تحقیق درباره بازنشستگی، گفتمان، مجلس، مصوبات، حقوق، اجتماعی

دست یافت.
اما در خصوص گفتمان حاکم بر مجلس در این دوره، با توجه به اهتمام ویژه مجلس سوم به مقوله سازندگی و بازسازی ویرانه‏های جنگ، مدنظر قرار دادن انتظار مردم براي پايان يافتن مشکلات اقتصادی و رفاهي، پس از يک دهه تحمل سختي‏ها و از همه مهمتر، اهتمام ویژه مجلس به توسعه اقتصادي در کشور و دغدغه بودن این قبیل مسائل و موضوعات برای آن و همچنین، تحکیم زیر ساخت‏های اقتصادی کشور، در چهارچوب برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(نیلی، 1376: 5)، می‏توان این ادعا را مطرح نمود که گفتمان حاکم بر مجلس سوم، همان گفتمان حاکم بر دولت پنجم، «گفتمان سازندگی» بوده است.
در خصوص رویکرد این مجلس به مقوله بازنشستگی نیز شاهد حاکم بودن چنین اصولی بر اتخاذ تصمیمات قوه مققنه در این دوره بوده ایم. حال در خصوص آشنایی با رویکرد مجلس سوم به مقوله «بازنشستگی» و تحلیل گفتمان مصوبات مجلس پیرامون موضوع، در ابتدای امر، بررسی مصوبات ضروریمی‏باشد.
4-3-2-2- 1- تحلیل متون مصوبات سوم مجلس بررسی شدهبر مبنای لاکلاو و موفه
بر اساس جدول 4-16، بررسی‏هاحاکی از آن است که در میان مصوبات مجلس سوم، در کل 7 مصوبه در خصوص بازنشستگی به چشم می‏خورد.
جدول (4-16) بازنشستگی در مصوبات مجلس سوم
ردیف مجلس تاریخ تصویب مضمون مصوبات
1 سوم 01/09/1367
نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب، جنگ، معولین عادی، مشاغل سخت و زیان‏آور(20 سال تمام و سنوات ارفاقی)
2 سوم 20/09/1367
حقوق والدین بازنشسته و وظیفه و مستمری‏بگیر شهدا و جانبازان و مفقودین انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی
3 سوم 26/11/1368
تشویق معلمانی(که با 30 سال خدمت بازنشستهشده اند) به انصراف از بازنشستگی و ادامه همکاریبه دلیل نیاز به تخصص آنها. تشویق مثل عدم کسر کسورات بازنشستگی و تعلق مالیات فقط به فوق العاده ثابت شغل
4 سوم 13/12/1368
اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری(میزان معدل خالص حقوق… در سه سال آخر)
5 سوم 16/12/1368
اصلاح پاره‏ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضاء رسمی هیأت علمی(آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
6 سوم 24/06/1370
تمدید مهلت قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگانتامین اجتماعی
7 سوم 03/10/1370
اصلاح بند ب تبصره 1 ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگیو وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 13/12/1368 مجلس شورای اسلامی. بازنشستگی مستخدمین زن با 20 سال سابقه خدمت به تایید شورای نگهبان رسید
در توضیح نشانه‏هایی که در مصوبات مجلس سوم، باید گفت در این مصوبات تلاش شده است تا دال‏های خالی مصوبات پیشین در زمینه حمایت از بازنشستگان جبران گردد. با توجه به شرایط پس از جنگ، بروز مطالبات رفاهی،و عدم توجه مصوبات دوم به این دال‏های خالی ناشی از توسعه اقتصادی، سوژه سیاست‏گذار مجلس، تحت تاثیر گفتمان سازندگی و در قالب مصوبات مجلس سوم، توجه ویژ‏های بر ابعاد حمایتی داشته است. بر همین اساس،، «کاهش سن بازنشستگی جانبازان جنگ تحمیلی، معلولین و شاغلین در مشاغل سخت و زیان‏آور»، «اعطای حقوق بازنشستگی به والدین شهدا، جانبازان و مفقودین جنگ تحمیلی»، «اصلاح قانون بازنشستگی»، «اصلاح پایه حقوق اعضاء رسمی هیأت علمی(آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی» و «تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگانتامین اجتماعی»، در قالب حمایت‏های اجتماعی دولت از اقشار خاص و «فراهم نمودن امکان تداوم همکاری برای معلمان بازنشسته»، در قالب کاهش تنش‏های سیاسی و انتقادی و ایجاد شرایط آرام و مطمئن جهت توسعه اقتصادی و تولید، به عنوان نشانه‏های مهم، مفصل‏بندی این گفتمان را سامانداده‏اند. شایان ذکر است، هر یک از نشانه‎ها، با توجه به ساختار معنایی حاکم بر گفتمان، مدلولهایی سازگار و معانی‏ای مناسب با آن را انتخاب و بقیه را طرد کرده تا بدین واسطه تثبیت معنایی صورت پذیرد.
بدین ترتیب که، کاهش سن بازنشستگی جانبازان جنگ تحمیلی، معلولین و شاغلین در مشاغل خاص، از جمله نشانه‏های مهم گفتمان حاکم بر مجلس سوم در حوزه بازنشستگی بوده که با نشانه‏های فرعی ذیل خود شامل “احتساب 20 سال خدمت به منظور بازنشستگی برای جانبازان، معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان‏آور”، “افزایش سنوات خدمت جانبازان به مدت حداقل سه و حداکثر شش سال”، “افزایش سنوات خدمت معلولینبه مدت حداقل دو و حداکثرپنج سال” و “افزایش سنوات خدمت شاغلین مشاغل سختبه مدت حداقل دو و حداکثرسه سال” مفصل‏بندی این گفتمان را شکل می‏دهند.
همچنین نشانه دیگر، اعطای حقوق بازنشستگی به والدین شهدا، جانبازان و مفقودین، در راستای قانون استخدام‏کشوری یا قانونبرقراری حقوق وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و شهدایانقلاب‏اسلامی ایران، به عنوان نشانه‏هایی فرعی، قابل تعریفمی‏باشند.
از سویی دیگر، گفتمان سازندگی، در صدد برآمد با فراهم نمودن امکان بازگشت به کار مجدد بازنشستگان، شرایطی را ایجاد نماید که خود نیز در راستای بهبود شرایط زندگی و برطرف نمودن معضلات و مشکلات رفاهی خود، همگام با دولت، فعالیت نمایند.مجلس سوم فراهم نمودن امکان تداوم همکاری برای معلمان بازنشسته را بعنوان دیگر نشانه‏ی اصلی گفتمان حاکم بر خود به شمار آورده و نشانه‏هایی فرعی چون، “اتمام سی سال خدمت”، “نیاز جامعه جهت تدریس در دوره‏های تحصیلییا مراکز تربیت معلم”، “18 ساعت کار در هفته”، “برخورداری از مزایای ویژه” و… را برای این نشانه اصلی تعریف نمود و درصدد تثبیت معنایی در قالب گفتمان سازندگی حاکم بر مجلس سوم برآمد.
نشانهمهم دیگر، اصلاح قانون بازشستگی کشور، بر مبنای نشانه‏هایی فرعی همچون، تعیین میزان حقوق بازنشستگی بر مبنای سه سال اشتغالآخر خدمت، تعیین فوق‏العاده شغل بر مبنای رشته شغلیتعیین شده، احتساب سی سال سابقه خدمت به منظور بازنشستگی افراد، افزایش حقوق بازنشستگی، ادغام صندوق بازنشستگیمشمولین قانوناستخدام نیروهای مسلح جمهوری‏اسلامی ایران و سازمانتامین اجتماعیدر یکدیگر، تشکیل ‏صندوقبازنشستگی کارکنان‏دولت و رفاه بازنشستگان، تحت پوشش قرار گرفتن همگانی مشمولین صندوقتامین اجتماعی از سوی صندوق بازنشستگی‏کارکنان، پرداخت بدهی‏های دولت به صندوق‍های بازنشستگی، نظام هماهنگ پرداخت حقوق بازنشستگی مشترکین این صندوق‏ها، قابل تعریف و معنایابیمی‏باشد.شکل4-7 مفصل‏بندی بازنشستگیدر گفتمان سازندگی را بر اساس مصوبات مجلس سوم نشان می‏دهد.

شکل (4-7) مفصل‏بندی بازنشستگیدر گفتمان سازندگی(بر اساس مصوبات مجلس سوم)
4-3-2-2- 2- تحلیل متون مصوبات چهارم مجلس بررسی بر مبنای روش لاکلاو و موفه
و اما در خصوص مجلس چهارم، شایان ذکر است، این مجلس چهارم در سال 1371 به ریاست ناطقی نوری فعالیت خود را آغاز نمود و در سال 1375 به کار خود پایان داد.
در این دوره از مجلس، با توجه به تداوم هژمونی گفتمان سازندگی بر فضای سیاسی و اجتماعی جامعه ایران، قوه مقننه همگام با قوه مجریه و در راستای گفتمان سازندگی، تداوم سازندگی و آبادانی کشور را در دستور کار داشته و با برگزیدن گفتمان حاکم به عنوان گفتمان مجلس چهارم، به همراه دولت مردان، در تلاش به منظور سیاست‏گذاری و قانونگذاری در این خصوص بوده‏اند.
در این برهه زمانی با به اجرا درآمدن برنامه‏های دولت و مصوبات مجلس سوم، بخش بسیار زیادی از ویرانه‏های هشت سال جنگ تحمیلی بازسازی شده بود. بر این اساس، برای تحقق توسعه اقتصادی و گردش چرخ‏های تولید در راستای تداوم گفتمان سازندگی، نیاز به نیروهای فعال و متخصص احساس می‏گردید، که نتیجه آن، اصلاح برخی از قوانین بازنشستگی بود.
جدول 4-17 حاکی از آن است که در میان مصوبات مجلس چهارم، در کل 6 مصوبه در خصوص بازنشستگی به تصویب رسیده است که به شرح ذیل است:
جدول (4-17) بازنشستگی در مصوبات مجلس چهارم
ردیف مجلس تاریخ تصویب مضمون مصوبات
1 چهارم 15/07/1371
ممنوعیت بازنشستگی فرهنگیان تا پایان سال تحصیلی 1372 –1371(افرادی که با حکم هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری بازنشسته می‏شوند مشمول این قانون نخواهند بود). یعنی برخی به دلیل تخلفات اداری بازنشسته می‏شوند و معنای بازنشستگی از سوی هیات‏های رسیدگی به تخلفات، تنبیه و مجازات متخلف است
2 چهارم 23/10/1371
شمولتبصره قانون نحوه بازنشستگی جانبازان، معلولین، مشاغل سخت…بهکارکنان واحدهای صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
3 چهارم 19/02/1372
نحوه تاثیرسوابق خدمتغیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت
4 چهارم 23/06/1372
نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه(اگر حقوق بازنشستگی و… از حداکثر تعیین شده تجاوز کند، دوسوم مبلغ مازاد بر حداکثر حقوق مطابق نظام هماهنگ به عنوان حقوق بازنشستگیقابل پرداخت است)
5 چهارم 25/11/131372
اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه
6 چهارم 22/02/1372
اصلاح پاره‏ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‏هاو مؤسسات آموزش عالی
بررسی‏ها و تحلیل گفتمان مصوبات مجلس چهارم پیرامون بازنشستگی حاکی از آن است که در این دوره از مجلس نیز همانند دوره قبل، تلاش شده است تا دال‏های خالی ناشی از توسعه اقتصادی که این دال‏هابه صورت نیازها و مطالبات رفاهی بوده است، و در مصوبات پیشین به عنوان کمبود احساس می‏شد، جبران گردد. بر این اساس، از اقشار مختلف از طریق مصوبات بازنشستگی حمایت به عمل آمده است.
بدین ترتیب که نشانه‏های مهم شامل “اصلاح قانون نحوه بازنشستگی کارکنان واحدهای صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح”، “ایجاد تغییرات در مشمولین واجد دریافت حقوق بازنشستگی”، “بکارگیری مجدد از نیروهای بازنشسته کشور”، “تعیین نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی” ، “اصلاح قانون استخدام کشوری”، “اصلاح قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‏های دولتی” و “اصلاح قوانین مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی/ شاغل و بازنشسته دانشگاهی” مفصل‏بندی این گفتمان را شکل می‏دهند.
همچنین نشانه اصلی حمایت هر چه بیشتر از بازنشستگان با نشانه‏هایی فرعی چون، “تامین بودجه لازم در حوزه بازنشستگی از سوی دولت”، “احتساب سوابق غیردولتی در حقوق بازنشستگی و مستمری کارکنان دولت”، “پرداخت هماهنگ حقوق بازنشستگی به مشمولین”، قابل معنایابیمی‏باشد.شکل 4-8 مفصل‏بندی بازنشستگیدر گفتمان سازندگیبر اساس مصوبات مجلس چهارم شورای اسلامی را نشان می‏دهد.

شکل (4-8) مفصل‏بندی بازنشستگیدر گفتمان سازندگی(بر اساس مصوبات مجلس چهارم شورای اسلامی)
در توضیح نشانه‏های فوق، باید گفت که برخی از این نشانه‏هادر پاسخ گویی به شرایط توسعه اقتصادی معنایابی شده‏اند.نشانه ممنوعیت بازنشستگی فرهنگیان،وبکارگیری مجدد بازنشستگان، با توجه به نیاز کشور بهنیروهای متخصص برای تحقق تولید و توسعه اقتصادی، به معنایتامین نیرو تثبیت شده است. با توجه به استثنای ممنوعیت بازنشستگی(یعنی افرادی که با حکم هیات‏های رسیدگی به تخلفات اداری بازنشسته می‏شوند مشمول این قانون خواهند بود)،معلوم می‏شود که بازنشستگی به معنای تنبیه و مجازات هم بکار می‏رود. یعنی افرادی که مرتکب تخلف اداری می‏شوند با بازنشسته شدن تنبیه و مجازات می‏گردند.. همچنین نشانه بکارگیری مجدد بازنشستگان می‏تواند به معنای حمایت از بازنشستگان از طریق پرداخت مستمری علاوه بر حقوق آنها، تلقی شود.شکل4-9 مفصل‏بندی بازنشستگی را بر مبنای گفتمان سازندگی براساس مصوبات مجالس سوموچهارم نشان می‏دهد.

شکل (4-9) مفصل‏بندی بازنشستگی بر مبنای گفتمان سازندگی براساس مصوبات مجالس سوموچهارم
نتایج حاصل از تحلیل گفتمان قانون برنامه‏های اول و دوم توسعه و مصوبات مجلس سومو چهارم بر اساس روش لاکلاو و موفه حاکیاز آن است که این گفتمان تلاش کرده است تا دال‏های خالی، کمبودها و نقصان‏های گفتمان قبل از سازندگی را در زمینه حمایت از تولید و توسعه اقتصادی، که در دوره گفتمان انقلاب اسلامی بنابر شرایط زمینه‏ای انقلاب و دفاع مقدس، مسکوت مانده بود،را جبران سازد. بنابراین در راستای پاسخ به سئوال تحقیق، که مفهوم بازنشستگی در گفتمان‏های پس از انقلاب چگونه بازنمایی شده است؟ یافته‏های تحلیل متون گفتمانی بر اساس روش لاکلاو و موفهحاکی از این است که بازنشستگی در دوره گفتمان سازندگی با توجه مهمترین دغدغه و نشانه این دوره یعنی ” تولید و توسعه اقتصادی”، مفهوم بازنشستگی نیز، به معنای ” پشتوانه بودن برای تولید و توسعه اقتصادی ” بازنمایی شده است، که مدلول‏های سازگار با این معنا از قبیل” چهارچوب بندی”،”تامین نیروی برای توسعه اقتصادی”، ” تداوم خدمت بازنشستگان”، ” حمایت از صندوق‏های بازنشستگی” از طریقتامین بودجه، حمایت از اقشار انقلابی وایثارگر” از طریق کاهش سن بازنشستگی و اعطای بازنشستگی، ” حمایت از اقشار محروم و مستضعف” از طریق گسترش بازنشستگی، و حمایت از بازنشستگان از طریق تمدید بازنشستگی پیش از موعد،این دال مرکزی مفصل‏بندی شده، و مفصل‏بندی بازنشستگی را شکل می‏دهد. شکل 4-10 مفصل‏بندی بازنشستگی را در بسترگفتمانزمینه‏ای سازندگی نشانمی‏‏دهد.
شکل (4-10) مفصل‏بندی بازنشستگی بر مبنای گفتمان سازندگی
4-3-2- 2- تحلیل متون قانون برنامه‏های اول و دوم توسعه بررسی شدهبر مبنای روش فرکلاف
4-3-2-2-1-تحلیل گفتمان برنامه اول توسعه بر مبنای فرکلاف
متن مبنای تحلیل بازنشستگی در برنامه اول توسعه
اوّلین برنامه توسعه مدوّن و مصوّب جمهوری اسلامی ایران با مدنظر قرار دادن مقوله جامعتامین اجتماعی، نگاهی ضمنی و نه شفاف و تصریح شده به مقوله بازنشستگی ارائه نموده است که این مسئله با نگاهی گذار به موارد مربوط به بازنشستگی(به تعبیری بهتر،تامین اجتماعی)، مندرج در این برنامه قابل درک است.
توصیف، تفسیر و تبیین بازنشستگی در برنامه اول توسعه
گام آغازین: توصیف متن
بر اساس جدول 4-18، مجموعه ویژگی‏های صوری‏ای(واژگانی و دستوری) كه در متن برنامه اول توسعه یافت می‏شوند و در کنار ارتباط با یکدیگر، كلیتی را می‏سازند كه بدان متن یا گفتمان برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیرامون بازنشستگی گفته می‏شود، بدین شرح است:
جدول (4-18) تحلیل گفتمان برنامه اول
واژگان کانونی تامین، عدالت اجتماعی – اسلامی، تهیه، تدوین، چهارچوب، نظامتامین اجتماعی، قانون اساسی، اولویت، تعیمم بیمه‏های اجتماعی، روستائیان، عشایر و گروه‏های آسیب‏پذیر.
واژگان سلبی تنها یک واژه دارای بار منفی و سلبی می‏باشد و آن “گروه‏های آسیب پذیر” است.
قطب‏بندی‏ها تامین اجتماعی عام(همه آحاد جامعه) در مقابلتامین اجتماعی خاص(اقشار آسیب‏پذیر)، اجرای بدون محدودیت اصل 29 در مقابل چهارچوب‏گذاری و محدودسازی وظایف دولت
مفهوم بازنشستگی در متن برخورداری اقشار جامعه وبویژهآسیب پذیر مانند عشایر و روستائیان از بیمه بازنشستگی موجب بهبود تولید در کشور می‏شود
جان کلام متن عدالت اجتماعی حکم می‏کند که تمامی اقشار جامعه از حمایتهای دولت در عرصه بازنشستگی برخوردار باشند، اما عشایر و روستائیان که در تولید نقش دارند، محروم‏تر از بقیه اقشار هستند، بنابراین باید مورد توجه ویژه قرار گیرند.
در ضمن، بررسی نظام آوایی و دستوری متن گفتمان برنامه اول توسعه حاکی از آن است که هیچ واژه‏ی که بیان کنند وجوهی دستوری یا غیردستوری باشد، در متن قابل مشاهده نمی‏باشد؛ اما با توجه به ماهیت متن که ارائه دهنده متنی قانونی و الزام‏آور می‏باشد، می‏توان مدعی غلبه‏ی وجه امری یا دستوری در متن برنامه اول توسعه گردید.
گام میانه: تفسیر متن
با بررسی دقیق موارد سه گانه بازنشستگی در برنامه اول توسعه، می‏توان پیش‏فرض‏های دولت پنجم(دولت هاشمی رفسنجانی) پیرامون موضوع را که در اصل زمینه‏ساز تدوین و شکل‏گیری رویکرد برنامه اول توسعه در خصوص موضوع بازنشستگی بوده است؛ بدین شرح بیان نمود:
– تحقق اهداف کلان عدالت اجتماعی اسلامی مستلزم برنامه‏ریزی کلان است
– در حوزه عدالت اجتماعی، اصل 29 قانون مبنای جهت‏گیری سیاست‏گذاری دولت است
– منابع کشور محدود است و باید حیطه اجرایی در زمینه اجرای اصل 29 قانون اساسی، با چهارچوب بندی محدود و مشخص شود
– گسترش بیمه‏های اجتماعی موجب کاهش تنش‏های اجتماعی و سیاسیمی‏گردد، و فضا برای تولید و توسعه اقتصادی فراهم می‏شود
– عشایر و روستائیان کمتر از سایر اقشار جامعه ازتامین اجتماعی(از جمله بازنشستگی) برخودار شده‏اند، بنابراین با توجه به نقش آنها در تولیدات کشاورزی و دامی و همچنین از منظر عدالت اجتماعی باید بیشتر از سایر اقشار مورد توجه قرار گیرند
پیش‏فرض‏ها مشخص می‏کند که برنامه اول توسعه کشور، برخورداری اقشار مختلف جامعه از حمایت‏های اجتماعی دولت(از جمله حمایتهای بازنشستگی) را نمادی از برقراری عدالت مورد تأکید نظام جمهوری اسلامی ایران در جامعه قلمداد می‏نماید کهبرنامه‏های مربوط به بازنشستگی می‏تواند برای تولید و توسعه اقتصادی به مثابه پشتوانه قرار گیرد. در این میان، برخی اقشار جامعه که تاکنون از هیچگونه حمایت دولتی در قالبتامین اجتماعی برخوردار نبوده‏اند(مثل عشایر، روستائیان و گروه‏های آسیب‏پذیر)مهمتر از سایر اقشار هستند چراکه در تولید محصولات کشاورزی و دامی نقش دارند و دوم، اینبیشتر از سایر اقشار نیازمند توجه و حمایت هستند، گسترش بیمه‏های اجتماعی از قبیل بازنشستگی می‏تواند بر احساس عدالت اجتماعی در جامعه تاثیر مثبتی داشته باشد، لذا تنش‏های سیاسی را کاهش خواهد داد و

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...