تحقیق با موضوع جنسي، پورنوگرافي، جرائم، هرزه، كودكان، فيلترها، كودك، اينترنت

دانلود پایان نامه

ه ديوارهاي آتشين و پراكسي ها اشاره كرد كه مبناء عمل آنها فهرستي از موضوع هاي مجاز يا نامجاز است كه براساس فرايند انطباق عمل مي كنند. (جلالي فراهاني، 1386: 70) چنانچه مسئولان ذيربط تشخيص دهند كه يك موضوع در چهارچوب استيفاء مشروع حق آزادي بيان نمي گنجد، ساده ترين اقدامي كه مي توانند انجام دهند اين است كه با وارد كردن مشخصات سايت موردنظر در فهرست سياه يا عدم درج آن در فهرست سفيد فيلترها، از دسترسي كاربران به آن جلوگيري كنند. (همان: 71)
در تدابير صدور مجوز، براساس معيارهاي خاص، از ورود اشخاص ناشناس يا فاقد اعتبار جلوگيري مي شود. نمونة ساده آن به كارگيري گذر واژه است. به اين ترتيب، فقط كساني حق بهره برداري از يك سيستم يا سايت را خواهند داشت كه پس از طي مرحله هاي شناسايي و كسب اعتبار لازم، گذر واژه دريافت كنند. ممكن است اين مجوز براساس سن، جنسيت، مليت، دين يا گرايش هاي خاص فكري داده شود. امروزه، در اين حوزه پيشرفت هاي بسياري صورت گرفته است. براي مثال، براي ارتقاء امنيت، از شيوه هاي بيومتريك نيز استفاده مي شود و به جاي گذر واژه يا افزاون بر آن، از اسكن عنبيه يا شبكية چشم يا اثرانگشت براي شناسايي فرد استفاده مي شود تا ضريب خطا به حداقل برسد.( عالي پور،1383،19)
صدور مجوز يكي از مناسب ترين راههاي سامان دهي بهره برداري از فضاي سايبر به منظور ابراز آزادانه عقايد است: نخست، امكان دسترسي همگان به داده هاي خاص وجود ندارد و بدين وسيله سوءاستفاده افراد ناصالح به حداقل مي رسد، در حالي كه به افراد اجازه داده مي شود كه آزادانه و بدون واهمه ديدگاه هاي خود را دربارة مسائل مختلف به آگاهي مراجع مسؤول و ديگران برسانند؛ دوم، از بروز نقاط ضعف فيلترها كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت، جلوگيري مي شود (هر چند بهره برداري از اين مزيت به بسترسازي لازم از سوي مراجع ذيربط بستگي دارد). (همان:20)
2-6- محدوديت ها ابزارهاي محدودكنندة دسترسي به فضاي سايبر
با ملاحظه نقاط ضعف ابزارهاي محدود كننده دسترسي مشخص مي شود كه به كارگيري آنها در قالب تدابير پيشگيرانة وضعي سايبري به طور عمده حالت مسكن داشته و راه حلي بنيادين و اساسي انگاشته نمي شود و بهتر است به تدابير پيشگيرانة اجتماعي اولويت داده شود. (دزياني، 1383: 77)
مهمترين ايراد وارد بر فيلترينگ اين است كه با ابزاري فاقد فكر با طيف گسترده اي از انسان هاي با فكر مبارزه مي شود. درست است كه فهرست عنوان هاي مختلف و گونه گون آن را يك يا چند نفر از همين انسان ها تهيه مي كنند، باز همين برنامه ها هستند كه براساس فرايند انطباق، از دسترسي به محتواي غيرقانوني جلوگيري مي كنند. (جلالي فراهاني، 1386: 72)
فيلترينگ براي مبارزه با فضايي طرح ريزي مي شود كه همواره پوياست. لحظه به لحظه بر گستره آن افزوده مي شود و موضوع هاي جديد با عنوان هاي جديد به آن مي پيوندند و هرگونه مجال براي روزآمد كردن فهرست فيلترها از توليدكنندگان آنها سلب شده است. بنابراين، هيچ گاه نمي توان انتظار داشت كه اين برنامه ها بتوانند براساس شرايط و اوضاع و احوال جديد عمل كنند. (همان)
به طور كلي، ماهيت فني فيلترينگ به گونه اي است كه همواره در معرض دو خطا قرار دارد: مسدود سازي بيش از اندازه و مسدود سازي كمتر از اندازه. صورت نخست كه بيشتر هم شايع است، در جايي بروز مي يابد كه توليدكنندگان فيلترها براي به حداكثر رساندن كارآيي برنامة خود چنان حساسيت آن را بالا مي برند كه هرگونه مورد مشكوك را دسترس ناپذير مي سازد. به طور كلي، مي توان عوامل منع بيش از اندازه را در سه مورد خلاصه كرد. (همان، 83)
1. از آنجا كه مبناء سنجش يك صفحة وب سايت به يك سيستمِ فاقد فكر سپرده شده ممكن است هرگونه مورد مبهم را هم سانسور كند. آنچه در حوزة فيلترينگ دردسر ساز است، موضوع هاي به اصطلاح خاكستري اند. موضوع هاي مبهم يا به اصطلاح دوپهلويي كه تصميم گيري دربارة درستي يا نادرستي آنها دشوار است؛
2. اطلاعات موجود در اينترنت همواره در حال نو شدن است. بنابراين ممكن است، محتوايي كه به خاطر آن وب سايتي دسترس ناپذير شده اصلاح يا حذف شده باشد. اما تا زماني كه فهرست فيلترها اصلاح نشود، آن وب سايت مجاز مسدود خواهد ماند.
3. ممكن است يك سايت هم محتواي مناسب و هم محتواي نامناسب داشته باشد. ولي از آنجا كه معمولاً فيلترها توانايي تفكيك اين دو را ندارند، كل سايت را دسترس ناپذير مي كنند. (همان، 84)
همچنين، عوامل مسدودسازي كمتر از اندازه را مي توان چنين خلاصه كرد:
1. هر لحظه موضوع هاي جديدي به اينترنت افزوده شود و محتواي صفحه هاي وب نيز تغيير مي كند. در صورت تغيير محتوا بايد فهرست فيلترها نيز تغيير كند كه كار دشواري است. با اينكه توليدكنندگان فيلترها در مقاطع خاصي محصولات خود را روزآمد مي كنند، باز هرگز نمي توانند فاصلة خود را با پيشرفت خيره كنندة فضاي شبكه اي و محتواي آن متناسب كنند؛
2. الگوريتم هاي مورد استفاده براي شناسايي محتواي نامجاز (يعني فنون رايانه اي) ناقص اند. براي مثال، اگر در يك حوزه اصطلاح ها يا كليد واژه هاي جديدي رايج شوند، تا زماني كه شناسايي و به فهرست فيلترها افزوده شوند، به اندازه كافي در دسترس همگان قرار داشته و تأثير خود را خواهند گذاشت؛
3. بسياري از سايت هاي نامجاز، نام هاي دامنه اي دارند كه بسيار شبيه سايت هاي معتبراند. برخي از سايت هاي نامجاز فقط در پسوند نام يعني net, gov, com و امثال آن با يك سايت مجاز تفاوت دارند. اگر فيلتر موردنظر نتواند اين دو را از يكديگر تفكيك كند، يا بايد براي دسترسي به سايت مجاز از دسترس ناپذير كردن سايت نامجاز صرف نظر كند، يا اينكه از دسترس پذير بودن سايت مجاز خودداري نمايد. (همان)
در كنار اين گونه مشكلات فني، بايد هزينة تهيه و از آن مهم تر روزآمد نگه داشتن اين ابزارها را هم مورد توجه قرار داد. به كارگيري آنها از عهدة اشخاص عادي خارج است و نياز به متخصصان ويژه دارد كه در اينجا نيز بايد هزينه هاي آموزش و روزآمد نگه داشتن حوزة تخصص آنان را هم مورد نظر قرار داد. از اين رو، هنگام تصميم گيري دربارة به كارگيري اين فناوري ها كه حتي يك لحظه هم به دوام آنها اميدي نيست، بايد واقع گرايانه و سنجيده تصميم گيري شود.
2-7- پيشگيري از وقوع جرم
2-7-1- جرم
جرم پديده اي اجتماعي و جهاني است تحت عناويني چون سرپيچي، سركشي، رفتار انحرافي و ناپسند با خلقت بشر آغاز شده است. آدم و حوا، به علت ارتكاب عمل نهي شده اي از بهشت رانده شدند و پسرشان قابيل برادر خود هابيل را به قتل رساند (جعفري لنگرودي، 1378: 126)(قرآن كريم، سوره مائده و بقره، آيات 36 و 35 ـ 28 و 27). براي تعريف جرم شش رويكرد در نظر گرفته شده است:
1) رويكرد قانوني و حقوقي: جرم يك عمل عمدي و ارادي بر عليه قانون است.
2) رويكرد قانوني و اجتماعي: جرم تخطي از معيارهاي قانوني است كه باعث رفتارهاي ضداجتماعي مي گردد.
3) رويكرد آماري: به فراواني وقوع هر رفتار در جامعه خاص توجه دارد.
4) رويكرد برچسب زدن: جرم رفتاري است كه ديگران به آن برچسب زده اند و مجرم كسي كه برچسب خورده است.
5) رويكرد حقوق بشر: جرم انحراف يا انكار از حقوق بشر شناخته مي شود.
6) رويكرد بي نظمي آرماني: جرم از اين ديدگاه تعارض بين ظالم و مظلوم است. (ستوده،1378:117)
هنوز تعريف جامع، كامل و روشني از جرم نشده است كه مورد تأييد همگان باشد. حقوقدانان معتقدند نقض قانون رسمي جامعه توسط هر فرد جرم است. (كاتوزيان، 1375 :66) در قانون كشور ما هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود. (همان: 68)جرم شناسان نيز ناسازگاري افراد را در اجتماع، عمل ضداجتماعي و جرم مي نامند.
2-8- انواع جرايم
در قانون مجازات عمومي جرايم ارتكابي را از لحاظ نوع مجازات به جنايت، جنحه مهم، جنحه كوچك (تقصير) و خلاف تقسيم بندي شده است. (زراعت، 1385 :22)«هگن» (Hagan) انواع جرايم را به چهار دسته تقسيم بندي نموده است:
1- جرايم جنايي مانند قتل، تجاوز به عنف.
2- جرايم تعارضي مانند زيان رساندن گروهي به گروه ديگر.
3- جرايم غيرجناحي مانند مزاحمت هاي اجتماعي.
4- رفتارهاي غيراجتماعي مانند پوشيدن لباس نامناسب. (سخاوت، 1374 :32)
جرايم را در برخي از متون به جرائم فردي و گروهي نيز طبقه بندي كرده اند. اهم اشكال جرائم شامل جرائم بدوي، جرائم سودجوئي، جرائم شبه قضائي، جرائم سازمان يافته و تشكيلاتي است (همان: 33)
در جرائم بدوي شاهد غضب و خشم و ضرب و جرح بين افراد هستيم در صورتي كه در جرائم سودجوئي ممكن است بر عليه شخص يا اموال باشد. كه نمونه بارز جرائم سودجوئي بر عليه اشخاص مانند كشتن شوهر به منظور ازدواج مجدد است و در حال دوم آن مي توان به سوزاندن انبار كالاي تاجر ورشكسته توسط خودش اشاره كرد.
قاچاق، تخلفات راهنمايي و رانندگي، خرابكاري، تخريب وسايل عمومي و … از نوع جرائم شبه قضائي محسوب مي گردد.
جرايم سازمان يافته در يك محيط و موقعيت بزهكارانه طراحي شده مانند حمله مسلحانه به بانك در صورتي كه جرائم غيرسازمان يافته در يك محيط غير بزهكارانه مانند اختلاس، اخذ رشوه در يك اداره اتفاق مي افتد كه به نام جرائم «يقه سفيدها» معروف هستند.(همان: 34)
2-9- هرزه نگاري(پورنوگرافی)
پورنوگرافي (Pornography) يا هرزه نگاري يكي از جرايم مرتبط با محتواست كه در تقسيم بندي حقوق موضوعه، در زمره جرايم عليه اخلاق و عفت عمومي قرار دارد. پورنوگرافي در مفهوم عام به معناي تصاوير و محتوياتي است كه عمدتاً به قصد تحريك جنسي ارائه مي شود. اين موارد در قالب نمايش، ارائه، توليد و تجارت محتويات مستهجن است. با پيدايش اينترنت، ضمن خارج شدن جرم پورنوگرافي از حالت كلاسيك ، ابزار كارآمدي براي سوءاستفاده كنندگان جنسي پديد آمده است. اين تكنولوژي مدرن ارتباطي موجب شده است حجم سوءاستفاده چند برابر شود و تعداد دريافت كنندگان تصوير و نيز حجم تصاوير مبادله شده به صورت غيرقابل تصوري افزايش يابد. (بای، 1388 :69)
در كشورهايي چون آمريكا كه برقراري روابط جنسي به امري عادي در محيط واقعي تبديل شده و تا حدودي، محدوديت ها در نحوه روابط جنسي كاهش يافته، واژه «سكس» بيشترين واژه اي است كه در اينترنت جستجو مي شود. طبق آماري كه چندين سال قبل تهيه شده است 25 ميليون آمريكايي از مجموع افرادي كه به اينترنت دسترسي دارند، در هر هفته ميان يك تا ده ساعت براي مراجعه به سايت هاي غيرمجاز يا سايت هاي جنسي وقت صرف مي كنند و شصت درصد از سايت هاي اينترنتي كه مورد مراجعه قرار مي گيرند، سايت هاي جنسي است(روزنامه همشهري، 1382، شماره 3198.)
مارك لاسر يكي از رهايي يافتگان از چنگال اعتياد به سكس و نيز موس ـ كه مدير اجرايي اتحاديه مسيحي بازپروري معتادان به سكس است ـ معتقد است در حال حاضر، اينترنت به دليل داشتن سه ويژگي، مهمترين منبع اشاعه هرزه نگاري است. اين سه مشخصه عبارتند از:
قابليت دسترسي آسان كاربران به آن، استطاعت داشتن همگان در پرداخت بهاي آن و ناشناس ماندن مصرف كنندگان آن. (عميدي، 1387 :99)
در ميان هرزه نگاري هاي رايج، هرزه نگاري كودكان در فضاي مجازي از سه جنبه تهديدي جدي براي كودكان محسوب مي شود: اولين تهديد آن است كه امكان دارد كودكان به هرزه نگاري هاي وقيحانه در اينترنت دسترسي پيدا كنند، دومين تهديد آن است كه هرزه نگارها، هرزه نگاري كودكان را راه آساني براي فروش محصولات خود يافته اند؛ همين امر موجب شده است سوء استفاده جنسي از كودكان تا اين حد رواج يابد؛ سومين و بزرگترين تهديد براي كودكان، آن است كه بچه بازها و افراد خطرناكِ ديگر مي توانند از راه اينترنت و با مكاتبه پست الكترونيك يا چت كردن قربانيان خود را جذب كنند و آنها را در دنياي واقعي به دام بيندازند. (همان: 100)
در سال هاي اخير، حجم بسياري از پورنوگرافي به پورنوگرافي كودك اختصاص يافته است. محققان و قوانين كشورها نيز بيشترين توجه خود را به اين نوع پورنوگرافي اختصاص داده اند؛ زيرا كودكان در ميان ديگر بزهديدگان، موقعيت ويژه اي دارند؛ زيرا درصد بزهديده شدن آنها بسيار زياد و امكان كشف جرم و تعقيب مجرمان به مراتب كمتر و صدمات جسماني و رواني وارد بر كودكان بسيار بيشتر از بزرگسالان است كه معمولاً موجب تغيير الگوي رفتاري كودك در سنين بعدي مي شود يكي از دلايل فراواني پورنوگرافي كودكان آن است كه مجرم به راحتي مي تواند به صورت ناشناس به مكالمه و چت بپردازد و كودك نيز فارغ از هر گونه دغدغه يا انديشه از آيندة شوم در انتظار خود، به راحتي در دام مي افتد. (لاسر، 1383 :17).
2-9-1- مفهوم هرزه نگاری( پورنوگرافي)
در مورد پورنوگرافي نوشته هاي بسياري وجود دارد، ولي در اين نوشته ها پورنوگرافي تعريف نشده است و اگر هم تعريف شده باشد در مورد پورنوگرافي كودك است.
پورنوگرافي (pornography) از كلمات يوناني (porno) و (graphiy) گرفته شده است و در لغت به معناي هرزه نگاري و نوشتن موارد مستهجن است (پورنو: فاحشه؛ گرافي: نگاشتن). در فرهنگ جديد اكسفورد (Axford, 2000, p. 981) پورنوگرافي به اين صورت تعريف شده است: مواد و موضوعاتي كه شامل توصيف صريح يا نمايش ارگان هاي جنسي يا فعاليت آنها به منظور تحريك جنسي است؛ اين امر، غير از احساسات زيباشناختييا عواطف است. در فرهنگ لغات پنهان (گزارش روزنامة لوموند از نخستين فرهنگ پورنوگرافي در فرانسه) آمده است: پورنوگرافي در سده هاي هيجدهم و نوزدهم ميلادي، به پژوهش ها و نوشته هايي درباره فاحشه گري گفته مي شد؛ اما به طور كلي، به هر نوع نمايش اعمال جنسي به روش فني و هنري گفته مي شود؛ نشان دادني كه همواره متوجه يك جمع مخاطب خواهد بود و در بسياري موارد هدف از آن برانگيختن شور جنسي است. (همان: 20)(www. Mandegar.inf0). در فرهنگ حقوقي بلك (black’s Law Dictionary) نيز آمده است: نمايش محتواي فعاليت جنسي يا رفتار شهواني (همچون نوشته ها، عكس ها و فيلم ها) به قصد تحريك انگيزه هاي شهواني (Bryan, 2004, p. 1199).
در واقع مي توان گفت پورنوگرافي هر گونه نوشته، فيلم، تصوير و مطلب مربوط به امور جنسي است كه هيچ گونه ارزش ادبي، هنري، سياسي و علمي ندارد؛ به عبارت ديگر، هرزه نگاري به معناي مطالبي است كه از لحاظ جنسي آشكارند و عمدتاً به قصد تحريك جنسي ارائه مي شوند. (همان: 23)
قوانين ملي و بين المللي و حتي نوشته هاي حقوقي، بيشترين حمايت خود را متوجه پورنوگرافي كودكان كرده اند. در پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك، درباره فروش، فحشا و پورنوگرافي كودك، مصوب 5 مي 2000 كه مفتوح براي امضاءالحاق و پذيرش بوده و از 8 ژانويه 2002 هم قدرت اجرايي يافته است، پورنوگرافي كودك به اين صورت تعريف شده است: هر گونه نمايش، به هر طريق و وسيله، از كودك تحريك و تشويق شده به فعاليت هاي جنسي صريح، واقعي يا شبيه سازي شده يا هرگونه نمايش قسمت هاي جنسي كودك براي اهداف عمدتاً جنسي؛ گروه تخصصي اينترپل در جرايم عليه كودكان تعريف ذيل را ارائه داده است: پورنوگرافي كودك نتيجة استثمار جنسي يا تشريح كنندة استثمار جنسي تعريف كرد؛ از جمله در موارد و مطالب نوشتاري يا

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...