تحقیق با موضوع ، وکیل، مدنی، وکالت، دعاوی، رکن، اول:، سوم:

دانلود پایان نامه

…………………………………………………………………………………………………………77
مبحث سوم: رکن معنوی ………………………………………………………………………………………………………79
بخش سوم: مسئولیت وکیل دعاوی در قبال فرار مالیاتی …………………………………………………………79
مبحث اول: اصول حاکم براخذ مالیات از وکلا (اصول مالیاتی) ……………………………………………….80
مبحث دوم: مفهوم فرار مالیاتی ……………………………………………………………………………………………..80
الف: معنای لغوی …………………………………………………………………………………………………………………80
ب: معنای اصطلاحی ……………………………………………………………………………………………………………81
مبحث سوم: ماهیت وانواع ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قبال فرارمالیاتی ……………………….83
گفتار اول: ماهیت ضمانت اجراهای بزه ی فرارمالیاتی ……………………………………………………………….84
الف: ماهیت مجازات بازدارنده ……………………………………………………………………………………………….84
ب: ماهیت جریمه و جزای نقدی ……………………………………………………………………………………………84
گفتار دوم: انواع ضمانت اجرای قانونی درقبال فرار مالیاتی وکیل ………………………………………………..86
بند اول: ضمانت اجرای اداری ………………………………………………………………………………………………..87
بند دوم: ضمانت اجرای جزایی ………………………………………………………………………………………………88
بند سوم: ضمانت اجرای مدنی ……………………………………………………………………………………………….88
بخش چهارم: مسئولیت وکیل دعاوی در قبال جرم کلاهبرداری ………………………………………………89
مبحث اول: رکن قانونی ……………………………………………………………………………………………………….90
مبحث دوم: رکن مادی …………………………………………………………………………………………………………91
مبحث سوم: رکن روانی ……………………………………………………………………………………………………….92
بخش پنجم: مسئولیت وکیل دعاوی در قبال افشای اسرار شغلی ……………………………………………..93
عنوان صفحه
مبحث اول: رکن قانونی ……………………………………………………………………………………………………….93
مبحث دوم: رکن مادی ……………………………………………………………………………………………………….94
مبحث سوم: رکن معنوی …………………………………………………………………………………………………….95
بخش ششم: مسئولیت وکیل دعاوی در قبال عدم رعایت شئون وکالت ………………………………….96
مبحث اول: الزام وکیل دعاوی به رعایت شئون وکالت …………………………………………………………96
مبحث دوم: اشتغال وکیل، به مشاغل منافی با شأن وکالت …………………………………………………….97
مبحث سوم: اقدام وکیل دعاوی به انجام رفتار منافی شأن وکالت …………………………………………..98
بخش هفتم: مسئولیت وکیل دعاوی در قبال پرداخت رشوه …………………………………………………….99
مبحث اول: رشا در فقه ………………………………………………………………………………………………………100
مبحث دوم: ارکان اساسی جرم رشا …………………………………………………………………………………….100
گفتار اول: رکن قانونی ………………………………………………………………………………………………………..100
گفتار دوم: رکن مادی ………………………………………………………………………………………………………….101
گفتار سوم: رکن روانی ………………………………………………………………………………………………………..101
مبحث سوم: مجازات رشا …………………………………………………………………………………………………..103
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………104
پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………. 07
الف- پیشنهاد به قدرت حاکمه ……………………………………………………………………………………………..107
ب- پیشنهاد به کارآموزان وکالت و وکلای جوان ……………………………………………………………………109
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………111
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………….114
چکیده:
یکی از عقود معین مهمی که در قانون مدنی ایران و همچنین در فقه مورد بحث و تبادل نظر حقوقدانان و فقها قرار گرفته است عقد وکالت می باشد. با توجه به اینکه وکالت از جمله عقود اذنی در نظر گرفته می شود لذا در واقع اثر و مقتضای عقدوکالت، اعطای نیابت می باشد و از این بابت موضوع وکالت فراتر از قانون مدنی بوده و امور خاصی مانند دلالی، حق العمل کاری، متصدی حمل ونقل و قائم مقام تجاری، مدیران شرکت ها در قانون تجارت و وکالت دادگستری را نیز شامل می شود. لذا با این نگاه وکالت از اهمیت خاصی برخوردار است که با توجه به بررسی و تحقیقات صورت گرفته در مباحث مربوط به عقد وکالت که در قانون مدنی، 28 ماده را به خود اختصاص داده، لکن در بعضی از موارد از جمله مسئولیت مدنی وکیل نواقص، پراکندگی و خلاء قانونی وجود دارد که ممکن است در خصوص جرائم مختلف وکیل دعاوی در محاکم باعث دوگانگی و یا چند گانگی آرا شود. لذا در این نوشتار سعی شده به صورت منسجم به مسئولیت مدنی وکیل دعاوی در قبال جرائمی چون خیانت در امانت، جعل سنتی و رایانه ای، افشای اسرار موکل، فرار مالیاتی، پرداخت رشوه و مسئولیت وی در قبال جرم عدم رعایت شئون وکالت پرداخته شود و در حد بضاعت اندک نگارنده، مسئولیت مدنی وکیل دعاوی شناسایی و معرفی گردد.
واژگان کلیدی (کلید واژه ها) :
عقد وکالت، مسئولیت مدنی، وکیل دعاوی، نواقص و خلاء قانونی، جعل سنتی و رایانه ای.

فصل اول
مقـدمه ی تحقیق

الف: بیان مسأله
عنوان کامل موضوع این تحقیق، مسئولیت مدنی وکیل دعاوی در قبال موکل است. از آنجایی که حرفه وکالت دادگستری از مشاغل حساس و مهمی است که با نظارت قوه ی قضائیه و قوه مقننه همراه می باشد و قوه مقننه با وضع قانون وکالت واستقلال بخشیدن به کانون وکلا، این حرفه را به صورت یکی از خدمات عمومی درآورده است و کسانی که به این شغل می پردازند باید دارای معلومات حقوقی کافی و پروانه ی وکالت از مراجع ذی صلاح باشند که رعایت امانت و حفظ اسرار موکل مطابق قانون وکالت در زمره ی تکالیف قانونی یک وکیل است که وکلا باید همانند امینی دلسوز و آگاه، منافع موکل خود را حفظ نمایند و در ارتباط با او از هر گونه خدعه، تدلیس، اغوا و خود نمایی بپرهیزند که در غیر این صورت حسب مورد ممکن است به عنوان کلاهبرداری یا عناوین دیگر تحت تعقیب قرار گیرند. بنابراین وکالت دادگستری به عنوان یک شغل و حرفه ی حساس از جهات مختلف، دارای مسئولیت مدنی و مورد توجه سیاست های تقنینی قانونگذار ایرانی قرار گرفته و قانونگذار با پیش بینی مسئولیت حقوقی اعم از مدنی و کیفری برای وکیل دعاوی زمینه های تعقیب و تعیین مجازات برای پاره ای از اقدامات او را فراهم آورده است.
حال سؤالی که در این زمینه برای بنده مطرح است این است که: «مسئولیت وکیل ماهوی است یا شکلی و چه شرایط و تشریفات خاصی برای مسئولیت مدنی وکلا پیش بینی شده است؟»

ب: سؤالات تحقیق
الف- معرفی وکیل دعاوی و نوع تعهدش.
ب- اشاره به بسترهای قانونی لازم برای مسئولیت مدنی وکیل دعاوی.
ج- نوع مصونیت وکیل دعاوی.
د- شرایط و تشریفات خاص برای مسئولیت و تعقیب قانونی وکلای دعاوی.
ج: فرضیات تحقیق
الف- وکیل دعاوی به عنوان نماینده ی قانونی موکل، امین و حافظ حقوق او است.
ب- نظام قانونی ایران با تعیین مجازات برای پاره ای از اقدامات غیر قانونی وکیل بسترهایی را برای مسئولیت مدنی آنها فراهم کرده است.
ج- وکیل قضایی درمقابل جرایم ارتکابی ازمصونیت تشریفاتی برخوردارمی باشدنه ماهوی.
د- وکیل دادگستری خدمتگزار عدالت بوده وتعقیب او نیاز به مجوز کانون وکلا دارد.

د: روش انجام تحقیق
این تحقیق به روش توصیفی و بر مبنای مطالعه کتابخانه ای «اسنادی» و با استفاده از سایت های مختلف، با ابزار فیش برداری تنظیم گردیده است.

ه- سابقه و ضرورت انجام تحقیق
اگر چه در خصوص مسئولیت مدنی وکلای دادگستری پژوهش هایی انجام شده، کتابی هم تحت عنوان «مسئولیت مدنی وکیل» به رشته ی تحریر در آمده است و مقالاتی هم از سوی اندیشمندان حقوق و اساتید فن به نگارش در آمد اما برای نخستین بار است که صراحتاَ در خصوص مسئولیت مدنی وکیل دعاوی در قبال موکل در حقوق ایران بعنوان یک پایان نامه ی دانشگاهی انجام می پذیرد که از این جهت ضرورت آن احساس می شود.

و: اهداف تحقیق
در طول تاریخ بشری همواره در کلیه ی حرف و مشاغل هم افراد شریف و فرهیخته ای وجود داشتند و دارندو هم افراد ناصحیح و ناسالم، اگر در جامعه ای فی مابین سره و ناسره تفاوتی وجود نداشته باشد و اشخاص شریف و سالم مورد حمایت و تشویق و افراد ناسالم مورد عتاب و عقاب قرار نگیرند به فاجعه ای تبدیل خواهد شد که اضمحلال آن جامعه را حتمی و قطعی خواهد ساخت.حرفه وکالت نیز از این قاعده ی کلی مستثنی نمی باشد چرا که در این حرفه بسیارند انسان های شریف و فرهیخته ای که خود را خدمتگزار عدالت دانسته و وام دار هیچ مقام و منصبی نبوده، تنها احقاق حق، اجرای عدالت و حفظ حقوق حقه ی موکلین را آمال خود قرار داده اند. اما در این جمع بزرگ انسان های شریف، اندک افراد بی مسئولیتی شاید باشند که عدم برخورد با آنها در واقع جفا به این جمع بزرگ خواهد بود. لذا در این راستا اهداف زیر در این مجموعه مد نظر قرار گرفته است:
الف- تبیین مفهوم وکیل و مسئولیت های حقوقی (کیفری، مدنی و سایر مسئولیت ها)
ب- بررسی جرائم مرتبط با حرفه ی وکالت و مسئولیت های وکیل در قبال آنها
ج- ارائه ی راهکارها و پیشنهادات مناسب جهت تنقیح قوانین مربوطه و رفع نواقص.
د- آگاهی بخشی به موکلین در خصوص حقوق قانونی شان و مسئولیت های وکلا در قبال آنها.
ز: ساختار تحقیق
این تحقیق در پنج فصل و یک نتیجه گیری و پیشنهاداتی برای هیأت حاکمه و وکلای جوان تنظیم شده است که در فصل اول به بیان مسأله، سؤالات و فرضیات تحقیق، روش انجام تحقیق، اهداف و سازماندهی تحقیق پرداخته شده و در فصل دوم مفاهیم و تاریخچه تحقیق بیان گردیده است و در فصل سوم به تعهدات و مصونیت های وکیل دعاوی پرداخته شده است و در فصل چهارم هم مبانی مسئولیت مدنی وکیل دعاوی در قبال موکل تشریح گردیده است و سرانجام در فصل پنجم جرائم وکلای دعاوی و مسئولیت های آنها مورد بررسی قرار گرفته است که منتج به نتیجه گیری پایانی و درج پیشنهادات در قسمت آخر این پایان نامه قبل از فهرست منابع و مآخذ می باشد.

فصل دوم :
مفـاهیم و تاریخچه

بخش اول: مفاهیم
یکی از موضوعات اصلی و مهم در هر تحقیق مباحث مربوط به مفاهیم است چرا که مفاهیم اصلی هر تحقیق، قلمرو و گستره موضوعی آن پژوهش را مشخص می نماید و از این رو به مثابه خط سیر ونقشه ی راه محقق می باشد. در همین راستا در این فصل می پردازیم به بیان مفهوم مسئولیت مدنی و تفاوت آن با سایر مسئولیت ها، مسئولیت دوگانه ی وکیل دعاوی در قبال موکل، مفهوم وکالت، انواع وکالت و همچنین پیشینه ی تاریخی و تقنینی وکالت در ایران.

مبحث اول: مفهوم مسئولیت مدنی
مسئولیت را ضمان، تعهد، مسئول بودن و موظف بودن تعریف نموده اند و نیز به وظایف، اعمال و افعالی که انسان عهده دار و مسئول آن باشد تعریف شده است. مسئول زیر سؤال بردن، بازخواست کردن، مؤاخذه نمودن، به اصرار تقاضا کردن چیزی نیز آمده است. مسئول، پاسخگو نیز مشخص شده است .
در تعریف اصطلاحی، مسئولیت به تعهد قانونی شخصی بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است تعریف شد. خواه این ضرر ناشی از تقصیر وی باشد یا ناشی از فعالیت او که در همین معنا لفظ ضمان را در فقه بکار برده اند و معنی آن هر نوع مسئولیت اعم از کیفری و مدنی بیان شده است. باید توجه داشت که درباب مسئولیت مدنی ضرورتاَ لازم نیست که قانون اشخاص را صراحتا مکلّف و ملزم به جبران ضرر و خسارت نموده باشد. برخلاف مسئولیت جزایی (کیفری) که در آن تنها زمانی می توان شخصی یا اشخاصی را مسئول شناخت که قانونگذار آنها را مسئول تلقی کرده باشد بلکه در مسئولیت مدنی همین که عمل شخصی منجر به ورود خسارت به دیگری شده باشد شخص مسئول جبران زیان وارده ی ناشی از عمل خود می باشد و این الزام نیازی به تصریح قانون ندارد. بنابراین تعریف مسئولیت به التزام و تعهد قانونی شخصی برجبران ضرری که به دیگری وارد نموده و تسری آن به هر دو نوع مسئولیت مدنی و کیفری اشتباه به نظر می رسد.
در یک تعریف کوتاه و ساده مسئولیت مدنی عبارتست از: «لزوم جبران ضررهای وارده

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...