بیماریهای گیاهی

بیماریهای گیاهیhttp://www.ijpp.ir/۱۳۹۷/۱/۳ –  بیماریهای گیاهی (IJPP) صفحه اصلی مرور شماره جاری بر اساس شماره‌های نشریه بر اساس نویسندگان بر اساس موضوعات نمایه نویسندگان نمایه کلیدواژه ها اطلاعات نشریه درباره نشریه…

PDFبیان ژن های رمز کننده پپتید های ضد میکروبی تیونین و دفنسین در تعامل…http://www.ijpp.ir/article_12829_0.pdf۱۳۹۵/۱۰/۱۷ –  خزر و طارم برنج در پاسخ به قارچ ninoihTبيان ژن : 1شكل . مشخص شده است* درصد با 5انجام شد و اختلاف معني دار در سطح tset-T ehT .eazyro .M eht ot esnopser ni ecir fo…

PDFاصل مقاله (915 K)http://www.ijpp.ir/…/article_16856_05089ce339ab629a77f8c2eb2e…۱۳۹۶/۷/۷ –  متنوع بودند ي سلول يهاني پروتئ ي در الگو ينتياهان ز يگ يهاهيجدا. شدند يبنددسته جدايـه ۱۱نده به همـراه ي نما يهاهي جدا ي ژنوم ي AND ، قطعات XOB و PER، CIRE ي…

PDFاصل مقاله (1837 K) تعیین برخی از ویژگی‌های فیتوپلاسمای همراه با بیماریhttp://www.ijpp.ir/…/article_15722_06f3235771caeb039caae2eac9…۱۳۹۶/۷/۷ –  shoots from the crown , short spindly shoots from axillary buds along the stem, flower virescence, phyllody and proliferation Sarkoreh 2 short spindly shoots from…

PDFنقش چند ژن مرتبط با مقاومت در تعامل گیاه برنج با باکتری عامل بیماری…http://www.ijpp.ir/…/article_19640_53c1bfc39861350e41b95f64e7…۱۳۹۵/۲/۲۹ –  ییایــباکتر يا نــوار قهـوه يمـار یب ن یمرتفـع، همچن ـ يها نیو زم یتالاب يها در خزانه (epirts يا نـوار قهـوه يها نشانه. دهد یز رخ مینشاء ن يها در جعبه .psbus eaneva…

PDFاصل مقاله (166 K)http://www.ijpp.ir/…/article_22432_54856658aba501310642f95d11…۱۳۹۵/۹/۸ –  شوند هاي آن محسوب می هرز میزبان علف چمن و چندین گونه ي میزبانی این نمـاتود، پژوهشـی منظور بررسی دامنه به. است عنوان میزبان ضعیف آن معرفی شده گزارش شده و این گیاه…

PDFاصل مقاله (3335 K)http://www.ijpp.ir/…/article_22425_754a8c8f42c0a9c8f89f4a1cbd…۱۳۹۵/۹/۸ –  vp eagnirys sanomoduesPتوسط آوري هاي اصفهان، چهارمحال و بختیـاري، قـم و یـزد جمـع هاي استانهایی از درختان آلوده باغارزیابی پراکندگی عوامل بیماري، نمونه ها پس از…

PDFاصل مقاله (162 K)http://www.ijpp.ir/…/article_11619_ce591f097f7f97550c155984c1…۱۳۹۵/۳/۱۹ –  ــگ د ـباعــث کــاهش تعــداد بوتــه و محصــول شون ــ دهنــد و قـات صـورت گرفتـه تـاکنون، يطبق تحق. )5002 soirgA( يـي اهـان دارو ياهچـه گ يو مرگ گ يريمعوامل مسبب بوته…

PDFاصل مقاله (388 K)http://www.ijpp.ir/…/article_15690_5c50a0b35b040a9af911830559…۱۳۹۶/۷/۷ –  تشکيل دهد ت تهيه شده و به وسـيله ود آمده سري رقاز رونشين به وج کـشت )AN( raga tneirtuNلـوپ روي محـيط کـشت . نگهـداري شـد ۵۲○C ساعت در دماي ۸۴ تا ۴۲. داده شد هـا…

 

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...