جمع‌بندي:دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی,مقايسه تاثير سبکهاي مديريت کلاس بر روي رشد فراشناخت دانش آموزان دختر پايه چهارم ابتدايي ناحيه 7 شهر مشهد

 

 

 

فصل پنجم

نتايج تحقيق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-1 جمع‌بندي

در تحقيق حاضر به بررسي تأثير سبك‌هاي مديريت كلاس معلمان (غير مداخله‌گر، تعامل‌گرا و مداخله‌گر) بر ميزان رشد فراشناخت دانش‌آموزان پرداخته شده است، از اين‌رو، در فصل اول تحقيق سوال‌ اصلي تحقيق بدين ترتيب مطرح گرديد:

– آيا سبك‌هاي مديريت كلاس معلمان (غير مداخله‌گر، تعامل‌گرا و مداخله‌گر) بر ميزان فراشناخت دانش‌آموزان تأثير دارد؟

همچنين سوالات فرعي تحقيق به شرح زير مي‌باشد:

– آيا سبك‌هاي مديريت كلاس معلمان (غير مداخله‌گر، تعامل‌گرا و مداخله‌گر) بر ميزان رشد دانش فراشناختي دانش‌آموزان تأثير دارد؟

– آيا سبك‌هاي مديريت كلاس معلمان (غير مداخله‌گر، تعامل‌گرا و مداخله‌گر) بر ميزان رشد مهارت‌هاي فراشناختي دانش‌آموزان تأثير دارد؟

لازم به ذكر است كه در تحقيق حاضر پنج سوال جانبي نيز مطرح شده است كه به ترتيب زير عنوان مي‌گردند:

– بهره‌مندي معلمان از سبك‌هاي مديريت كلاس (مديريت آموزشي، مديريت افراد و مديريت رفتار) به چه ميزان است؟

– بهره‌مندي دانش‌آموزان از ميزان فراشناخت (دانش فراشناخت و مهارت‌هاي فراشناخت) به چه ميزان است؟

– آيا تفاوت معني‌داري بين سبك‌هاي «مديريت كلاس»  با تأكيد بر «تحصيلات» وجود دارد؟

– آيا تفاوت معني‌داري بين سبك‌هاي «مديريت كلاس»  با تأكيد بر «سابقه خدمت» وجود دارد؟

– آيا تفاوت معني داري بين سبک‌هاي « مديريت کلاس» با تاکيد بر « رشته تحصيلي » وجود دارد ؟

روش تحقيق حاضر از نوع همبستگي مي‌باشد و جامعه تحقيق حاضر را تمامي معلمان و دانش‌آموزان دختر پايه چهارم ابتدايي ناحيه 7 مشهد  در سال تحصيلي 87-1386 تشكيل مي‌دهند  كه از بين آنها تعداد 60 نفر معلم و 292 نفر دانش‌آموز به عنوان نمونه آماري مدّنظر قرار گرفتند. در راستاي آزمون فرضيه‌هاي تحقيق تجزيه و تحليل داده‌ها، به توصيف داده‌ها و آزمون فرضيه‌هاي تحقيق، با استفاده از مدل آماري يكطرفه پرداخته شد و يافته‌ها نشان داد كه ميزان تأثير سبك‌هاي مديريت معلمان (غير مداخله‌گر، تعامل‌گرا و مداخله‌گر) بر ميزان رشد دانش فراشناختي و ميزان رشد مهارت‌هاي فراشناختي دانش‌آموز يكسان بوده و تفاوت معني‌داري بين ميزان فراشناخت دانش‌آموزان در سه سبك مديريت فوق، مشاهده نمي‌شود.

در نهايت با استفاده از مدل آماري t  تك گروهي مشخص گرديد كه ميزان بهره‌مندي از سبك مديريت آموزشي در معلمان بيشتر از حد متوسط است. در حالي كه در دو سبك مديريت افراد و مديريت رفتار ميانگين تجربي پايين‌تر از نظري است، از اين‌رو، ميزان بهره‌مندي از سبك مديريت افراد و مديريت رفتار در معلمان كمتر از حد متوسط است.


5-2 بحث و تفسير

درگذشته چنين تصور مي‌شد كه عامل مهم يادگيري به ويژه يادگيري آموزشگاهي هوش ذاتي فرد است كه هنگام تولد آن از طريق والدين خود به ارث مي‌برد. در نظريه‌هاي جديد روان‌شناسي هوش؛ باور اكثريت اين است كه بخش مهمي از رفتار هوشمندانه را كاركردهاي شناختي تشكيل مي‌دهد. اهميت رويكردهاي جديد آن است كه بر اين باور پا مي‌فشارند كه برخلاف توانايي‌هاي ذاتي فرد كه ارثي و غيرقابل تغييرند، كاركردهاي شناختي اكتسابي و تغييرپذيرند. بنابراين اعمال هوشمندانه قابل آموزش و يادگيري هستند (سيف، 1379).

آنچه توجه پژوهشگران را به خود جلب كرده، اين است كه آيا عوامل متعددي در رشد فراشناخت و راهبردهاي يادگيري دانش‌آموزان مؤثر است يا خير؟ به عبارتي ديگر، سبك‌هاي مديريت كلاس، مي‌تواند به رشد فراشناخت دانش‌آموزان ياري رساند؟ درك مطلب و خواندن، اساس فراگيري بسياري از مفاهيم است كه منجر به رشد فراشناخت مي‌گردد.

براساس نظر پياژه، دانش‌آموزان دورة ابتدايي از نظر شناختي در مرحلة عمليات عيني هستند. آنها در حل مسأله بر درك خود و تجارب شناخته شدة خويش اتكاء دارند. اكثر دانش‌آموزان در مراحل نهايي اين وابستگي قرار دارند و برخي ممكن است در شرف انتقال به مرحلة تفكر صوري باشند.

يكي از ضرورتهاي نظام آموزشي موفقيت‌آميز، گسترش مهارتهاي لازم تحصيلي در دانش‌آموزان و به خصوص  فراشناخت است. در گذشته تفاوت فردي عامل اصلي در تفاوت و سطح تحصيلي بين دانش‌آموزان پنداشته مي‌شد. تفاوت در استعدادها و قابليت‌ها عامل تعيين‌كنندة تفاوت بين دانش‌آموزان قلمداد و در نتيجه راهبردهاي اندكي براي رفع نقايص و مشكلات يادگيري به آنان ارايه مي‌شد، اما در سالهاي اخير به ويژه با مطرح شدن ديدگاه‌هاي شناختي و خبرپردازي نظرات جديدي دربارة مشكلات و نارسايي‌هاي يادگيري به آنان ارايه گرديده كه تا حدودي مبين اهميت فراگيري و نحوة كاربرد مهارتها و راهبردهاي شناختي در يادگيري مباحث درسي است. در واقع تفاوت دانش‌آموزان نه در قابليت‌ها و خصايص ذاتي بلكه در نحوة پردازش اطلاعات است. با استفاده از روش‌هاي مناسب و آموزش، زمينة رفع مشكلات و ارتقاي سطح عملكرد يادگيري و تحصيلي دانش‌آموزان فراهم مي‌آيد.

در اين ميان، عوامل محيطي از جمله سبك‌هاي مديريت كلاس نيز بر رشد فراشناخت دانش‌آموزان بي‌تأثير نبوده و مي‌تواند كمك شايان توجهي را به رشد فراشناخت دانش‌آموزان نمايد. بنابراين، سعي و تلاش و در واقع هدف در اينجا اين است كه بررسي شود آيا سبك‌هاي مديريت كلاس بر رشد فراشناخت دانش‌آموزان در دو حيطه رشد دانش و رشد مهارتها  مؤثر است يا خير؟  از اين‌رو، در اين تحقيق با استفاده از مدل آماري تحليل واريانس يكطرفه، به بررسي وضعيت سبك‌هاي مديريت كلاس (با سه سبك مداخله‌گر، تعامل‌گرا و  غير مداخله‌گر) بر رشد دانش و مهارت‌هاي فراشناختي پرداخته شده است و در نهايت، يافته‌هاي تحقيق نشان داد كه رشد دانش و مهارت‌هاي فراشناختي در هر سه سبك مديريت كلاس (مداخله‌گر، تعامل‌گرا و  غير مداخله‌گر) يكسان بوده و تفاوت معني‌داري بين آنها مشاهده نمي‌شود.

در مقايسه يافته‌هاي تحقيق حاضر با يافته‌هاي تحقيقات انجام گرفته در داخل  كشور مي‌توان مطرح نمود كه تحقيق حاضر با تحقيقات فرخ‌نژاد (1380)،‌ غلامي (1377)، صفري (1375) و تحقيقات صورت  گرفته در خارج از كشور همچون جودي شايابا (2004)، مك‌ دونالد (2005)، دركارلو (1996) و كارل ونينگ (2004)، ناهماهنگ است؛ زيرا در تحقيقات حاضر، مطرح شده است كه مديريت اثربخش در كلاس مي‌تواند منجر به تغيير دانش‌آموزان (فرخ نژاد، 1380)، سبك‌هاي مديريت كلاس منجر به پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان (غلامي، 1377)، سبك‌هاي رهبري در مديريت كلاس منجر به اثربخشي (صفري، 1375)، آموزش‌هاي قبل از خدمت معلمان منجر به رشد استراتژي‌هاي آگاهي فراشناختي بين دانش‌آموزان (جودي شايابا، 2004)، افزايش مهارت‌هاي شناختي منجر به يادگيري‌هاي مشاركتي (مك دونالد، 2005)، استفاده از سبك‌هاي مديريت مداخله‌گر از سوي  معلمان منجر به  مديريت كلاس (دركارلو، 1996) و سبك‌هاي مديريت كلاس منجر به تغيير ويژگي‌هاي دانش‌آموزان (كال وينينگ، 2004) مي‌گردد؛ در حالي كه در تحقيق حاضر مشخص گرديد كه انواع سبك‌هاي  مديريت كلاس بر رشد مهارت‌هاي فراشناخت يكسان است.

5-3 محدوديت‌هاي تحقيق

در اين تحقيق با شش نوع محدوديت اساسي سروكار داشته كه  به شرح زير مطرح مي‌شوند:

1- مهمترين محدوديت تحقيق، در رابطه بين دو متغير فراشناخت و مديريت کلاس است که چون نمي‌شود با يقين تقدم وتاخر بين آنها را مشخص کرد؛ نمي‌توان بر رابطه عليت تاکيد داشت. اگر اين امکان وجود داشت که رابطه خطي وعلي تعيين کرد شناخت تاثيرعوامل کلاسي بر رشد فراشناخت کاري دقيق و با اطمينان بود

2- ابزاري که در جهت سنجش ساختار کلاسي بکار گرفته شده به روش مصاحبه اشاره دارد که اين وضيت شرايط کمي‌نمودن داده‌ها را خدشه دار نموده و تا حدودي محدوديت‌هايي را در عينيت مصاحبه ايجاد کرده است.

3- ابزاري كه در زمينه سنجش خودكارآمدي بكار رفته است در كشور ما هنجاريابي نگرديده و اين وضعيت محدوديت‌هايي را در روايي دروني ايجاد مي‌كند.

4- متغيرهاي مزاحم متعددي در اين تحقيق وجود داشته كه از جمله مي‌توان به عامل هوش اشاره كرد اينگونه متغيرها نقش واسطه‌اي را ايفا نموده و به راحتي مي‌تواند محدوديت‌هايي را در روايي دروني ايجاد نمايد.

5- به علت عدم نرم‌كردن پرسشنامه‌هاي تحقيق در دو حيطه سبك‌هاي مديريت كلاس و رشد دانش و مهارت‌هاي فراشناخت در داخل كشور، به راحتي نمي‌توان در مورد مقايسة ميزان فراشناخت دانش‌آموزان با ديگر مقاطع تحصيلي بحث نمود.

6 ـ با توجه به اينكه تحقيق حاضر در ناحيه 7 آموزش و پرورش مشهد اجرا شده است لذا قابل تعميم به ساير مناطق آموزش و پرورش نمي‌باشد و فقط در منطقه مذكور قابل اجرا است.

5-4 پيشنهادهاي تحقيق

در اين تحقيق با سه نوع پيشنهاد سروكار داشته كه به شرح زير مطرح مي‌شوند:

5-4-1 پيشنهاد به سياستگذاران  و مسئولين 

– پيشنهاد مي‌شود تا مسئولين آموزش و پرورش به  شناسايي دقيق‌تر سبك‌هاي مديريت كلاس در مدارس پرداخته و به تأثير آن بر عوامل شناختي،  ويژگي‌هاي شخصيتي و همچنين پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان بپردازند. از اين‌رو، ضروري است تا به شناسايي عوامل مرتبط با فراشناخت پرداخته و نقش تجارب آموزشگاهي و بخصوص تجارب منفي در اين سازه را مدنظر قرار داده تا بتوان اطلاعات كاربردي را براي سيستم‌هاي ارز‌شيابي بدست آورد.

5-4-2 پيشنهاد به مديران و دبيران

– پيشنهاد مي‌شود كه مديران و معلمان  جهت مقايسه ميزان رشد مهارت‌هاي فراشناختي دانش‌آموزان با سطوح پائين‌تر تحصيلي در طي يك تحقيق طولي به بررسي ميزان فراشناخت در سطوح مختلف آموزشگاهي بپردازد و از اين طريق بتواند عوامل مؤثر بر رشد مهارت‌هاي فراشناخت را شناسايي نموده تا از روش‌هاي مؤثرتري در تدريس و در محيط مدرسه پيروي نمايد.

5-4-3 پيشنهاد به پژوهشگران بعدي

1- با توجه به يافته‌هاي اين تحقيق مي‌توان پيشنهاد نمود كه بايد تحقيقات فراواني را در زمينه اثرات سبك‌هاي مديريت كلاسي از يكسو و رشد مهارت‌هاي فراشناخت از سوي ديگر صورت داد تا بتوان شناخت كاملتري را نسبت به پيشرفت تحصيلي و تاثيرگذاري اين عوامل بر روي آن بدست آورد.

2- پيشنهاد مي‌شود تا در تحقيقات آتي از روش تحليل مسير استفاده ‌شود تا بتوان نقش متغير سبك‌هاي مديريت كلاسي و مهارت‌هاي فراشناخت را در تبيين پيشرفت تحصيلي بدست آورد.

3- در راستاي شناخت عوامل موثر بر سبک مديريت کلاس معلم، پيشنهاد ميشود؛ رابطه عواملي چون « سبک مديريتي و قوانين انضباطي مدرسه »،  « روشهاي نظارت وراهنمايي»، « برنامه درسي » و « نظام سنجش وارزشيابي آموزشي » بر سبک مديريت کلاس معلم بررسي شود.

4- همچنين به منظور هماهنگ کردن کليه عوامل مدرسه‌اي در جهت ارتقاء فراشناخت دانش‌آموزان، انجام تحيل محتوا برنامه درسي در دوره‌هاي متفاوت و دروس مختلف برمبناي هدف (برانگيختن مهارتهاي فراشناختي) و نيز ارزيابي شيوه‌هاي سنجش وارزشيابي موجود در اين راستا ضروري ومفيد مي‌باشد.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment