تجزيه و تحليل آماري:پایان نامه رایگان روانشناسی,بررسي تأثير ميزان تحصيلات بر ملاکهای ازدواج در بين دانشجويان

فصل چهارم

“توصيف داده ها”

 

 

تجزيه و تحليل آماري

تجزيه و تحليل به عنوان فرآيندي از روش علمي، يكي از پايه هاي اساسي هر روش تحقيقي است. تجزيه و تحليل بطور كلي عبارت از روشي است كه از طريق آن كل فرآيند پژوهشي از انتخاب مسأله تا دسترسي به يك نتيجه هدايت مي شود.

روش تجزيه و تحليل در اين پژوهش مقايسه اي مي باشد، در اين روش علاوه بر اينكه از روش توصيفي استفاده مي شود اطلاعات جمع آوري شده با يكديگر مقايسه نيز مي گردد.

آزمودنيهاي آماري در تجزيه و تحليل مقايسه اي به منظور تصميم گيري درباره رد يا تأييد فرضيه هاي پژوهشي بكار برده مي شود.

 

جدول (1-4) فراواني و درصد پاسخ هاي آزمونيها به سوال شماره 1 ( زيبايي ظاهر) به تفکيک سطح تحصيلات

جمع سطح تحصيلات    
کارشناسي ترم اول ارشد
5

6/2%

4

80%

1

20%

فراواني

درصد%

خيلي کم
15

7/7%

7

7/46%

8

3/53%

فراواني

درصد%

کم
111

6/56%

67

4/60%

44

6/39%

فراواني

درصد%

متوسط
45

23%

18

40%

27

60%

فراواني

درصد%

زياد
20

1/10%

12

60%

8

40%

فراواني

درصد%

خيلي زياد
196

100%

108

1/55%

88

9/44%

فراواني

درصد%

جمع

جدول شماره 1-4 بيانگر اين مطلب است که :

از کل 196 نفر جامعه آماري 6/56 % بطور متوسط به زيبايي ظاهري اهميت مي­دهند که از اين تعداد
4/60% را دانشجويان کارشناسي ترم اول و 6/36% را کارشناسي ارشد مي­باشد و 23% اهميت زيادي
مي­دهند که 40% براي کارشناسي ترم اول و 60% کارشناسي ارشد.

بعبارت ديگر بر اساس نتايج حاصل زيبايي ظاهر اهميت متوسط و زياد در بين دانشجويان دارد و هر دو گروه به اين مسئله اهميت مي­دهند.

جدول (2-4) فراواني و درصد پاسخ هاي آزمونيها به سوال شماره 2 ( آراستگي ظاهر) به تفکيک سطح تحصيلات

جمع سطح تحصيلات    
کارشناسي ترم اول ارشد
4

2%

3

75%

1

25%

فراواني

درصد%

خيلي کم
7

6/3%

4

1/57%

3

9/42%

فراواني

درصد%

کم
49

25%

27

1/55%

22

9/44%

فراواني

درصد%

متوسط
98

50%

54

1/55%

44

9/44%

فراواني

درصد%

زياد
38

4/20%

20

6/52%

18

4/47%

فراواني

درصد%

خيلي زياد
196

100%

108

1/55%

88

9/44%

فراواني

درصد%

جمع

 

جدول شماره 2-4 بيانگر اين مطلب است که :

هر دو گروه کارشناسي ترم اول و کارشناسي ارشد اهميت زياد به آراستگي ظاهري مي­دهند بگونه­اي که از 196 نفر کل جامعه آماري 50% به اين موضوع اهميت زياد داده اند که از اين تعداد 1/55% کارشناسي ترم اول و 9/44 % کارشناسي ارشد مي­باشد و حدود 25% اهميت متوسط داده­اند که 1/55% کارشناسي ترم اول و 9/44% کارشناسي ارشد را شامل مي­شود.

جدول (3-4) فراواني و درصد پاسخ هاي آزمونيها به سوال شماره 3 (خوش اندام بودن) به تفکيک سطح تحصيلات

جمع سطح تحصيلات    
کارشناسي ترم اول ارشد
2

1%

1

50%

1

50%

فراواني

درصد%

خيلي کم
7

6/3%

2

6/28%

5

4/71%

فراواني

درصد%

کم
78

8/39%

48

5/61%

30

5/38%

فراواني

درصد%

متوسط
70

7/35%

35

50%

35

50%

فراواني

درصد%

زياد
39

9/19%

22

4/56%

17

6/43%

فراواني

درصد%

خيلي زياد
196

100%

108

1/55%

88

9/44%

فراواني

درصد%

جمع

 

جدول شماره 3-4 بيانگر اين مطلب است که :

از کل 196 نفر پاسخ دهنده 8/39% اهميت متوسط و 7/35% اهميت زياد به ( خوش اندام بودن ) داده­اند که در گزينه متوسط 5/61% کارشناسي ترم اول و 5/38% کارشناسي ارشد مي­باشد در مورد اهميت زياد بطور يکسان هرگروه 50% به مسئله خوش اندام بودن توجه کرده­اند.

جدول (4-4) فراواني و درصد پاسخ هاي آزمونيها به سوال شماره 4 (سن همسر) به تفکيک سطح تحصيلات

جمع سطح تحصيلات    
کارشناسي ترم اول ارشد
4

2%

4

100%

0

0%

فراواني

درصد%

خيلي کم
11

6/5%

6

5/54%

5

5/45%

فراواني

درصد%

کم
108

1/55%

65

2/60%

43

8/39%

فراواني

درصد%

متوسط
51

26%

27

9/52%

24

1/47%

فراواني

درصد%

زياد
22

2/11%

6

3/27%

16

7/72%

فراواني

درصد%

خيلي زياد
196

100%

108

1/55%

88

9/44%

فراواني

درصد%

جمع

 

همانطوريکه در جدول شماره 4-4 ملاحظه مي­شود سن همسر 1/55% بطور متوسط مورد توجه قرار گرفته که از اين تعداد 2/60% مربوط به دانشجويان کارشناسي ترم اول و 8/39% مربوط به دانشجويان کارشناسي ارشد مي­باشد بعبارت ديگر تقريبا” نيمي از جمعيت پاسخ دهنده اهميت سن همسر را بطور متوسط مي­دانند و 26% اهميت زياد به سن همسر مي­دهند که 9/52% شامل دانشجويان کارشناسي ترم اول و 1/47% کارشناسي ارشد مي­باشد.

جدول (5-4) فراواني و درصد پاسخ هاي آزمونيها به سوال شماره 5

(خواندن قرآن و کتابهاي ديني) به تفکيک سطح تحصيلات

جمع سطح تحصيلات    
کارشناسي ترم اول ارشد
14

1/7%

7

50%

7

50%

فراواني

درصد%

خيلي کم
19

7/9%

11

9/57%

8

1/42%

فراواني

درصد%

کم
97

5/49%

50

5/51%

47

5/48%

فراواني

درصد%

متوسط
46

5/23%

28

9/60%

18

1/39%

فراواني

درصد%

زياد
20

2/10%

12

60%

8

40%

فراواني

درصد%

خيلي زياد
196

100%

108

1/55%

88

9/44%

فراواني

درصد%

جمع

 

جدول شماره 5-4 نشان مي­دهد که از کل 196 پاسخ دهنده 5/49% بطور متوسط به خواندن قرآن و کتابهاي ديني اهميت مي­دهند که بين دانشجويان کارشناسي ترم اول و کارشناسي ارشد تفاوت زيادي وجود ندارد و 5/23% اهميت زيادي به اين مسئله داده­اند که دانشجويان کارشناسي ترم اول 9/60% و کارشناسي ارشد 1/39% مي­باشد.

جدول (6-4) فراواني و درصد پاسخ هاي آزمونيها به سوال شماره 6 (رعايت حجاب ) به تفکيک سطح تحصيلات

جمع سطح تحصيلات    
کارشناسي ترم اول ارشد
10

1/5%

6

60%

4

40%

فراواني

درصد%

خيلي کم
20

2/10%

14

70%

6

30%

فراواني

درصد%

کم
82

8/41%

47

3/57%

35

7/42%

فراواني

درصد%

متوسط
62

6/31%

28

2/45%

34

8/54%

فراواني

درصد%

زياد
22

2/11%

13

1/59%

9

9/40%

فراواني

درصد%

خيلي زياد
196

100%

108

1/55%

88

9/44%

فراواني

درصد%

جمع

 

همانطوريکه در جدول فوق مشاهده مي­شود 8/41% بطور متوسط به مسئله رعايت حجاب اهميت داده­اند که 3/57% شامل دانشجويان کارشناسي ترم اول و 7/42% دانشجويان کارشناسي ارشد مي­شود و 6/31% به رعايت حجاب اهميت زياد داده­اند که 2/45% از آنها کارشناسي ترم اول و 8/54% کارشناسي ارشد هستند.

جدول (7-4) فراواني و درصد پاسخ هاي آزمونيها به سوال شماره 7 (روزه گرفتن) به تفکيک سطح تحصيلات

جمع سطح تحصيلات    
کارشناسي ترم اول ارشد
7

6/3%

3

9/42%

4

1/57%

فراواني

درصد%

خيلي کم
11

6/5%

4

4/36%

7

6/63%

فراواني

درصد%

کم
55

1/28%

31

4/56%

24

6/43%

فراواني

درصد%

متوسط
76

8/38%

37

7/48%

39

3/51%

فراواني

درصد%

زياد
47

5/24%

33

2/70%

14

8/29%

فراواني

درصد%

خيلي زياد
196

100%

108

1/55%

88

9/44%

فراواني

درصد%

جمع

جدول شماره 7-4 نشان دهنده اين مطلب است که :

نماز خواندن و روزه گرفتن در بين دانشجويان اهميت متوسط 1/28% ، زياد 8/38% و خيلي زياد 24% دارد يعني دانشجويان جامعه ما با توجه به اعتقاد ديني که در کشور ما وجود دارد به مسئله نماز خواندن و روزه گرفتن توجه مي­کنند.

جدول (8-4) فراواني و درصد پاسخ هاي آزمونيها به سوال شماره 8 (فاميل بودن همسر) به تفکيک سطح تحصيلات

جمع سطح تحصيلات    
کارشناسي ترم اول ارشد
104

1/53%

58

8/55%

46

2/44%

فراواني

درصد%

خيلي کم
55

1/28%

33

60%

22

40%

فراواني

درصد%

کم
23

7/11%

10

5/43%

13

5/56%

فراواني

درصد%

متوسط
6

1/3%

2

3/33%

4

7/66%

فراواني

درصد%

زياد
8

1/4%

5

5/62%

3

5/37%

فراواني

درصد%

خيلي زياد
196

100%

108

1/55%

88

9/44%

فراواني

درصد%

جمع

بر اساس جدول شماره 8-4 فاميل بودن همسر چندان مورد توجه دانشجويان نيست بگونه­اي که از کل دانشجويان پاسخ دهنده حدود 1/53% اهميت خيلي کم و 1/28% اهميت کم به اين مسئله داده­اند يعني ازدواج با فاميل در بين دانشجويان چه کارشناسي ترم اول و کارشناسي ارشد اهميت خود را بدلايل مختلف از دست داده است.

جدول (9-4) فراواني و درصد پاسخ هاي آزمونيها به سوال شماره 9

(همشهري بودن همسر) به تفکيک سطح تحصيلات

جمع سطح تحصيلات    
کارشناسي ترم اول ارشد
53

27%

31

5/58%

22

5/41%

فراواني

درصد%

خيلي کم
52

5/26%

25

1/48%

27

9/51%

فراواني

درصد%

کم
46

5/23%

25

3/54%

21

7/45%

فراواني

درصد%

متوسط
27

8/13%

14

9/51%

13

1/48%

فراواني

درصد%

زياد
17

7/8%

12

6/70%

5

4/29%

فراواني

درصد%

خيلي زياد
195

100%

107

9/54%

88

1/45%

فراواني

درصد%

جمع

 

در جدول فوق همشهري بودن همسر مورد بررسي قرار گرفته که بر اساس آن 27% خيلي کم ، 5/26% کم و 5/23% بطور متوسط به آن پاسخ داده اند که در بين دانشجويان کارشناسي ترم اول و کارشناسي ارشد تفاوت چنداني در اين زمينه مشاهده نمي­شود يعني همشهري بودن هم مانند فاميل بودن چندان مورد توجه نيست.

جدول (10-4) فراواني و درصد پاسخ هاي آزمونيها به سوال شماره 10

(زبان و قوميت يکسان) به تفکيک سطح تحصيلات

جمع سطح تحصيلات    
کارشناسي ترم اول ارشد
40

4/20%

25

5/62%

15

5/37%

فراواني

درصد%

خيلي کم
33

8/16%

22

7/66%

11

3/33%

فراواني

درصد%

کم
51

26%

23

1/45%

28

9/54%

فراواني

درصد%

متوسط
44

4/22%

20

5/45%

24

5/54%

فراواني

درصد%

زياد
28

3/14%

18

3/64%

10

7/35%

فراواني

درصد%

خيلي زياد
196

100%

108

1/55%

88

9/44%

فراواني

درصد%

جمع

 

همانطور که در جدول 10-4 مشاهده مي­گردد يکساني زبان و قوميت بطور متوسط 26% داراي اهميت است و 4/20% خيلي کم اهميت دارد که اين مسئله در بين دانشجويان کارشناسي ترم اول 5/62% و کارشناسي ارشد 5/37% مي­باشد و 4/22% اهميت زياد به يکساني زبان و قوميت در امر ازدواج داده­اند که 5/45% بين دانشجويان ترم اول کارشناسي و 5/45% بين دانشجويان کارشناسي ارشد است.

جدول (11-4) فراواني و درصد پاسخ هاي آزمونيها به سوال شماره 11 (شغل پدر همسر) به تفکيک سطح تحصيلات

جمع سطح تحصيلات    
کارشناسي ترم اول ارشد
18

2/9%

12

7/66%

6

3/33%

فراواني

درصد%

خيلي کم
35

9/17%

23

7/65%

12

3/34%

فراواني

درصد%

کم
68

7/34%

42

8/61%

26

2/38%

فراواني

درصد%

متوسط
60

6/30%

20

3/33%

40

7/66%

فراواني

درصد%

زياد
15

7/7%

11

3/73%

4

7/26%

فراواني

درصد%

خيلي زياد
196

100%

108

1/55%

88

9/44%

فراواني

درصد%

جمع

 

در خصوص شغل پدر همسر جدول 11-4 بيانگر اين مطلب است که :

از کل 196 پاسخ دهنده 68 نفر پاسخ متوسط ، 60 نفر پاسخ زياد و 35 نفر پاسخ کم داده­اند حدکم و متوسط بين کارشناسي ترم اول بترتيب 7/65% و 8/61% مي­باشد در صورتي که حد زياد براي کارشناسي ارشد 7/66% اهميت دارد يعني دانشجويان کارشناسي ارشد بيشتر از دانشجويان ترم اول کارشناسي به شغل پدر همسر آينده شان اهميت مي­دهند.

جدول (12-4) فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سوال شماره 12

(شغل مادر همسر) به تفکيک سطح تحصيلات

جمع سطح تحصيلات    
کارشناسي ترم اول ارشد
32

3/16%

22

7/51%

10

3/31%

فراواني

درصد%

خيلي کم
58

6/29%

30

7/51%

28

3/48%

فراواني

درصد%

کم
75

3/38%

41

7/54%

34

3/45%

فراواني

درصد%

متوسط
27

8/13%

14

9/51%

13

1/48%

فراواني

درصد%

زياد
4

2%

1

25%

3

75%

فراواني

درصد%

خيلي زياد
196

100%

108

1/55%

88

9/44%

فراواني

درصد%

جمع

 

جدول 12-4 در مورد شغل مادر همسر مي­باشد که دانشجويان چندان اهميتي به آن نمي­دهند بطوري که 3/38% بطور متوسط و 6/29% کم و 2/16% درصد خيلي کم به مسئله شغل مادر همسر توجه دارند اين مسئله در بين دانشجويان کارشناسي ارشد اهميت کمتري نيست به دانشجويان ترم اول کارشناسي دارد.

جدول (13-4) فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سوال شماره 13

(درآمد پدر همسر) به تفکيک سطح تحصيلات

جمع سطح تحصيلات    
کارشناسي ترم اول ارشد
18

2/9%

12

7/66%

6

3/33%

فراواني

درصد%

خيلي کم
34

3/17%

24

6/70%

10

4/29%

فراواني

درصد%

کم
64

7/32%

28

8/43%

36

3/56%

فراواني

درصد%

متوسط
59

1/30%

30

8/50%

29

2/49%

فراواني

درصد%

زياد
21

7/10%

14

7/66%

37

3/33%

فراواني

درصد%

خيلي زياد
196

100%

108

1/55%

88

9/44%

فراواني

درصد%

جمع

 

همانطوريکه در جدول 13-4 ملاحظه مي­شود از کل افراد نمونه 7/32% يعني 64 نفر بطور متوسط به درآمد پدر همسر اهميت مي­دهند و 1/30% يعني 59 نفر درصد زياد به اين مسئله توجه دارند اين موضوع در بين دانشجويان کارشناسي ترم اول بطور متوسط 8/43% و دانشجويان کارشناسي ارشد 3/56% و در حد زياد بترتيب 8/50% و 2/49% مي­باشد.

جدول (14-4) فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سوال شماره 14

(درآمد مادر همسر) به تفکيک سطح تحصيلات

جمع سطح تحصيلات    
کارشناسي ترم اول ارشد
33

8/16%

20

6/60%

13

4/39%

فراواني

درصد%

خيلي کم
56

6/28%

33

9/58%

23

1/41%

فراواني

درصد%

کم
76

8/38%

38

50%

38

50%

فراواني

درصد%

متوسط
24

2/12%

13

2/54%

11

8/45%

فراواني

درصد%

زياد
7

6/3%

4

1/57%

3

9/42%

فراواني

درصد%

خيلي زياد
196

100%

108

1/55%

88

9/44%

فراواني

درصد%

جمع

 

بر اساس جدول 14-4 درآمد مادر همسر اهميت کم و متوسط براي دانشجويان دارد حد متوسط حدود 8/38% که بين دانشجويان کارشناسي ترم اول و ارشد تفاوتي ندارد و در حد کم کارشناسي ترم اول 9/58% و کارشناسي ارشد 1/41% مي­باشد. حدود 8/16% اهميت خيلي کم دارد که اين مسئله در بين دانشجويان ترم اول 6/60% و براي دانشجويان کارشناسي ارشد 4/38% است.

جدول (15-4) فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سوال شماره 15

(تحصيلات پدر همسر) به تفکيک سطح تحصيلات

جمع سطح تحصيلات    
کارشناسي ترم اول ارشد
17

7/8%

10

8/58%

7

2/41%

فراواني

درصد%

خيلي کم
34

3/17%

19

9/55%

15

1/44%

فراواني

درصد%

کم
88

9/44%

53

2/60%

35

8/39%

فراواني

درصد%

متوسط
40

4/20%

17

5/42%

23

5/57%

فراواني

درصد%

زياد
17

7/8%

9

9/52%

8

1/47%

فراواني

درصد%

خيلي زياد
196

100%

108

1/55%

88

9/44%

فراواني

درصد%

جمع

 

جدول 15-4 بيانگر اين مسئله است که :

توجه به تحصيلات پدر همسر درصد متوسط 9/44% مي­باشد که در کارشناسي ترم اول 2/60% و در کارشناسي ارشد 8/39% مي­باشد و در حد زياد 4/20% مي­باشد که درصد کارشناسي ارشد 5/57% درصد کارشناسي ترم اول 5/42% درصد مي­باشد اهميت خيلي کم 7/8% اهميت خيلي زياد نيز به همين اندازه است.

جدول (16-4) فراواني و درصد پاسخ هاي آزمودنيها به سوال شماره 16

(تحصيلات مادر همسر) به تفکيک سطح تحصيلات

جمع سطح تحصيلات    
کارشناسي ترم اول ارشد
15

7/7%

11

3/73%

4

7/26%

فراواني

درصد%

خيلي کم
39

9/19%

17

6/43%

22

4/56%

فراواني

درصد%

کم
92

9/46%

58

63%

34

37%

فراواني

درصد%

متوسط
37

9/18%

17

9/45%

20

1/54%

فراواني

درصد%

زياد
13

6/6%

5

5/38%

8

5/61%

فراواني

درصد%

خيلي زياد
196

100%

108

1/55%

88

9/44%

فراواني

درصد%

جمع

 

جدول 16-4 در خصوص تحصيلات مادر همسر مي­باشد که از کل 196 نفر 92 نفر پاسخ اهميت متوسط داده­اند که اين مسئله 58 يعني 63% مورد مربوط به دانشجويان ترم اول کارشناسي و 34 نفر حدود 37% مربوط به دانشجويان کارشناسي ارشد مي­باشد و در حد زياد 9/18% مي­باشد که 9/45% شامل دانشجويان کارشناسي ترم اول و 1/54% مربوط به دانشجويان کارشناسي ارشد مي­باشد و مقادير کم 7/7% و زياد 6/6% است.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس با پرخاشگری در دانش آموزان 105ص

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید.

برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

 

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment