علوم و فناوری های پدافند نوین

علوم و فناوری های پدافند نوینhttp://adst.ir/۱۳۹۷/۴/۲۳ –  پتروشیمی :: تغییر قالب پایگاه adst مدرن 01 علوم و فناوری های پدافند نوین ADST Journal درجه علمی – پژوهشی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا گردید. ADST Journal -…

یک روش ابتکاری مبتنی بر ANP برای ارزیابی و مقایسه طرح‌های استتاری…http://adst.ir/…/browse.php?a_code=A-10-347-2&slc_lang=fa…۱۳۹۶/۷/۱۶ –  3. 2014; 5 (1) :9-17 URL: http://adst.ir/article-1-465-fa.html مصدق خواه مسعود، فرهاد زارع بهروز، فتوحی هاتف، مختاری محمد باقر. یک روش ابتکاری مبتنی بر ANP برای…

PDFمعرفی الگوریتم خلاصه‌سازی معناگرای SIGS برای گراف‌های عظیم‌الجثهhttp://adst.ir/…/browse.php?a_code=A-10-143-3&slc_lang=fa…۱۳۹۶/۲/۱۸ –  گراف غالباً يـا يـك در تكرارشونده هاي زيرگراف از اي مجموعه متناوب، الگوهاي 1 gniniM hparG 2 gniniM nrettaP tneuqerF 3 gniretsulC hparG آمـده از اجـراي…

Blind Symbol Duration Estimation of Digitally Modulated Signals in…http://adst.ir/browse.php?a_id=501&slc_lang=en۱۳۹۵/۸/۲۹ –  2015; 6 (1) :1-7 URL: http://adst.ir/article-1-501-en.html Back to browse issues page Volume 6, Number 1 (6-2015) علوم و فناوری های پدافند نوین ADST Journal درجه…

بررسی خواص حسگری گرافن اکسید احیا شده با عوامل مختلف برای آشکارسازی…http://adst.ir/…/browse.php?a_code=A-10-80-5&slc_lang=fa&…۱۳۹۶/۸/۶ –  بررسی خواص حسگری گرافن اکسید احیا شده با عوامل مختلف برای آشکارسازی دی‌متیل‌متیل فسفونات . مجله علمي-پژوهشي علوم و فناوریهای پدافند نوین. 1395; 7 (4) :269-276 URL: http://adst.ir/article-1-831-fa.html…

جبران‌سازی اثر تغییر حجم در اندازه‌گیری الکترومغناطیسی غیرتهاجمی…http://adst.ir/…/browse.php?a_code=A-10-192-1&slc_lang=fa…۱۳۹۶/۷/۱۶ –  2011; 2 (4) :285-294 URL: http://adst.ir/article-1-157-fa.html علوی سید محمد، جعفری رضا، گرانپایه نصرت ا…. جبران‌سازی اثر تغییر حجم در اندازه‌گیری الکترومغناطیسی…

خواص جبری جمع مدولی به پیمانه t2 با r عملوند – علوم و فناوری های…http://adst.ir/…/browse.php?a_code=A-10-1-15&slc_lang=fa&…۱۳۹۶/۷/۱۹ –  http://adst.ir/article-1-78-fa.html علائیان مهدی، رحیمی‌پور علیرضا، دهنوی سیدمجتبی. خواص جبری جمع مدولی به پیمانه t2 با r عملوند. مجله علمي-پژوهشي علوم و فناوریهای پدافند…

ارزیابی تأثیر سطح آب زیرزمینی بر عمق نفوذ پرتابه در خاک‌های ماسه‌ای و…http://adst.ir/…/browse.php?a_code=A-10-1307-1&slc_lang=f…۱۳۹۶/۶/۲۵ –  2017; 8 (4) :373-386 URL: http://adst.ir/article-1-968-fa.html عباس زاده امیردهی حسن، میرزینلی یزدی سید حسین. ارزیابی تأثیر سطح آب زیرزمینی بر عمق نفوذ پرتابه در…

نحوه مدل‌سازی اثر انفجار بر سازه‌های زیرزمینی در دستگاه سانتریفیوژ -…http://adst.ir/…/browse.php?a_code=A-10-661-1&slc_lang=fa…۱۳۹۶/۷/۱۶ –  2014; 5 (1) :31-41 URL: http://adst.ir/article-1-469-fa.html بازیار محمد حسن، صالح زاده حسین، کاظمی ورنامخواستی محمد، رابطی مقدم مسعود. نحوه مدل‌سازی اثر انفجار بر…

 

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...