تحقیق در مورد ، سرقت، اجتماعی، نامشروع، فرهنگی، فرهنگ

بندی(انواع) سرقت و علل آن مقوله هاي تحليل محتوي پژوهش حاضر مي باشد:
الف- سرقت:
*تعریف مفهومی: سرقت را معمولا ربودن مال دیگری بدون اطلاع یا رضایت وی و با قصد برنگرداندن و یا به تعبیر دیگر؛ تصرف غیر قانونی در مال دیگران تعریف کردند. سرقت اصولا کنشی است نسبتا عقلانی و حساب شده که طبق برنامه معین و با تصمیم گیری قبلی در مورد انتخاب قربانی و چگونگی فرایند انجام کار صورت می گیرد(صدیق سروستانی،1386: 93).
*تعریف عملیاتی: به طور کلی در پژوهش حاضر آسیب اجتماعی سرقت براساس ملاک های مختلف ذیل تقسیم و طبقه بندی خواهند شد:
1- سرقت را بر اساس كيفر اختصاص يافته و شدت و ضعف مجازات به انواع زير تقسيم مي كنند :
الف – راهزني يا قطع طريق؛ ب- سرقت مستوجب حد؛ ج- سرقت مستوجب تعزير؛ د- سرقت مشدّد(سرقت هاي مقرون به آزار و تهديد و سرقت هاي مسلحانه).
2- انواع سرقت بر اساس اعتبار عامل، يعني تبحر و مهارت سارق، به صورت زير است:
الف- سرقت حرفه اي؛ب- سرقت نيمه حرفه اي؛ج- سرقت غيرحرفه اي.
3- سرقت را بر اساس زمان انجام آن به دو دسته تقسيم مي كنند:
الف- سرقت در روز( تعطيل و غيرتعطيل)؛ب- سرقت در شب.
4- سرقت را براساس نحوه عمل عامل به اشكال زير تقسيم مي كنند:
الف- سرقت تك رو؛ب – سرقت زوجي؛ج – سرقت گروهي(باندي).
5- سرقت را براساس مال سرقت شده به انواع زير مي توان تقسيم كرد:
سرقت فرش، سرقت خودرو و قطعات و متعلقات آن، سرقت لوازم خانگي، سرقت طلا و جواهرات و پول نقد، سرقت اشياي عتيقه، سرقت احشام.
6- سرقت به اعتبار محل آن به صورت هاي زير قابل تقسيم است:
سرقت منزل، سرقت مغازه و فروشگاه، سرقت انبار، سرقت بانك، سرقت ادارات و مؤسسات دولتي، سرقت اماكن عمومي(پايانه ها، گرمابه ها و…).
7- سرقت به اعتبار راه هاي ورود سارق به صورت هاي زير قابل تقسيم است: بريدن قفل، كشيدن مغزي در، شكستن شيشه در و پنجره، سوراخ كردن ديوار، كليد انداختن، بريدن نرده و حفاظ، بيرون آوردن توپي قفل، از طريق ديوار حياط، ورود از راه پشت بام، ورود با استفاده از نردبان يا قلاب، استفاده از درخت و يا تيربرق، ورود از طريق سوراخ هواكش، ورود از طريق حياط خلوت، كانال كولر، نقب زدن و… (حامد و پشنگ، 1389: 31 و 32).
8- سرقت هاي ادبي: اين جرم سابقه طولاني دارد و در قانون مطبوعات به آن اشاره شده و در دادگاه هاي مطبوعات نيز به آن رسيدگي مي شود. اين سرقت خود به سه نوع نثر، نظم و ترجمه تقسيم مي شود(حامد و پشنگ، 1389: 32).

ب- علل سرقت:
به طور کلی در گرایش به سرقت عوامل مختلفی در سطوح فردی و اجتماعی موثر می باشند. در پژوهش حاضر متغیرهای اعتیاد سارق، فقر، بیکاری و گذران زندگی، ورشکستگی اقتصادی(فشار اقتصادی)، ضعف پیوند اجتماعی(حس جامعه گریزی)، تصاحب اموال(نابهنجاری از نوع نوآوری)، بدهکاری (وصول طلب)، فرصت نامشروع افتراقی و معاشرت نامشروع افتراقی (محیط آلوده و دوستان کجرو) و ناکامی و حسادت(احساس محرومیت نسبی) به عنوان عوامل موثر بر گرایش افراد به آسیب اجتماعی سرقت معرفی و مورد بررسی قرار می گیرند. در ذیل به تعاریف مفهومی متغیرهای مستقل موثر بر سرقت پرداخته می شود:
1- احساس محرومیت نسبی:
*تعریف مفهومی:
محروميت نسبي به عنوان برداشت بازيگران از وجود اختلاف ميان انتظارات ارزش وتواناييهاي ارزشي شان تعريف مي شود. انتظارات ارزشي، كالاها وشرايط زندگي هستند كه مردم خود را مستحق آنها مي دانند. تواناييهاي ارزشي، كالاها و شرايطي هستند كه آنها فكر مي كنند عملاً توانايي كسب و حفظ آنرا دارند. ارزشها، حوادث، اهداف يا شرايط مطلوبي هستند كه انسانها در راه دستيابي به آنان تلاش مي كنند(گر،1377). ارزشها خود به سه قسم تقسيم مي شوند:
الف- ارزشهاي رفاهي(ارزش های عینی): ارزشهايي هستند كه مستقيماً‌ با رفاه مادي و تحقق نفس در ارتباطند از جمله كالاهاي مادي،‌زندگي (نظير غذا، مسكن، خدمات بهداشتي و آسايش مادي) و گسترش تواناييهاي فيزيكي و رواني كه در استفاده از آنها صورت مي گيرد.
ب- ارزشهاي بين الاشخاصي(ارزش های ذهنی): عبارتند از رضايت هاي رواني كه ما در تعامل غير اقتدار آميز با ديگر افراد و گروهها درصدد كسب آنها هستيم اين ارزشها شامل مواردي نظير: ميل به كسب منزلت( تا بواسطه َآن در تعامل با ديگران ميزاني از پرستيژ را كسب كنيم)، تعلق به جمع (خانواده، اجتماع و انجمن ها) وانسجام فكري( اعتقاد به باورهايي مشترك درباره ماهيت جامعه و جايگاه شخص در آن و نيز هنجارهاي حاكم بر تعاملات اجتماعي).
ج- ارزشهاي مربوط به قدرت: ارزشهايي هستند كه ميزان توان انسانها در نفوذ بركنشهاي ديگران و اجتناب از دخالت ناخواسته ديگران دركنشهاي خود را تعيين مي كنند، نظير: تمايل مشاركت در تصميم گيري جمعي.
*تعریف عملیاتی
احساس محرومیت نسبی با ابعاد زیر مشخص می شوند:
1- ميزان دسترسي به ارزشهاي رفاهي( ارزش های عینی همچون کالاهای مادی و اقتصادی)،2- ميزان دسترسي به ارزشهاي بين الاشخاصي همچون كسب منزلت و 3- ميزان دسترسي به ارزشهاي مربوط به قدرت همچون تمايل مشاركت در تصميم گيري جمعي، عدم اجازه مداخله اطرافیان در زندگی شخصی و… فرد.
2- پیوند اجتماعی:
*تعریف مفهومی:
پيوند اجتماعي به پيوستگي، ارتباط و همبستگي فرد با جامعه اشاره دارد و لذا رفتار کجروانه زمانی رخ می دهد که این پیوند ضعیف و یا گسسته شود(محسنی تبريزي، 1383: 89 و ستوده، 1385: 138 ). در واقع نظریه پیوند اجتماعی پیداش کجروی را معلول ضعف همبستگی در گروهها و نهادهای اجتماعی و تضعیف اعتقادات و باورهای موجود در جامعه می شمرد( سلیمی و داوری، 1386 : 391 ). هيرشي چهار عنصر را كه باعث پيوند فرد به جامعه مي شوند را وابستگی(علاقه)، تعهد، درگیری (مشغولیت) و اعتقاد(باور) می داند(محسني تبريزي،1383: 91 و علیوردی نیا، 1390: 89).
*تعریف عملیاتی
پیوند اجتماعی با چهار مولفه ایی که هيرشي در تئوري خود در نظر گرفته به شرج ذیل مشخص می گردد:
1- دلبستگی: يعني ميزان دلبستگی و وابستگی فرد به خانواده، دوستان و اعضاء جامعه می باشد.
2- تعهد: تعهد، احساس مسئولیت و ديني است كه فرد نسبت به دیگران و به طور کلی نسبت به جامعه خود دارد
3- مشارکت و یا مشغوليت: بيانگر ميزان اشتغال و مشاركت افراد در فعاليت هاي اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه اطلاق می شود؛ نظیر مشغول کار و یا تحصیل بودن.
4- باور یا اعتقاد: بیانگر اعتقاد فرد نسبت به ارزش هاس فرهنگی(نظیر مذهب)، اخلاقی(نظیر مسئولیت پذیری) و هنجارهای اجتماعی(نظیر قانون) جامعه و وفاداری نسبت به آنها می باشد.
3- اعتیاد:
*تعریف مفهومی:
اعتیاد به معنای احتياج رواني و جسماني شدید به مصرف مواد مخدر سنتی و صتعتی، الكل كه اختيار مصرف و ترك آن از قدرت ارادی شخص خارج می باشد.
*تعریف عملیاتی
اعتیاد افراد با مولفه هایی همچون: نوع، میزان و مدّت مصرف یکی از مواد مخدر سنتی(نظیر: تریاک، حشیش و…) و یا صنعتی(نظیر: شیشه، کراک و…) مشخص می شود.
4- فشار عمومی(اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی):
*تعریف مفهومی:
فشار عمومی به معنای فشارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می باشد که فرد در زندگی با آن روبرو می شود. رابرت اگنیو این فشار را ناشی از فشار و محدودیت های اجتماعی و اقتصادی همچون درآمد پایین و دسترسی به منابع و فرصت های ارزشمند در جامعه می داند( اگنیو، 1992: 58-51 به نقل از علیوردی نیا، 1390: 99-98).
*تعریف عملیاتی
فشار عمومی با مؤلفه هايي همچون: داشتن مشکلات شغلي، شكست تحصيلي، تجربه طلاق، مشکلات مالی، وجود تبعیض و نابرابری اجتماعی، حوادث ناخوشایند و تلخ در زندگی مشخص می شود.
5- تصاحب اموال(نابهنجاری از نوع نوآوری):
*تعریف مفهومی:
به معنای ربودن و دستیابی به اموال دیگران می باشد که از منظر تئوری نابهنجاری اجتماعی رابرت مرتن در گروه نوآوران جای می گیرد. به بیان دیگر رابرت مرتن نابهنجاری را به معنای گسست و شکاف بین اهداف نهادینه شده فرهنگی و فرصت ها و امکانان نهادینه شده فرهنگی می داند و لذا اگر فرد و یا افراد اهداف نهادینه شده فرهنگی را قبول داشته باشند ولی از راهها و امکانات نامشروع برای نیل به اهداف نهادینه شده فرهنگی استفاده نمایند حالتی تحت عنوان نوآوری از دید مرتن رخ می دهد(کیویتسو1383، محسنی تبریزی 1383).
*تعریف عملیاتی:
تصاحب اموال(نابهنجاری از نوع نوآوری) با مولفه هایی همچون کلاهبرداری، فریب دادن دیگران، نادیده گرفتن قانون و ارزش های فرهنگی جامعه به منظور تحصیل و کسب ثروت و درآمد مشخص می شود.

6- معاشرت نامشروع افتراقی:
*تعریف مفهومی:
معاشرت افتراقی، ميزان و شدّت رابطه و همنشینی فرد با افرادي است كه تعاريف موافق با رفتار کجروانه دارند. نکته اصلی نظریه ساترلند این است که افراد به این علت کج رفتار می شوند که تعداد ارتباط های انحرافی آنان بیش از ارتباط های غیر انحرافی شان است(صدیق سروستانی،1386: 48). به بیان دیگر، اگر تعریف هایی که کنش های کجروانه و بزهکارانه را قابل قبول می نمایاند؛ با پشتوانه قوی تر از تعریف های مخالف با رفتار کجروانه به فرد القاء شود و فرد به دفعات با این نوع تعریف مواجه شود؛ احتمال گرایش به سوی رفتار کجروانه در فرد بیشتر می شود(سليمي و دلاوري، 399:1386).
*تعریف عملیاتی:
معاشرت های نامشروع افتراقی با مولفه هایی همچون: وجود سابقه کجروی یکی از اعضای خانواده، داشتن دوستان کجرو مشخص می شود.
7- فرصت های نامشروع افتراقی:
*تعریف مفهومی:
منظور از فرصت های نامشروع افتراقی؛ نوعی فرصت آموختن و جامعه عمل پوشاندن به نقش های کجروانه است که بویژه از طریق خرده فرهنگ های بزهکار برای اعضای آن فراهم می آید(صدیق سروستانی، 1386: 47). کلوارد و اولین معتقدند که همانطور که در خرده فرهنگ بهنجار فرصت های مشروع وجود دارد؛ در خرده فرهنگ بزهکار نیز فرصت های نامشروع برای نیل به هدف های فرهنگی دیده می شود. این خرده فرهنگ فرهنگ الگوهای موفقیت آمیز بزهکاری را فراروی افراد می گذارد و فرصت های مناسبی برای آنان فراهم می کند تا این الگوها را به کار برند و بدین گونه نشان دهند که بزهکاری امری عملی و همراه پاداش است. از نظر آنان انواع فرصت های نامشروع و توزیع آنان محتوی خرده فرهنگ بزهکار را تعیین می کند(محسنی تبریزی،1383: 87).
*تعریف عملیاتی:
فرصت های نامشروع افتراقی با مولفه هایی همچون: زندگی در محلات جرم خیز و آسیب پذیر، داشتن سابقه انحراف و کجروی، داشتن خانواده نابسامان، تجربه زندان داشتن بواسطه کجروی مشخص می شود.

فصل دوم
ادبیات و چارچوب نظری

مقدمه
این فصل که به ادبیات و چارچوب نظری پژوهش حاضر اختصاس دارد؛ شامل دو بخش ادبیات تحقیق و نیز چارچوب نطری تحقیق می شود. در بخش ادبیات تحقیق به ترتیب: وسایل ارتباط جمعی، ویژگی ها و اهمیت وسایل ارتباط جمعی، وظایف و کارکردهای وسایل ارتباط جمعی، پیدایش و شکل گیری روزنامه ها، ویژگی مطبوعات و روزنامه ها، روزنامه ها و انعکاس آسیب های اجتماعی مورد تشریح قرار می گیرند و سپس آسیب اجتماعی و ویژگی های آن و مفهوم سرقت، انواع و ابعاد آن بیان می شوند و در انتهای ادبیات تحقیق به مطالعات و تحقیقات پیشین پرداخته می شود. بخش دوم پژوهش حاضر به تبیین نظری آسیب اجتماعی سرقت اختصاص دارد. برای این منظور از پارادایم اثبات گرایی و رویکرد های نظری فشار اجتماعی، یادگیری اجتماعی و کنترل اجتماعی استفاده می شود. در نهایت این فصل با جمع بندی چارچوب نظری در رابطه با موضوع تحقیق خاتمه می یابد.
1-2- ادبیات تحقیق
1-1-2- وسایل ارتباط جمعی
وسایل ارتباط جمعی معادل انگلیسی Mass Media است و به مجموع فنون، ابزار و وسایلی اطلاق می شود که از توانایی انتقال پیام های ارتباطی حسّی و یا اندیشه ای در یک زمان به شمار بسیار از افراد و مخصوصاً در فواصل زیاد برخوردارند. امروزه رادیو، تلویزیون، سینما و مطبوعات و به طور کلی رسانه های دیداری، شنیداری، نوشتاری اعم از سنتی و مجازی مصادیق وسایل ارتباط جمعی را تشکیل می دهند. این وسایل از نقطه نظر فنی، نوع اطلاعات، محتوای پیام ها، مجراهای ارتباطی، صور ادراک و… از یکدیگر متمایز می شوند. وسایل ارتباط جمعی همانگونه که از واژه آن بر می آید؛ وسایلی بیش نیستند؛ تفاوت در مورد آنها باید با توجه به مشروعیت اجتماعی، ارزش انسانی و اهدافی صورت گیرد که دارندگان این وسایل مدنظر دارند(بیرو، 1375 : 219).
فنون روانشناسی مورد استفاده در ارتباطات می تواند با استفاده از اسطوره ها، نهادها، مضامینی هیجان برانگیز و امیال رویارویی،«اقناعی نهان» را موجب شوند. از همین روست که به تعبیری جامعه شناسانه مطالعه ماهیت اثر هر یک از از این وسایل بر حسب کاربردهای گوناگونی که از آنان به عمل می آید؛ حائز اهمیت است. امروزه افکار عمومی تا حد زیادی متأثر از وسایل ارتباط جمعی است. علاوه بر این چون وسایل ارتباط جمعی اغلب به صورت ابزاری با تأثیر بسیار در دست قدرت های صنعتی، مالی و سیاسی قرار می گیرند؛ لزوماً مسأله کنترل آنان در جهت تأمین منافع عمومی و جریان مطلوب امور در جامعه ایی همبسته و یکپارچه مطمح نظر قرار می گیرد(همان، 219).
هر وسیله ارتباط جمعی اعم از روزنامه، رادیو، تلویزیون و… باید در بین کهکشانی از داده های خبری و اطلاعاتی که دنیای امروز مشحون از آنهاست؛ دست به انتخاب بزند. چه هرگز قادر نیست، تمامی حوادث را منعکس سازد. این امر بسیار مهم را هر یک از صاحب نظران وسایل ارتباط جمعی با نامی می خوانند؛ برخی همچون ویلبور شرام سخن از صافی ها می رانند. برخی دیگر مفهوم گزینش را به کار می برند. اما از همه معروفتر تعبیر کورت لوین است. او مفهوم دروازه بانان را برای این امر به کار می برد. ویلبور شرام در تعریف این مفهوم چنین می نویسد: دروازه بانان که در سرتاسر شبکه های خبری جای می گیرند؛ شامل خبرنگارانند که باید تصمیم گیرند که در جریان یک دادگاه و یا یک حادثه خاص یا تظاهرات سیاسی کدام قسمت آنرا متبلور سازند؛ کدام خبر را رها سازند، کدامین را در مجرای ارتباطی جای دهند؛ همچنین دروازه بانان مولفین را نیز شامل می شود؛ زیرا آنان باید تصمیم بگیرند که از کدام موضوع و یا فرد سخن بگویند؛ یا کدامین دیدگاه از زندگی را مطرح سازند؛ تولید کنندگان فیلم نیز باید تصمیم بگیرند از کدام صحنه فیلم بگیرند و… بنابراین کارگزاران ارتباطی باید در بین انبوهی از خبر و اطلاع، برخی را برگزینند و در برابر مخاطب و یا مخاطبین خویش قرار دهند و یک واحد خبری بیش از همه با این پدیده سروکار دارد و بر اساس نحوه گزینش ساخت می پذیرد( ساروخانی، 1373: 66-65).
2-1-2- ویژگی ها و اهمیت وسایل ارتباط جمعی
در دنیای امروز، اهمیت وسایل ارتباط جمعی به طور فزاینده و چشمگیری در حال افزایش می باشد؛ اگرچه با روی کار آمدن تکنولوژی های نوین ارتباطی بویژه اینترنت از دامنه و برد رسانه های سنتی کاسته شده است؛ ولی در عین حال رسانه های سنتی دیداری، شنیداری و نوشتاری سنتی همچنان تأثیراتشان با اهمیت و درخور توجه می باشد. نهاد رسانه به عنوان یکی از مکانیسم های جامعه پذیری در جوامع دارای ویژگی هایی به شرح ذیل می باشد:
1- رسانه به تولید و توزیع معرفت به شکل اطلاعات، عقاید و فرهنگ می پردازد و این واکنشی است به نیازهای دسته جمعی و تقاضاهای فردی.
2- مجراهایی برای ارتباط میان مردم، میان فرستنده ها و دریافت کننده ها، میان مخاطبان گوناگون و بین همه اینها و جامعه و نهادهای تشکیل دهنده آن به وجود می آورد. این مجاری فقط کانال های فیزیکی شبکه ارتباطی نیستند؛ بلکه راه هایی برای مبادله آداب و رسوم و تفاهم می باشند که تعریف می کند که چه کسی باید به چه کسی گوش دهد.
3- رسانه تقریبا منحصرا در فضای عمومی، گستره همگانی فعالیت می کند؛ نهادی است باز که همه می توانند در آن مشارکت کنند؛ چه در نقش دریافت کننده و تحت شرایط معینی، همچنین به عنوان فرستنده از یک زاویه دیگر هم رسانه ها جنبه عمومی دارند و آن اینکه رسانه ها به مطالبی می پردازند که در مورد آنها افکار عمومی وجود دارد و یا اینکه می تواند شکل بگیرد( نه در مورد موضوع های شخصی و خصوصی یاا مسائل مربوط به متخصصان و داوری علمی).
4- مشارکت به عنوان مخاطب در این نهاد اساساً داوطلبانه است و اجبار و تکلیفی در کار نیست. این آزادی در رسانه ها از دیگر نهادهایی که وظیفه توزیع معرفت را بر عهده دارند؛ مانند آموزش، دین و یا سیاست به مراتب بیشتر است. استفاده از رسانه ها همچنین با اوقات فراغت و تفریح همبسته بوده و از کار و تکلیف جدا می باشد.
5- این نهاد همچنین با صنعت و بازار از طریق وابستگی اش به کار دستمزدی، تکنولوژی و نیاز به اعتبار در پیوند است.
6- اگرچه رسانه ها خود فاقد قدرت می باشند؛ اما مستمراً از طریق برخی کاربردهای مرسوم و سازو کارهای قانونی و اندیشه های مشروعیت بخشی که از دولتی با دولت دیگر فرق می کند با قدرت دولتی متصل می باشند( مک کوایل، 1388: 69-68).
بنابراین با توجه به ویژگی نهاد رسانه می توان برخی از ضرورت ها و میزان اهمیت وسایل ارتباط جمعی را موارد ذیل بر شمرد:
1- رسانه های جمعی یک صنعت رو به رشد و در حال تحول اند که تأمین کننده اشتغال، تولید کننده کالا و خدمات و تغذیه کننده سای

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...