تحقیق با موضوع پرسش نامه، شهر تهران، اطلاعات مربوط

دانلود پایان نامه

از کتاب ها، پايان نامه ها، مقالات داخلي و خارجي، فيش برداري، اينترنت) ، مشاهده ميداني و پيمايش از نوع توصيفي و تبييني است.به لحاظ معيار زمان، اين پژوهش از نوع مقطعي بوده و به لحاظ معيار ژرفايي از نوع پهنانگر است که داده هاي آن با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه (کمي و کيفي) گردآوري مي شود.
پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردي و بر اساس چگونگي بدست آوردن داده هاي مورد نظر مي‌توان در زمره تحقيق توصيفي- پيمايشي به شمار آورد. از آنجا که رايج‌ترين ابزار مورد استفاده در تحقيق زمينه‌يابي، پرسشنامه و مصاحبه است پس از تعيين و طراحي ابزار مي‌توان آن را براي جمع‌آوري داده از افراد نمونه انتخابي در نظر گرفت و در نهايت پس از تنظيم و تحليل داده‌ها، يافته‌ها و نتايج حاصله از تحقيق را گزارش نمود. به طور کلي ابتدا با استفاده از مطالعات ميداني و تحقيقات کتابخانه اي داده ها و متغيرهاي تحقيق از ادبيات مرتبط با موضوع انتخاب شد و سپس با استفاده از يکي از معتبرترين ابزارهاي جمع آوري داده ها که پرسشنامه مي باشد به جمع آوري اطلاعات اقدام شد.
تحقيق حاضر به لحاظ دسته بندي بر مبناي هدف تحقيقي از نوع كمّي و كاربردي است . در اين تحقيق بنا به ماهيت موضوع، اهداف پژوهش، سوال ها و وسعت امكانات اجرايي آن از روش توصيفي ( پيمايشي) استفاده شده است. دراين نوع تحقيقات پژوهشگر سعي مي كند تا آنچه را كه هست توصيف و تفسير كند و به شرايط و روابط موجود، عقايد متداول، فرآيندهاي جاري، آثار مشهود و يا روندهاي در حال گسترش توجه دارد و توجه آن در درجه اول به زمان حال است ( بست، 1369، 12).
تحقيق توصيفي ،آن چه راکه هست توصيف وتفسير مي کند و به شرايط يا روابط موجود، عقايد متداول، فرآيندهاي جاري، آثارمشهود يا روندهاي درحال گسترش توجه دارد. تمرکز آن در درجه اول به زمان حال است، هر چند غالباً رويدادها وآثارگذشته را نيز که به شرايط موجود مربوط مي شوند مورد بررسي قرار ميدهد. تحقيق توصيفي شامل جمع آوري اطلاعات براي آزمون فرضيه يا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعيت فعلي مورد استفاده مي گيرد. (خاكي، 1384، ص47)
پيمايش روشي درتحقيق است که فراتر از يک فن خاص در گردآوري اطلاعات است و هدف آن اکتشافي، توصيفي و يا تبييني است هرچند عمدتاً درآن از پرسشنامه استفاده مي شود اما ابزار ديگري ازقبيل مصاحبه، مشاهده، تحليل محتوا و… هم به کار مي رود. مشخصه روش پيمايش ، مجموعه ساختمند يا منظمي از داده هاست که آن را ” ماتريس صفت ويژگي ” مي گويند هر مورد از آن برحسب متغير گردآوري مي شود وبا کنار هم گذاشتن اين اطلاعات به مجموعه ساختمندي از داده ها مي رسيم . با اين همه تا جايي که بتوانيم ويژگي هرمورد را برحسب متغير به دست آوريم لزومي ندارد که گرد آوري داده ها خيلي ساختمند باشد ، از آن جايي که پرسشنامه ساده ترين راه تهيه ماتريس داده هاي ساختمند است، لذا رايج ترين ابزار مورد استفاده درتحقيق پيمايشي است ، اما ضرورتاً پيوندي بين تحقيق پيمايشي وپرسشنامه وجود ندارد.
تحقيق ميداني تحقيقي است كه پژوهشگر به كمك مطالعه علمي بزرگ يا كوچكي كه روابط را بطور نظام يافته دنبال كند، فرضيه ها را بيازمايد، غير آزمايشي باشد و در شرايط واقعي مثل جوامع محلي، مدارس، كارخانه ها، سازمان ها و موسسات اجرا گردد مطالعه ميداني تلقي مي گردد.
براي شروع كار، مطالعات نظري مربوط به تحقيق از طريق بررسي و مطالعات كتابخانه اي انجام شده است. دراين راستا، مباني نظري، تئوري ها، مجلات، مقالات، منابع معتبر بررسي شده است. در اين تحقيق از پرسشنامه در مقياس ليكرت (likert) استفاده شده است.
3- 2 گامهاي اجراي تحقيق
1. تدوين چارچوب مفهومي با استفاده از اطلاعات کتابخانه اي و بررسي اسناد و مدارک موجود و مشاهده سايت هاي اينترنتي مرتبط .
2. تدوين فرضيه هايي با استفاده از مباني نظري، پيشينه تجربي تحقيق.
3. طراحي ابزار پرسشنامه با همکاري و راهنمايي اساتيد محترم راهنما و ساير صاحبنظران و جمع آوري اطلاعات بر اساس چارچوب نظري و فرضيه هاي تحقيق.
4. توزيع پرسشنامه به صورت محدود براي پيش آزمون اوليه
5. توزيع ابزار پژوهش در جامعه آماري مورد نظر
6. انجام تجزيه و تحليل آماري داده هاي بدست آمده از مرحله قبل بمنظور پاسخ گويي به سوالات و فرضيات تحقيق.
7. ارايه نتايج تحقيق و همچنين پيشنهادات کاربردي با توجه به نتايج بدست آمده.
نمودار( 3-1)فرايند اجراي تحقيق
3-3 جامعه آماري
جامعه آماري به كل گروه افراد، وقايع يا چيزهايي اشاره دارد كه محقق مي خواهد به تحقيق در مورد انها بپردازد. همچنين يك عضو جامعه آماري جزيي از كل جامعه آماري است (سكاران، 1388، 294).
جامعه آماري بکار گرفته شده شهروندان سطح محلات منطقه 16 شهر تهران به تعداد 365000 مي‌باشد.
3-4 -حجم نمونه و نمونه گيري
تعيين حجم نمونه اهميت فراواني در قابليت تعميم نتايج آزمون به جامعه دارد. روش هاي مختلفي جهت تعيين حجم نمونه وجود دارد که دقيق ترين روش ها روش هاي رياضي جهت تعيين حجم نمونه است. در تعيين حجم نمونه عواملي چون، واريانس داده ها(هرچه پراکندگي داده ها بيشتر باشد حجم نمونه افزايش مي يابد)، سطح اطمينان(هر چه سطح اطمينان بيشتر باشد حجم نمونه افزايش مي يابد)، دقت مورد نظر، حجم جامعه و توزيع جامعه آماري موثر مي باشند(مومني،1386). ميزان جامعه آماري تحقيق وارد فرمول کوکران مي شود و حجم نمونه تحقيق بوسيله فرمول کوکران بدست مي آيد و به تعداد عدد محاسبه شده پرسشنامه پخش مي شود.
N= حجم جامعه(365000)
= خطاي براورد (0.05)
با سطح اطمينان 95%
P= احتمال موفقيت (0.5)
در تحقيق حاضر، از روش نمونه گيري دردسترس استفاده شده است. حجم نمونه آماري 384 نفر از شهروندان سطح محلات منطقه16 شهر تهران است. اما براي جلوگيري از خطاهاي احتمالي پرسشنامه 16 پرسشنامه اضافه شد و در کل تعداد 400 پرسشنامه در بين شهروندان سطح محلات منطقه 16 تهران پخش گرديد.
3-5- معرفي ابزار هاي جمع آوري اطلاعات
با توجه به اينکه در طرح هاي تحقيقاتي مختلف هدف پژوهشگر متفاوت است ممکن است پژوهشگر
نتواند ابزار يکساني که در تحقيقات قبلي استفاده شده است به کار برد . از اين رو بايد شخصاٌ به ساختن ابزرا بپردازد . همچنين با توجه به اين اختلاف در هدف هاي طرح هاي تحقيقاتي مختلف ، لذا پژوهشگر از ابزار هاي مختلفي براي جمع آوري اطلاعات استفاده مي کند . در اين پژوهش از ازارهاي زير جهت جمع آوري داده ها استفاده شده است :
1 ) مطالعات کتابخانه اي : براي جمع آوري اطلاعات مربوط به ادبيات موضوع و پيشيه تحقيق از مطالعات کتابخانه اي به طور گسترده اي استفاده شده است .
2 ) پرسشنامه : در اين تحقيق بر اساس هدف ها و سوالات تحقيق از پرسشنامه با سوالات بسته – پاسخ براي کسب داده ها استفاده شده است . سوالات بسته – پاسخ مجموعه اي از گزينه ها را ارائه مي دهد تا پاسخ دهنده از ميان آن ها يکي را انتخاب کند . پاسخ دهنده اين نوع سوال ها را به سرعت درک کرده و به سهولت به آن ها پاسخ مي دهد .
3-5-1 پرسشنامه
يكي از روش‌هاي بسيار متداول در گردآوري اطلاعات ميداني، روش پرسشنامه‌اي است كه امر گردآوري اطلاعات را در سطح وسيع امكان پذير مي‌سازد. در تحقيقات توصيفي و نيز تحقيقاتي كه از گستره جغرافيايي زيادي برخوردار باشد يا افراد جامعه آماري و نمونه آن زياد باشد، معمولاً از روش پرسشنامه‌اي استفاده مي‌شود.(حافظ نيا،1383، 179)
پرسشنامه تحقيق از دو قسمت تشكيل شده است. بخش اول مشخصات فردي پاسخ دهندگان شامل سن، جنسيت و تحصيلات است. بخش دوم که توسط شهروندان پاسخ داده مي شود شامل 22 سوال در مورد سرمايه اجتماعي، امنيت اجتماعي، اعتماد اجتماعي، مشارکت عمومي و همکاري مردم با پليس و…مي باشد .
براي اندازه گيري متغيرها دراين تحقيق، پرسشنامه با مقياس پنج فاصله اي ليکرت (خيلي زياد، زياد ، متوسط، كم، خيلي كم) تنظيم شده است. علت استفاده از مقياس فاصله اي اين است که چنانچه پاسخ دهندگان امکان جواب دادن بصورت بلي يا خير برايشان ميسر نباشد بتوانند در جواب دادن انعطاف بيشتري داشته باشند. دراين راستا براي تبديل اطلاعات کيفي به اطلاعات کمي به هر کدام از گزينه ها به ترتيب اعداد (رتبه ) يک تا پنج داده شد .
طيف ليكرت
خيلي زياد
زياد
متوسط
كم
خيلي كم
5
4
3
2
1
3-6 روايي و پايايي
ابزار سنجش بايد از روايي و پايايي لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده‌هاي متناسب با تحقيق را گردآوري نمايد و از طريق اين داده‌ها و تجزيه و تحليل آنها، فرضيه‌هاي مورد نظر را بيازمايد و به سؤالات تحقيق پاسخ دهد. ابزار سنجش و آزمون‌هاي استاندارد و ميزان شده ،معمولاً از روايي و پايايي مناسبي برخوردارند؛ از اين رو، محققان مي‌توانند آنها را با اطمينان به كار گيرند. ولي ابزار محقق ساخته فاقد چنين اطميناني هستند و محقق بايد از روايي و پايايي آنها اطمينان حاصل كند(عزتي،1386، 154)
3-6-1 روايي
روايي به معناي صحيح و درست بودن است (خاكي، 1382). اعتبار يا روايي بدين معني است كه ابزار اندازه‌گيري تا چه حد خصيصه موردنظر را مي‌سنجد. براي اندازه‌گيري روايي پرسشنامه روشهاي مختلفي وجود دارد. اهميت روايي از آن جهت است كه اندازه‌گيري نامناسب و ناكافي مي‌تواند هر پژوهش علمي را بي‌ارزش و ناروا سازد. مهمترين روش تعيين روايي در پرسش نامه اين پژوهش، روش منطقي است. در اين روش، روايي هم به صورت ظاهري و هم محتوايي مورد بررسي قرار مي گيرد.روش ظاهري به اين مفهوم است که پرسش نامه بايد حداقل داراي روايي ظاهري باشد و شيوه محتوايي به اين مفهوم است که کيفيت و کميت سؤالات از ديد صاحب نظران مورد بررسي قرار گيرد.
3-6-2 پايايي
يک آزمون زماني داراي پايايي است که نمره هاي مشاهده و نمره هاي واقعي آن داراي همبستگي بالايي باشند(خاکي، 1382).
پايايي ثبات دروني فقط با اجراي يک آزمون و بالاخره جلوگيري از بروز مسائل همراه تکرار اجراي آزمونها برآورد مي شود(همان :299-297).ديکي از روش هاي تعيين پايايي آزمون با تاکيد بر همساني دروني، روش ضريب آلفاي کرونباخ نام دارد. در اين روش اجزا يا قسمت هاي آزمون براي سنجش ضريب پايايي آزمون به کار مي روند. گفته مي شود که اگر ضريب آلفا بيشتر از 7/0 باشد، آزمون از پايايي قابل قبولي برخوردار است(مومني،1386).
در اين تحقيق به منظور تعيين پايايي پرسشنامه، تعداد 30 نفر از شهروندان سطح محلات منطقه 16به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه در اختيار آنها قرار گرفت و سپس از روش آلفاي كرونباخ استفاده گرديد. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه گيري كه خصيصه هاي مختلف را اندازه گيري مي كند به كار مي رود.
براي محاسبه ضريب آلفاي كرون باخ، ابتدا بايد واريانس نمره هاي هر يك از سوالهاي پرسشنامه و واريانس كل را محاسبه نمود. فرمول آن عبارت است از :
كه در آن:
J= تعداد زير مجموعه سؤال هاي پرسشنامه يا آزمون
= واريانس سوال i اُم پرسشنامه يا آزمون
= واريانس کل پرسشنامه يا آزمون
مي باشد را محاسبه كرد.
در صورتي که مقدار آلفاي کرونباخ از 7/0 بيشتر باشد مي توان گفت سوالات پرسشنامه مزبور از اعتبار کافي برخوردار است. ضريب آلفاي كرون باخ به دست آمده از رابطه فوق براي پرسشنامه برابر 811/0 مي باشد. از آنجا که اين مقدار بيشتر از 7/0 مي‌باشد، نشان دهنده آن است كه پرسشنامه‌هاي تحقيق، از قابليت اعتماد و يا به عبارت ديگر از پايايي لازم برخوردار است.
جدول 3-1 نتايج آلفاي

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment