بهزیستی:پایان نامه روانشناسی:بررسي رابطه بين نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت، با سلامت روان و پيشرفت تحصيلي

2-3 تعريف بهزيستي و مولفه‌هاي آن

بهزيستي[1]ارزيابي ذهني افراد از زندگيشان مي‌باشد و شامل مفاهيمي چون رضامندي از زندگي [2]،هيجانات خوشايند [3]، احساس خرسندي [4]و معناداري [5]،رضامندي در حيطه‌هايي مانند ازدواج و کار (داينر و اسکلن [6]،2003)، کيفيت زندگي [7]،خوشبيني[8]و اميد[9](ريسامب[10]،‌هاريس[11]، مگنس[12]، ويترسو[13]و تامبس[14]،2001) و سطوح پاييني از عواطف ناخوشايند، فقدان افسردگي و اضطراب (داينر، سا[15]و ايشي[16]1997) مي‌باشد.

اين مفاهيم گرچه در معني کاملاً شبيه نيستند، ليکن در تمرکز روي ويژگي‌ها و تجارب مثبت و عدم حضور مشکلات روان شناختي اشتراک دارند (ريسامب، ‌هاريس، مگنس، ويترسو و تامبس، 2001).

بنابراين بهزيستي بصورت يک چتر است که شامل مفاهيم متنوع مرتبط با هم مي‌باشد، همه اين مفاهيم به اين وابسته اند که چطور افراد درباره زندگيشان فکر مي‌کنند و احساس آنها خواه عاطفي، خواه شناختي همه بيانگر ارزيابي آنها از زندگيشان چه در يک لحظه و چه در برهه اي از زمان مي‌باشد (داينر و اسکلن، 2003).

بهزيستي که در بر گيرنده حيطه وسيعي از روش‌هايي است که افراد زندگيشان را ارزيابي مي‌کنند، يکي از مولفه‌هاي زندگي مطلوب است؛ زيرا زندگي که فاقد لذت، عاطفه و احساس خرسندي و معنا باشد و به جاي آن مملو از نارضايتي، خشم و افسردگي باشد، نمي تواند ايده آل تصور شود(داينر و اسکلن، 2003).

مفهوم بهزيستي که برخي اوقات بطور مترادف با واژه شادکامي و رضامندي از زندگي به کار مي‌رود (ناتويگ[17]،آلبرکتسن[18]و کوارنستروم[19]،2002)، هدف نهايي و مشترک همه انسان‌هاست (اريکسون[20]،2003؛ به نقل از يزداني، 1382) و همه انسان‌هاي سالم و در حال تکامل در تلاش براي رسيدن به آن مي‌باشند (باس[21]،2003؛ نقل از يزداني، 1382).

مايرز[22]و داينر (1995) بهزيستي را به عنوان احساس مثبت و احساس رضامندي عمومي از زندگي که شامل خود و ديگران در حوزه‌هايي مانند خانواده و شغل و. .. است، تعريف مي‌کنند.

و نهون[23](1997) بهزيستي را به عنوان مجموعه اي از عواطف و ارزيابي شناختي از زندگي تعريف کرده است (نقل از کاشدان[24]،2003).

بهزيستي يک مفهوم سلسله مراتبي و چند بعدي است (فيوهرر[25]، 1994؛ کروز[26]،1998؛ نقل از‌هامپتون[27]2004) و از اجزاء شناختي، عاطفي، هيجاني و اجتماعي تشکيل شده است (داينر، ساوايشي، 1997).

بهزيستي به عنوان يک تجربه شناختي، به شرايطي اتلاق مي‌شود که فرد حالت فعلي خود را با يک آرمان که به آن علاقمند است، مقايسه مي‌کند (راسک [28]،کورکي[29]، پاويلانن [30]و لاپالا[31]، 2003) و يک ادراک مثبت يا غير متضاد بين نتايج و وضعيت موجود و آنچه به دنبال آن است، مي‌يابد (راسک، کورکي، پاويلانن و لاپالا، 2003).

اين مولفه شناختي، رضامندي از زندگي است (ريسامب، ‌هاريس، مگنس، ويترسو و تامبس، 2001) که به نگرش مثبت به زندگي، عزت نفس، لذت بردن از زندگي و فقدان خلق افسرده گفته مي‌شود (راسک، استرت، پاويلانن و لاپالا، 2002). مولفه شناختي نوعي از تفکر و پردازش اطلاعات است که منجر به خوشبيني مي‌شود (داينر، ساوايشي، 1997). رضامندي يک قضاوت يا تجربه شناختي ايجاب مي‌کند (آريندل[32]ونسيک[33]،رزنبرگ[34]، توي لرت، استدما[35]و‌هاتزيچريستو[36]،1997)، که يک ارزيابي طولاني و داورانه از زندگي فرد است (کينگ [37]، 2002؛ نقل از فارسي نژاد، 1383).

دو مولفه عاطفي، حضور عواطف مثبت (مانند لذت بردن، خوشايندي و برخورداري از خلق مثبت و شاد ) و عدم حضور عواطف منفي (مانند اضطراب و غمگيني) است (فيوهرر،1996 ؛ نقل از‌هامپتون،2004). شادکامي حاصل تعادل بين عواطف مثبت و منفي مي‌باشد (فارسي نژاد، 1383).

پس دو سازه رضايت از زندگي و شادکامي به عنوان مولفه‌هاي اصلي بهزيستي معرفي شده اند.

ملاک رضايت از زندگي، فاصله بين تجارب فرد از معيارها و خواسته‌هايش مي‌باشد (فارسي نژاد، 1383)؛ در حالي که شادکامي يک تجربه از احساس يا عاطفه را در بر دارد (آريندل و همکاران، 1997) و بازتابي از عواطف خوشايند و ناخوشايند تجارب فرد مي‌باشد (کينگ، 2002؛ نقل از فارسي نژاد، 1383).

جزء اجتماعي بهزيستي، بيانگر گسترش روابط با ديگران و به دنبال آن افزايش حمايت اجتماعي است (داينر، سا و ايشي، 1997). به طور کلي بهزيستي در اين راستا قرار مي‌گيرد که فرد چطور زندگيش را هم در يک لحظه و هم در دوره‌هاي طولاني بصورت علمي ارزيابي مي‌کند (داينر، ايشي و لوکاس،2003). براساس فرهنگ فردگراي امريکا که در آن افراد به راحتي مي‌توانند لذت‌هايشان را دنبال کنند؛ با کسي که مي‌خواهند، ازدواج کنند ؛ جايي که دوست دارند، زندگي کنند و کاري را که مي‌خواهند انجام دهند (داينر و اسکلن، 2003)؛ بهزيستي عمومي در سطح بالايي قرار دارد (داينر، ساوايشي، 1997).

در مقابل در جوامع جمع گرا، تصميمات در رابطه با مسائل زندگي بوسيله ديگران براي فرد گرفته مي‌شود و خانواده‌هاي منسجم و دوست داشتني در اين جوامع (جمع گرا) ملاک مهمي براي رضامندي از زندگي مي‌باشند (داينر و اسکلن، 2003). اين ارزيابي‌ها، عکس العمل هيجاني افراد را در بر مي‌گيرد که به رخدادهاي زندگي خلق و خوي او و قضاوت‌هايش در رابطه با خرسندي و رضايت در حيطه‌هايي مانند ازدواج و کار مربوط مي‌شود (داينر، ايشي و لوکاس، 2003).

طبق نظريه داينر، اسکلن و لوکاس (2003)، مولفه‌هاي اصلي بهزيستي (رضامندي از زندگي و شادکامي) به چندين عنصر کاهش مي‌يابند و يک الگوي سلسله مراتبي را ايجاد مي‌کند.

در بالاترين سطح اين الگوي سلسله مراتبي مفهوم بهزيستي قرار دارد، که در اين سطح، بهزيستي به ارزيابي کلي افراد از زندگيشان گفته مي‌شود و محققيني که در اين حيطه کار مي‌کنند، مي‌بايست براي درک کامل وضعيت بهزيستي افراد، مولفه‌هاي متنوع بهزيستي را از سطوح پايين تر اين الگو اندازه گيري کنند. در سطح بعدي، چهار مولفه خاص بهزيستي قرار دارند که درک دقيق تري را از بهزيستي افراد ايجاد مي‌کنند. اين مولفه‌ها ؛ عاطفه مثبت، عاطفه منفي، رضامندي کلي از زندگي و رضامندي در حيطه‌هاي خاص مي‌باشند، که با يکديگر نسبتاً همبسته هستند و با وجود اينکه از لحاظ مفهومي به هم مرتبطند، ولي هر کدام اطلاعات واحدي را در مورد کيفيت زندگي فرد در اختيار مي‌گذارند. در آخر، در هر کدام از اين چهار مولفه، پنج جزء تمايز وجود دارد (داينر، اسکلن و لوکاس، 2003) که با توجه به الگوي سلسله مراتبي بهزيستي، عاطفه مثبت معمولاً به لذت،شعف، خشنودي، عزت نفس، عاطفه، شادي و وجد (ادينگتون و شامان، 2005) و شور و اشتياق (رابينسون، سلبرگ، تامير، 2003) تقسيم مي‌شود. عاطفه منفي به گناه، شرمندگي، غم و اضطراب، نگراني، خشم، استرس، افسردگي و حسادت تقسيم مي‌شود.

رضامندي از زندگي، به رضامندي از زندگي فعلي، رضامندي از زندگي گذشته و رضامندي از زندگي در آينده و بخصوص، ديدگاه سايرين از زندگي فرد و تمايل به تغيير دادن زندگي، که در جوامع جمع گرا اين عامل نقشي مهمتر (از جوامع فرد گرا ) ايفا مي‌کند، طبقه بندي شده است. در کل، حيطه رضامندي از زندگي به رضامندي از کار، خانواده، اوقات فراغت، سلامتي، دارايي و خود کاهش مي‌يابد (ادينگتون و شامان، 2005).

[1] subjective well-being

[2] life satisfaction

[3] pleasant emotions

[4] feelling of fulfillment

[5] meaning

[6] Diener , E.&Scollon , C.H.

[7] life quality

[8] optimism

[9] hope

[10] Roysamb,E.

[11] Harris , J.

[12] Magnus , P.

[13] Vitterso , J.

[14] Tambs,K.

[15] Suh,E.

[16] Oishi,S.

[17] Natvig , K.

[18] Albrektsen , G.

[19] Qvarnstron , V.

[20] Erikson , E.

[21] Boss , M.

[22] Myers , D.G.

[23] Veenhoven , R.

[24] Kashdan , T.B.

[25] Fuhrere, M.J.

[26] Krause , J.S.

[27] Hampton , N.Z.

[28] Rask,K.

[29] Kurki,p.

[30] Paavilainen,E.

[31] Laippala,P.

[32] Arrindell , W.A.

[33] Wensink,J.

[34] Rosenberg, E.

[35] Stedma,J.

[36] Hatzichristou , C,H.

[37] King , L.A.

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی

با موضوع :

بررسي رابطه بين نحوه مديريت زمان در اوقات فراغت، با سلامت روان و پيشرفت تحصيلي

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامهدانلود رایگان پایان نامه روانشناسی:بررسي رابطه بين سبك هاي دلبستگي و انگيزه پيشرفت 

متن کامل پایان نامه فوق در سایت sabzfile.com موجود است

You may also like...

Add a Comment