روش تحقيق : دانلود رایگان پایان نامه: بررسي رابطه بين هوش هيجاني و وسواس در بين دختران مقطع سوم دبيرستان شهرستان ابهر

روش تحقيق :
روش تحقيق استفاده شده در تحقيق حاضر از نوع هم بستگي است كه هدف از تحقيق هم بستگي عبارت است از درك الگوهاي پيچيده رفتاري از طريق مطالعه هم بستگي بين الگوها ومتغييرهايي كه فرض مي شود بين آنها رابطه وجود دارد اين روش مخصوصاًدر شرايطي مفيد است كه هدف آن كشف رابطه بين متغييرهايي باشد كه در مورد آنها تحقيقاتي انجام نشده است .(دلاور -1380-ص203)
روش آماري مربوط به فرضيه :
جهت آزمون فرضيه تحقيق وبررسي رابطه بين هوش هيجاني ووسواس در بين دختران مقطع سوم دبيرستان شهر ابهر از روش آماري ضريب همبستگي پيرسون در سطح آمار استنباطي استفاده گرديده كه فرمول آن به شرح زير است:

وجهت سنجش فرضيه تحقيق ومقايسه هوش هيجاني در بين دختران وپسران وهمين طور وسواس در بين دختران وپسران از روش tمتغيير مستقل در سطح آمار توصيفي استفاده مي گردد كه فرمول آن به شرح زير است :

فصل چهارم
يافته ها وتجزيه وتحليل داده ها
مقدمه فصل چهارم :
جهت آزمون فرضيه هاي تحقيق وبررسي رابطه هوش هيجاني ووسواس يا ضعف رواني در بين آزمودني هايي مورد نظر وهمين طور مقايسه هوش هيجاني ووسواس به طور مجزا دربين دختران وپسران از روش آماري ضريب همبستگي پيرسون وهمين طور tمتغيير مستقل استفاده گرديده كه بعد از آزمودن آزمودني ها با آزمون هوش هيجاني بار اِن وهمين طور وسواس (ضعف رواني )آزمون تي جر m.mنمرات در جداول مربوط به طور x,yطبقه بندي شده ويا در دو گروه x2,x1جمع آوري شده است وبا بدست آوردن جمع نمرات وبا استفاده از فرمول نتايج را بدست مي آوريم.

جدول 1-4نمرات خام آزمودني ها از آزمون هوش هيجاني وضعف رواني

همانطور كه ملاحظه مي گردد جهت آزمون فرضيه تحقيق وبررسي رابطه بين هوش هيجاني وضعف رواني (وسواس )در بين آزمودني ها از روش آماري ضريب هم بستگي پيرسون استفاده گرديده كه نتايج آن در جدول 2-4آورده شده است .
جدول 2-4 :بررسي رابطه بين وسواس وهوش هيجاني
تعداد آزمودنيها rxy Tبدست آمده T جدول سطح معني داري درجه آزادي

همانطور كه ملاحظه مي گرددوجدول 2-4 نشان مي دهد چون rxyيا ضريب هم بستگي بدست‌آمده برابر672/0وtحاصل آن جهت اعتبار ضريب هم بستگي بدست‌آمده برابر 671/4از tجدول 761/2با درجه آزادي 69 در سطح معني داري 5%بزرگتر است پس مي توان گفت كه فرضيه تحقيق مورد‌تأييد قرار گرفته است وبين وسواس وهوش هيجاني رابطه ي معني داري وجود دارد .
جدول 3-4 :نمرات خام آزمودني هاي از آزمون وسواس در دو گروه دختران وپسران

همانطور كه ملاحظه مي گردد جهت آزمون فرضيه دوم ومقايسه هوش در بين دختران وپسران از روش آماري tمتغيير مستقل در سطح آماري توصيفي واستنباطي استفاده گرديده كه نتايج آن در جدول 4-4آورده شده است .

جدول 4-4:مقايسه وسواس در بين دختران وپسران
تعداد آزمودنيها ميانگين Tبدست آمده Tجدول df سطح معني داري
35 دختران 61/19 137/4 761/2 68 5%
35 پسران 48/12

همانطور كه جدول 4-4 نشان مي دهد چون tبدست آمده 137/4از tجدول 761/2 با درجه ازادي 68 در سطح معني داري 5%بزرگتر است پس مي توان گفت كه فرضيه تحقيق مورد تأييد قرار گرفته است وبين وسواس دختران وپسران تفاوت معني داري وجود دارد ودختران بيشتر از پسران دچار وسواس مي شوند .

جدول 5-4 نمرات خام آزمودني ها از آزمون هوش هيجاني در بين دختران وپسران

همانطور كه ملاحظه مي گردد جهت آزمون فرضيه تحقيق ومقايسه هوش هيجاني در بين دختران وپسران از روش آماري Tمتغيير مستقل در سطح‌آماري استنباطي وتوصيفي استفاده گرديده كه نتايج آن در جدول 6-4 آورده شده است.
جدول 6-4 :مقايسه هوش هيجاني در بين دختران وپسران
تعداد ميانگين آزمودنيها Tبدست آمده T جدول df سطح معني داري
35 71/64 دختران 961/3 761/2 68 5%
35 61/52 پسران
همانطور كه در جدول 6-4 نشان مي دهد چون tبدست آمده 961/3از tجدول 761/2 با درجه آزادي 68 در سطح معني داري 5%بزرگتر است پس مي توان گفت كه فرضيه تحقيق مورد تأييد قرار گرفته است ومي توان گفت كه بين هوش هيجاني دختران وپسران تفاوت معني داري وجود دارد وهوش هيجاني در بين دختران بيشتر از پسران است .
فصل پنجم
بحث ونتيجه گيري

بحث ونتيجه گيري
همانطور كه در تحقيق حاضر بيان كرديم گاهي اوقات هيجانها واحساسات ناشي از آنها باعث اعمالي ويا رفتاري در فرد مي شود كه انجام بيمارگونه انها باعث مي شود كه اختلالاتي را در فرد به وجود بياورد كه يك نوع از اين رفتارها مي توان بگوييم كه وسواس وتكرر در رفتار واعمال به علت اينكه فرد نتوانسته هيجان خود را كنترل كند گاهي در فرد بوجود مي آورد وهمين طور باعث مشكلاتي خواه يا ناخواه مي شود كه در تحقيق حاضر به بررسي رابطه بين هوش هيجاني ووسواس در بين دختران وپسران سّوم دبيرستان شهرستان ابهر كه فرضيه هاي تحقيق عبارتند از اينكه بين وسواس وهوش هيجاني رابطه معني داري وجد دارد وهمين طور هوش هيجاني در بين دختران وپسران وهمين طور وسواس در بين دختران وپسران داراي تفاوت معني داري است . كه جهت آزمون فرضيه هاي جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانش آموزان سوم دبيرستان شهرستان ابهر است كه‌آزمون ويژگيهاي شخصيت بحث وسواس وضعف رواني اجرا گرديده وهمين طور آزمون هوش هيجاني بار اين كه طبق جامعه مورد مطالعه وبرآورد كل آن 70 نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده وبا بدست آوردن نمرات خام وبا استفاده از روش آماري ضريب هم بستگي و tمتغيير مستقل فرضيه ها را مورد آزمون قرار داده ايم كه نتايج بدست‌آمده حاكي از آن است كه بين وسواس يا ضعف رواني وهوش هيجاني رابطه معني داري وجود دارد وهمين طوربين وسواس در دختران وپسران تفاوت معني داري وجود دارد وهمين طور هوش هيجاني در بين دختران وپسران تفاوت معني داري وجود دارد ووسواس در دختران بيشتر از پسران است وهمين طور هوش هيجاني در بين دختران بيشتر از پسران است وسطح معني داري آن در بين 5%قرار دارد . كه نتايج تحقيق حاضر با تحقيق بهاري در سال 1370كه تحت عنوان مقايسه هوش هيجاني در بين مادران فرزندان عقب مانده و مادران فرزندان حدود سني 35 ساله شهرسان زرند كه نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه بين هوش هيجاني مادران فرزندان عقب مانده ومادران فرزندان عادي تفاوت معني داري وجود دارد.
وهمين طور تحقيق مهديخاني در سال 1368كه تحت عنوان مقايسه وسواس در بين فرزندان آخر واول دختران وپسران مقطع اول دبيرستان شهرستان كرمان كه نتايج بدست‌آمده حاي از آن است كه بين وسواس فرزندان اول وآخر تفاوت معني داري وجود دارد .
وهمين طور تحقيق بهرام پور در سال 1368 كه تحقيق تحت عنوان بررسي رابطه بين هوش هيجاني وسلامت رواني در بين دانش آموزان مقطع سوم دبيرستان شهرستان ابهر نطنز كه نتايج آن حاكي از آن است كه بين هوش هيجاني وسلامت رواني رابطه معني داري وجود دارد .

پيشنهادات
1. استفاده از مطالب ومنابع معتبر در رابطه با تحقيق حاضر
2. تعميم دادن موضوع تحقيق در بين آزمودني هاي مختلف
3. استفاده از مطالب اينترنتي وجديد در رابطه با تحقيق
4. دسترس بودن آزمونهاي تحقيق
5. فرصت زماني مناسب جهت اجراي آزمون تحقيق

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسي رابطه بين هوش هيجاني و وسواس در بين دختران مقطع سوم دبيرستان شهرستان ابهر

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment