فهرست منابع:دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی,مقايسه تاثير سبکهاي مديريت کلاس بر روي رشد فراشناخت دانش آموزان دختر پايه چهارم ابتدايي ناحيه 7 شهر مشهد

فهرست منابع

 

منابع فارسي

 

1- آقازاده، محرم و احديان، محمد (1377)، « مباني نظري و کاربردهاي آموزش نظريه فراشناخت،(1377)، چاپ اول، تهران، نشر پيوند.

2- بهاري، منوچهر (1372)، « مديريت کلاس »، مجله مديريت در آموزش و پرورش، دوره دوم، شماره 2، 37-40.

3-  پاکدامن، آذر (1376)، بررسي تاثيرآموزش راهبردهاي فراشناختي بر درک مطلب دانش‌آموزان با مشکل درک خواندن، (پايان نامه کارشناسي ارشد)، دانشگاه تهران.

4-جان. ‌اي. گلاور و راجر اچ، برونينگ (1375)، روان شناسي تربيتي؛ اصول و کاربرد آن، ترجمه علينقي خرازي، تهران،  انتشارات سمت.

5- حسن زاده، رمضان (1382)، روشهاي تحقيق در علوم رفتاري،  تهران، نشر ساوالان.

6- خورشيدي، عباس (1382)، نظارت و راهنمايي تعليماتي، تهران. نشر يسطرون.

7- رحيم پور، شکوفه  (1384)، بررسي نقش آموزش اجزاء دانش فراشناخت در حل مسائل رياضيات، (پايان نامه کارشناسي ارشد)، دانشگاه شيراز.

8- رضايي، اکبر (1379)، « مديريت کلاس »، مجله مديريت در آموزش و پرورش، شماره 26، 11.

9-  سيف، علي اکبر (1386)، روانشناسي پرورشي نوين، چاپ ششم، تهران، نشر دوران.

10-  سيف، علي اکبر (1377)، « روش آموزش متقابل وسيله‌اي براي پرورش راهبردهاي شناختي وفراشناختي »، مجله مديريت درآموزش و پرورش، دوره چهارم، شماره 13، 21-25.

11 – صالحي، رضا (1383)، مطالعه رابطه فراشناخت و ادراک يادگيري با عملکرد زبان انگليسي دانش‌آموزان مرکز پيش دانشگاهي شهرستان يزد، (پايان نامه کارشناسي ارشد)، دانشگاه تربيت معلم، دانشکده روانشناسي وعلوم تربيتي.

12-  صفري، يحيي  (1376)، بررسي رابطه بين سبک رهبري مديريت کلاس و اثربخشي تدريس مدرسين دانشگاه (پايان نامه کارشناسي ارشد)، دانشکده علوم تربيتي وروانشناسي دانشگاه تربيت معلم.

13-  صيامي، توحيد(1383)، « شيوه‌هاي ايجاد نظم وانضباط سالم در کلاس » تکنولوژي آموزشي، ماهنامه آموزشي اطلاع رساني، شماره 5، 26-28.

14- ضياء، تاج الدين (1383)، « فنون مديريت کلاس درس » رشد تکنولوژي آموزشي، ماهنامه آموزشي اطلاع رساني، شماره 7،   44-48.

15- طالب زاده، هادي (1381)، بررسي رابطه دانش فراشناخت اخلاقي با استدلال ورفتار اخلاقي، (پايان نامه کارشناسي ارشد)، دانشگاه تربيت معلم، دانشکده روانشناسي وعلوم تربيتي.

16-  عالي، آمنه (1383) « تاثير سبکهاي مديريت کلاس بر رشد مهارتهاي فراشناختي دانش‌آموزان، (پايان نامه کارشناسي ارشد)، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد.

17- غلامي، رحيم (1379)،  بررسي سبکهاي مديريت کلاس از ديدگاه معلمان و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان ابتدايي (پايان نامه کارشناسي ارشد)، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه تربيت معلم.

18-  کديور، پروين (1382)، روانشناسي تربيتي، تهران. انتشارات سمت.

19- فرخ نژاد، نصرالله  (1380)، بررسي  عوامل موثر در مديريت اثربخشي کلاس از ديدگاه دبيران مقطع متوسطه، (پايان نامه کارشناسي ارشد)،  دانشکده تحصيلات تکميلي شيراز.

20- فلاول، جان (1377) « رشد شناختي »، ترجمه فرهاد ماهر، تهران. انتشارات رشد.

21- فهيم زاده، صديقه (1381)، بررسي تاثير آموزش راهبردهاي فراشناختي برانگيزش پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه اراک،  (پايان نامه کارشناسي ارشد)، دانشگاه الزهرا دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي.

22-  لوردين، دبليو آندرسون (1377) « افزايش اثربخشي معلمان در فرايند تدريس » ترجمه محمد اميني، تهران، انتشارات مدرسه.

 

 

 

 

 

  فهرست منابع انگليسي

 

1- Alison , (1993). »Metacogniti   teaching strategies « ,www.aarc.edu.au /93pap /ellia93054.Txt.

 

2-Brophy,j ,&Everston    , C. (1976). learning from teaching : a developmental perspective. Boston : Allyn and Bacon.

 

3- Dinsmore , Terris. (2003).    »classroom management« , ERIC Identifier؛ ED 478771.

 

4-  Dolittle. E,peter, (2003). » Teacher Talk « , Indiana university.

 

5- Doyle , w (1986). classroom organization and management . In Mwittrok (Ed). Handbook  of research  on  teaching (3. ed). New york: Macmillan.

 

6-  Eleonora , p. L.  ,  (2003) , » The  concept  and Instruction  of Metacognition « Teacher  Development  , I  , 1. 44-61.

 

7- Evertson ,c. ,  sanford  , j. ,& Emmer, E (1981). Effects of  class  heterogeneity  in junior high  school. American education  research   journal  ,  18 , 279-232.

 

8-  Fernandez . D and  Baird. j. (2000)  , » Executive   Attention  and Metacognitive  Regulation  «, consciousness   and cognition  , 9.288-307.

 

9- Germine  ,Youssef. (2002). » An Investigation into the  Influences  of  Teachersclassroom  management   Beliefs  andpractices  on  classroom procedures.

 

10- Jones, F. V ,& jones ,L.S. (1990). » comprehensive  classroom management «  Florida Department  of Education office of  school Improvement.

 

11- Jones ,V. (1996) classroom management. In. j. sikula  (ed) , Handbook  of  research  on education  (2 ed. , pp. 503-521). new york : simon & schuster.

 

12 – Levin ,j. , Huffman , n., & Badiali. B. (1958). Positive and  negative  experiences  during  the  student  teaching  experience  Chicago.

 

13- Martin , N. k & shoho ,A.K.,(2000). » The  Influence  of teacher  characteristic  on classroom management   « ,Research  in The  schools  , 10 , 2, 29-34.

 

14-Martin ,Nancy,  k. (2003). » The student – centered  classroom  Environment « , Middleschool journal  ,28 , 3-9.

 

15- Martin  , N.k. & others  , (1996). » Beliefs   Regarding  classroom   management style  « , journal ofResearch  in Rural  Education  , 15, 2,1-5.

 

16-Maqsud , M. (1997) , »effect  of metacognitive  skills  on  academic achievement «. journal  of   Educational psychology 17,4.

 

17– Niemi  , Hannele , (2002). » classroom  management « , Teaching  and  Teacher  Education , 18,763-780.

 

18-  Nolan , jim (1991). vulnerability  Index : A planning  tool for the prevention  of  classroom  management problems  Education  ,vol  111  Issue  4 ,p527.

 

19- Schraw. , G. &  Moshman , D. , (1995). » Metacognition  theories «, Educational   psychology  Review , 7,351-371.

 

20- Schraw ,G (1998). » promoting  general  metacognitive awaeness  Instructional  science  « ,contemporary Educational  psychology  ,26, 113-125.

 

21-  Schraw , G , Dunkle , M. E . & Bendixen  , l. D. , (1995). » Does  a general  Monitoring  skill Exist «  ,  journal  of educational  psychology  , 81,433-444.

 

22 – Slavin , R.E. (2006). Educational  Psychology : theory  and practice (8th   ed.). New York  : Pearson .

 

23-  Wang , M. C. , Walberg  , H. J. & Herbert , G. D. (1990). »  what  Influences  learning «  journal  of Educational  Reasearch , 84, 1,30-43.

 

24 –Zackerman , june , T. (2000). » student science Teacher Account  of  a well – remembered  event  about classroom  manag

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment