فصلنامه حسابداری مالی

فصلنامه حسابداری مالیhttps://qfaj.ir/index.php۱۳۹۴/۹/۹ –  همانگونه که در دستورالعمل مذکور آورده شده است لازم است در تنظیم و ارسال مقالات دستورالعمل به طور کامل رعایت شود. لذا بررسی مقالاتی که بر اساس دستورالعمل مذکور…

PDFعوامل مؤثر بر پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری در کشورهای درحال…http://qfaj.ir/…/browse.php?a_code=A-10-299-1&slc_lang=fa…۱۳۹۶/۱۰/۵ –  گزارشی پذیرش استانداردهای بینگیری در بارهملی و آموزش حسابداری بر تصمیم firahS 1 ibiauohC dna irhaZ 2 nimsaL 3 D wo ln ao ed d orf m q af ri.j ta 61 80: 0+…

بررسی سودمندی روش غیرخطی رگرسیون بردارهای پشتیبان و روش‌های کاهش…http://qfaj.ir/article-1-551-fa.html۱۳۹۵/۱۰/۳ –  2016; 7 (28) :1-33 URL: http://qfaj.ir/article-1-551-fa.html ستایش محمد حسین، کاظم نژاد مصطفی. بررسی سودمندی روش غیرخطی رگرسیون بردارهای پشتیبان و روش‌های کاهش…

چسبندگی هزینه حسابرسی مستقل در شرکتهای ایرانی – فصلنامه حسابداری مالیhttp://qfaj.ir/article-1-427-fa.html۱۳۹۵/۱۰/۳ –  چسبندگی هزینه حسابرسی مستقل در شرکتهای ایرانی. فصلنامه حسابداری مالی . 1394; 7 (27) :53-76 URL: http://qfaj.ir/article-1-427-fa.html برگشت به فهرست نشریات سال 7،…

تبیین تاثیر ساز و کارهای مدیریتی راهبری شرکتی بر ریسک‌پذیری شرکت‌های…http://qfaj.ir/article-1-523-fa.html۱۳۹۵/۹/۲۴ –  2016; 7 (28) :105-126 URL: http://qfaj.ir/article-1-523-fa.html ملکیان اسفندیار، شایسته مند حمیدرضا. تبیین تاثیر ساز و کارهای مدیریتی راهبری شرکتی بر ریسک‌پذیری…

بررسی علل و پیامد های استرس نقش حسابرس – فصلنامه حسابداری مالیhttp://qfaj.ir/article-1-38-fa.html۱۳۹۵/۹/۲۴ –  2016; 7 (28) :32-55 URL: http://qfaj.ir/article-1-38-fa.html خلیفه سلطانی سید احمد، براری سمانه. بررسی علل و پیامد های استرس نقش حسابرس. فصلنامه حسابداری مالی .

تحلیل مقایسه ای اثر اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام در شرکت های با…http://qfaj.ir/article-1-732-fa.html۱۳۹۵/۹/۲۴ –  2016; 7 (28) :56-78 URL: http://qfaj.ir/article-1-732-fa.html عرب صالحی مهدی، گوگردچیان احمد، پورفخریان پروین. تحلیل مقایسهای اثر اقلام تعهدی اختیاری بر بازده…

بررسی رابطه‌ی بین کیفیت حسابرسی و تجدید ارائه صورت‌های مالی ناشی از…http://qfaj.ir/article-1-557-fa.html۱۳۹۵/۹/۱۸ –  2016; 8 (29) :103-131 URL: http://qfaj.ir/article-1-557-fa.html ساریخانی نصیبه، برزگر الهه. بررسی رابطه‌ی بین کیفیت حسابرسی و تجدید ارائه صورت‌های مالی ناشی از…

تاثیر سبک حسابرس بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری – فصلنامه…http://qfaj.ir/article-1-462-fa.html۱۳۹۵/۱۰/۳ –  تاثیر سبک حسابرس بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری. فصلنامه حسابداری مالی . 1394; 7 (27) :121-144 URL: http://qfaj.ir/article-1-462-fa.html برگشت به فهرست نشریات…

 

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...