مقاله ، نیروگاه، بوشهر، دز، رادیونوکلئیدها، رهاسازی، پرتوزا، رادیواکتیو، ……………………………………………………………………………….، تشعشعات، …………………………………………………………………………………..، پرتوگیری

…………………………………………………………………… 219
4-5-7-1 سیستم های تغذیه اضطراری ………………………………………………………………………………….. 219
4-5-7-2 سیستم خنک سازی پسین ……………………………………………………………………………………… 221
4-5-7-3 سیستم تغذیه ایمنی …………………………………………………………………………………………….. 222
4-5-7-4 سیستم بورزن …………………………………………………………………………………………………. 223
4-5-7-5 مخزن تحت فشار . ……………………………………………………………………………………………. 223
4-5-7-6 سیستم خنک سازی حوضچه ………………………………………………………………………………….. 224
4-5-8 سیستم های کمکی ……………………………………………………………………………………………….. 224
4-5-8-1 سیستم های تهویه ……………………………………………………………………………………………… 224
4-5-8-2 چرخه های خنک سازی ………………………………………………………………………………………. 225
4-5-8-3 تأمین برق در نیروگاه های هسته ای . ………………………………………………………………………… 226
4-6 پیامدهای بالقوه نیروگاه های هسته ای ………………………………………………………………………………. 230
4-6-1 حساسیت نسبت به خطرات . …………………………………………………………………………………….. 230
4-6-2 خطرات انرژی هسته ای ………………………………………………………………………………………… 232
4-6-3 اثرات زیست محیطی نیروگاه ها ………………………………………………………………………………… 234
4-6-3-1 مسایل زیست محیطی نیروگاه ها در مرحله ساخت ……………………………………………………………. 235
4-6-3-2 مسایل زیست محیطی نیروگاه ها در مرحله بهره برداری …………………………………………………….. 236
4-7 نیروگاه های هسته ای ………………………………………………………………………………………………. 236
4-7-1 اثرات زیست محیطی نیروگاه ها . ………………………………………………………………………………. 237
4-7-1-1 اثرات مستقیم نیروگاه ها ………………………………………………………………………………………. 237
4-7-1-2 اثرات غیر مستقیم نیروگاه ها …………………………………………………………………………………. 237
4-7-2 اثرات آلاینده های هوای نیروگاه ها ……………………………………………………………………………….238
4-7-2-1 آلودگی هوا و تأثیر آن بر سلامتی انسان ………………………………………………………………………. 239
4-7-2-2 اثر مواد شیمیایی ……………………………………………………………………………………………… 239
4-7-2-3 املاح نمکی …………………………………………………………………………………………………… 239
4-7-2-4 فلزات سنگین ، مواد سمی و دیگر مواد شیمیایی ………………………………………………………………. 239
4-7-2-5 اثر حرارت …………………………………………………………………………………………………… 240
4-7-2-6 اثر مواد روغنی ………………………………………………………………………………………………. 241
4-7-2-7 اثر فاضلاب های بهداشتی ……………………………………………………………………………………. 241
4-7-3 اثرات مثبت و منفی تولید برق هسته ای در محیط زیست . ………………………………………………………. 241
4-7-3-1 تأثیرات تشعشعات هسته ای بر محیط زیست ………………………………………………………………….. 241
4-7-3-2 خطرات مواد رادیواکتیو ………………………………………………………………………………………. 242
4-7-3-3 تأثیرات نامطلوب تشعشعات اتمی بر انسان . ………………………………………………………………….. 244
4-8 تشعشعات هسته ای و محیط زیست …………………………………………………………………………………. 245
4-8-1 اثرات رادیواکتیو بر آب دریا ……………………………………………………………………………………. 246
4-8-2 آلودگی ناشی از مواد رادیواکتیو در دریا ………………………………………………………………………… 247
4-8-3 تأثیر زیست محیطی مواد پرتوزا ………………………………………………………………………………… 249
4-8-4 آبهای آلوده ………………………………………………………………………………………………………. 250
4-8-5 ورود اتفاقی مواد ………………………………………………………………………………………………..256
4-8-6 تأثیر زیست محیطی مواد پرتوزا ………………………………………………………………………………… 262
4-8-7 مواد پرتوزا در ماهیان ………………………………………………………………………………………….. 266
4-8-8 اثرات مواد پرتوزا روی آبزیان ………………………………………………………………………………….. 273
4-8-9 صدمات ناشی از مواد پرتوزا روی انسان ……………………………………………………………………….. 274
4-8-10 تأثیر زیست محیطی مواد پرتوزا ………………………………………………………………………………. 277
4-8-11 تأثیر زیست محیطی مواد پرتوزا ………………………………………………………………………………. 280

فصل پنجم : ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر
5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 284
5-2 بررسی تطبیقی ایمنی نیروگاه بوشهر ………………………………………………………………………………. 286
5-2-1 نیروگاه اتمی بوشهر و فوکوشیما ژاپن …………………………………………………………………………… 286
5-2-2 نیروگاه اتمی بوشهر و چرنوبیل …………………………………………………………………………………. 289
5-3 ایمنی و امنیت ……………………………………………………………………………………………………… 289
5-3-1 رصد مرتب میزان تشعشعات نیروگاه بوشهر ……………………………………………………………………. 290
5-4 پایش نیروگاه اتمی بوشهر ………………………………………………………………………………………….. 290
5-4-1 دفن زباله های هسته ای نیروگاه اتمی بوشهر مطابق استانداردهای جهانی ……………………………………….. 291
5-5 مسیرهای ورود رادیونوکلئیدها به محیط نیروگاه اتمی بوشهر ………………………………………………………. 291
5-5-1 مهم ترین راه های پرتوگیری برای انسان ناشی از کار واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر …………………………… 292
5-5-2 راههای خارجی پرتوگیری . …………………………………………………………………………………….. 292
5-5-3 راههای داخلی پرتوگیری ………………………………………………………………………………………… 292
5-6 رادیواکتیویته در محیط به سبب کار واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر …………………………………………………. 292
5-6-1 رادیواکتیو ناشی از رهاسازی جوی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………………… 293
5-6-1-1 غلظت رادیونوکلئیدها در سبزیجات اطراف نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………………… 293
5-6-1-2 غلظت رادیونوکلئیدها در شیر و گوشت مصرفی مردم در اطراف نیروگاه اتمی بوشهر ………………………. 295
5-6-2 رهاسازی رادیونوکلئیدها در آبهای سطحی نیروگاه اتمی بوشهر …………………………………………………. 296
5-6-2-1 غلظت رادیونوکلئیدها در سبزیجات آبیاری شده ……………………………………………………………….. 297
5-6-2-2 غلظت رادیونوکلئیدها در شیر و گوشت حیوان ناشی از آبهای سطحی ………………………………………… 297
5-6-2-3 غلظت رادیونوکلئیدها در غذاهای دریایی اطراف نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………….. 297
5-6-3 غلظت رادینوکلئیدها در رسوبات ساحلی اطراف نیروگاه اتمی بوشهر …………………………………………… 299
5-6-4 روابط پخش رادیونوکلئیدها در ساحل دریا ………………………………………………………………………. 300
5-7 محاسبات دز فردی ناشی از رهاسازی رادیونوکلئیدها در جو و آبهای سطحی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ………. 302
5-7-1 ضرایب تبدیل دز و دیگر داده ها برای رادیونوکلئیدها در محاسبات دز ………………………………………….. 302
5-7-2 دز ناشی از رهاسازی رادیونوکلئیدها در جو از واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ………………………………….. 303
5-7-2-1 دز ناشی از بلع رادیونوکلئیدها به سبب رهاسازی جوی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ……………………….. 303
5-7-2-2 دز ناشی از تنفس پلوم واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر …………………………………………………………. 303
5-7-2-3 دز ناشی از پرتوگیری مستقیم از پلوم واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر …………………………………………. 304
5-7-2-4 دز پوست بدن ناشی از پرتوهای بتا پلوم واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ………………………………………. 304
5-7-2-5 دز ناشی از پرتوهای رادیونوکلئیدهای سطح زمین به سبب رهاسازی جوی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر …… 304
5-7-3 دز ناشی از رهاسازی رادیونوکلئیدها در آبهای سطحی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ………………………….. 305
5-7-3-1 دز ناشی از بلع رادیونوکلئیدها در رژیم غذایی دریایی مردم منطقه نیروگاه اتمی بوشهر ……………………… 305
5-7-3-2 دز ناشی از فعالیت های ماهیگیری و قایقرانی در آبهای منطقه نیروگاه اتمی بوشهر ………………………….. 305
5-7-3-3 دز ناشی از فعالیت های ساحلی و شنا در آبهای منطقه نیروگاه اتمی بوشهر ………………………………….. 306
5-7-3-4 دز ناشی از فعالیت در خاک آبیاری شده با آب آلوده رادیواکتیو منطقه نیروگاه اتمی بوشهر …………………… 306
5-7-4 محاسبات دز جمعیتی ناشی از رهاسازی مواد رادیواکتیو در جو و آبهای سطحی ………………………………… 307
5-8 بررسی شرایط حادثه ای نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………………………………………. 308
5-8-1 حوادث نیروگاهی ……………………………………………………………………………………………….. 311
5-8-2 ارزیابی اثرات محیطی شرایط حادثه ای واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر …………………………………………. 311
5-8-3 محاسبه فاکتور پخش جوی شرایط حادثه ای واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………… 312
5-8-4 محاسبات دز شرایط حادثه ای…………………………………………… ………………………………………. 314
5-8-5 برنامه ریزی اضطراری ………………………………………………………………………………………… 315
5-8-6 مناطق و نواحی برنامه ریزی . ………………………………………………………………………………….. 316
5-8-7 ناحیه بندی جمعیتی ………………………………………………………………………………………………. 318
5-8-8 سطوح برنامه ریزی و مسئولیت ها ……………………………………………………………………………… 318
5-8-9 دسته بندی سوانح اضطراری ، شرایط و اقدامات فوری …………………………………………………………. 322
5-8-10 استفاده از کامپیوتر برای ارزیابی حادثه و تصمیم سازی ………………………………………………………. 324
5-8-11 اقدامات حفاظتی ……………………………………………………………………………………………….. 325

نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………. 329
پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………… 331
ضمایم …………………………………………………………………………………………………………………….333
منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………….. … 371
فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………… 371
فهرست منابع غیر فارسی………………………………………………………………………………………………….378
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………….. 382

مقدمه :
حقوق محیط زیست ، ابزار مهمی برای نظارت و مدیریت توسعه پایدار است . این حقوق در تعیین خط مشی ها و اقدامات حفاظتی محیط زیست و همچنین استفاده عاقلانه و پایدار از منابع طبیعی موثر است . ( کیس ، آلکساندر چارلز ، ترجمه حبیبی ، 1381 : 15 ) محیط زیست در عصر کنونی ، در سطح جهانی و منطقه ای در معرض تهدیدهای جدی قرار دارد . گرم شدن اقلیم زمین ، از بین رفتن تنوع زیستی ( بوتکین ، 1378 : 33 ) ، کمبود منابع طبیعی و انواع آلودگی ها ، موضوعی بحرانی در اکثر جوامع می باشد . با توجه به این مهم ، مشکلات محیط زیستی را نمی توان صرفاً مشکلات محلی یا منطقه ای دانست بلکه این مشکلات جزئی از شرایط جهانی می باشند ، با افزایش شدت و شمار تهدیدها و مخاطرات زیست محیطی ، طی سه دهه اخیر ، نگرانی های زیست محیطی تا جایی شدت گرفته است که بحران های زیست محیطی تجسم عینی یافته اند ( رضایی ، 1387 : 47 ) . افزایش روزافزون جمعیت جهان ، همراه با افزایش سطح رفاه زندگی در کشورهای فقیر ، و فن آوری های نوین کشورهای صنعتی ، در آینده انرژی خیلی بیشتری را خواهد طلبید . آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA ) پیش بینی کرده است که تا سال 2030 مصرف انرژی در جهان 50% افزایش یابد . ( چشم انداز انرژی جهان ، سال 2006 ) . بنابراین پیشرفت های بزرگ کشورهای در حال توسعه را شاهد خواهیم بود . همچنین انرژی مورد نیاز کشورهای صنعتی ، باز

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...