تحلیل تأثير وجود متوليان مختلف در فرايند توليد فرش:دانلود پایان نامه علوم تربیتی,بررسي مزيت نسبي در توليد و صادرات فرش دستباف ايران

 • « تأثير وجود متوليان مختلف در فرايند توليد فرش » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (3-2-4-4): توزيع فراواني وضعيت عامل

گزينه

درصد تجمعي

درصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق 
6/76/76/713بسيار ضعيف
9/163/93/916ضعيف
2/443/273/2747متوسط
6/934/494/4985زياد
1004/64/611بسيار زياد
 100100172حجم نمونه

چنانچه ملاحظه مي شود «تأثير وجود متوليان مختلف در فرايند توليد فرش» بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزينه « زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه «بسيار زياد» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (3-2-4-4) : مقايسه وضعيت عامل

– جدول (3-3-4-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل

     پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح
     4/21-4/3413

بسيار ضعيف

     4/18-4/3416ضعيف
     6/124/3447متوسط
سطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو  6/504/3485زياد
99%411/118  4/23-4/3411بسيار زياد

مقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 11/118 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

 • « تأثير هماهنگي بين بخش توليد و صادرات » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (4-2-4-4): توزيع فراواني وضعيت عامل

گزينه

درصد تجمعي

درصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق 
0000بسيار ضعيف
2/12/12/12ضعيف
1/15141424متوسط
5/534/384/3866زياد
1005/465/4680بسيار زياد
 100100172حجم نمونه

چنانچه ملاحظه مي شود «تأثير هماهنگي بين بخش توليد و صادرات » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزينه «بسيار زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه «بسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.

– نمودار (4-2-4-4) : مقايسه وضعيت عامل

– جدول (4-3-4-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل

     پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح
     000

بسيار ضعيف

     41-432ضعيف
     19-4324متوسط
سطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو  234366زياد
99%362/91  374380بسيار زياد

مقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 62/91 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

 • « تأثير استفاده از رنگزاهاي طبيعي » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (5-2-4-4): توزيع فراواني وضعيت عامل

گزينه

درصد تجمعي

درصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق 
0000بسيار ضعيف
9/29/29/25ضعيف
3/164/134/1323متوسط
757/587/58101زياد
100252543بسيار زياد
 100100172حجم نمونه

چنانچه ملاحظه مي شود «تأثير استفاده از رنگزاهاي طبيعي» بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزينه « زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه «بسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.

– نمودار (5-2-4-4) : مقايسه وضعيت عامل

– جدول (5-3-4-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل

     پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح
     000

بسيار ضعيف

     38-435ضعيف
     20-4323متوسط
سطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو  5843101زياد
99%311/121  04343بسيار زياد

مقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 11/121 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

 • « تأثير استفاده از مواد اوليه مرغوب » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (6-2-4-4): توزيع فراواني وضعيت عامل

گزينه

درصد تجمعي

درصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق 
6/06/06/01بسيار ضعيف
2/16/06/01ضعيف
8/126/116/1120متوسط
2/624/494/4985زياد
1008/378/3765بسيار زياد
 100100172حجم نمونه

چنانچه ملاحظه مي شود «تأثير استفاده از مواد اوليه مرغوب » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزينه « زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه «ضعيف و بسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (6-2-4-4) : مقايسه وضعيت عامل

– جدول (6-3-4-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل

     پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح
     4/33-4/341

بسيار ضعيف

     4/33-4/341ضعيف
     4/14-4/3420متوسط
سطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو  6/504/3485زياد
99%453/172  6/304/3465بسيار زياد

مقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 53/172 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

 • « تأثير تسهيلات و اعتبارات دولتي » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (7-2-4-4): توزيع فراواني وضعيت عامل

گزينه

درصد تجمعي

درصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق 
8/58/58/510بسيار ضعيف
7/548/488/4884ضعيف
6/93393967متوسط
3/987/47/48زياد
1007/17/13بسيار زياد
 100100172حجم نمونه

چنانچه ملاحظه مي شود «تأثير تسهيلات و اعتبارات دولتي » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزينه « ضعيف» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه « بسيار زياد» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.

– نمودار (7-2-4-4) : مقايسه وضعيت عامل

– جدول (7-3-4-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل

     پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح
     4/24-4/3410

بسيار ضعيف

     6/494/3484ضعيف
     6/324/3467متوسط
سطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو  4/26-4/348زياد
99%464/168  4/31-4/343بسيار زياد

مقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 64/168 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

 • « تأثير ايجاد بازار بورس فرش » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (8-2-4-4): توزيع فراواني وضعيت عامل

گزينه

درصد تجمعي

درصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق 
11111119بسيار ضعيف
2/372/262/2645ضعيف
3/771/401/4069متوسط
8/985/215/2137زياد
1002/12/12بسيار زياد
 100100172حجم نمونه

چنانچه ملاحظه مي شود «تأثير ايجاد بازار بورس فرش » بر مزيت نسبي توليد فرش دستباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزينه « متوسط» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه « بسيار زياد» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.

– نمودار (8-2-4-4) : مقايسه وضعيت عامل

– جدول (8-3-4-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل

     پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح
     4/15-4/3419

بسيار ضعيف

     6/104/3445ضعيف
     6/344/3469متوسط
سطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو  6/24/3437زياد
99%467/75  4/32-4/342بسيار زياد

مقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 67/75 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

 • « تأثير وجود مهارت ويژه بافت دراستان » بر مزيت نسبي توليد فرش اعلا باف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (9-2-4-4): توزيع فراواني وضعيت عامل

گزينه

درصد تجمعي

درصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق 
0000بسيار ضعيف
2/52/52/59ضعيف
6/434/384/3866متوسط
9/913/483/4883زياد
1001/81/814بسيار زياد
 100100172حجم نمونه

چنانچه ملاحظه مي شود «تأثير وجود مهارت ويژه بافت دراستان » بر مزيت نسبي توليد فرش اعلاباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزينه « زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه « بسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.

– نمودار (9-2-4-4) : مقايسه وضعيت عامل

– جدول (9-3-4-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل

     پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح
     000

بسيار ضعيف

     34-439ضعيف
     234366متوسط
سطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو  404383زياد
99%395/95  29-4314بسيار زياد

مقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 95/95 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

 • « تأثير طرح و نقشه هاي خاص منطقه » بر مزيت نسبي توليد فرش اعلا باف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (10-2-4-4): توزيع فراواني وضعيت عامل

گزينه

درصد تجمعي

درصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق 
0000بسيار ضعيف
6/06/06/01ضعيف
184/174/1730متوسط
9/849/669/66115زياد
1001/151/1526بسيار زياد
 100100172حجم نمونه

چنانچه ملاحظه مي شود «تأثير طرح و نقشه هاي خاص منطقه  » بر مزيت نسبي توليد فرش اعلاباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزينه « زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه « بسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.

– نمودار (10-2-4-4) : مقايسه وضعيت عامل

– جدول (10-3-4-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل

     پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح
     000

بسيار ضعيف

     42-431ضعيف
     13-4330متوسط
سطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو  7243115زياد
99%323/172  17-4326بسيار زياد

مقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 23/172 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

 • « تأثير رنگ أميزي خاص استان » بر مزيت نسبي توليد فرش اعلا باف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (11-2-4-4): توزيع فراواني وضعيت عامل

گزينه

درصد تجمعي

درصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق 
0000بسيار ضعيف
7/17/17/13ضعيف
7/15141424متوسط
9/702/552/5595زياد
1001/291/2950بسيار زياد
 100100172حجم نمونه

چنانچه ملاحظه مي شود «تأثير رنگ أميزي خاص استان» بر مزيت نسبي توليد فرش اعلاباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزينه « زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه « بسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.
– نمودار (11-2-4-4) : مقايسه وضعيت عامل

– جدول (11-3-4-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل

     پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح
     000

بسيار ضعيف

     40-433ضعيف
     19-4324متوسط
سطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو  524395زياد
99%362/109  74350بسيار زياد

مقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 62/109 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

 • « تأثير وجود مهارت استاد كاران رنگرزي گياهي » بر مزيت نسبي توليد فرش اعلا باف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (12-2-4-4): توزيع فراواني وضعيت عامل

گزينه

درصد تجمعي

درصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق 
0000بسيار ضعيف
6/06/06/01ضعيف
144/134/1323متوسط
6/687/547/5494زياد
1004/314/3154بسيار زياد
 100100172حجم نمونه

چنانچه ملاحظه مي شود «تأثير وجود مهارت استاد كاران رنگرزي گياهي » بر مزيت نسبي توليد فرش اعلاباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزينه « زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه «بسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.

– نمودار (12-2-4-4) : مقايسه وضعيت عامل

– جدول (12-3-4-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل

     پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح
     000

بسيار ضعيف

     42-431ضعيف
     20-4323متوسط
سطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو  514394زياد
99%362/113  114354بسيار زياد

مقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 62/113 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

 • « تأثير فراواني رنگزاهاي طبيعي » بر مزيت نسبي توليد فرش اعلا باف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (13-2-4-4): توزيع فراواني وضعيت عامل

گزينه

درصد تجمعي

درصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق 
0000بسيار ضعيف
2/12/12/12ضعيف
9/167/157/1527متوسط
3/734/564/5697زياد
1007/267/2646بسيار زياد
 100100172حجم نمونه

چنانچه ملاحظه مي شود «تأثير فراواني رنگزاهاي طبيعي » بر مزيت نسبي توليد فرش اعلاباف در استان اصفهان، بطور عمده با گزينه « زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه «بسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.

– نمودار (13-2-4-4) : مقايسه وضعيت عامل

– جدول (13-3-4-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل

     پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح
     000

بسيار ضعيف

     41-432ضعيف
     16-4327متوسط
سطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو  544397زياد
99%307/113  34346بسيار زياد

مقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 07/113 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 3 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

 • « تأثير شيوه هاي خاص بافت و نقشه ذهني باف » بر مزيت نسبي توليد فرش معمولي باف در استان اصفهان
شاخص

– جدول (14-2-4-4): توزيع فراواني وضعيت عامل

گزينه

درصد تجمعي

درصد ارزشمنددرصد فراوانيفراواني مطلق 
77712بسيار ضعيف
4/175/105/1018ضعيف
4/389/209/2036متوسط
1/727/337/3358زياد
1009/279/2748بسيار زياد
 100100172حجم نمونه

چنانچه ملاحظه مي شود «تأثير شيوه هاي خاص بافت و نقشه ذهني باف » بر مزيت نسبي توليد فرش معمولي باف در استان اصفهان، بطور عمده با گزينه « زياد» مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين در حالي است كه گزينه «بسيار ضعيف» كمترين موارد را به خود اختصاص داده است. روند مذكور در نمودار زير نيز قابل پيگيري است.

– نمودار (14-2-4-4) : مقايسه وضعيت عامل

– جدول (14-3-4-4) : مشخصات آزمون چي دو عامل

     پسماندمقادير مورد انتظارمقادير مشاهده شدهشرح
     4/22-4/3412

بسيار ضعيف

     4/16-4/3418ضعيف
     6/14/3436متوسط
سطح معني داريدرجه آزاديمقدار چي دو  6/234/3458زياد
99%404/44  6/134/3448بسيار زياد

مقايسه مقدار محاسبه شده چي دو 04/44 با مقدار جدول توزيع چي دو با درجه آزادي 4 ، نشان دهنده آنست كه تفاوت در انتخاب گزينه ها در خصوص عامل مذكور در سطح احتمال 99% معني دار بوده است.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

141985615752731

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...

افزودن یک دیدگاه