مقاله درباره خيابان، شهري، ، جيکوبز، سرزندگي، کرير

دانلود پایان نامه

نخستين دغدغه‎هاي طراحي رابطه ميان فضاهاي همگاني و خيابان¬ها و پياده¬روهاي مجاور، نوع و تعداد صندلي¬ها و مکان¬هاي نشستن، سطح آسايش فيزيکي و آرامش رواني و ميزان توجهي است که به بالا بردن کيفيّت زندگي اختصاص مي¬يابد (پامير، 1391: 118-114).

2-3-1-5-3- جين جيکوبز
جيکوبز در تحليل شرايطي که باعث سرزندگي خيابان¬ها مي¬شود به سه نکته توجه دارد:
نخست: کار براي حفظ امنيت خيابان اين است که بايد حد فاصل واضحي بين فضاي عمومي و فضاي خصوصي بين قلمرو خانه و مغازه و آنچه متعلّق به همه است وجود داشته باشد.
دوم: کنترل دائمي مورد نياز است؛ چشمان کساني که او آنها را مالکان طبيعي خيابان مي¬نامد بايد دائماً ناظر بر خيابان باشند. اين نظارات زماني آسان¬تر خواهد بود که ساختمان¬هاي اطراف دو طرف خيابان به سمت خيابان ديد کافي داشته باشد و در نقشه¬ي آنها بالکن، پله، پنجره، عقب نشيني و امثال آن را در سمت خيابان پيش بيني شده باشد.
سوم: خود خيابان به خصوص پياده¬روهايش مورد استفاده مستمر باشد. خيابان بايد دو نقطه¬اي را که در ارتباط بين آنها ضروري است به هم متصل کند و در امتداد خيابان جذابيت¬هايي که باعث مکث و توقف مردم شود، به اندازه کافي وجود داشته باشد. خيابان خالي چيزي براي تماشا ندارد. اما تماشاي خيابان پررفت و آمد لذت¬بخش خواهد بود. همين امر باعث جذابيت سرزندگي و ايمني خيابان خواهد شد.
خياباني که فاقد اين شروط اساسي باشد ناامن و خطرناک است و مردم مي¬کوشند از آن دوري جويند در نتيجه خيابان تنها مورد استفاده کساني خواهد بود که چاره¬اي جز استفاده از آن ندارند. به عکس خياباني که در آن مردم براي تفريح پرسه مي¬زنند، در آبميوه¬فروشي¬ها جمع مي¬شوند و روي پله¬ها نوشابه مي نوشند، سرشار از زندگي شهري است (شواي، 1375: 368).
جيکوبز رابطه سطحي را بسيار مهم و زمينه¬ساز براي زندگي مناسب در پياده¬روها مي‎داند، به گونه¬اي که در صورت فقدان چنين روابطي، انسان مي¬بايد در پي جايگزين¬هايي براي آن باشد. به باور جيکوبز اين کار تنها با گسترش زندگي خصوصي انسان امکان¬پذير است. يعني اينکه همسايه¬ها را در زندگي خصوصي خود شريک نمايند ( پاکزاد، 1386: 134).
جيکوبز احساس زنده بودن شهر را در گرو مراکز شهري مي‎داند و به آثار مثبت اقتصادي، اجتماعي و رواني- عاطفي اين¬گونه مراکز اشاره مي¬کند. وي خواهان توقف تفکيک عملکردها در طراحي شهري است و معتقد است احداث واحدهاي مسکوني بر روي واحدهاي تجاري و اداري موجب مي¬شود که بعد از ساعات پاياني کار هنوز زندگي در فضا جريان داشته باشد (مرادي، 1381: 114). اين استدلال که وجود چنين ويژگي¬هايي تعداد بيشتري از ساکنين شهر را به مراکز شهري جلب کرده و ضمن آنکه موجب ارتقاء بازده اقتصادي اين-گونه محيط¬هاي شهري مي¬شود به آنها چهره¬اي فعال و پرتحرک مي¬بخشد و اين خصوصيات به کل شهر تسري مي¬يابد (حبيبي و تسليمي، 1376: 35).

2-3-1-5-4- راب کرير
راب کرير ضمن انتقاد از سازماندهي شهرهاي مدرن که به ايجاد فضاهاي شهري در مقياس پياده بي¬توجه بوده¬اند، راه¬حل را بازگشت به انتظام گذشته شهرها و اصالت¬هاي ديرين ميدان و خيابان مي¬داند (کاشاني¬جو، 1389: 98). وي معتقد است بافت شهري از درهم آميختگي کليه فعاليت¬ها شکل مي¬گيرد. گردش، خريد، گفتگو، کار و ايجاد ارتباط اجتماعي را نمي¬توان از يکديگر به صورت کاملاً مطلق جدا نمود. جدا کردن اين فعاليت¬ها به معني تقسيم شهر به اجزاء عملکردي باعث از هم گسيختگي و عدم يکپارچگي شهر مي¬شود. او به سلسله مراتبي از توزيع کار¬ها در سطح شهر معتقد است تا اين کاربري¬ها در کنار يکديگر و ليکن با مقياس¬ها و شدت و ضعف¬هاي گوناگون قرار گيرند. اين الگو مي¬تواند شامل سرزندگي فضاي شهري و جلوگيري از اتلاف هزينه¬هاي زياد جهت حمل و نقل گسترده باشد. راب کرير بر حرکت پياده در سطح شهر، توجه و تأکيد دارد و سازماندهي شهر مدرن را به دليل بي توجهي‎اش به ايجاد فضاي شهر به ويژه در مقياس پياده، عامل پديدآوردن ترکيبات فضايي متشکل از اجزاء پراکنده و فاقد انسجام دانسته و آن را در پاسخ به نيازها و انگيزه¬هاي انساني ناتوان مي¬بينند (حبيبي و سليمي، 1376: 35). يکي ديگر از عواملي که از نظر کرير در سرزندگي فضاهاي شهري نقش دارد ورودي¬هاي ساختمان-هاي مجاور اين گونه فضاهاست که بهتر است به داخل خيابان يا ميدان باز شود تا فضاي شهري از فعاليت حياتي خود محروم نشود. همين¬طور اينکه بايد کاربري¬هاي در اطراف ميدان و فضاهاي شهري ايجاد گردد که عملکرد شبانه¬روزي داشته باشند (کرير: 1383: 19).

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...