تحقیق در مورد مذهبی، روان، سلامت، شادکامی، دین، دانشجویان

زناشویی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد . و دین داری و سن ، پیش بینی کننده های مناسبی برای رضایت زناشویی و شادکامی محسوب می شوند.
کاظمیان مقدم و مهرابی زاده هنرمند(2009) با هدف بررسی رابطه نگرش مذهبی با شادکامی و سلامت روان پژوهشی انجام دادند که نمونه آن 180 دانشجوی دختر و پسر بود که به صورت تصادفی ـ طبقه ای از دانشگاه آزاد بهبهان انتخاب شدند . نتایج این پژوهش نشان داد که بین نگرش مذهبی و شادکامی، همچنین بین نگرش مذهبی و سلامت روانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
احتشام زاده(2009) در پژوهشی به بررسی رابطه برونگرایی، روان نژندی، بخشودگی و راهبردهای مقابله اسلامی با شادکامی دانشجویان پرداخت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاههای آزاد اهواز و دانشگاه چمران بودند. نتایج این پژوهش نشان داد که بین هر چهار متغییر پیش بین ( برونگرایی، روان نژندی، بخشودگی و راهبردهای مقابله اسلامی) با متغییر ملاک ( شادکامی) همبستگی چند گانه وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که ازبین متغییرهای پیش بین در این مطالعه ، روان نژندگرایی و پس از آن برنگرایی ، قوی ترین پیش بینی کننده های شادکامی بودند.
مزیدی و استوار(2006) نیز در بررسی اثر دین اسلام و مسیحیت بر سلامت روانی جوانان ایرانی تأثیر معنادار هر دو دین بر بعد نشانه های مرضی جسمانی را گزارش کردند.
در پژوهشی که تحت عنوان ” رابطه بین به کارگیری مقابله مذهبی و سلامت روان “بر روی 30 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد .نتایج نشان داد که بین به کارگیری مقابله مذهبی و سلامت روان رابطه مثبت وجود دارد و افرادی که بیشتر از مقابله مذهبی استفاده می کنند ، از سلامت روان بهتری برخوردارند (واعظی و دولتشاهی، 1386).
البرزی و سامانی(1380) در پژوهشی تحت عنوان «بررسی رابطه اعتقادات مذهبی با افسردگی ، اضطراب و فشار روانی نوجوانان » نشان دادند که بین نگرش مذهبی و افسردگی،همبستگی منفی وجود دارد.

تکه های دیگری از این پایان نامه را می توانید

در شماره بندی فوق بخوانید

متن کامل پایان نامه ها در سایت homatez.com موجود است

You may also like...