فصلنامه حسابداری مالی

فصلنامه حسابداری مالیhttps://qfaj.ir/index.php۱۳۹۴/۹/۹ –  همانگونه که در دستورالعمل مذکور آورده شده است لازم است در تنظیم و ارسال مقالات دستورالعمل به طور کامل رعایت شود. لذا بررسی مقالاتی که بر اساس دستورالعمل مذکور…

PDFعوامل مؤثر بر پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری در کشورهای درحال…http://qfaj.ir/…/browse.php?a_code=A-10-299-1&slc_lang=fa…۱۳۹۶/۱۰/۵ –  گزارشی پذیرش استانداردهای بینگیری در بارهملی و آموزش حسابداری بر تصمیم firahS 1 ibiauohC dna irhaZ 2 nimsaL 3 D wo ln ao ed d orf m q af ri.j ta 61 80: 0+…

بررسی سودمندی روش غیرخطی رگرسیون بردارهای پشتیبان و روش‌های کاهش…http://qfaj.ir/article-1-551-fa.html۱۳۹۵/۱۰/۳ –  2016; 7 (28) :1-33 URL: http://qfaj.ir/article-1-551-fa.html ستایش محمد حسین، کاظم نژاد مصطفی. بررسی سودمندی روش غیرخطی رگرسیون بردارهای پشتیبان و روش‌های کاهش…

چسبندگی هزینه حسابرسی مستقل در شرکتهای ایرانی – فصلنامه حسابداری مالیhttp://qfaj.ir/article-1-427-fa.html۱۳۹۵/۱۰/۳ –  چسبندگی هزینه حسابرسی مستقل در شرکتهای ایرانی. فصلنامه حسابداری مالی . 1394; 7 (27) :53-76 URL: http://qfaj.ir/article-1-427-fa.html برگشت به فهرست نشریات سال 7،…

تبیین تاثیر ساز و کارهای مدیریتی راهبری شرکتی بر ریسک‌پذیری شرکت‌های…http://qfaj.ir/article-1-523-fa.html۱۳۹۵/۹/۲۴ –  2016; 7 (28) :105-126 URL: http://qfaj.ir/article-1-523-fa.html ملکیان اسفندیار، شایسته مند حمیدرضا. تبیین تاثیر ساز و کارهای مدیریتی راهبری شرکتی بر ریسک‌پذیری…

بررسی علل و پیامد های استرس نقش حسابرس – فصلنامه حسابداری مالیhttp://qfaj.ir/article-1-38-fa.html۱۳۹۵/۹/۲۴ –  2016; 7 (28) :32-55 URL: http://qfaj.ir/article-1-38-fa.html خلیفه سلطانی سید احمد، براری سمانه. بررسی علل و پیامد های استرس نقش حسابرس. فصلنامه حسابداری مالی .

تحلیل مقایسه ای اثر اقلام تعهدی اختیاری بر بازده سهام در شرکت های با…http://qfaj.ir/article-1-732-fa.html۱۳۹۵/۹/۲۴ –  2016; 7 (28) :56-78 URL: http://qfaj.ir/article-1-732-fa.html عرب صالحی مهدی، گوگردچیان احمد، پورفخریان پروین. تحلیل مقایسهای اثر اقلام تعهدی اختیاری بر بازده…

بررسی رابطه‌ی بین کیفیت حسابرسی و تجدید ارائه صورت‌های مالی ناشی از…http://qfaj.ir/article-1-557-fa.html۱۳۹۵/۹/۱۸ –  2016; 8 (29) :103-131 URL: http://qfaj.ir/article-1-557-fa.html ساریخانی نصیبه، برزگر الهه. بررسی رابطه‌ی بین کیفیت حسابرسی و تجدید ارائه صورت‌های مالی ناشی از…

تاثیر سبک حسابرس بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری – فصلنامه…http://qfaj.ir/article-1-462-fa.html۱۳۹۵/۱۰/۳ –  تاثیر سبک حسابرس بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری. فصلنامه حسابداری مالی . 1394; 7 (27) :121-144 URL: http://qfaj.ir/article-1-462-fa.html برگشت به فهرست نشریات…

 

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...