مقاله با موضوع اعلامیه، سهامی، کارا، قاعدگی

ی پیروی می کنند بدین معنا قیمت بازار سهام نمی تواند قابل پیش بینی باشد و قیمت ها تابع حوادث و ابفاقاتی است که اتفاق می افتند.اما اگر قیمت ها در بازار سهام از گام تصادفی پیروی نکنند حالت مانایی دارند که به باز گشت به میانگین است .

تعریف و تحلیل فرضیه بازار کارا بیشتر در قالب بورس اوراق بهادار در کسور های صنعتی می گنجد ،چون بورس اوراق بهادار در کشور های جهان سوم عمو ما توسعه نیافه و جایگاه خاصی در اقتصاد آن ها ندارد از این نظر بحث فرضیه بازار کارا و کارایی برای آن ها بی مورد است .از این نظر بیشتر تحقیقات در رابطه با شکل ضعیف بازار بورس یا پدیده مانایی یا بازگشت به میانگین است .

در عموم تحقیقاتی که به بررسی وجود حباب ها یا بازگشت به میانگین پرداخته اند،

فرض صفر این است که قیمت ها تابعی از قیمت های قبلی، یک جزء رانش و یک جزء اخلال مستقل داری توزیعیکنواخت می باشند.استقلال جزء اخلال بیانگر این امر است که قیمت یک فرایند گام تصادفی دارای جزء رانش است. در یک گام تصادفی کلیه توابع خطی و غیر خطی شوک های بازده باید غیر هم بسته باشند.شیرکوند سعید و همکاران(1387)

یک مدل قیمت گذاری، زمانی زمانی نامانا است که حرکت قیمت ها مستقل از هم باشند .در غیر اینصورت  بازگشت به میانگین است که قیمت دارائیها در آن پس از رسیدن به حداکثر (حداقل)،کاهش(افزایش) یابد.

بازار پس از رسیدن به حداکثر فرو خواهد ریخت چرا که یک ماکزیمم محلی الزامأ نسبت به مقادیر حول آن، مقدار بزرگتری دارد. بدین ترتیب، هر فرآیندی می تواند ویژگی بازگشت به میانگین باشد.

وجود شرایط مانایی یا باز گشت به میانگین دلالت بر وجود ناهنجاری ها و بی قاعده کی هایی دارد .

در مورد بازار سهام، بی قاعده گی ها در مواجهه با تئوری بازار کارآ قرار می گیرند به طوری که در صورت وجود الگوهای از پیش تعیین شده شرایط را جهت استراتژی معامله سهام با بازده اضافی (بیش از مقدار ریسک معین) فراهم می آورد(داگلاس[21]، 1985).

بی قاعده گی ها و ناهنجاری ها در بازار اوراق بها دار به اشکال مختلفی رخ می دهند.

1- بی قاعدگی ها غیر تقویمی

بی قاعدگی ها و بی نظمی هایی که فرضیه بازار کارا را زیر سوال برده و نمی توان آنها را در غالب بی نظمی های فصلی طبقه بندی کرد، به بی قاعدگی های غیر تقویمی مشهورند. در بی قاعدگی های غیر تقویمی عامل زمان و مقطع زمانی عامل برهم زننده فرضیه بازار کارا نیست بلکه عوامل محتوایی بازار اینگونه پدیده را شکل می دهد (فاما[22]،2004 ).

در این مورد به چند مورد از آنها اشاره می‌شود.

2-اثر تجزیه سهام

منطقأ تجزیه سهام یک شرکت نباید اثری بر ارزش شرکت فوق بگذارد. لیکن شواهد و مطالعات فراوانی حاکی از آن است که تجزیه سهام یک بنگاه سبب افزایش قیمت سهام هم قبل و هم بعد از انتشار اعلامیه تجزیه سهام می گردد. این اثر را فاما، دسای[23] (1997) ونیز ایکنبری[24] (1996) مورد مطالعه قرار دادند.

3- اثر بازده سود سهام

این اثر بیانگر آن است که سهامی با بازده نقدی و یا سود نقدی بالا دارای عملکرد بالاتر ومناسب تر از میانگین بازار می باشند. این اثر در شرکتهای کوچک به دلیل اینکه چنین شرکت هایی سود نقدی بالاتری جهت جبران ریسک اندازه خود پرداخت می نمایند بیشتر به چشم می خورد. و آنها عمومأ عملکرد بهتری نسبت به شرکت های بزرگتر از خود نشان می دهند. لیتزنبرگ و راماساوی[25] (1982) و نیز لیوز و کیم[26] (1985) این اثر را تایید کردند.

4- اثر سهام با قیمت پایین

گاین[27](2005) با ارائه این اثر یقین داشت که سهامی که دارای قیمتی پائین است بهتر از سهام با قیمت بالا عمل می کند. گاین دلیل اصلی آنرا چنین بیان می دارد، (اگر با کاهش مقدار فروش یک شرکت سود نیز به همان میزان کاهش یابد واقعه خیلی ناگواری روی نداده است، ولی اگر به همراه کاهش فروش، قیمت سهام نیز کاهش یابد از آن سهام پرهیز کنند زیرا مدیریت نمتوانند مشکل سود آوری را با قیمت سهام جبران کند) . لذا سهامی که دارای قیمت پائین تری می باشد حرکت نزولی کمتری نسبت به کاهش فروش از خود نشان می دهد.

5- اثر معامله محرمانه

افرادی که دارای اطلاعات محرمانه هستند معمولأ با توجه به این اثر بازده های بالاتری کسب می کنند و می‌تواند حتی تغییرات قیمت سهام را نیز پیش بینی کنند(فینری[28]،1976 لاکونشیوک ولی[29] ،2001)

6- اثر انتشار اطلاعات

سرمایگذاران در مقابل انتشار اطلاعات یکسان برداشت های مختلفی دارند و به تبع آن عکس العمل های متفاوتی از خود نشان می دهند. جانسون[30](2005) با نشان دادن کاهش در حجم معادلات قبل از انتشار اعلامیه بودجه شرکت ها و افزایش حجم معادلات پس از انتشار این اعلامیه این اثر را توضیح داد. به تعبیر دیگر وی این اثر، اثر عدم تقارن اطلاعات نامید. جانسون اظهار داشت که با انتشار اعلامیه بودجه شرکت ها هر سرمایه گذار بنا به برداشت خود از این اعلامیه اقدام به عکس العمل مختص خود می کند. برخی موقعیت خرید برخی دیگر موقعیت فروش را اتخاذ می نمایند. در نتیجه حجم معاملات پس از انتشار اعلامیه فوق افزایش می یابد.

7- اثر بیش واکنشی

در بازار سهام واکنش بیش از حد سهامداران به اخبار جدید از جمله اعلان سودهای آتی بسیار به چشم می خورد یولونگ،تنگ تاینور[31](2005) ضمن ارائه این اثر بیان کرد که معمولأ قیمت سهام پس تجربه یک افزایش یا کاهش شدید، در جهت عکس حرکت می کند که این اثر را اثر معکوس نیز می نامیدند.

8- اثر کم واکنشی

آباربانل و برنارد[32] (1992) با مطالعه روی این اثر آنرا حالتی دانست که در آن بازار و تحلیل گران عکس العمل کمتری نسبت به انتشار اعلامیه و اخبار مختلف از جمله اعلامیه سود در خود نشان می دهند. آنان بر خلاف اثر واکنش بیش از حد بازار این اثر را اثر مستقیم نامیدند.

9- اثر خاص کشور

هر یک از اثرات تقویمی و غیر تقویمی با توجه به نوع کشور و نظام اقتصادی حاکم بر آن، اثرات، شدت و ضعف متفاوتی از خود نشان می دهند. گالتکین ها[33](1983) آنرا اثر خاص کشور نامید.

10- اثر عرضه اولیه سهام

بنگاهی که به شرکت سهامی عام تبدیل می‌شود به یک عرضه عمومی اولیه مبادرت می ورزد. به علت مخاطره ای که پذیره نویسان به دلیل نامعلوم بودن قیمت در هنگام فروش سهام جدید الانتشار با آن مواجه هستند ممکن است جهت رابه قیمت عرضه IPO تضمین فروش سریع آن ،سهم جدید را زیر قیمت ارزیابی کنند. سرمایه گذارانی که بتوانند اولیه خریداری کنند، ممکن است بتوانند سود غیر معمول کسب نمایند. ولی سرمایه گذارانی که سهام جدید را اندک زمانی پس از انتشار خریداری  کنند ممکن است نتوانند از آن فرصت سود کسب کنند. جنگ هاون [34](2003) بر اساس مطالعات افراد دیگر همچون ریتلر[35] (1991) و سروییز[36] (1996)شواهدی را یافت که حاکی از آن است که سهام جدید الانتشار که با قیمت عرضه اولیه مبادرت به خریداری شدند برای سرمایه گذاران خوش شانسی که فرصت خرید آنها را یافته اند بازده غیر معمول به ارمغان می آورد. هر چند که سرمایه گذارانی که اندک زمانی پس از عرضه اولیه مبادرت به خرید می نمایند به دلیل تعدیل و IPO سازگار شدن سریع قیمت سهم به ارزش ذاتی خود نمی توانند به IPO سود های غیر معمول دست یابند. اثراشاره دارد که طی یک دوره کوتاه پس از انتشار اولیه سهام، بازده سهام جدید غیر معمول مثبت می باشد. ولی طی دوره بلند مدت به عنوان مثال بعد از سه سال از انتشار اولیه سهام شرکت ها عمدتأعملکرد ضعیف تری نسبت به بازار از خود نشان می دهند (مک نیچول[37]،1996)

11- اثر شاخص

هریس و گورل[38] (1986) با بررسی شاخص S&P500 و نحوه تغییر قیمت سهام شرکت هایی که در این شاخص می گیرند و یا از آن خارج می شوند اظهار کردنند که قیمت سهام شرکت هایی که به شاخص همچون S&P500 اضافه می شوند به سرعت افزایش می یابد و با لیست شدن در این شاخص بازده غیر معمول کسب می کند. بنابراین سرمایه گذاران باید به سرعت سهامی که قرار است جزء شاخص S&P500 قرار گیرند، بخرند و از سهامی که قرار است از این شاخص خارج شوند دوری گزینند.

12- اثر تاخیر در ارائه گزارش سود آوری

گاین معتقد است شرکتهای که گزارش سود های خود را نسبت به سایر شرکت ها با تاخیر ارائه می دهند اغلب اثری منفی بر قیمت سهام خود می گذارند.

بنابراین این شرکت ها جهت عدم کاهش ارزش سهام خود باید گزارشات عادی را در موعد مقرر در اختیار بئرس و سهامداران قرار دهند.

13- اثر سود های شگفت آور

این اثر در سهامی شکل می گیرد که گزارش سود آوری و اعلامیه سود آن به میزان قابل توجهی به آنچه که سهامداران و تحلیل گران پیش بینی کرده اند متفاوت باشد(گاین[39]، 2005 ). قیمت سهام در این حالت طی چند هفته پیوسته در جهتی مشخص حرکت می کند و سرمایه پذاران می توانند طی چند هفته شاهد تغییر قیمت مشخصی در سهام باشند.

14- اثر شرکت از قلم افتاده

شرکت هایی که توسط سرمایه گذاران نهادی و تحلیل گران خبره بازار کمتر مورد توجه قرار می گیرد بنا به مطاله آقای آربیل و استربیل[40] (1983) معمولأبازده های بالاتری نسبت به سایر شرکت ها دارند.

[1](Rate of Exchange

[2](Balance of Trade

[3](Inflation

[4](Rate of Interest

[5].Degree of Dynamic Economy

[6].Low and regulation

[7].Financial Policy

[8].Belives

[9].Deger of Knowlge

[10].Social Clasess

[11].Unstability Political

[12].Bycout

[13].Political Realation

[14].Political Regem

[15]Technical

[16].contrarian strategy

[17] .Haan&Tankez

[18].momentum strategy

[19].earning momentum

[20] .Fama

[21] .Dauglas

[22] .Fama

[23] .Fama& Dasai

[24] .Ekenbery

[25].Litzenberg& Ramasavy

[26] .Lious& Kim

[27] .Gain

[28] .Finery

[29] .Lakonshiokly

[30] .Jahanson

[31] .Ulong & Teng Tainver

[32] .Abarbanel & Bernard

[33] .Galtkina

[34] .Jen Ghaun

[35] .Ritler

[36] .Seroviz

[37] .Mack Nechvel

[38] .Herris & Gorel

[39] .Gain

[40] .Arbil & Sterbil

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...