تحقیق با موضوع رسانه¬ای، رسانه¬ها، آزادی، : 1ـ، رسانه¬های، سیاسی

دانلود پایان نامه

حوزه بخش خود تاثير مي‌پذيرند و آنها را به عنوان واقعيت‌هاي مسلم مورد باور عمومي در سطح جهان انتشار مي‌دهند. در تحقيقاتي كه در مورد رابطه بين اهداف سياست خارجي ايالات متحده و رسانه‌هاي جهان‌گستر آن كشور صورت گرفته اثبات شده است كه بر خلاف ادعاي سياست ‌مداران، اين رسانه‌ها نه تنها موضع انتقادي نسبت به سياست خارجي آن كشور ندارند بلكه با شيوه‌هايي مبتكرانه از اعتبار خود براي مشروعيت بخشيدن به ديدگاه رسمي حكومت حمايت مي‌كنند.4 تصويري كه در شبكه‌هاي جهاني تلويزيوني از مردم كشورهاي مختلف نمايش داده مي‌شود، مطابق با انديشه كشور محل پخش پيام‌ها است و بر اين اساس، مردم ساير كشورها ارزيابي و مرتبه‌بندي مي‌شوند. مثلاً توجه شبكه‌هاي جهاني وابسته به ايالات متحده، متمايل به كشورهاي برگزيده يا كشورهايي است كه ويژگي‌هاي اقتصادي، سياسي، يا جغرافيايي برجسته‌اي براي ايالات متحده دارند.
كشورهايي كه مورد پوشش خبري قرار مي‌گيرند، با توجه به انديشه حاكم بر آن كشور طبقه‌بندي و معرفي مي‌شوند و از آنها با عناويني مانند “دوست، دوستانه” در شرايط همكاري، “دشمن، تهديد” در شرايط مخالف، يا “در حال توسعه”، “عقب‌مانده”، “پيشرفته” و غيره بنا به مورد ياد مي‌شود. هميشه كشورهايي كه از نظر فلسفه اقتصادي، سيستم سياسي، ارزش‌ها، زبان و غيره “ما را بيشتر دوست دارند” با كشورهايي كه “ما را كمتر دوست دارند” مقايسه و ارزيابي مي‌شوند. (Rivenburgh,1997. p. 81) تاثير تلويزيون جهاني بر روابط بين‌الملل از آن جا ناشي مي‌شود كه در سطح جهان گستردگي بي‌سابقه‌اي يافته، و بينندگان خود را با نمايشي تصويري، خيال‌انگيز و بسيار ساده از رويدادهاي جلب مي‌كند. تصاويري كه بدون شرح كافي از سابقه و فرايند رويدادها‌، واقعيات را به طور ناقص ولي جذاب عرضه مي‌كنند.
تلويزيون از تصاوير، رنگ‌ها و صوت به طور همزمان سود مي‌جويد و واكنش‌هاي احساسي در افكار عمومي به وجود مي‌آورد. بنابراين در عصر تلويزيون جهاني، رابطه دوسويه و متقابلي ميان اين رسانه و حكومت محل پخش آن وجود دارد كه نتيجه آن به روز آثار برنامه‌ريزي شده است.
اين آثار به صورت جلب حمايت داخلي از سياست خارجي كشور و مشروعيت بخشيدن به اقدامات آن كشور در سطح افكار عمومي بين‌المللي نمود مي‌يابد. برخي از روش‌هايي كه توسط دولت‌هاي ياد شده در راستاي ديپلماسي تلويزيوني دنبال مي‌شوند عبارتند از: برگزاري نشست خبري با تمركز روي موضوعاتي خاص، برگزاري كنفرانس‌هاي خبري تلويزيوني، پوشش وسيع تلويزيوني از ايراد سخنراني در صحنه‌هاي جهاني مانندسازمان ملل، سفر به كنفرانس‌هاي بين‌المللي، ديدار با رهبران در پايتخت‌‌هاي جهان، برنامه‌ سخنراني هفتگي يا ماهانه در تلويزيون و برگزاري مصاحبه بنا به مورد با اعضاي منتخب شبكه‌هاي تلويزيوني.
هر يك از اين نمايشات تلويزيوني، بر اساس شناسايي مخاطبان و با در نظر گرفتن كارايي تلويزيون، با سناريوهاي از پيش تنظيم شده و با برنامه‌ريزي قبلي صورت مي‌گيرند. در اين راستا ساير رسانه‌هاي جمعي (مانند مطبوعات و راديو) و حتي رسانه‌هاي متعامل مانند شبكه اينترنت اقدام به اطلاع‌رساني وسع از زمان پخش برنامه‌هاي تلويزيوني مورد نظر در سطح جهان مي‌كنند.
امروزه به طور فزاينده‌اي، شبكه‌هاي جهاني تلويزيوني مجراي اصلي نمايش ارتباط رهبران جهان با يكديگر و واكنش رهبران جهان با يكديگر و واكنش رهبران كشورهاي مختلف در قبال رويدادهاي جهاني هستند. اما اين نمايشات، بر اساس مصالح و منافع كشورهاي صاحب شبكه پخش صورت مي‌گيرد و تصاويري عمدتاً غيرواقعي، سطحي و رويدادمدارانه مي‌باشد.
اخبار تلويزيون جهاني براي مردم، تحت عنوان “آگاهي يافتن مردم از رويدادهاي جهاني” بر اساس برداشت‌هاي عمومي و حكومتي محل پخش تلويزيوني اولويت‌ مي‌يابند و برجسته‌سازي مي‌شوند و در واقع شكل رسانه‌اي خاصي به خود مي‌گيرند كه چندان واقعي و بي‌طرفانه نيست. تلويزيون جهاني با اين ادعا كه ميدانگاه ارائه بحث‌هاي همگاني است، در افكار عمومي نفوذ مي‌يابد، حركت‌هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي را سازمان مي‌دهد و به عنوان مجراي روابط ديپلماتيك وسيله‌اي براي نمايش گفتگوي كارگزاران حكومت‌ها با يكديگر است و لذا كانالي است كه از طريق آن ديدگاه‌هاي عمومي پالايش مي‌گردند. در مجموع، اين شبكه‌هاي تلويزيوني، توانايي خاصي براي حكومت متبوع خود در ابلاغ پيامشان به مردم و همراه ساختن آنان با سياست‌هاي خارجي‌شان به وجود آورده‌اند.
در يك جمع‌بندي مي‌توان اذعان داشت كه گسترش شگفت‌انگيز رسانه‌هاي جهان‌گستر بعد از جنگ جهاني دوم و تاكيد آنها بر تصويرگري و نمادآفريني، سياستگذاران روابط بين‌الملل را تبديل به ارتباط گراني ماهر كرده و رابطه‌اي توام با همزيستي را با رسانه‌هاي خبري، به ويژه شبكه‌هاي جهاني تلويزيوني در پيش گرفته‌اند. سياستگران عرصه روابط بين‌الملل تفاسير مورد نظر خود را در قالب، نمايشات تلويزيوني براي افكار عمومي عرضه مي‌كنند، زيرا بيش از هميشه بر نقش حمايت افكار عمومي در موفقيت‌آميز بودن برنامه‌هايشان آگاهي يافته‌اند. آنان استراتژي‌هاي الفاظي را در متن برنامه‌هاي ارتباطي خود جاي داده‌اند و از ارتباط با رسانه‌هاي جهان‌گستر به عنوان نوعي روابط عمومي سياسي ياد مي‌كنند در عصر جهاني شدن عرصه ارتباطات، كمك رسانه‌هاي جهان‌گستر به دولت‌هاي خود در فرايند روابط بين‌الملل غيرقابل اغماض است.
اين رسانه‌ها از طريق نمادهاي رسانه‌اي، خواه واقعي و خواه خيالي، با شكل‌دهي اخبار و اطلاعات به درك بحث‌هاي سياسي توسط مردم كمك مي‌كنند و بدين وسيله مردم را در اقدامات غيرداخلي حكومت، با دولت‌هاي همراه مي‌سازند و از سوي ديگر فشار افكار عمومي جهاني را متوجه دولت‌هايي مي‌سازند كه با سياست‌هاي آنان ناسازگاري دارند .
2-15- سیر تکوینی ارتباطات بین¬الملل
الف ـ دوره مطالعات تاریخی ـ سیاسی :
با ورود اندیشة توسعه بحث¬های مرتبط با بحران¬های سیاسی در توسعة جهان شکل می¬گیرد و سبب می¬شود تا تأثیر عوامل دیگری مانند احزاب ـ گروه¬ها ـ نخبگان ـ رسانه¬ها و … در این موضوع مطرح شود و مطالعات را زیر سیطرة علوم سیاسی ـ جامعه¬شناسی ـ انسان¬شناسی ـ رفتارشناسی و روان¬شناسی قرار دهد. در این مرحله باید گفت : آنچه ارتباطات بین¬الملل را تکوین می¬دهد حرکت به سوی جریانات قدرت سیاسی است.
ب ـ نسیل جدید مطالعات :
در این نسل، ارتباطات بین¬الملل از سیطرة علوم انسانی جدا شده و به صورت مستقل به مطالعات پرداخته می¬شود و به همین خاطر ابزار مشترک مطالعات تکوین می¬یابد و محور آن اطلاعات رسانه¬ای قرار گرفت.
2-16- چگونگی شکل¬گیری ارتباطات بین¬الملل
ارتباطات بین¬الملل در ابتدا به عنوان یک نظریه در موضوع وسایل ارتباط جمعی در جهان مطرح شد و با نام انقلاب ارتباطی معروف گشت که در آن علاوه بر حذف فاصله¬ها، مهره-های مورد استفاده در بازیهای سیاسی نیز دچار تعدد گردید.
عناصر اصلی شکل¬گیری ارتباطات بین¬الملل :
1ـ جنگ : جنگ ایران و عراق و حمله شیمیایی عراق ـ جنگ امریکا به ژاپن
2ـ اختلافات بین¬المللی : سفر رئیس جمهور به ابوموسی ـ
3ـ استفاده از تبلیغات سیاسی : تبلیغات سیاسی بدون برقراری ارتباطات امکانپذیر نیست.
4ـ رواج ایدئولوژیهای رقیب و استفاده از ارتباطات برای نشر پیامهای داخلی در ابعاد جهانی
5ـ توسعة سازمان¬های بین¬المللی
6ـ توسعة تکنولوژیهای نوین ارتباطی بین¬المللی : مثل اینترنت ـ ماهواره ـ ارتباطات بین-المللی این ضرورت را ایجاد کرده که در لحظه اطلاعاتی را کسب و یا انتقال دهیم.
7ـ باب¬شدن علم سایبر، کنترل و نظارت بر آن : استفاده از شبکه¬های مجازی
2-17- نظم نوین رسانه¬ای :
در جهان معاصر شکل¬گیری مسائل گوناگون در حوزة مشترک بشری ایجاد گردید و در پی آن گسترش نگرش جهانی نسبت به آرمانها، آلام و مشکلات بشری ضروری جلوه کرد. تحولات شگرفی در زمینه¬های گوناگون روی داد. بخصوص در فن¬آوری¬های مربوط به جمع¬آوری، تولید، فرآوری و توزیع اطلاعات، دیگر سخن گفتن از انفجار اطلاعات و انقلاب ارتباطی و تأثیرات رسانه¬ای و شکل¬گیری افکار عمومی جهان به ویژه پس از توسعة تکنولوژی¬های عظیم ارتباطی عادی به نظر می¬رسد. شبکه¬های کامپیوتری، ماهواره¬ها، خبرگزاری¬ها، ایستگاه¬های رادیویی و تلویزیونی بسیاری از مفروضات و اصول پیشین را در ساختار روابط و حقوق بین¬الملل به چالش طلبید. مرزهای سیاسی و حقوقی دولت¬ها کمرنگ شده و حاکمیت آنها جایگاهی متزلزل پیدا کرده است. مفاهیمی مانند : مرزهای ملّی ـ هویت ملّی و فرهنگی ـ حاکمیت و استقلال مفهوم نخستین خود را از دست داده¬اند و نیازمندِ تعریفی دوباره هستند. امنیت ملّی و بین¬المللی نیز متأثر از انقلاب اطلاعاتی و رسانه¬ای مفهوم و چارچوب¬های نوینی یافته است. بنابراین نیاز به تعیین مرزهای جدید و شناخت تهدیدات امنیتی جدید که ماهیتی کاملاً متفاوت از تهدیدات سنتی دارند روز به روز بیشتر می¬شود.
در سطح بین¬المللی نظم رسانه¬ای نوینی در شرف تعیین و تعریف¬شدن است تا بتواند پیامدهای مختلف انقلاب رسانه¬ای را در ابعادِ صلح و امنیتِ جهانی تعریف نماید. بدین ترتیب ضروری است نظم نوینی در حوزة رسانه¬ای بین¬المللی شکل گیرد و توازنِ جدیدی در زمینة اطلاعات و ارتباطات بین¬الملل ایجاد شود. به گونه¬ای که موجب افزایش احساس امنیت در بین دولت¬ها و ملّت¬ها در صحنة جهانی گردد.
2-18- ابعاد مختلف تحول رسانه¬ای
در دهه¬های اخیر تحولات بنیادین در رسانه¬های جمعی روی داد. اصطلاحاتی همچون جامعه اطلاعاتی ـ نظام¬های ارتباطی ـ ایدئولوژی جامعه¬های اطلاعاتی و نظایر آن نشانه¬های گرایش جهانی به پیشرفت¬ها و دگرگونی¬های تکنولوژی ارتباطی و تضادها و تقابل¬های مربوط به آن به شمار می¬رود. برخی از ویژگیهای اساسی این تحولات را می¬توان به شکل ذیل تقسیم کرد :
1ـ رسانه¬های جدید امکان دسترسی به اطلاعات را برای شهروندان و سیاستمداران افزایش داده¬اند.
2ـ رسانه¬های جدید جمع¬آوری، انباشت و توزیع اطلاعات را سرعت بخشیده و محدودیت¬های زمانی و مکانی را از بین برده¬اند.
3ـ دریافت¬کنندگان اطلاعات امکان کنترل بیشتر بر روی داده¬های رسانه¬ها دارند.
4ـ رسانه¬های جدید امکان قبض و بسط اطلاعات را برای فرستنده فراهم می¬آورد.
5ـ رسانه¬های جدید امکان تعامل میان فرستنده و گیرنده را افزاش داده است.
6ـ رسانه¬های جدید امکان تمرکززدایی را افزاش داده است.
بدین ترتیب جریان یکسویة تولید و توزیع اخبار و اطلاعات به جریانی دو سویه تبدیل شده است و در آن فرستنده و گیرنده پیامها و اطلاعات می¬توانند بر یکدیگر تأثیرگذار باشند.
2-19- پارادوکس¬های (تضاد) ظهور انقلاب در تکنولوژیهای اطلاعاتی و رسانه-ای
1ـ تله دموکراسی : ایجاد آزادی از طریق رسانه¬های الکترونیک به ویژه تلویزیون
2ـ دسترسی سریع و آسان گروه¬ها به اطلاعات و اخبار : گروه¬های مختلف از فیس بوک استفاده می¬کنند و می¬توان اطلاعات را در آن قرار داد تا همه نگاه می¬کنند. مثل کشته¬شدن ندا آقا سلطان که در فیس بوک قرار داده شد و تمام مردم آن را تماشا می¬کنند و در مقابل نیز افرادی نتیجه و حتی فیلم¬های دیگر همین موضوع را در فیس¬بوک قرار می¬دهند و این نتیجه می¬شود که این جریان دوسویه است و پارادوکسی است.
3ـ سرعت بخشیدن به پدیده جهانی¬شدن : رسانه¬ها هم در جهانی¬شدن می¬توانند کمک کنند و هم به فرقه¬گرایی و گروه¬گرایی و ..
4ـ بیداری ملت¬های ستمدیده و گسترش مبارزات آزادی¬خواهانه و ضد استعماری : هم از طریق رسانه¬های می¬توان آزادی¬خواهانه بودن حکومت را دید و انجام داد و هم دولت¬ها می-توانند از مبارزات کشورهای دیگر که به نتیجه نرسیده استفاده کنند و به مردم خود نشان دهند که مبارزات آنها به کجا خواهد رسید.
2-20- نظام¬های رسانه¬ای
2-20- 1- نظام¬های حکومتی از نظر سقراط :
1ـ آریستوکراسی (حکومت فرد) : مثل پادشاهی فردی به قول افلاطون فرد می¬تواند یک حکیم یا فیلسوف داد تا حکومت کند.
2ـ تیموکراسی (حکومت جاه¬طلبان نظامیان) مثل نظامی¬ها ـ یا کسی که قابلیت فردی او باعث حکومت او بر مردم می¬شود از طریق کودتا حکومت کند.
3ـ اولیگارشی (حکومت اغنیاء و ثروتمندان) کسانی که دارای تمکن مالی، پول، زمین
4ـ دموکراسی (حکومت آزادمردان یا مردم بر مردم)
5ـ اتوریته: حکومت استبدادی که می¬تواند فرد باشد یا گروه. مثل کودتا اگر اتفاق بیفتد گروهی است.
2-20-2- نظام¬های رسانه¬ای :
الف ـ نظام رسانه¬ای اقتدارگرایانه یا آمرانه : حاکمیت پیش از آنکه مجرم به دادگاه برده شود مجازات انجام می¬شد. کلیساها پیوند نزدیک با حاکمیت و پادشاهان داشتند و ازیکدیگر پشتیبانی می¬کردند.
ویژگی¬ها :
1ـ از نظر تاریخی طولانی¬ترین و از نظر جغرافیایی گسترده¬ترین سبک نظام رسانه¬ای است. 1950 شروع و تا دو قرن ادامه پیدا می¬کند.
2ـ حمایت نشر از منبع قدرت
3ـ انحصار (مثلاً چاپ را حکومت به دست کلیسا داده بود و دخالت نمی¬کرد و اجازه شد و نمود و توسعه به کلیسا داده شده بود و اگر کلیسا اجازه نمی¬داد کسی نمی¬توانست کتابی بنویسد)
4ـ صدور اجازه چاپ
5ـ تعقیب و بازداشت قبل از صدور حکم دادگاه
6ـ روش¬های غیرمستقیم کنترل
ب ـ نظام¬های رسانه¬ای آزادی¬گرا : جان لاک منادی تفکر آزادی انسان است.
کارکردهای رسانه : 1ـ آگاهی¬کردن 2ـ سرگرمی 3ـ فروش هرچه بیشتر با آگهی¬های بازرگانی
ویژگی¬ها :
1ـ آزادی از هرگونه کنترل و نظارت دولت (قرن 18 ـ 17)
2ـ تعدد رسانه¬ها (فقط منحصر به چاپ کتاب نباشد و تنوع وجود داشته باشد و با تنوع اخبار مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهند.)
3ـ مردم هدف رگبار اطلاعات و عقاید قرار گرفتند (نظریه گلوله¬ای است ـ مردم آمار و اطلاعات و اخبار زیادی رویشان بریزد که مردم نتوانند درست فکر کنند که منفی است)
4ـ پذیرش مالکیت بخش خصوصی بر وسایل ارتباط جمعی
5ـ رسانه تبدیل به نهادهای سیاسی با وظیفه مراقبت (نظارتی) از دولت شود.
6ـ گردش و جریان آزاد اطلاعات (وقتی رسانه¬ها متعدد شدند هرکدام موضوع موردنظر خود را به عنوان اولین پیداکنندة موضوع آن را انتقال دهد و اطلاعات با این اوصاف افزایش می-یابد)
پ ـ نظام رسانه¬ای مسئولیت اجتماعی : قرن 20 ـ 19
علل پیدایش : 1ـ تحولات تکنولوژیک و صنعتی و تأثیر آن بر رسانه¬ها 2ـ بروز نارضایتی و ابراز انتقادات علیه نظام آزادی¬گرا
ویژگی¬ها :
1ـ فراهم¬آوردن گزارش حقیقی، جامع و هوشیارانه از وقایع زندگی مردم به شکل قابل فهم و درک برای آنها
2ـ ایجاد عرصه¬ای برای مبادله عقاید و اعتقادات 3ـ رسانه¬ها منعکس¬کنندة گروه¬های تشکیل-دهندة جامعه هستند.
4ـ مسئولیت رسانه¬ها تنها در قبال اهداف و ارزشهای جامعه است.
5ـ دسترسی کامل به آگاهیهای روز
6ـ مراقبت از حقوق فردی یا تمایز بین آزادی و سوء استفاده از آزادی (با آزادی رسانه، آزادی¬های فردی را از بین نبریم)
ت ـ نظام¬های رسانه¬ای انقلابی :
پایه¬گذار نظام رسانه¬ای انقلابی لنین است وی معتقد است از وسایل ارتباط جمعی به منظور براندازی دولت و یا حاکمان فاقد مشروعیت می¬توان استفاده کرد. این رسانه¬ها عبارتنداز : دست¬نوشته¬ها ـ شب¬نامه¬ها ـ نوارهای کاست و مراکز پخش رادیویی
ویژگیهای نظام رسانه¬ای انقلابی :
1ـ تعهد و وفاداری به دولت اصلاً وجود ندارد.
2ـ زیرزمینی بودن (غیرقانونی) بودن رسانه است.
3ـ استقبال توسط عموم مردم
ث ـ نظام رسانه¬ای کمونیستی :
1ـ پرو……ریا (قشر کارگر) : اشاعه تفکرات کارگران
2ـ فقط می¬تواند این رسانه در جهت تأمین اهداف دولتو استمرار آن فعالیت نماید. چون معتقدند کارگر دولت را تشکیل می¬دهد. پس رسانه در انحصار اهداف دولت است.
3ـ استفاده از رسانه¬ها تنها در ارتقاء تفکر طبقه کارگر صورت می¬گیرد با شعار کارگران جهان متحد شوید.
4ـ تهییج یا پروپاگاندا : سازماندهی و اجبار در تهییج افکار عمومی
5ـ آزادی مطلق غیرممکن است از نگاه کمونیسم آنچه که نظام کمونیستی می¬گوید عین حقیقت است.
ج ـ نظام¬های رسانه¬ای توسعه¬ای :
از دیدگاه آنتونی هاکتن ارائه الگوی توسعه رسانه¬ها در کشورهای در حال توسعه قانونمند و هدفمندکردن نظامی است که از طریق کشورهای غرب تدوین شده و بخشی از اهداف آنها را تأمین می¬نماید.
ویژگی¬های نظام توسعه¬ای :
1ـ معمولاً منوط به پیروزی یک انقلاب بود.
2ـ مخلوط شگفت¬انگیزی از بی¬نظمی در عقاید ـ معانی و تأثیرات
3ـ تمام وسایل ارتباط جمعی بایستی برای توسعه بسیج شوند.
4ـ رسانه بایستی از قدرت حمایت کند.
5ـ اطلاعات و اخبار جزء منابع نادر ملی است و باید برای اهداف درازمدت مورد استفاده قرار گیرد.
6ـ بطورکلی نظام رسانه¬ای توسعه¬ای شکل جدید و نوین مفهوم نظام رسانه¬ای آمرانه است.
7ـ در این نظام رسانه¬ای آزادی به آزادی بیان و یا آزادی مدنی محدود نمی¬شود. بلکه آزادی پرداختن به موضوعات بسیار مهمتری مانند فقر ـ بیماری و بی¬سوادی است.

قدرت رسانه¬ها و سوء استفاده از آنها در سطوح ملی و بین¬المللی :
تسلط بر رسانه¬ها و خبرگزاریها قدرتی عظیم و فوق¬العاده را در اختیار دولت¬ها قرار داده است به گونه¬ای که به خوبی با بکارگیری اهرم¬های خبری و اطلاعاتی توانسته¬اند به تغییر باورها و نگرش¬های جمعی و یا شکل¬دهی افکار عمومی داخلی وخارجی اقدام کنند.
امروز بحث از امپریالیسم خبری ـ تراست¬های اطلاعاتی ـ کارتل¬های رسانه¬ای یا استعمار فرهنگی به ویژه در پرتو انقلاب¬های اطلاعاتی رواج گسترده¬ای پیدا کرده است.
بعضی از خبرگزاریها و رسانه¬های جمعی غرب با اتکاء به قدرت تکنولوژیک خود عمدتاً به ارائه

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...