خلاصه ي تحقيقات راجع به مديريّت آموزشي و رضايت شغلي:دانلود رایگان پایان نامه: بررسي عوامل مؤثر بر ميزان رضايت شغلي مديران واحد هاي آموزشي

«خلاصه ي تحقيقات راجع به مديريّت آموزشي و رضايت شغلي »

الف – خلاصه ي تحقيق انجام شده در خارج از كشور :

تحقيقي توسط هير ( Haire ) و گيسلي ( Ghselli ) و پورتر ( Porter ) در سالهاي 1962 تا 1966 براي ارزيابي و باورهاي رهبري مديران آموزشي 14 كشور به عمل آمد. هير و همكارانش با استفاده از يك پرسشنامه ي هشت سؤالي با انتخاب 3774 مدير در 14 كشور نشان دادن كه ميان عقايد و باور هاي مديران در دو زمينه ي زير تضاد و تفاوت وجود دارد.

الف– عقايد و باور آنها راجع به ظرفيت هاي فردي زير دستان براي پيش قدمي و رهبري.

ب – عقايد و باور آنها در مورد مشاركت كاركنان در اطّلاعات و اهداف و همچنين در مديريّت در سيستم هاي كنترا.

آنان چنين نتيجه گرفتند كه فرد متوسط ترجيح مي دهد تا هدايت گردد و از قبول مسئوليّت بر حذر باشد. لذا اين طبيعت انساني، اعتقاد به كاربرد شيوه ي ديكتاتوري و آمرانه را موجب مي گردد و همزمان و در جهت عكس وي معتقد است كه بايد زير دستان در اطّلاعات، اهداف، مديريّت و كنترل مشاركت داشته باشند. ( انتشارات دانشگاه تهران )

ليپت ( Lipet ) در باره ي گروهي كه داراي رهبري خود كامه بوده اند مطالعاتي كرده است و نتايج مطالعات خويش را با حاصل برّرسي از گروه ديگري كه داراي رهبري بر موازين آزاد منشي بوده اند مقايسه كرده است و نتيجه گرفته كه افراد وابسته به گروهي كه از رهبري خود كامه بوده اند سي مرتبه بيشتر از گروهي كه رهبري مبتني بر موازين آزاد منشي داشته اند نسبت به يك ديگر خصومت و دشمني نشان داده اند ( سرمدي، محمّد رضا، 1370 ).

لايكرت ( Licrate ) بعد از تحقيقات زيادي كه انجام داد به اين نتيجه رسيد كه سرپرستي به شيوه ي دموكراتيك بيش از نظازت توأم با تهديد و فشار، نتيجه ي مطلوب خواهد داد و مدير موفّق كسي است كه توسط كاركنان به عنوان پشتيبان و دوست شناخته شده باشد ( پرهيزگار، كمال، 1368 ).

ناش ( Nash ) طي برّرسي هايي كشف كرده است كه مديران كار‌آمد، علايق كلامي و مجاب سازي بسياري دارند. پژوهش هاي انجام شده توسط دونت ( Dont ) در سال 1967، تصويري از يك مدير موفّق ترسيم ميكند كه واجد خصوصيّات تسلّط اعتماد به نفس و جسارت است. گيزه لي ( Gizelli ) در سال 1971 با انجام پژوهش هايي هشت صفت شخصيّتي و پنج صفت انگيزشي را به لحاظ اهميّت احتمالي آنها، براي موفّقيّت مديريّت مورد مطالعه قرار داده است ولي نتيجه گيري هاي جالبي را پيشنهاد مي كند و معتقد است اهمّيت اعتماد به نفس در موفّقيّت مدير كاملاً مورد تأييد قرار گرفته است. سرانجام كورمن نون ورايان ( Corman Non Rayan ) ( 1975 ) در مطالعه بر روي چند هزار مدير سطوح متوسطه و بالا كشف كردند كه مهارت هاي شناختي و اقدام به زير دستان تا اندازه ي زيادي پيش بيني كننده ي موفّقيّت هستند ( كورمن، ك، آبراهام، 1370 ).

مك كردي ( 1977 ) مي نويسد كه عدم رضايت شغلي منجر به يكي از چهار وضعيّت زير مي گردد :

1- مديران و كاركنان خونسرد و بي علاقه مي شوند.

2- جاه طلبي هاي خود را با بالا رفتن از نرده بان سازمان به طور افراطي نشان مي دهند.

3- واكنش هاي دفاعي خاصّي از خود بروز مي دهند.

4- سازمان را ترك مي كنند.

مريسر ( Mercer‌ ) ( 1993 ) مي گويد كه رضايت شغلي در تحقيقات فراموش شده است و بيشتر بر روي اطّلاعات موجود كار مي شود. نامبرده مي گويد كه محقّقين به اين نتيجه رسيده اند كه تحقيق در زمينه ي رضليت شغلي مديران، سخت مورد نياز مي باشد.

ب – خلاصه ي تحقيقات انجام شده در ايران :

از تازه ترين تحقيقات كه در اين زمينه به عمل آمده، تحقيق خانم صفيّه محمّديان كه راجع به عوامل مؤثّر بر عدم رضايت شغلي مديران آموزشي مقطع ابتدايي ( دخترانه ) نواحي هفت گانه شهر مشهد است كه در سال 1377 انجام پذيرفته است و نتايج حاصل ار آن به شرح زير مي باشد :

1- نتايج فرضيّه ي اوّل حاكي از آن است كه رشته ي تحصيلي بر عدم رضايت شغلي مديران آموزشي تأثير ندارد  و آزمون هاي آماري معنا دار بودن ارتباط ر تأييد نكرده است، ولي نتيجه ي بعضي تحقيقات نشان دادند كه بيشتر مديران مدارس تخصّص شغلي لازم را ندارند و اكثر آنان به دليل فقدان تخصّص در رشته ي مديريّت آموزشي و رشته اي مربوط به آموزش و پرورش و طي نكردن دوره هاي آموزشي مديريّت از اصول مديريّت، اطّلاع كافي ندارند و مي تواند به طور جدّي در ايفاي نقش ايشان مؤثّر باشد.

2- مديران داراي تحصيلات دانشگاهي به احتمال 99% از مديران فاقد تحصيلات دانشگاهي در زمينه ي شناخت افراد پر نفوذ اجتماعي و پيش بيني واكنش هاي اين افراد و بسيج منافع و امكانات موجود توانا ترند ( قنّاد رضايي، عبّاس، 1369 ).

3- سابقه ي مديريّت كم هم مي تواند يكي از عوامل مؤثّر در نارضايتي مديران آموزشي باشد.

4- وجود سابقه ي خدمت اكثر مديران آموزشي عصر جديد رو به كاهش است و اين خود صراحتاً عامل مهمّي در عدم رضايت شغلي مديران آموزشي مي تواند باشد.

5- الف) سبك‌ مديريّت هدف گرايي متوسط را اكثريّت افراد قبول دارند و هيچ ارتباطي بين اين نوع سبك مديريّت و عدم رضايت شغلي پاسخگويان، شناسايي نشده است. امّا به هر حال با توجّه به اهميّت مشاركت كاركنان در چند سال اخير، اين گونه سبك مديريّت كه اهدافش فقط اهداف سازمان و عدم توجّه به خلّاقيّت كاركنان است ، مورد پسند جامعه و نظام كنوني كشورمان نمي باشد.

ب) در سبك مديريّت عضو گرا، مديريّت سعي دارد با ايجاد رضايت باطني در كاركنان به انگيزش انجام امور محوّله و تشويق و ترغيب در كاركنان بپردازد ( عسكريان، مصطفي، 1373 )، كه البته جامعه ي ما زياده روي را مطلوب نمي داند.

ج ) در سبك مديريّت سايه نما به نظر مي رسد كه ارتباط بين اين سبك مديريّت و عدم رضايت شغلي به وضوح مشخّص مي باشد.

د ) اثر افراد موافق سبك ميتنه رويي در حدّ متوسط بوده اند و تحليل درصدي ارتباط بين عدم رضايت شغلي و اين سبك را نشان مي دهد.

ه ) بين سبك ايده  آل مديريّت و عدم رضايت شغلي پاسخگويان شدّت رابطه ي ضعيف به دست آمده است . قابل تعميم به جامعه ي آماري نمي باشد. عبّاس قنّاد رضايي در سال 1369 تحقيقي تحت عنوان « مقايسه ي مديران داراي تحصيلات دانشگاهي در زمينه ي تغيير و نو آوري از نظر دبيران مدارس راهنمايي پسرانه ي تهران » انجام داده است. نتايج به دست آمده از سؤالات و فرضيه هاي اين تحقيق نشان دادند كه مديران داراي تحصيلات دانشگاهي به احتمال 90 درصد در مواردي از مديران فاقد تحصيلات دانشگاهي توانا ترند كه پاره اي از اين موارد عبارتند از :

– توانايي ريشه يابي و حل ابتكاري مشكلات

– انتقاد پذيري نسبت به معلّمان

– داشتن آگاهي كافي نسبت به وضع مطلوب تعليم و تربيت

– خنثي سازي مقاومت هاي معلّمين به طريق منطقي در مقابل تغيير

– آگاهي به محدوديّت هايي كه ابزار و تكنولوژي براي معلّمين در ايفاي وظايفشان به وجود     مي آآورد.

– تخصّص در زمينه ي اجراي طرح هاي تغيير و نو آوري

– بسيج افراد مؤثّر در حمايت از وجود تغيير و نو آوري

همچنين در اين تحقيق نتيجه گرفته شده كه مديران داراي تحصيلات دانشگاهي به احتمال 99 % از مديران فاقد تحصيلات دانشگاهي در زمينه ي شناخت افراد پر نفوذ اجتماعي، پيش بينش واكنش هاي اين افراد، بسيج منافع و امكانات موجود توانا ترند.

تحقيقي در سال 1370 تسط گروه تحقيق و برنامه ريزي كارشناسي آموزش ابتدايي استان اصفهان در مورد « رابطه ي مديران مدارس با مدرك تحصيلي و سوابق خدمت آنان » انجام گرفته كه در تجزيه و تحليل اطّلاعات، موارد زير از جمله غلل موفّقيّت در امر مديريّت شناخته شده است.

– داشتن سطح علمي بالاتر نسبت به ساير معلّمان

– داشتن توانايي هاي تخصّصي شغلي

– داشتن اطّلاعات كافي در زمينه ي محتواي مطالب درسي به ويژه روش هاي تدريس

– آشنايي به مسايل تربيتي و روان شناسي كودكان

– آگاهي در تهيّه، تكميل و كاربرد وسايل كمك آموزشي

– داشتن اطّلاعات تخصّصي در زمينه ي طراحي آموزشي – تحليل آموزشي

نتايج تحقيق خانم اكرم منتظر الظهور در سال 1373 در مورد برّرسي ويژگي هاي مدير آموزشي موفّق شهرستان اصفهان نشان مي دهد كه ويژگي « مهارت در بر قراري روابط انساني و ايجاد روحيّه ي تفاهم و همكاري » يكي از ويژه گي هاي مهمّي است كه در تئوري هاي جديد مديريّت و نظام هاي آموزشي، بسيار مطرح و مورد نظر مي باشد و 5/94 % دبيران و اوليا و 3/93 % مسئولين و مديران اين ويژگي را برا يمدير آموزشي لازم و ضروري دانسته اند و در رابطه با دارا بودن تحصيلات دانشگاهي در زمينه ي مديريّت آموزشي و علوم تربيتي 96 % دبيران و اوليا ، 99 % مسئولين و مديران نظر كاملاً موافق داشته اند و در نتيجه يافته ها نشان داد كه دارا بودن دانش و اطّلاعات كافي در زمينه ي مديريّت براي مدير آموزشي موفّق مورد تأكيد قرار دارد.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسي عوامل مؤثر بر ميزان رضايت شغلي مديران واحد هاي آموزشي

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسي رابطه بين سبك هاي دلبستگي و انگيزه پيشرفت 

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...

Add a Comment