تحقیق در مورد مذهبی، روان، سلامت، شادکامی، دین، دانشجویان

زناشویی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد . و دین داری و سن ، پیش بینی کننده های مناسبی برای رضایت زناشویی و شادکامی محسوب می شوند.
کاظمیان مقدم و مهرابی زاده هنرمند(2009) با هدف بررسی رابطه نگرش مذهبی با شادکامی و سلامت روان پژوهشی انجام دادند که نمونه آن 180 دانشجوی دختر و پسر بود که به صورت تصادفی ـ طبقه ای از دانشگاه آزاد بهبهان انتخاب شدند . نتایج این پژوهش نشان داد که بین نگرش مذهبی و شادکامی، همچنین بین نگرش مذهبی و سلامت روانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
احتشام زاده(2009) در پژوهشی به بررسی رابطه برونگرایی، روان نژندی، بخشودگی و راهبردهای مقابله اسلامی با شادکامی دانشجویان پرداخت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاههای آزاد اهواز و دانشگاه چمران بودند. نتایج این پژوهش نشان داد که بین هر چهار متغییر پیش بین ( برونگرایی، روان نژندی، بخشودگی و راهبردهای مقابله اسلامی) با متغییر ملاک ( شادکامی) همبستگی چند گانه وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که ازبین متغییرهای پیش بین در این مطالعه ، روان نژندگرایی و پس از آن برنگرایی ، قوی ترین پیش بینی کننده های شادکامی بودند.
مزیدی و استوار(2006) نیز در بررسی اثر دین اسلام و مسیحیت بر سلامت روانی جوانان ایرانی تأثیر معنادار هر دو دین بر بعد نشانه های مرضی جسمانی را گزارش کردند.
در پژوهشی که تحت عنوان ” رابطه بین به کارگیری مقابله مذهبی و سلامت روان “بر روی 30 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد .نتایج نشان داد که بین به کارگیری مقابله مذهبی و سلامت روان رابطه مثبت وجود دارد و افرادی که بیشتر از مقابله مذهبی استفاده می کنند ، از سلامت روان بهتری برخوردارند (واعظی و دولتشاهی، 1386).
البرزی و سامانی(1380) در پژوهشی تحت عنوان «بررسی رابطه اعتقادات مذهبی با افسردگی ، اضطراب و فشار روانی نوجوانان » نشان دادند که بین نگرش مذهبی و افسردگی،همبستگی منفی وجود دارد.

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...