مقاله با موضوع سرقت، ، اجتماعی، متغیرهایی، نامشروع، خانواده،

معدنی(1373) در پژوهشی تحت عنوان بررسي آسيب شناسي اجتماعي سرقت در شهر شيراز متغیرهایی همچون انگ و برچسب، فرصت های نامشروع افتراقی، ضعف کنترل اجتماعی رسمی، فقر و بیکاری را از عوامل موثر در گرایش به سرقت شناسایی کرده است.
– مجيد موحد مجد(1375) در پژوهشی تحت عنوان ارزش هاي اجتماعي و سرقت در استان فارس متغیرهایی همچون وجود اختلاف و نابساماني در خانواده، وجود سابقه جرم در خانواده، همنشني نامشروع افتراقي و انگ و برچسب، سطح تحصیلات را از عوامل موثر در گرایش به سرقت شناسایی کرده است.
– علی صفاری(1385) در پژوهشی تحت عنوان سرقت در ایران که به روش فراتحلیل انجام یافته است؛ متغیرهایی همچون سطح تحصیلات، فقر و بیکاری، سابقه بزهکاری داشتن، محیط زندگی افراد را از عوامل موثر در گرایش به سرقت شناسایی کرده است.
– اکبر علیوردی نیا(1383) در پژوهشی تحت عنوان تحلیل اجتماعی سرقت در ایران که با روش تحلیل ثانویه انجام داده است؛ متغیرهایی همچون تراکم جمعیت، ضعف نظارت اجتماعي غير رسمي، نابساماني اجتماعی، اعتياد، ضعف پیوند و انسجام اجتماعی، سطح تحصیلات را از عوامل موثر در گرایش به سرقت شناسایی کرده است.
1-3-2- جمع بندی مطالعات و تحقیقات پیشین
در یک جمع بندی کلی پیرامون موضوع تحقیق می توان دریافت که پژوهش هایی که در این حوزه به مطالعه پرداخته اند؛ در سه دسته جای می گیرند: دسته ایی به کارکرد دوگانه رسانه ها و بویژه روزنامه ها در انعکاس آسیب اجتماعی سرقت پرداخته و دلایل موافقت و مخالفت از انعکاس آسیب های اجتماعی از جمله سرقت را مورد بررسی و تحلیل قرار دادند؛ از آن جمله می توان به مطالعات اصحاب حبيب زاده و همکاران(1388)، و محمد فرجیها(1388) نام برد. دسته دیگر به انعکاس پدیده سرقت و سبب شناسی آن در روزنامه ها پرداخته اند که از آن جمله می توان به پژوهش بیتا حامد و سپیده پشنگ(1389) و فریبا شایگان(1388) اشاره کرد( تیپولوژی حامد و پشنگ به دلیل جامعیت مبنای تیپولوژی پژوهش حاضر نیز قرار گرفته است). در نهایت پژوهش های دیگری که بیشترین فراوانی تحقیقات انجام شده مرتبط با آسیب اجتماعی سرقت را به خود اختصاص دادند؛ با استفاده از روش های دیگری همچون پیمایش، مصاحبه، تحلیل ثانویه به بررسی این آسیب پرداخته اند. به طور کلی بررسی پژوهش هایی مرتبط با پدیده سرقت نشان می دهد که پژوهشگران متغیرهایی همچون: شکاف بین اهداف و ابزار نهادینه شده فرهنگی، پایگاه اقتصادی- اجتماعی پایین، احساس محرومیت نسبی، ضعف کنترل اجتماعی غیر رسمی و رسمی، وجود مناطق جرم خیز، فرصت های نامشروع افتراقی، معاشرت های نامشروع افتراقی، ضعف پيوند اجتماعي، اعتیاد، الگوپذیری از گروه های منحرف، بیکاري، درآمد پایین، فقر، عدم کنترل و نظارت خانواده، شغل نامناسب، راحت طلبی و سریع به رفاه رسیدن و… را در گرایش افراد به آسیب اجتماعی سرقت موثر می دانستند.

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...