدنظر قرار گیرد که دارای شرایط زیر باشد :

فروشی درهمان سطح تجاری اما به مقدار متفاوت
فروشی درسطح تجاری متفاوت اما اساسا به همان مقدار
فروشی در سطح تجاری متفاوت وبه مقدار متفاوت :
(الف)فروش

مقدار فروش

قیمت واحد

40واحد

100

30واحد

90

15واحد

100

50واحد

95

25واحد

105

35واحد

90

5واحد

100

(ب)مجموع

مجموع مقدار فروخته شده

قیمت واحد

65

90

50

95

60

100

25

105

دراین مثال بیشترین تعداد واحد فروخته شده به یک قیمت خاص 65 است بنابراین قیمت واحد در بیشترین مقدار از مجموع فروش 90 است.[126]

چنانچه چنین فروشی طبق هریک از شرایط سه گانه یافت شود تعدیل هایی بسته به مورد جهت عوامل کمی ،مربوط به سطح تجاری ویا هردو مورد به عمل خواهد آمد . [127]

د)استثنائات

درتعریف ارزش معاملاتی کالای همسان آن دسته از کالاهای وارداتی که دربرگیرنده کارهای مهندسی وهنری و … هستند ،که توسط خریدار بدون اخذ وجهی یابه قیمتی کمتر دراختیار تولید کننده کالا قرارگرفته ،درکشور واردکننده انجام پذیرفته اندودرمورد آنها هیچگونه تعدیلی نمی تواند به موجب ماده 8 صورت گیرد مستثنی شده اند .یکی ازشرایط لازم برای تعدیل به علت تفاوت سطح تجاری یا تفاوت کمی آنست که چنین تعدیلی اعم از اینکه به افزایش یا کاهش ارزش منجر شود تنها بر مبنای مدرک محرزی ،برای مثال فهرست های بهای معتبر حاوی قیمت هایی که به سطوح متفاوت یا مقادیر متفاوت مربوط می شوندصورت گیرد که معقول بودن ودرستی تعدیل ها را به روشنی اثبات کند . [128]به عنوان مثال برای این مورد چنانچه کالای وارد شده ای که ارزشگذاری می شودمحموله ای مرکب از 10واحد باشد وتنها کالای وارد شده همسانی که برای آن یک ارزش معاملاتی موجود است یک فروش 500واحدی باشد وتایید شده باشد که فروشنده براساس مقدار تخفیف داده است ،تعدیل لازم می تواند با مراجعه به فهرست های فروشنده واستفاده از قیمتی که برای یک فروش 10واحدی قابل اعمال است به عمل آید .تازمانی که محرز باشد فهرست بها در فروشهایی با مقادیر دیگر درست بوده است الزامی وجود ندارد که یک فروش به مقدار 10 واحد صورت گرفته باشد .به هرحال درصورت نبودن یک چنین مقدار معینی عینی تعیین ارزش گمرکی طبق روش کالای همسان مناسب نیست . [129]

2-2-8-ارزش معاملاتی کالای مشابه

چنانچه گمرک به این نتیجه برسدکه اعمال روش کالای همسان درتعیین ارزش گمرکی کالای وارداتی عملی نیست ارزش آن را برمبنای ارزش معاملاتی کالای مشابهی تعیین خواهدکرد که برای صدور به همان کشور وارد کننده فروخته شده و درهمان زمان یا حدودا درهمان زمان صدور کالای موضوع ارزشگذاری صادرشده است.[130] مشروط به این که کالای مزبور :

2-2-9-شرایط کالای مشابه

ازلحاظ مواد تشکیل دهنده درخصوصیات ،شباهت زیادی با کالای موردنظر داشته باشد .
بتواند همان کارکردهایی را داشته باشدکه ازلحاظ تجاری قابل جایگزینی با کالای موضوع ارزشگذاری باشد.[131]
درهمان کشورتولید شده باشد که کالای موضوع ارزشگذاری درآنجا توسط تولید کننده این کالا تولید شده است . [132]
اولا :دراجرای این روش برای تعیین ارزش گمرکی لازم است ارزش معاملاتی کالای مشابه درفروش درهمان سطح تجاری واساسا به همان مقدار کالایی که ارزشگذاری می شودمورداستفاده قرار می گیرد. درصورت فقدان چنین فروشی می توان یک فروش کالای مشابه را طبق هریک ازشرایط سه گانه زیر صورت می گیرد مورد استفاده قرار داد:

فروش درهمان سطح تجاری اما به مقدار متفاوت
فروش درسطح تجاری متفاوت اما اساسا به همان مقدار
فروش درسطح تجاری متفاوت وبه مقدار متفاوت
ثانیا:لازم به توضیح است که این فروش :

جهت درنظر گرفتن تفاوتها از لحاظ تجاری ویا مقدار تعدیل شده مورد استفاده قرار خواهد گرفت،مشروط به اینکه بتوان چنین تعدیل هایی را برمبنای مدرکی محرز به عمل آورده که معقول بودن ودرستی تعدیل را به روشنی ثابت کند اعم از اینکه تعدیل مزبور به افزایش ارزش منجر شود یا به کاهش آن .به عنوان مثال برای این مورد ،چنانچه کالای وارد شده ای که ارزشگذاری می شود محموله ای مرکب از 10واحد باشد وتنها کالای واردشده مشابهی که برای آن یک ارزش معاملاتی وجود دارد یک فروش 500واحدی باشد وتایید شده باشد که فروشنده براساس مقدار تخفیف داده است تعدیل لازم می تواند بامراجعه به فهرستهای بهای فروشنده واستفاده از قیمتی که برای یک فروش 10 واحدی قابل اعمال است به عمل آید . تازمانی که محرز باشد فهرست بها در فروشهایی با مقادیر دیگر درست بوده است ، الزامی وجود ندارد که یک فروش به مقدار 10واحد صورت گرفته باشد . [133]
اگر در اجرای این ماده بیش از یک ارزش معاملاتی کالای مشابه یافت شود برای تعیین ارزش گمرکی کالای وارد شده کمترین ارزش معاملاتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت . به هرحال درصورت نبودن چنین معیارعینی تعیین ارزش گمرکی طبق روش کالای مشابه مناسب نیست .[134]
بندسوم :ارزش استنتاجی یاقیاسی

به موجب موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی هنگامی که امکان تعیین ارزش گمرکی برمبنای ارزش معاملاتی کالای وارده یا کالای همسان ویا کالای مشابه وجود نداشته باشد این ارزش براساس قیمت واحدی از کالای وارد شده یا کالای واردشده همسان یا مشابه محاسبه می گردد که دراین حالت به دودسته تقسیم می شود [135]:

الف – کالای وارد شده یا کالای همسان،یا کالای مشابه به همان وضعی که وارد شده .

ب- کالای وارد شده یا کالای همسان،یا کالای مشابه پردازش شده .[136]

(الف)کالای وارد شده یا کالای واردشده همسان یا مشابه به همان وضع وارد شدن.

اگرکالای وارد شده یاکالای وارد شده همسان یا مشابه به همان وضعی که وارد شده است درکشور وارد کننده به فروش برسد ارزش گمرکی کالای وارد شده براساس قیمت واحدی ازکالای وارد شده یا کالای وارد شده همسان یا مشابه مبتنی خواهد بود که به آن قیمت درهمان زمان یا :
حدودا درهمان زمان ورود کالای موضوع ارزشگذاری دربیشترین مقدار از مجموعه (فروش)[137]

کالا به اشخاصی فروخته می شود که بااشخاصی که از آنها چنین کالایی را میر خرند ارتباطی (اشخاص درصورتی مرتبط درنظر گرفته می شوند که

(1)اعضای ارشد یا مدیران کسب وکار یکدیگر باشد .

(2)قانونا شریک در کسب وکار یکدیگر باشد  .

(3)کارفرما ومستخدم باشند.

(4)شخصی به طور مستقیم یا غیر مستقیم 5 درصد بیشتری از رای تعیین کننده مبتنی بر سرمایه یا سهام هر دو را درتملک داشته یا کنترل نماید)،ندارند وازآنجا که نقطه شروع ارزش قیاسی قیمت فروش درکشور واردکننده است و نه کشور صادرکننده لازم است موارد زیر از قیمت کالا کسر گردد:

اولا :حق العمل کارهایی که معمولا پرداخت می شود یا توافق می شود که پرداخت گردد یا افزایش هایی که معمولا برای سود یا هزینه های عمومی یا مالیات های محلی قابل پرداخت درمورد فروش کالای وارد شده متعلق به همان طبقه یا نوع ،درچنین کشوری صورت می گیرد.

ثانیا:هزینه های معمول حمل ونقل باگیری وبیمه هزینه های مرتبط با آن ها در کشور وارد کننده پرداخت شده است .

ثالثا :حقوق گمرکی ودیگر مالیاتهای مالی که به دلیل وارد شدن یا فروش کالا در کشور وارد کننده قابل پرداخت است.

مقدار فروش

قیمت واحد

تعداد فروش

کل مقدار فروخته شده به ازاء هرقیمت

1-10 واحد

100

10فروش 5واحدی،5فروش 3واحدی

65

11-25

95

5فروش 11 واحدی

55

بیش از 25

90

1فروش 3 واحدی،1فروش 50واحدی

80

بیشترین تعداد واحد فروخته شده به یک قیمت 80است .بنابراین قیمت واحد در بیشترین مقدار از مجموع فروش 90 است .

ماده 15موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی
اگر درهمان زمان یا حدودا درهمان زمان وارد شدن کالای موضوع ارزشگذاری،کالای وارد شده یا کالای وارد شده همسان یا مشابه فروخته نشده باشد ارزش گمرکی به شرط رعایت 3 مورد ذکر شده درپاراگراف قبل،برقیمت واحدی از کالای وارد شده همسان یا مشابه مبتنی خواهد بود که درنزدیک ترین تاریخ پس از وارد شدن کالای موضوع ارزشگذاری وحداکثر 90 روز پس از ورود ،به همان وضعی که وارد شده است درکشور وارد کننده فروخته شود .[138]
ب- کالای واردشده یا کالای وارد شده همسان یا مشابه به همان صورت اول فروخته نشود

اگرکالای وارد شده یا کالای وارد شده همسان یا مشابه به همان وضعی که وارد شده است در کشور وارد کننده فروخته نشود آنگاه در صورت درخواست وارد کننده ارزش گمرکی بر قیمت واحدی از کالای وارد شده مبتنی خواهد بود که پس از پردازش بیشتر به آن قیمت در بیشترین مقدار از مجموع (فروش) به اشخاصی درکشور وارد کننده فروخته می شود که با اشخاصی که از آنها چنین کالایی رامی خرند ارتباطی ندارند ودر آن قیمت ،تخفیف لازم به خاطر ارزش افزوده ناشی از چنین پردازشی وکسور زیرلحاظ گردد:

کسورات احتمالی برقیمت :

حق العمل هایی که معمولا پرداخت می شود یا توافق می شود که پرداخت گردد یا افزایش هایی که معمولا برای سود یا هزینه های عمومی (اعم از مستقیم وغیرمستقیم)درمورد فروش کالای وارد شده متعلق به همان طبقه یا نوع درچنین کشوری صورت

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...