مقاله تأسیسات، نیروگاه، ……………………………………………………………………………………………..، …………………………………………………………………………………………….، ……………………………………………………………………..، رادیواکتیو، ……………………………………………………………….، صلح، امنیت، رآکتورهای، ………………………………………………………………………………………..، خلیج

. 108
3-2-2 مقررات کلی حاکم بر تولید انرژی هسته ای …………………………………………………………………….. 109
3-2-3 نقش نهاد مقررات گذار ………………………………………………………………………………………….. 110
3-2-4 نقش سازمان متصدی ……………………………………………………………………………………………. 112
3-2-5 شروط صدور مجوز …………………………………………………………………………………………….. 114
3-2-6 موضوعات خاص ……………………………………………………………………………………………….. 115
3-3 جنبه های قانونی ایمنی تأسیسات هسته ای ………………………………………………………………………….. 115
3-3-1 قوانین و مقررات حاکم بر ایمنی تأسیسات هسته ای ……………………………………………………………… 115
3-3-1-1 قوانین و مقررات . ……………………………………………………………………………………………. 115
3-4 صلاحیت قانونی نظام ایمنی کشور در تصویب مقررات در زمینه ایمنی تأسیسات هسته ای و اعتبار حقوقی ……….. 119
3-4-1 صلاحیت نظام ایمنی کشور ……………………………………………………………………………………… 119
3-4-2 قانون سازمان انرژی اتمی ………………………………………………………………………………………. 119
3-4-3 قانون حفاظت در برابر اشعه …………………………………………………………………………………….. 120
3-4-4 اعتبار حقوقی مقررات مصوب سازمان در مورد ایمنی تأسیسات هسته ای ………………………………………. 120
3-5 بررسی اجمالی مقررات مصوب سازمان انرژی اتمی ایران در خصوص ایمنی تأسیسات هسته ای ………………… 121
3-5-1 لزوم دریافت مجوز برای تأسیسات هسته ای …………………………………………………………………….. 121
3-5-2 مرجع صدور مجوز …………………………………………………………………………………………….. 122
3-5-3 مسئول ایمنی تأسیسات هسته ای …………………………………………………………………………………. 123
3-5-4 نظارت بر رعایت مقررات ایمنی در تأسیسات هسته ای …………………………………………………………. 124
3-5-4-1 مبانی قانونی صلاحیت مرجع نظارت بر اجرای مقررات ایمنی در تأسیسات هسته ای ………………………… 124
3-5-4-2 ویژگی های ساختاری مرجع نظارت بر ایمنی تأسیسات هسته ای …………………………………………….. 125
3-5-5 مجازات مختلف از مقررات حاکم بر ایمنی تأسیسات هسته ای …………………………………………………… 125
3-5-5-1 مجازات اداری ……………………………………………………………………………………………….. 126
3-5-5-2 مجازات کیفری ……………………………………………………………………………………………….. 127
3-6 مسئولیت و جبران خسارت مربوط به خسارات زیست محیطی ……………………………………………………….129
3-6-1 منطقی بودن معرفی رژیم های مسئولیت برای خسارات محیط زیستی …………………………………………….130
3-6-2 مسئولیت دولت و مسئولیت مربوط به خسارت محیط زیستی ………………………………………………………131
3-6-2-1 خسارت محیط زیستی فرامرزی ………………………………………………………………………………..131
3-6-3 مسئولیت ( اعمال ممنوعه ) دولت و مسئولیت ( اعمال منع نشده ) دولت ………………………………………….132
3-6-3-1 مسئولیت دولت در مورد اعمال مجرمانه ……………………………………………………………………….133
3-6-3-2 مسئولیت دولت ( اعمال غیر ممنوعه ) برای اعمال قانونی ……………………………………………………..134
3-6-4 رژیم های مسئولیت مدنی در خسارات محیط زیستی ………………………………………………………………135
3-7 تفسیر جدید از صلح و امنیت بین المللی ………………………………………………………………………………136
3-7-1 مفهوم صلح و امنیت بین المللی ……………………………………………………………………………………136
3-7-1-1 مفهوم صلح …………………………………………………………………………………………………….136
3-7-1-2 مفهوم امنیت بین المللی …………………………………………………………………………………………137
3-7-2 تهدیدهای صلح و امنیت بین المللی ………………………………………………………………………………..138
3-7-3 آرای دیوان بین المللی در قضیه آزمایش های هسته ای ……………………………………………………………141
3-7-4 حمایت از محیط زیست ……………………………………………………………………………………………144
3-8 ممنوعیت صریح سلاح هسته ای بر اساس معاهدات و حقوق عرفی …………………………………………………147
3-8-1 حقوق مخاصمات مسلحانه ………………………………………………………………………………………..151
3-8-2 حمایت از دولت های بی طرف ……………………………………………………………………………………153
3-9 بررسی و ارزیابی مدارک تحلیلی ایمنی ( SAR ) ………………………………………………………………….. 155
3-9-1 استانداردها ، مقررات و ملزومات ایمنی هسته ای در خصوص تهیه و ارزیابی گزارش های تحلیل ایمنی ……….. 156
3-9-2 روش اجرایی ارزیابی گزارش های تحلیل ایمنی ………………………………………………………………… 157
3-9-3 اهم مواردی که در بررسی و ارزیابی گزارش های تحلیل ایمنی باید مد نظر قرار بگیرند ……………………….. 159
3-9-4 گزارش تحلیل ایمنی نیروگاه بوشهر ……………………………………………………………………………… 159
3-10 نظریه های زیست محیطی ……………………………………………………………………………………….. 160
3-10-1 نقش محیط زیست در روابط بین الملل …………………………………………………………………………. 161
3-10-2 رابطه انسان و محیط زیست از دیدگاه آرمان گرایان و واقع گرایان ……………………………………………. 162
3-10-3 زیست محیط و رویکردهای امنیتی در روابط بین الملل ……………………………………………………….. 163
3-10-4 زیست محیط و تغییرات اجتماعی سیاسی ……………………………………………………………………….163
3-10-5 رویکرد زیست محیطی در دنیای امروز ……………………………………………………………………….. 163
3-11 روش شناسی تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 164
3-11-1 روش تحقیق . ………………………………………………………………………………………………….. 164
3-11-2 جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………… 165
3-11-3 ابزار و شیوه های گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………. 165
3-11-4 منابع داده ها …………………………………………………………………………………………………… 166
3-11-5 تشریح روش انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………. 166
3-12 پایش محیط زیست نیروگاه ……………………………………………………………………………………….. 168
3-12-1 اهداف کلی برنامه پایشی برای حفاظت مردم و محیط زیست …………………………………………………… 169
3-12-2 اهداف جانبی برنامه پایشی برای حفاظت مردم و محیط ………………………………………………………… 169
3-12-3 آلاینده های محیطی …………………………………………………………………………………………….. 169
3-12-4 پایش پارامترهای هواشناسی …………………………………………………………………………………… 170
3-12-4-1 پارامترهای اصلی هواشناسی ……………………………………………………………………………….. 170
3-12-4-2 پخش آتمسفریک آلاینده های گازی رادیواکتیو ………………………………………………………………. 171
3-12-4-3 مدل گوسی پخش ……………………………………………………………………………………………. 171
3-12-5 الگوی پخش در یک دوره طولانی مدت ……………………………………………………………………….. 173
3-12-6 پایش پخش مواد رادیواکتیو در آبهای خلیج فارس ………………………………………………………………. 174
3-12-6-1 نحوه پخش مواد رادیواکتیو در آبهای خلیج فارس ……………………………………………………………. 175
3-12-6-2 مدل ریاضی پخش در آبهای خلیج فارس …………………………………………………………………….. 175
3-12-7 پایش آبهای زیر زمینی برای نیروگاه . ………………………………………………………………………… 176
3-12-7-1 پخش مواد رادیواکتیو در آبهای زیر زمینی محدوده نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………. 177
3-12-7-2 سینماتیک آبهای زیر زمینی …………………………………………………………………………………. 178
3-12-8 پایش پارامترهای اکولوژی خشکی و دریا ……………………………………………………………………… 179
3-12-9 پایش پارامترهای سرزمین …………………………………………………………………………………….. 179
3-12-10 پایش پارامترهای کاربری آب و زمین ……………………………………………………………………….. 180
3-12-11 پایش رادیولوژیک محیط زیست در نیروگاه ………………………………………………………………….. 180

فصل چهارم : نیروگاه های اتمی و اثرات زیست محیطی آن
4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 183
4-2 تکنولوژی مختلف تولید انرژی در نیروگا های هسته ای ……………………………………………………………. 183
4-2-1 رآکتورهای هسته ای …………………………………………………………………………………………….. 184
4-2-2 اجزای اصلی تشکیل دهنده رآکتورهای هسته ای . ………………………………………………………………. 185
4-2-3 دسته بندی نیروگاه ها ( راکتور نیروگاه ها ) …………………………………………………………………….. 185
4-2-4 نیروگاه ها و اقدامات زیست محیطی …………………………………………………………………………….. 189
4-3 ساختار نیروگاه هسته ای …………………………………………………………………………………………… 189
4-4 روش های ایمنی …………………………………………………………………………………………………… 192
4-4-1 فلسفه های ایمنی …………………………………………………………………………………………………. 193
4-4-1-1 سیستم های ذخیره …………………………………………………………………………………………….. 193
4-4-1-2 گوناگونی ……………………………………………………………………………………………………… 196
4-4-1-3 انتخاب منطقی 2 از 3 ، ایمنی قطع خطوط برق ………………………………………………………………. 197
4-4-1-4 روش جداسازی ساختمان یا فضای نصب …………………………………………………………………….. 197
4-4-1-5 سازوکار ایمن سازی خودکار . ……………………………………………………………………………….. 199
4-4-1-6 محدودیت های تردد و تماس ………………………………………………………………………………….. 199
4-4-1-7 اطلاعات عملی کارگران . ……………………………………………………………………………………. 200
4-4-1-8 وارسیهای ادواری …………………………………………………………………………………………….. 200
4-4-1-9 تبادل تجربیات . ………………………………………………………………………………………………. 201
4-4-2 سیستم حفاظتی راکتور …………………………………………………………………………………………… 203
4-4-3 نمودار درختی رویدادها ، نمودار درختی عیوب …………………………………………………………………. 205
4-4-4 حالات اختلال طراحی در راکتورهای آب پرفشار ……………………………………………………………….. 206
4-4-4-1 نشتی اولیه بزرگ …………………………………………………………………………………………….. 207
4-4-4-2 نشتی اولیه متوسط ……………………………………………………………………………………………. 209
4-4-4-3 نشتی اولیه کوچک ……………………………………………………………………………………………. 209
4-4-4 موارد اختلال ناشی از اتلاف مبرد در راکتور آب جوش ………………………………………………………… 210
4-5 رآکتورهای آب پرفشار …………………………………………………………………………………………….. 211
4-5-1 ساختار رآکتورهای آب پرفشار ………………………………………………………………………………….. 211
4-5-2 محفظه تحت فشار رآکتور ……………………………………………………………………………………….. 212
4-5-3 پمپ های مبرد اصلی . ………………………………………………………………………………………….. 214
4-5-4 مولد بخار ……………………………………………………………………………………………………….. 215
4-5-5 سیستم تنظیم فشار . ……………………………………………………………………………………………… 216
4-5-6 سیستم کنترلی جمعی …………………………………………………………………………………………….. 218
4-5-7 سیستم های خنک سازی پسین و اضطراری .

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...